Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU FARNOST? - ŽITÉ KŘESŤANSTVÍ V DNEŠNÍ DOBĚ Praktický seminář o tom, jak se může farnost proměnit v živoucí organismus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU FARNOST? - ŽITÉ KŘESŤANSTVÍ V DNEŠNÍ DOBĚ Praktický seminář o tom, jak se může farnost proměnit v živoucí organismus."— Transkript prezentace:

1 ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU FARNOST? - ŽITÉ KŘESŤANSTVÍ V DNEŠNÍ DOBĚ Praktický seminář o tom, jak se může farnost proměnit v živoucí organismus

2  „Elektrotechnik“ – škatulkovité myšlení  „Charismatik“ – oživení víry skrze KCHO  „Student“ – CMBF Litoměřice – KTF UK Praha  „Pastýř“ – člen SDS Klatovy – administrátor Chodov  „Student“ – All Hallows College a Milltown Institute  „Rádoby-reformátor“ – člen konzultačního týmu BP  „Spolufarář“ – člen Společné duchovní správy Cheb 2 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš) 27.1.2009 To, co prezentujete jako popis skutečnosti kolem vás, je (a vždy bude) zároveň prezentací skutečnosti uvnitř vás. Seminář o farnosti jako taneční parket s hudebním doprovodem

3  I. Vidět: Vnímat zkušenost a porozumět situaci  II. Soudit: Reflektovat ve světle evangelia  III. Jednat: Navrhovat kroky a praktické jednání VIDĚT – SOUDIT – JEDNAT 27.1.2009 3 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš) Aby církev splnila tento úkol, musí neustále zkoumat znamení doby a vykládat je ve světle evangelia, aby mohla způsobem každé generaci přiměřeným odpovídat na věčné otázky, které si lidé kladou. (GS 4)

4 Co se mi vybaví, když se řekne „moje farnost“? V jakých jiných „prostorech života“ - kromě své farnosti - žiji své křesťanství? Jaká „místa radosti“ či „místa naděje“ prožívám ve své farnosti? Jaká „místa bolesti“ či „místa zklamání“ prožívám ve své farnosti? Jaké oblasti života a služby vnímám ve své farnosti? Jak vnímám odlišné pohledy druhých na tyto otázky? Respektuji či dokonce vítám tyto odlišnosti jako obohacení? Nebo se jich spíše obávám jako hrozby? 27.1.2009 4 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš)

5 1. Tři „směry“ života a služby farnosti 2. Tři „barvy“ života a služby farnosti 3. Šest „S“ života a služby farnosti 27.1.2009 5 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš)

6  „parokía“ = rozptýlení Farnost jakožto misijní území, prostor k životu a službě Územní („teritoriální“) farnost, pastorační jednotka, prostory života a služby „missio“ = poslání (Koncil: Gaudium et spes) ODSTŘEDIVÝ SMĚR (tradičně: „svět“)  „ekklésia“ = svolání Farnost jakožto různé formy společenství katolických věřících v Krista Komunitní („personální“) farnost, farní obec, farní společenství, komunity „communio“ = společenství (Koncil: Lumen gentium) DOSTŘEDIVÝ SMĚR (tradičně: „církev“)  „koinónia“ = podílnictví Farnost jakožto ti, kteří mají podíl na Božím daru spásy Svátostná („eucharistická“) farnost, eucharistické společenství „mysterium“ = svátost (Koncil: Sacrosanctum concilium) VERTIKÁLNÍ SMĚR (tradičně: „Bůh“) 6 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš) 27.1.2009

7  Putující Boží lid Bůh Stvořitel, přirozená dimenze, rozumová reflexe farnost jako obec a neziskovka s přirozenými vazbami a pravidly naslouchání společenským vědám a „selskému rozumu“  Tělo Kristovo Ježíš Kristus, jeho oběť, služba a hlásání slova, skutky lásky farnost jako hierarchicky uspořádaný organismus žijící z Božího slova naslouchání Božímu slovu a Tradici vykládaným v učení církve  Chrám Ducha svatého Duch svatý, tvůrce společenství a dárce charismat, spiritualita farnost jako charismatické společenství sjednocované Duchem naslouchání osobnímu povolání, svědomí a charismatům 7 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš) fundamentalismus liberalismus spiritualismus Extrém: 27.1.2009

