Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žít život sloužící Životu „Když přicházíte k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a vzácný‘, i vy sami jako živé.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žít život sloužící Životu „Když přicházíte k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a vzácný‘, i vy sami jako živé."— Transkript prezentace:

1 Žít život sloužící Životu „Když přicházíte k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a vzácný‘, i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista… Vy jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví‘, (Ex 19,5.6; Dt 7,6) abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“ 1 Pt 2,4.5.9 (překlad dle Nová smlouva, KMS)

2  „Vidět“: Vnímat zkušenost a porozumět situaci  „Soudit“: Reflektovat ve světle evangelia  „Jednat“: Navrhovat kroky a praktické jednání VIDĚT – SOUDIT – JEDNAT 16.6.2007 2 Petr Hruška: Kurz Emauzy, Tuchoměřice; ilustrace: Daniel Ladman

3 Co vše se ti vybaví, když se řekne … „POSLÁNÍ CÍRKVE V DNEŠNÍM SVĚTĚ“ ? Jak bys vyjádřil(a) své vlastní křesťanské poslání? Jaké pozitivní zkušenosti máš spojené s odkrýváním a žitím tohoto svého osobního křesťanského poslání? Jaké negativní zkušenosti máš spojené s odkrýváním a žitím tohoto svého osobního křesťanského poslání? 16.6.2007 3 Petr Hruška: Kurz Emauzy, Tuchoměřice; ilustrace: Daniel Ladman

4 Historický exkurs: Od „laos“ k „laikoi“ a zpět Církev jako „parokía“, „ekklésia“ a„koinónia“ Církev jako „ikona Trojice“ Šest plus tři „S“ života a služby církve Typologie možných postojů církve vůči postmoderní společnosti 16.6.2007 4 Petr Hruška: Kurz Emauzy, Tuchoměřice; ilustrace: Daniel Ladman

5  Prvotní církev: Neexistence „laiků“ v různosti darů a služeb  Církevní otcové: Komplementarita „kleriků“ a „laiků“  Středověk: „Laici“ jako méně „dokonalí“ kleriků a řeholníků  Protireformace: „Laici“ jakožto církev poslouchající a platící  Katolická akce: „Laici“ jako „prodloužená ruka“ hierarchie  Hlavní koncilní proud: „Laici“ jako „kvas“ a „most“ ke „světu“  Teologie osvobození: Komunity jako ostrůvky transformace  Reformní proudy: Diverzifikace „pastoračních služeb“  Obnovné proudy: Mnohost charismat v komunitách a hnutích  Dnešní teologie: Vymizení „laiků“ a hledání syntézy „církve“  Hledání specifičnosti poslání ordinovaných a řeholníků  Poslání církve jako komplexního učednického společenství  Místo „sekulárního charakteru laiků“ – „sekulární poslání církve“  Hledání role a místa církve v postmoderní kultuře a společnosti 5 16.6.2007 Petr Hruška: Kurz Emauzy, Tuchoměřice; ilustrace: Daniel Ladman

6  „parokía“ = rozptýlení Farnost či diecéze jakožto misijní území, prostor k životu a službě Územní („teritoriální“) farnost, pastorační jednotka, prostory života a služby „missio“ = poslání (Koncil: Gaudium et spes) ODSTŘEDIVÝ SMĚR (tradičně: „svět“)  „ekklésia“ = svolání Církev jakožto různé formy společenství katolických věřících v Krista Komunitní („personální“) farnost, farní obec, farní společenství, komunity „communio“ = společenství (Koncil: Lumen gentium) DOSTŘEDIVÝ SMĚR (tradičně: „církev“)  „koinónia“ = podílnictví Slavící církev jakožto spolupodílnictví na Božím daru spásy Svátostné společenství, eucharistické společenství „mysterium“ = svátost (Koncil: Sacrosanctum concilium) VERTIKÁLNÍ SMĚR (tradičně: „Bůh“) 6 16.6.2007 Petr Hruška: Kurz Emauzy, Tuchoměřice; ilustrace: Daniel Ladman

7  Putující Boží lid Bůh Stvořitel, přirozená dimenze, rozumová reflexe církev jako společnost s přirozenými vazbami – extrém: liberalismus naslouchání společenským vědám a „selskému rozumu“  Tělo Kristovo Ježíš Kristus, jeho oběť, služba a hlásání slova, skutky lásky církev jako hierarchická organizace – extrém: fundamentalismus naslouchání Božímu slovu a Tradici vykládaným v učení církve  Chrám Ducha svatého Duch svatý, tvůrce společenství a dárce charismat, spiritualita církev jako charismatické společenství – extrém: spiritualismus naslouchání osobnímu povolání, svědomí a charismatům 7 16.6.2007 Petr Hruška: Kurz Emauzy, Tuchoměřice; ilustrace: Daniel Ladman

8 8 16.6.2007 Petr Hruška: Kurz Emauzy, Tuchoměřice; ilustrace: Daniel Ladman

9 16.6.2007 9 Petr Hruška: Kurz Emauzy, Tuchoměřice; ilustrace: Daniel Ladman

10  Slavení („leitúrgia“) Poslání: „To čiňte na mou památku“ (Lk 22,19) Zaslíbení: „Toto je mé tělo… Toto je má krev“ (Mk 14,22.24) Identita: jsme „živou, Bohu milou obětí“ (Ř 12,1)  Služba („diakonia“) Poslání: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“ (Lk 6,36) Zaslíbení: „Cokoli jste učinili tomu z nejmenších, mně jste učinili“ (Mt 25,40) Identita: jsme „činitelé slova“ (Jak 1,22)  Svědectví („martyria“) Poslání: „Jděte do celého světa a kažte evangelium“ (Mk 16,15) Zaslíbení: „Kdo vás slyší, mne slyší“ (Lk 10,16) Identita: jsme „posly Kristovými“ (2 Kor 5,20) 10 16.6.2007 Petr Hruška: Kurz Emauzy, Tuchoměřice; ilustrace: Daniel Ladman – radostné a inspirativní – účinná a milosrdná – odvážné a pokorné

