Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Workshop „NNO a fondy Evropské unie“ 10.9.2009, Zlín Centrum pro regionální rozvoj, Ing. Markéta Weingärtnerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Workshop „NNO a fondy Evropské unie“ 10.9.2009, Zlín Centrum pro regionální rozvoj, Ing. Markéta Weingärtnerová."— Transkript prezentace:

1 Workshop „NNO a fondy Evropské unie“ 10.9.2009, Zlín Centrum pro regionální rozvoj, Ing. Markéta Weingärtnerová

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) je státní příspěvková organizace, založená Ministerstvem pro místní rozvoj, která již od roku 1997 aktivně podporuje regionální politiku vlády ČR. CRR ČR ZABEZPEČUJE: konzultační činnost pro zájemce o finanční podporu, zpracovatele projektů a další subjekty o podmínkách programů pořádání informačních seminářů v regionech pro realizátory projektů se zaměřením na technické a finanční řízení projektů v souladu s podmínkami programu

3 odstranění nejasností a nepřesností v projektových podkladech ještě před uzavřením smlouvy a zajištění podpisu smlouvy o spolufinancování projektu z prostředků EU pomoc realizátorům projektů při přípravě a realizaci výběrových řízení na dodavatele služeb, dodávek a stavebních prací podle pravidel EU průběžnou kontrolu a monitoring realizace projektů, řešení změn v projektu a zajištění podpisu dodatku ke smlouvě poskytování průběžných konzultací příjemcům pomoci o oprávněnosti nákladů, publicitě a dalších podmínkách pro úspěšné zakončení projektu a vyplacení finanční podpory

4 zajišťování podkladů pro realizaci plateb z prostředků EU zajišťování činnosti monitorovacího systému pro programy EU, shromažďování informací o probíhajících projektech a vytváření podkladů a zpráv pro ústřední orgány státní správy přípravu a realizaci vzdělávacích programů o využívání pomoci z evropských zdrojů činnost Euro Info Centra

5 OPPS SR-ČR ŘO – MVRR SR v Bratislavě NO – MMR ČR Kontrolor – CRR ČR/P-CRR ČR Dotační území krajů –Moravskoslezského, –Zlínského, –Jihomoravského

6 Infobod Je vybudovaný v Brně v rámci Centra pro regionální rozvoj, za účelem poskytování služeb pro projektové žadatele Infobod funguje v přímé součinnosti s STS Bratislava Hlavní úlohy: poskytuje konzultace projektovým žadatelům příjem Žádosti o FP vykonává formální kontrolu Žádostí o finanční příspěvek

7 Výzva na předkládání projektů 3.kolo od 5.11.2009 – 5.2.2010 1. Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce 15 058 471 EUR 2. Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí 26 827 434 EUR

8 Témata A) nejčastější chyby při předkládání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku B) „záludnosti“ projektu C) udržitelnost projektu

9 A) Nejčastější chyby v žádosti absence podpisů statutárních zástupců, absence razítka,chybí e-mail, telefonní čísla na kontaktní osoby nevyplněné údaje jako: zřízení podle zákona, datum založení organizace, účetnictví, IČO organizace CD se žádostí je prázdné nebo nejde přečíst žádost není svázána v kroužkové vazbě

10 A)Nejčastější chyby v přílohách nedodání povinných příloh přílohy nejsou seřazené a označené podle předepsaného seznamu opravované, přepisované originály dokumentů absence podpisů, razítek nesoulad příloh s žádostí uvedena odlišná částka, jiný název projektu, chybí slovo „spolufinancování“ nepodepsané přílohy chybí výkaz výměr, položkový rozpočet, výkresová část

11 A) Nejčastější chyby v doplnění žádosti žádná reakce na hodnotící e-mail nedodání dokumentu stejná chyba jako v předloženém dokumentu nepodepsané dokumenty nepředložení 1 ks originálu a 2 ks kopií, i když je toto uvedeno v hodnotícím e-mailu

12 B) Záludnosti v projektech Nutnost podrobného seznámení se s programovou dokumentací a povinnostmi které z ní vyplývají!!!! Monitorování projektů – prostřednictvím monitorovacích zpráv – nutné respektování termínů (jinak hrozní sankce ze strany ŘO) Zprávy – kompletní, na správném formuláři, ve stanovené lhůtě

13 B) Záludnosti v projektech Veřejné zakázky –Nutno respektovat zákon č. 137/2006Sb. –Pro zakázky mimo režim zákona – Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006Sb. O veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013 –Konzultace s kontrolorem

14 B) Záludnosti v projektech Veřejné zakázky –Časté chyby Porušení zásad v §6 a ustanovení §13 zákona č. 137/2006Sb. Opomenutí informování kontrolora o zasedání hodnotící komise ve stanovené lhůtě Formální pochybění - chybějící doručenky Nastavení hodnotících kritérií – pozor na kvalifikaci Nedodržování zákonem/metodikou stanovených lhůt Nekvalitní zpracování zadávací dokumentace

