Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2009Ing. Jaromír Vachta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2009Ing. Jaromír Vachta."— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2009Ing. Jaromír Vachta

2 Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady č. 1907/2006 (REACH), kapitola 13 „Pokyny pro odstraňování“ a v případě Zprávy o chemické bezpečnosti opatření k nakládání s odpady ve vazbě na omezení expozice na člověka a ŽP (v souladu s expozičním scénářem) jako příloha BL Uvedou se odkazy na příslušné předpisy Příklad: 13.1Způsoby zneškodňování: Dodržovat všechny platné předpisy o odpadech. S ohledem na obsah šestimocného chrómu je přípravek zařazena do kategorie nebezpečných odpadů! Zbytky nesmějí být vypouštěny do kanalizace, vodotečí ani do blízkosti vodních zdrojů a likvidují se na chemické čistírně odpadních vod. 13.2Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Prázdné obaly je možno po dokonalém vyprázdnění a vypláchnutí recyklovat. Likvidaci zbytků v cisternách a čištění cisteren zajišťuje výrobce. 13.3Právní předpisy o odpadech: Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., Katalog odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb, vyhl. č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

3 Účel a působnost zákona Stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi Práva a povinnosti osob odpadovém hospodářství Působnost orgánů veřejné zprávy Výjimky z nakládání s odpady –Odpadní vody –Odpady z hornické činnosti –Nezachycené emise –Radioaktivní odpad a pod

4 Vývoj legislativy Směrnice Rady o odpadech č. 75/442/EHS (2006/12/ES) Směrnice Rady o nebezpečných odpadech č. 91/689/EHS (166/2006/ES) Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů č. 2000/532/ES Novela zákona č. 7/2005 Sb. – transpozice směrnic ES o omezování některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních Právní předpisy ke specifickým odpadům

5 Základní definice Odpad – movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů (příloha č. 1) Zbavování se odpadu – úplatné či neúplatné předání k využití, odstranění, ke sběru (povinnost se zbavit odpadu jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a ohrožuje ŽP) Nebezpečný odpad – uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2, vyhláška č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů) nebo má nebezpečnou vlastnost dle přílohy č. 2 zákona Nakládání s odpady – shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava/doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování Úprava odpadu – změna chemických, fyzikálních a biologických vlastností Oprávněná osoba – oprávněna k nakládání s odpady

6 Příloha č. 1 Skupiny odpadů Q1 |Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované, |Q2 |Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti, |Q3 |Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby, |Q4 |Použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené, výrobky včetně všech materiálů, součástek zařízení apod., které byly v důsledku nehody kontaminovány, |Q5 |Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností |(např. zůstatky z čištění, obalové materiály, nádoby atd.), |Q6 |Nepoužitelné součásti (např. použité baterie, katalyzátory apod.), Q7|Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, rozpouštědla, kalicí soli apod.), |Q8 |Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.), |Q9|Zůstatky z procesů snižujících znečištění (např. kaly z praček plynů, prach z filtrů, vyřazené filtry apod.), |Q10|Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. třísky z obrábění a frézování, okuje apod.), |Q11|Zůstatky z dopravy a úpravy surovin (např. z dolování, dopravy nafty apod.), |Q12|Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.), |Q13|Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichž užívání bylo zakázáno zákonem, |Q14|Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (např. v zemědělství, v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.), |Q15|Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy, |Q16|Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin

7 Příloha č. 2 Seznam nebezpečných vlastností odpadů |H1 |Výbušnost |H2 |Oxidační schopnost |H3-A|Vysoká hořlavost |H3-B|Hořlavost |H4 |Dráždivost |H5 |Škodlivost zdraví |H6 |Toxicita |H7 |Karcinogenita |H8 |Žíravost |H9 |Infekčnost |H10 |Teratogenita |H11 |Mutagenita |H12 |Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami |H13 |Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování |H14 |Ekotoxicita

8 Zařazování odpadů Podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb., 503/2004 Sb.) a rozhodnutí MŽP Povinnost zařadit odpad do kategorií Povinnost zařadit odpad do kategorie nebezpečného odpadu (viz příloha č. 2 Seznam nebezpečných odpadů v Katalogu a příloha č. 5 Seznam složek, který činí odpad nebezpečným) Zařazení podle nebezpečných vlastností (Příloha č. 2 – Seznam nebezpečných vlastností a jejich kódy H 1- 14) Směsný komunální odpad není nebezpečný