8 8 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš) 27.1.2009

9 9 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš)

10  SLAVENÍ tajemství Kristova života („leitúrgia“) 10 27.1.2009 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš) Poslání: „To čiňte na mou památku“ (Lk 22,19) Zaslíbení: „Toto je mé tělo… Toto je má krev“ (Mk 14,22.24) Identita: jsme „živou, Bohu milou obětí“ (Ř 12,1)

11 11 27.1.2009 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš)

12  SLUŽBA Kristovu životu v potřebných („diakonia“) 12 27.1.2009 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš) Poslání: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“ (Lk 6,36) Zaslíbení: „Cokoli jste učinili tomu z nejmenších, mně jste učinili“ (Mt 25,40) Identita: jsme „činitelé slova“ (Jak 1,22)

13 13 27.1.2009 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš)

14  SVĚDECTVÍ evangelia o Kristově životě („martyria“) 14 27.1.2009 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš) Poslání: „Jděte do celého světa a kažte evangelium“ (Mk 16,15) Zaslíbení: „Kdo vás slyší, mne slyší“ (Lk 10,16) Identita: jsme „posly Kristovými“ (2 Kor 5,20)

15  Slavení („leitúrgia“) Poslání: „To čiňte na mou památku“ (Lk 22,19) Zaslíbení: „Toto je mé tělo… Toto je má krev“ (Mk 14,22.24) Identita: jsme „živou, Bohu milou obětí“ (Ř 12,1) 15 27.1.2009 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš) – radostné a inspirativní – účinná a milosrdná – odvážné a pokorné  Služba („diakonia“) Poslání: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“ (Lk 6,36) Zaslíbení: „Cokoli jste učinili tomu z nejmenších, mně jste učinili“ (Mt 25,40) Identita: jsme „činitelé slova“ (Jak 1,22)  Svědectví („martyria“) Poslání: „Jděte do celého světa a kažte evangelium“ (Mk 16,15) Zaslíbení: „Kdo vás slyší, mne slyší“ (Lk 10,16) Identita: jsme „posly Kristovými“ (2 Kor 5,20)

16 16 27.1.2009 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš)

17  SPOLEČENSTVÍ láskyplných vztahů a skupin 17 27.1.2009 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš) Poslání: „Jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem“ (Jan 13,34) Zaslíbení: „Kde jsou dva nebo tři…, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,12) Identita: jsme „údy těla Kristova“ (1 Kor 12,27)

18 18 27.1.2009 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš)

19  SPOLUPRÁCE služeb a darů 19 27.1.2009 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš) Poslání: „Kdo je z vás největší, bude vaším služebníkem“ (Mt 23,11) Zaslíbení: „Kdo přijímá vás, přijímá mne“ (Mt 10,40) Identita: jsme „spolupracovníci na Božím díle“ (1 Kor 3,9)

20 20 27.1.2009 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš)

21  Učednický růst ke SVATOSTI 21 27.1.2009 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš) Poslání: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,29) Zaslíbení: „Získávejte mi učedníky… a hle, já jsem s vámi…“ (Mt 28,19-20) Identita: jsme „spolunapodobitelé Kristovi“ (Fp 3,17)

22  Společenství Poslání: „Jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem“ (Jan 13,34) Zaslíbení: „Kde jsou dva nebo tři…, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,12) Identita: jsme „údy těla Kristova“ (1 Kor 12,27)  Spolupráce Poslání: „Kdo je z vás největší, bude vaším služebníkem“ (Mt 23,11) Zaslíbení: „Kdo přijímá vás, přijímá mne“ (Mt 10,40) Identita: jsme „spolupracovníci na Božím díle“ (1 Kor 3,9)  Svatost Poslání: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,29) Zaslíbení: „Získávejte mi učedníky… a hle, já jsem s vámi…“ (Mt 28,19-20) Identita: jsme „spolunapodobitelé Kristovi“ (Fp 3,17) 22 27.1.2009 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš) – skrze láskyplné vztahy a malé skupiny – na základě darů a schopností – skrze zapálenou učednickou spiritualitu

