Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorizační razítko a jeho použití Autorizační razítko se uděluje na základě složení autorizační zkoušky – ČKA, ČKAIT Jeho použití se řídí : ust. §13 odst.3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorizační razítko a jeho použití Autorizační razítko se uděluje na základě složení autorizační zkoušky – ČKA, ČKAIT Jeho použití se řídí : ust. §13 odst.3."— Transkript prezentace:

1 Autorizační razítko a jeho použití Autorizační razítko se uděluje na základě složení autorizační zkoušky – ČKA, ČKAIT Jeho použití se řídí : ust. §13 odst.3 zákona č.360/1992 Sb. O výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě KÚ ÚK, porada ÚÚP - 30.6.2015

2 Ve znění, cit.: „Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky, jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací své autorizace.“ KÚ ÚK, porada ÚÚP - 30.6.2015

3 Metodické sdělení MMR k opatřování ÚPD razítkem autorizovaného architekta ve vztahu k úpravám ÚPD, po veřejném projednání Dle ust. §158 SZ je zpracování ÚPD vybranou činností ve výstavbě, kterou jsou oprávněny vykonávat pouze osoby, které k této činnosti získaly oprávnění podle zákona č.360/1992 Sb. KÚ ÚK, porada ÚÚP - 30.6.2015

4 Z ustanovení SZ současně vyplývá, že návrh ÚPD zpracovaný autorizovanou osobou je odlišný od návrhu, který je předložen pořizovatelem k vydání formou opatření obecné povahy. SZ ukládá pořizovateli zajistit provedení úprav návrhu ÚPD po veřejném projednání v závislosti na průběhu projednávání tohoto návrhu. SZ ukládá např. „zajistit úpravu návrhu“(§39 odst.4, §53 odst.1, §68 odst.1). Pořizovatel také doplňuje a upravuje odůvodnění, které je součástí návrhu ÚPD předkládaného zastupitelstvu. KÚ ÚK, porada ÚÚP - 30.6.2015

5 Tyto činnosti pořizovatele nelze ztotožnit se „zpracováním ve smyslu § 158 SZ, které provádí autorizovaná osoba a které jsou „projektovou činností ve výstavbě“ a patří mezi „vybrané činnosti“ Pořizovatel zajistí úpravu – prostřednictvím autorizované osoby nebo vlastní činností. ÚPD se stává platnou jejím „vydáním“ ZO. ÚPD vydaná jako OOP je úřední dílo, na které se ochrana autorského práva nevztahuje. KÚ ÚK, porada ÚÚP - 30.6.2015

6 Autorizovaná osoba zpracovává návrh ÚPD v rozsahu prací, které u ní byly smluvně zajištěny. V tomto rozsahu také zodpovídá za : „správnost, celistvost a úplnost“. Za úpravy návrhu ÚPD, které provedl pořizovatel, nese odpovědnost pořizovatel. Záznam o účinnosti OOP § 168 odst.1 SZ a s použitím §75 zákona č.500/2004 Sb., správní řád Nevyplývá povinnost opatřit OOP „razítkem autorizované osoby.“ KÚ ÚK, porada ÚÚP - 30.6.2015

7 Doporučení KÚ ÚK UPS: Autorizovaná osoba by se měla podílet na zpracování ÚPD v plném rozsahu…... = v rámci SoD zasmluvnit i veškeré úpravy před vydáním OOP. = opatřit ÚPD autorizačním razítkem s vlastnoručním podpisem projektanta …jako záruku správnosti úplnosti a celistvosti díla. KÚ ÚK, porada ÚÚP - 30.6.2015

8 Územní studie – oprávnění ke zpracování Rozhodující pro posouzení, zda územní studii může zpracovávat autorizovaný inženýr ve smyslu §18 písm.c) zákona č.360/1992 Sb., je obsah konkrétního územně plánovacího podkladu. Pokud je zadávána územní studie, jejímž úkolem je ověřit podmínky využití území pro dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce apod., je autorizovaný inženýr ČKAIT s příslušnou autorizací podle §5 zákona č.360/1992 Sb. způsobilý, aby ji zpracoval a autorizoval. KÚ ÚK, porada ÚÚP - 30.6.2015

9 Politika architektury a stavební kultury České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Má přinést zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí. Jejím základním cílem je proto podpora rozvoje architektury a stavební kultury a tím i kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Vláda Politiku architektury a stavební kultury České republiky schválila dne 14. 1. 2015 usnesením č. 22. KÚ ÚK, porada ÚÚP - 30.6.2015

10 Materiál shrnuje dosavadní analýzy v řešené oblasti, popisuje základní pojmy a sumarizuje relevantní dokumenty a související právní předpisy. Zejména však definuje vizi a určuje témata a cíle, kterým je třeba se věnovat. Pro jednotlivé cíle definuje opatření, která by měla vést k jejich naplnění. KÚ ÚK, porada ÚÚP - 30.6.2015

11 Naplnění cílů povede ke: kvalitnější architektuře hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí, přívětivému veřejnému prostoru, harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny, respektu k místním specifikům jednotlivých oblastí v České republice, vnímání architektury jako stávající nebo i budoucí součásti našeho kulturního dědictví. KÚ ÚK, porada ÚÚP - 30.6.2015

12 podporuje vzdělávání odborné i laické veřejnosti a přispívá k podněcování zájmu obyvatel o kvalitu prostředí, ve kterém žijí. řeší celkem 8 témat: Krajina a sídla -1. Uspořádání krajiny a sídel, 2. Veřejná prostranství, 3. Začlenění staveb do prostředí Stavby- 4. Zadávání zakázek, 5. Projektování, realizace, životnost a udržitelnost staveb Vzdělávání, osvěta a výzkum - 6. Vzdělávání, 7. Osvěta a média, 8. Výzkum a vývoj KÚ ÚK, porada ÚÚP - 30.6.2015

13 MMR má za úkol: Pravidelně sledovat a hodnotit plnění jednotlivých opatření a jejich účinnost. Zpracovat zprávu o vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky a předložit ji vládě do 31. 12. 2020, včetně případného návrhu aktualizované Politiky architektury a stavební kultury České republiky pro další období. Chystané metodiky MMR: Urbanistická koncepce Vymezování zastavitelných ploch a potřeba nových Veřejná prostranství KÚ ÚK, porada ÚÚP - 30.6.2015

14 Implementace dokumentu je nutná zejména proto, že bychom tím měli zajistit kvalitnější životní prostředí a kvalitnější architektonická a stavební díla. Téma 4 –Zadávání zakázek - Cíl 4.1 Při zadávání zakázek usilovat o co nejvyšší kvalitu jejich plnění (str.38). Doporučujeme tedy dokument používat, např. při zpracovávání zadávacích podmínek pro výběrová řízení, kde by neměla hlavní úlohu hrát jen cena díla, ale i jeho kvalita KÚ ÚK, porada ÚÚP - 30.6.2015

15 MMR vyzývá obce k naplňování opatření, kde je zodpovědnost či spolupráce požadována po veřejné správě na úrovni obcí. 2 výtisky pro OPR KÚ ÚK, porada ÚÚP - 30.6.2015

16 Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Oddělení územního plánování Děkuji za pozornost. Ing. arch. Diana Juračková jurackova.d@kr-ustecky.cz KÚ ÚK, porada ÚÚP - 30.6.2015


Stáhnout ppt "Autorizační razítko a jeho použití Autorizační razítko se uděluje na základě složení autorizační zkoušky – ČKA, ČKAIT Jeho použití se řídí : ust. §13 odst.3."

Podobné prezentace


Reklamy Google