9 Vyhláška č. 381/2001 Sb. Kterou se stanoví katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů Příloha č. 1 – Skupiny katalogu odpadu - 05 Odpady ze zpracování ropy - 06 Odpady z anorganických chemických procesů - 06 01 Odpady z výroby, zpracování distribuce a používání kyselin - 06 01 01 H2SO4 - 07 Odpady z organických chemických procesů - 13 Odpady olejů - 14 Odpady organických rozpouštědel - 17 Stavební odpady - 20 Komunální odpad Příloha č. 2 – Seznam nebezpečných odpadů

10 Příloha č. 5 Seznam složek, které činí odpad nebezpečným Složky C1 až C 51 Sloučeniny Be, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Ba, Hg, Tl, F, P, anorganické sirníky, CN‘, karbonyly, peroxidy, chlorečnany, chloristany, azidy, thiokyanatany, PCB Kovy: Li, Na, K, Ca, Mg Kyselé a zásadité roztoky Azbest Biocidy, pesticidy, infekční látky, farmaceutické a veterinární přípravky Fenoly, organická a halogenovaná rozpouštědla, aminy, étery, estery, sloučeniny se sírou, dusíkem, kyslíkem

11 Hodnocení nebezpečných vlastností – pověřená osoba Žádost o hodnocení nebezpečných vlastností u směsných a nebezpečných odpadů Hodnocení vlastností pověřenou osobou MŽP a MZdr Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností (VŠ, 10 let praxe v oboru, školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů), u fyzických a právnických osob zodpovídá odborný zástupce Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu (sdělení v negativním případě) Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (502/2004 Sb.)

12 Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 1 Obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností (Seznam pověřených osob MŽP a MZdr, výčet nebezpečných vlastností) Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností (zásady odběru vzorků – příloha č. 4, předpisy, způsob a postup hodnocení, zařazení dle Katalogu odpadů, obsah a náležitosti osvědčení) Kritéria, metody a postupy hodnocení nebezpečných vlastností (Definice v příloze 1a 2, metody příloha č. 3, porovnání skutečných vlastností s kritérii, obsah chemických látek podle ČSN EN ISO/IEC 17025) Obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností (když nemá nebezpečnou vlastnost, hodnocení všech vlastností, druh a katalogové číslo, způsob následných kontrol, protokoly)

13 Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 2 Příloha č. 1 – Definice nebezpečných vlastností a kritéria hodnocení vlastností odpadů H1 VýbušnostH2 Oxidační schopnost H3-A Vysoká hořlavost H3-B Hořlavost H4 DráždivostH4 Škodlivost zdraví H5 Škodlivost zdraví H6 Toxicita H7 KarcinogenitaH8 Žíravost H9 InfekčnostH10 Teratogenita H11 MutagenitaH12 Schopnost uvolňovat T+, T H13 Schopnost uvolňovat látky do ŽP H14 Ekotoxicita (LC, EC a IC50)

14 Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 3 Příloha č. 2 Kritéria hodnocení nebezpečných odpadů podle vlastností H4 – H8 a H10 – 11 H4 – min. 20 % (R36, 37, 38), min 10 % R41 H5 – min. 25 % zdraví škodlivých H6 - T+ min. 0,1 %, T min. 3 % H7 – min. 0,1 % karcinogen kategorie 1 a 2 a min. 1 % kategorie 3 H8 – min. 1 % R 35, min. 5 % R34 H10 - min. 0,5 % TOR kategorie 1 a 2 a min. 5 % kategorie 3 H11 - min. 0,1 % mutagenní kategorie 1 a 2 a min. 1 % kategorie 3

15 Povinnosti při nakládání s odpady Předcházení vzniku odpadů (omezení nepoužitelných odpadů) Přednostní využívání odpadů před jejich odstraněním (materiálové využití, ochrana ŽP, problém ukládání na skládky) Převzetí odpadu do vlastnictví (osoba oprávněna k odstraňování nebo využití) Zákaz ředění a míšení nebezpečných odpadů (jen se souhlasem krajského úřadu) Balení a označování nebezpečných odpadů (jen E,O,F,T,C a N, jinak jen „nebezpečný odpad“

