Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Mgr. Ing. Bc. Radek Neděla. Zákon o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb. Úřad pro ochranu osobních údajů 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Mgr. Ing. Bc. Radek Neděla. Zákon o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb. Úřad pro ochranu osobních údajů 2."— Transkript prezentace:

1 1 Mgr. Ing. Bc. Radek Neděla

2 Zákon o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb. Úřad pro ochranu osobních údajů 2

3 Osobní údaje osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, 3

4 Citlivé údaje citlivým údajem se rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů 4

5 Zpracování zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace 5

6 Správce je povinen a) stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány, b) stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů, c) zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. d) shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu e) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. 6

7 Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat, zejména jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce 7

8 Dokumentace škol a školských zařízení § 28 zák. č. 361/2004 rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v §147, evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen „školní matrika”), doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, vzdělávací programy podle §4 až 6, výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy, třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu, školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin, záznamy z pedagogických rad, knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky, protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy, personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy. 8

9 Matrika školy jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. 9

10 Záznam nebo změna údaje ve školní matrice se provede neprodleně po rozhodné události. Při vedení dokumentace a školní matriky a při zpracování osobních údajů dětí, žáků a studentů postupují školy a školská zařízení podle zvláštního právního předpisu. Školy a školská zařízení jsou údaje z dokumentace a údaje ze školní matriky oprávněny poskytovat osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným tímto nebo zvláštním zákonem. 10

11 Ministerstvo, popřípadě jím zřízená organizace, sdružuje pro statistické účely a plnění dalších povinností podle tohoto zákona údaje z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik. Školy a školská zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí předávají tyto údaje prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností krajskému úřadu; krajský úřad předává tyto údaje ministerstvu, popřípadě jím zřízené organizaci. Ostatní školy a školská zařízení, s výjimkou škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, předávají tyto údaje prostřednictvím krajského úřadu ministerstvu, popřípadě jím zřízené organizaci 11

12 Kamerové systémy a audiovizuální záznamy Při instalaci a plánovaní režimu provozu kamerového systému je nutné přistupovat odlišně ke způsobu užívání jednotlivých monitorovaných prostor či objektů, a to i ve vztahu k různému dennímu režimu v daném prostoru. Z hlediska ochrany osobních údajů a ochrany soukromí subjektů údajů tak lze odlišit rozsah a dobu monitorování pláště budovy, vnějších prostor anebo prostor, do nichž není běžně povolen přístup, od prostorů vnitřních - chodeb, šaten, učeben, kabinetů, sboroven, jídelen či sálů. Obdobně je také nezbytné rozlišovat, zda monitorování kamerovým systémem probíhá pouze v době, kdy se v daném prostoru nemají vyskytovat žádné osoby (tj. po nebo naopak během vyučování, resp. po nebo během pracovní doby učitelů a dalšího personálu, o víkendu nebo během prázdnin), anebo zda má být systém v provozu nepřetržitě, tedy i v době, kdy se v dané budově běžně vyskytují osoby v souvislosti s plněním svých úkolů a povinností. Nastavení systému tak, aby snímal prostory v době, kdy se v nich nemá žádná osoba vyskytovat, přitom z hlediska ochrany osobních údajů a soukromí nic nebrání, přičemž v současné době běžně dostupná technická zařízení takové nastavení funkčnosti bezpochyby umožňují. 12

13 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních zájmů zaměstnance Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu prostředky zaměstnavatele. Zaměstnavatel nesmí narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že jej podrobuje otevřenému nebo skrytému sledování. Za pracoviště je přitom třeba považovat nejen třídy, sborovnu a kabinety, ale též chodby, jídelny a schodiště, případně další prostory, kde mohou učitelé vykonávat část své pracovní činnosti (pedagogický dozor apod.). 13

14 ÚOOÚ Úřad je v této souvislosti přesvědčen, že dnešní studenti jsou od dosažení hranice 15 let věku již dostatečně rozumově a volně vyspělí, aby po řádném poučení dokázali s náležitou odpovědností posoudit, zda chtějí, aby jejich osobní údaje byly ve škole, ve které tráví většinu dne, zpracovávány prostřednictvím kamerového systému, a že by proto v tomto případě měl správce (škola) získávat souhlasy přímo od těchto studentů a nikoliv od jejich zákonných zástupců. Přičemž se však nedá vyloučit ani ta možnost, že rovněž rodiče náctiletých studentů budou náležitě informováni o nasazení kamerového sledování, o jeho účelu, době provozu a dalších skutečnostech, které školu k instalaci kamerového systému vedly. 14

15 Závěrem však lze konstatovat, že i toto zpracování by bylo v rozporu se zákonem v případě, pokud by všichni studenti nebo všichni rodiče nebo zákonní zástupci žáků neposkytli škole souhlas s tímto zpracováním. Pro školu by tak vznikl těžko řešitelný problém, jak zajistit, aby v případě provozu kamerového systému byly zpracovávány osobní údaje jen těch osob, které souhlas poskytly. 15

16 Monitorování prostřednictvím kamer je možno zahrnout do výkonu povinností školy stanovených v § 29 odst. 2 zákona c. 561/2004 Sb. (školský zákon), který upravuje zajišťování bezpečnosti a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání. Dále § 30 školského zákona stanovuje, že ve školním řádu, který vydává ředitel školy, musí být upraven provoz a vnitřní režim školy, podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí, žáků a studentů a jejich zákonných zástupců a také podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáku a studentů. Nezbytnou podmínkou je seznámení žáků, studentů a zaměstnanců školy se školním řádem. 16

17 17 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Mgr. Ing. Bc. Radek Neděla. Zákon o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb. Úřad pro ochranu osobních údajů 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google