Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Název projektu PRODUKT:5 - Legislativa ve vztahu k provozu a výstavbě BPS DÍLČÍ MODUL:9 - Legislativa ve vztahu k provozu a výstavbě BPS

2 © IHAS 2011 1.1 Technické požadavky na výrobky a státní odborný dozor při výstavbě BPS Zákon č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů Stanovený výrobek a posouzení shody:  Výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví, majetek nebo životní prostředí nebo jiný veřejný zájem  Výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých musí být posouzena shoda

3 © IHAS 2011 Uvedení výrobku na trh: Uvedení výrobku na trh je okamžik, kdy je výrobek na trhu Evropského společenství poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu převedena vlastnická práva. Pokud jsou výrobky určené pro zabudování do BPS popř. celá bioplynová stanice stanoveným výrobkem dle 22/1997 Sb., potom se na ně zákon č. 174/1968 Sb. nevztahuje pouze do doby jejich uvedení na trh. 1.1 Technické požadavky na výrobky a státní odborný dozor při výstavbě BPS

4 © IHAS 2011 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): Vhodnost či naopak nevhodnost území pro bioplynové provozy na svém území mohou definovat jednotlivé kraje i obce během přípravy a schvalování územně plánovací dokumentace. Výsledkem jsou zásady územního rozvoje na úrovni krajů a územní plány obcí. 1.1 Technické požadavky na výrobky a státní odborný dozor při výstavbě BPS

5 © IHAS 2011 Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech Organická hnojiva vzniklá anaerobní fermentací při výrobě bioplynu smějí být používána na zemědělské půdě a lesních pozemcích pouze pokud jsou registrována podle tohoto zákona; to neplatí, jsou-li vyrobena výhradně ze statkových hnojiv nebo krmiv. 1.1 Technické požadavky na výrobky a státní odborný dozor při výstavbě BPS

6 © IHAS 2011 BPS - Vyhrazené technické zařízení elektrické dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. 1.1 Technické požadavky na výrobky a státní odborný dozor při výstavbě BPS Zařízení třídy I. Skupina AZařízení určené do prostředí s nebezpečím výbuchu Skupina BZařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace Skupina CZařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních Skupina DZařízení určená pro shromažďování více než 200 osob Skupina EZařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D.

7 © IHAS 2011 1.1 Technické požadavky na výrobky a státní odborný dozor při výstavbě BPS Vyhláška č. 21/1979 Sb. Vyhrazená plynová zařízení jsou pro: Výrobu a úpravu plynů Skladování a přepravu plynů Plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic Zkapalňování a odpařování plynů Zvyšování a snižování tlaku plynů Rozvod plynů Spotřebu plynu spalováním

8 © IHAS 2011 Zkoušky a revize Revizní technik - odborně způsobilá osoba dle zákona č. 174/1968 Sb. s osvědčením podle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb. příslušného druhu a rozsahu. Elektrické zařízení musí být před uvedením do provozu osvědčeno výchozí revizí. 1.2 Vyhrazené technické zařízení

9 © IHAS 2011 Tlaková zařízení Pokud tlaková zařízení BPS spadají svými technickými parametry do vyhrazených tlakových zařízení podle vyhlášky č. 18/1979 Sb., pak musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 20/2003 Sb. a č. 26/2003 Sb. a následně jejich provoz bude v režimu vyhrazených tlakových zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb. a vyhlášky č. 18/1979 Sb. 1.2 Vyhrazené technické zařízení

10 © IHAS 2011 Povinnosti zaměstnavatele Zajistit odbornou kvalifikaci zaměstnanců, respektive proškolení zaměstnanců. Zajistit provedení výchozí revize k vyhrazeným technickým zařízením dle vyhlášky č. 18/1979 Sb., vyhlášky č. 21/1979 Sb. a vyhlášky č. 73/2010 Sb. 1.3 Povinnosti zaměstnavatele a legislativní požadavky

11 © IHAS 2011 Vyhláška č. 73/2010 Sb.: Zařízeními jsou zařízení: a)Pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace b)Určena k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny 1.3 Povinnosti zaměstnavatele a legislativní požadavky

12 © IHAS 2011 Povinnosti zaměstnavatele Vyhledávat a hodnotit rizika, přijímat opatření k jejich odstranění tak, aby ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno (např. přihlédnout k toxicitě z důvodu přítomnosti sulfanu, hromadění oxidu uhličitého z bioplynu v prohlubních, přítomnosti mikroorganismů, nedýchatelnosti, rizikům způsobeným pohyblivými částmi BPS). 1.3 Povinnosti zaměstnavatele a legislativní požadavky

13 © IHAS 2011 Povinnosti zaměstnavatele Umístit na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, bezpečnostní značky. 1.3 Povinnosti zaměstnavatele a legislativní požadavky

14 © IHAS 2011 Povinnosti zaměstnavatele Protokol o určení vnějších vlivů Dokumentace o ochraně před výbuchem (dle NV č. 406/2004 Sb.) 1.3 Povinnosti zaměstnavatele a legislativní požadavky


Stáhnout ppt "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google