16 Provoz zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů Jen na základě rozhodnutí krajského úřadu (podmínka kolaudace, provozní řád, na dobu určitou) Možnost využívat odpady, splňují-li požadavky pro vstupní suroviny Vyhláška o použití upravených kalů (č. 504/2004 Sb.), vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky (č. 294/2005 Sb.) Odpadový hospodář (nakládání při množství nebezpečného 100 t/rok, provoz skládky nebezpečných a komunálních odpadů) Požadavky na odpadového hospodáře (VŠ, praxe 3 roky, středoškolák 5 let praxe)

17 Povinnosti původců odpadů Zařadit odpady podle druhu a kategorií Zajistit třídění podle druhů a kategorií Přednostně využívat odpad Vést průběžnou evidenci Zpracovat plán odpadového hospodářství (NV č. 197/2003 o plánu odpadového hospodářství) Ustanovit odpadového hospodáře Nakládání s nebezpečný odpady jen se souhlasem místně příslušného úřadu Platit poplatky za ukládání Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady (č. 383/2001 Sb., resp. 353/2005 Sb.)

18 Povinnosti při využívání odpadů Ustanovit odpadového hospodáře Zveřejnit seznam odpadů k využívání Provozovat zařízení v souladu se schváleným provozním řádem Vést průběžnou evidenci Umožnit kontroly Povinnost nahlásit případné nepříznivé vlivy způsobené nakládáním Stejné povinnosti při sběru odpadu Specifické požadavky pro skládkování, spalování a přepravu odpadů

19 Příloha č. 3 Z působy využívání odpadů R1Jako palivo k výrobě energie R2Regenerace rozpouštědel R3Získání organických látek R4 Recyklace kovů R5Recyklace ostatních anorganických látek R6Regenerace kyselin nebo zásad R7Obnova látek používaných ke snížení znečištění R8 Získání složek katalyzátorů R9 Rafinace použitých olejů R10Aplikace do půdy R11Využití odpadů z aplikace uvedených postupů R12Předúprava odpadů k aplikaci R13Skladování materiálů před aplikací postupů

20 Povinnosti při nakládání s vybranými odpady PCB (Směrnice č. 96/59/ES, Rozhodnutí č. 2001/68/ES) Odpadní oleje (Směrnice č. 75/439/EHS) Baterie a akumulátory (Směrnice č. 91/157/EHS) Kaly z ČOV (Směrnice č. 86/278/EHS) Odpady z výroby TiO2 (Směrnice č. 78/178/EHS) Odpady azbestu (Směrnice č. 87/217/EHS) Autovraky (Směrnice č. 2000/53/ES) Elektrická a elektronická zařízení (Směrnice č 2002/96/ES, 2002/95/ES, Rozhodnutí č. 2005/369/ES)

21 Povinnosti při nakládání s odpady PCB Látky PCB a zařízení obsahující PCB Zařízení které obsahují nebo mohou obsahovat PCB Dekontaminace nebo odstranění do roku 2010 (výjimka pro 50 – 500 mg/l provozní kapaliny) Evidence látek a zařízení Prokazování, že zařízení neobsahuje PCB Způsob odstraňování PCB (příloha č. 4 – D8, 9, 10, 12, 15)

22 Povinnosti při nakládání se specifickými odpady 1 Povinnosti při nakládání s odpadními oleji (přepracování, regenerace, spalování, jejich pokud možno nemíchání) Povinnosti při nakládání s bateriemi a akumulátory (nad 0,025 % Hg, 0,025 Cd, 0,4 % Pb, označovat obsah těžkých kovů, možnosti zpětného odkupu) Povinnosti při nakládání s odpadními oleji (regenerace, přepracování, spalování, pokud možno jejich nemíchání) Povinnosti při používání kalů z ČOV (jen upravené kaly kde se minimalizuje obsah patogenních organismů, stanovení programu použití kalů, rozsah zákazů použití) Povinnosti při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (souhlas s provozováním, provozní řád, výjimka pro malé zařízení)