15 B) Záludnosti v projektech Veřejné zakázky –Uzavřená smlouva není v souladu se zadávacími podmínkami (např. jiné sankce, rozsah plnění, ceny atd.) –Problém víceprací!!! –úmyslné dělení hodnoty VZ

16 B) Záludnosti v projektech Publicita –Povinnost příjemce i partnerů –Nařízení 1828/2006, programová dokumentace –Povinné náležitosti je nutné splnit –Problém tzv. malých propagačních předmětů

17 B) Záludnosti v projektech Publicita –Publicitu vždy na přední straně dokumentu –Vždy dostatečně viditelná a čitelná –Nesmí dojít k deformaci symbolů –Ostatní loga nesouvisející s programem co nejvíce omezit –Způsob zajištění publicity závisí na typu projektu

18 B) Záludnosti v projektech Publicita –www stránky – pokud jejich vytvoření bylo součástí projektu musí být funkčnost těchto stránek zajištěna i v rámci udržitelnosti –Pozor na skrytou reklamu –Archivovat veškeré propagační předměty (pro OPPS SR-ČR do 31.12.2021) –V případě publicity „více znamená lépe“

19 B) Záludnosti projektu Dokladování výdajů –Respektování programové dokumentace Metodická příručka způsobilých výdajů Příručka pro žadatele www.crr.cz Náležitosti dokladování Nejčastější dotazy Včasné a úplné předkládání podkladů/dokumentů

20 C) Udržitelnost projektu „záludnost“? Tam, kde je reálně možné výstupy projektu udržet, je stanovena tato povinnost Lhůta 5 let od ukončení projektu Udržitelnost podléhá kontrole Povinnost předkládat zprávy o udržitelnosti

21 C) Udržitelnost projektu Souvisí i s povinností archivace veškerých dokladů k projektu Majetek pořízení z projektu musí být po celou dobu udržitelnosti ve Vašem držení (případné „nástupnictví“ musíte řešit se svým kontrolorem) Je vhodné majetek pojistit – jinak je nutné pořídit majetek nový!!!!! Pojištění, pokud bylo uvedeno v žádosti o projekt a schváleno je způsobilým výdajem

22 D) Financování projektu nutno dbát na správnou přípravu projektu i po finanční stránce využijte konzultací s regionálními koordinátory (kraje v dotačním území) náklady na zpracování projektu jsou způsobilými výdaji rozpočet musí být hospodárný, účelový (vazba na projekt) a efektivní NNO mohou žádat o 13,5% SR, 76,5% ERDF

23 D) Financování projektů dokladování režijních výdajů dokladování mzdových výdajů – pro OPPS je nutné dodržovat maximální výši prům. mzdy podle statistiky MPSV!!!!!! -http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelkyhttp://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky

24 Adresa Infobodu Centrum regionálního rozvoje ČR Infobod, pobočka NUTS II Jihovýchod Dvořákova 44/14 602 00 Brno Tel.: + 420 542 425 243 E-mail: infobod@crr.cz www: www.crr.cz, www.sk-cz.euwww.crr.czwww.sk-cz.eu

25 Kontaktní osoby Mgr. Iva Paďourková E-mail:padourkova@crr.czpadourkova@crr.cz Tel.:+420 542 425 243 Ing. Hana Škrobáčková E-mail:skrobackova@crr.czskrobackova@crr.cz Tel.:+420 542 425 209

26 Adresy Kontrolorů – P-CRR ČR Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Vedoucí: Ing. Tatiana Mifková Dvořákova 44/14, 602 00 Brno Tel.: 542 425 236, 542 425 233 Fax: 542 425 241 E-mail: jihovychod@crr.cz, mifkova@crr.czjihovychod@crr.cz mifkova@crr.cz

27 Adresy Kontrolorů – P-CRR ČR Pobočka pro NUTS II Střední Morava Vedoucí: Ing. Ivana Šupová Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc Tel.: 587 337 704, 587 337 706 Fax: 587 337 702 E-mail: strednimorava@crr.cz, supova@crr.czstrednimorava@crr.cz supova@crr.cz

28 Adresy Kontrolorů – P-CRR ČR Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko Vedoucí: Ing. Lumír Ondřejek 28. října 165, 709 00 Ostrava Tel.: 597 081 422, 597 081 423 Fax: 597 081 425 E-mail: moravskoslezsko@crr.cz, ondrejek@crr.czmoravskoslezsko@crr.cz ondrejek@crr.cz


Stáhnout ppt "Workshop „NNO a fondy Evropské unie“ 10.9.2009, Zlín Centrum pro regionální rozvoj, Ing. Markéta Weingärtnerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google