11  Společenství Poslání: „Jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem“ (Jan 13,34) Zaslíbení: „Kde jsou dva nebo tři…, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,12) Identita: jsme „údy těla Kristova“ (1 Kor 12,27)  Spolupráce Poslání: „Kdo je z vás největší, bude vaším služebníkem“ (Mt 23,11) Zaslíbení: „Kdo přijímá vás, přijímá mne“ (Mt 10,40) Identita: jsme „spolupracovníci na Božím díle“ (1 Kor 3,9)  Svatost Poslání: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,29) Zaslíbení: „Získávejte mi učedníky… a hle, já jsem s vámi…“ (Mt 28,19-20) Identita: jsme „spolunapodobitelé Kristovi“ (Fp 3,17) 11 16.6.2007 Petr Hruška: Kurz Emauzy, Tuchoměřice; ilustrace: Daniel Ladman – láskyplné vztahy a malé skupiny – na základě darů a schopností – odevzdaná a zapálená spiritualita

12  Správa Výzva: spolupracující pastýři – „spolupracovníci naší radosti“ (2 Kor 1,24) Model: „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil“ (Mk 10,45)  Struktury Výzva: duchaplné struktury – „litera zabíjí, ale Duch dává život“ (2 Kor 3,6) Model: „Semeno vzchází a roste samo od sebe“ (Mk 4,27)  Správcovství Výzva: štědrá solidarita – „Bůh má moc zahrnout nás všemi dary své milosti, abychom vždycky měli dostatek všeho, co potřebujeme, a ještě nám přebývalo pro každé dobré dílo“ (2 Kor 9,8) Model: „Kristus byl bohatý, ale pro nás se stal chudým, abychom my jeho chudobou zbohatli“ (2 Kor 8,9) 12 16.6.2007 Petr Hruška: Kurz Emauzy, Tuchoměřice; ilustrace: Daniel Ladman – citlivé a zmocňující vedení – pružné a podpůrné organizování – štědré a efektivní hospodaření

13  Reaktivní postoj (snaha o konfliktní či kontrastní vymezení se)  fundamentalismus („extrovertní“ či „konfliktní“ reaktivita)  neokonzervatismus („introvertní“ či „kontrastní“ reaktivita)  „bojové šiky“ či „pouštní oázy“  Rezistentní postoj (snaha o dialogickou či hlubinnou syntézu)  kritický dialog („dialogická“ rezistence či „kritická“ syntéza)  apofatismus („hlubinná“ rezistence či syntéza)  „plavci“ či „potápěči“  Konzumní postoj (nekritický obdiv a snaha veškerá žádná)  zastánci různých New age spiritualit  nekritické formy „civilního náboženství“  „surfaři“ či „utonulí“ 13 16.6.2007 Petr Hruška: Kurz Emauzy, Tuchoměřice; ilustrace: Daniel Ladman

14

15 1. ? 2. ? 3. ? 4. ? 5. ? 16.6.2007 15 Petr Hruška: Kurz Emauzy, Tuchoměřice; ilustrace: Daniel Ladman

16 Pastorační valčík: osobně, v duchovním doprovázení, ve společenství, v komunitě, v pastorační radě farnosti… Vnímání výzev: vnímání potřeb i bohatství společnosti, obce, církve, diecéze, farnosti, komunity… Vnímání darů: vnímání jedinečnosti osobních i komunitních darů, schopností, zkušeností, tradic, povolání, bohatství… Reflexe a rozlišování: na rozumové i zkušenostní rovině, ignaciánská pravidla rozlišování a dobré volby, znamení „útěchy“ a „neútěchy“ Prorocká odvaha: „rozšiřování hranic myslitelného“ („Out of the Box Thinking“) a k připravování půdy pro novou úrodu a nové struktury „Trojrozměrná“ věrnost: (1) vůči osobní zkušenosti Ducha, (2) vůči Písmu a Tradici a (3) vůči dnešnímu člověku Další materiály: např. http://www.farnostcheb.cz Dokumentyhttp://www.farnostcheb.cz 16 16.6.2007 Petr Hruška: Kurz Emauzy, Tuchoměřice; ilustrace: Daniel Ladman

17 a nashledanou někdy příště Žít s těmi zde i s těmi tam Být láskou dnešku zítřku nadějí Žít tím co žije a to co umírá Provázet k smrti co život otvírá Žít život sloužící Životu 16.6.2007 17 Petr Hruška: Kurz Emauzy, Tuchoměřice; ilustrace: Daniel Ladman

18 V následujícím skupině písmen škrtněte pět písmen, takže výsledkem bude jedno srozumitelné slovo v češtině: PP S Ě P T O P L Í S U P M R Á E C N E PP S Ě P T O P L Í S U P M R Á E C N E Níže zobrazených devět smajlíků spojte čtyřmi na sebe navazujícími úsečkami jedním tahem: 16.6.2007 18 Petr Hruška: Kurz Emauzy, Tuchoměřice; ilustrace: Daniel Ladman


Stáhnout ppt "Žít život sloužící Životu „Když přicházíte k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a vzácný‘, i vy sami jako živé."

Podobné prezentace


Reklamy Google