23 Povinnosti při nakládání se specifickými odpady 2 Povinnosti při nakládání s odpady z TiO2 (souhlas k nakládání s odpady, plán odpadového hospodářství, způsob omezování znečištění odpadních vod, sledovat ukazatele znečištění, ohlašování krajskému úřadu) Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu (nesmí dojít k úniku prachu do ovzduší, skládkovat jen na určených skládkách) Povinnosti při nakládání s autovraky (předání provozovateli zařízení, použití a využití autovraků) Povinnosti při nakládání s elektroodpady (vyhláška č. 352/2005 Sb., pojem elektroodpadu, příloha č. 7 - Skupiny elektrozařízení, povinnosti výrobců, zápis do Seznamu výrobců Od 1.7.2006 nesmí elektrozařízení obsahovat Pb, Hg, Cd, Cr, PCB a PBDE

24 Evidence a ohlašování odpadů Povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi Povinnost zasílat hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání do 15.2. (50 kg nebezpečného, 50 t komunálního) obecnímu úřadu, do 30.4 pak ministerstvu Samostatná evidence PCB a zařízení s PCB na ministerstvo Evidenční list nebezpečného odpadu při přepravě

25 Plán odpadového hospodářství, poplatky za ukládání POH ČR, kraje (NV č. 197/2003 Sb.) – rámcové cíle a opatření (komunální, nebezpečný, specifický, využívání odpadů) POH původce odpadů – 10 t nebezpečného nebo 1000 t ostatního odpadu ročně, v souladu s POH kraje Projednávání POH původce s krajem Poplatky za ukládání odpadů - základní a riziková složka, výše poplatku v příloze č. 6 (400/1400 + 3300 Kč/t odpadu) Tvorba finanční reservy na asanaci a rekultivaci skládky

26 Přeshraniční přeprava odpadů Přeprava odpadů do ČR za účelem odstranění je zakázána Postup podle Nařízení Rady č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci ES Oznámení ministerstvu o přeshraniční přepravě podává příjemce Finanční záruky nebo pojištění (může určit ministerstvo) Za nedovolenou přepravu odpadu je odpovědný příjemce

27 Pokuty, přestupky 300 000 Kč – využívání systému nakládání s komunálním odpadem bez smlouvy 1 mil. Kč – nevede se evidence odpadů, neplní ohlašovací povinnost, není identifikační list nebezpečného odpadu 10 mil. Kč – nezařazení odpadu podle Katalogu odpadů, převzetí odpadu bez oprávnění, nevede evidenci PCB 50 mil. Kč – nezařadí odpad jako nebezpečný, ukládá na skládku nepovolené odpady, poruší předpisy pro přeshraniční přepravu Pokuty do 3 let od porušení povinnosti Přestupky – obce do 20 000 Kč, inspekce do 1 mil. Kč

28 Výkon veřejné správy MŽP – ústřední orgán v oblasti odpadového hospodářství, vede souhrnnou evidenci MZDr (KHS) – dozor v oblasti veřejného zdraví při nakládání s odpady MZem (ÚKZÚZ) – kontrola povinností při používání kalů ČIŽP – kontroluje dodržování zákona, ukládá pokuty Celní orgány – kontrolují vnitrostátní i přeshraniční přepravu odpadů Policie ČR – dává podněty inspekci a celním orgánům Krajský úřad – zpracování POH Obecní úřady – ukládání pokut

29 Příloha č. 4 Z působy odstraňování odpadů D1Skládkování, ukládání do terénu D2Úprava půdními procesy D3 Hlubinná injektáž D4Ukládání do povrchových nádrží D5 Ukládání do speciálních skládek D6 Vypouštění do vod D7Vypouštění do moří D8Biologická úprava D9Fyzikálně-chemické metody D10 Spalování na pevnině D11Spalování na moři D12Ukládání do kontejnerů D13 Úprava složení D14 Úprava jiných vlastností D15Skladování odpadů před jejich odstraněním


Stáhnout ppt "Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2009Ing. Jaromír Vachta."

Podobné prezentace


Reklamy Google