23 23 27.1.2009

24 o Duchovní SPRÁVA Výzva: spolupracující pastýři – „spolupracovníci naší radosti“ (2 Kor 1,24) Model: „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil“ (Mk 10,45) o Organizační STRUKTURY Výzva: duchaplné struktury – „litera zabíjí, ale Duch dává život“ (2 Kor 3,6) Model: „Semeno vzchází a roste samo od sebe“ (Mk 4,27) o SPRÁVCOVSTVÍ majetku Výzva: štědrá solidarita – „Bůh má moc zahrnout nás všemi dary své milosti, abychom vždycky měli dostatek všeho, co potřebujeme, a ještě nám přebývalo pro každé dobré dílo“ (2 Kor 9,8) Model: „Kristus byl bohatý, ale pro nás se stal chudým, abychom my jeho chudobou zbohatli“ (2 Kor 8,9) Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš)

25 o Duchovní SPRÁVA Výzva: spolupracující pastýři – „spolupracovníci naší radosti“ (2 Kor 1,24) Model: „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil“ (Mk 10,45) o Organizační STRUKTURY Výzva: duchaplné struktury – „litera zabíjí, ale Duch dává život“ (2 Kor 3,6) Model: „Semeno vzchází a roste samo od sebe“ (Mk 4,27) o SPRÁVCOVSTVÍ majetku Výzva: štědrá solidarita – „Bůh má moc zahrnout nás všemi dary své milosti, abychom vždycky měli dostatek všeho, co potřebujeme, a ještě nám přebývalo pro každé dobré dílo“ (2 Kor 9,8) Model: „Kristus byl bohatý, ale pro nás se stal chudým, abychom my jeho chudobou zbohatli“ (2 Kor 8,9) 25 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš) - sloužící a zmocňující vedení - funkční a účelné řízení - solidární a efektivní hospodaření

26 26 27.1.2009

27 27 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš)  Učit se vnímat a postupně využívat celou šíři parketu. šest „S“ + tři podpůrná  Zaměřit se na nácvik kroků na parketách, na kterých se nám netancuje dobře. nejkratší prkno u barelu  Každou samostatnou parketu se snažit rozvinout do její plné barevnosti. tříbarevný kompas  Spoluutvářet prostor, ve kterém je možné „tancovat tříbarevný pastorační valčík“. vidět – soudit – jednat

28 Pastorační valčík: osobně, v duchovním doprovázení, ve společenství, v komunitě, v pastorační radě farnosti… Vnímání darů: vnímání jedinečnosti i bohatství osobních i komunitních darů, schopností, zkušeností, tradic, povolání… Vnímání výzev: vnímání potřeb společnosti, obce, církve, diecéze, farnosti, komunity… Vnímání omezení: vnímání limitů nás samotných, církve, společnosti… zdravý realismus, zakotvení v konkrétní situaci teď a tady… Reflexe a rozlišování: na rozumové i zkušenostní rovině, ignaciánská pravidla rozlišování a dobré volby, znamení „útěchy“ a „neútěchy“ „Tříbarevná“ věrnost: (1) vůči osobní zkušenosti Ducha, (2) vůči Písmu a Tradici a (3) vůči dnešnímu člověku; trpělivost a vytrvalost… Prorocká odvaha: „rozšiřování hranic myslitelného“, Duchem nesené a evangeliem inspirované experimenty, připravování půdy pro novou úrodu Přemítání o farnosti ve Zpravodaji http://www.bip.cz/info_zpravodaj.phphttp://www.bip.cz/info_zpravodaj.php Ke stažení: http://www.farnostcheb.cz Dokumenty – Pastorační pomůckyhttp://www.farnostcheb.cz 28 27.1.2009 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš)

29 29 Petr Hruška: Žít život sloužící životu (Seminář o farnosti Dobříš) Žít s těmi zde, i s těmi tam. Být láskou dnešku, zítřku nadějí. Žít tím, co žije. co život otvírá. Žít život sloužící Životu A to, co umírá, provázet k smrti, V oázách života i v pouštích umírání uprostřed dnešní společnosti na Chebsku Poslání naší farnosti 27.1.2009


Stáhnout ppt "ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU FARNOST? - ŽITÉ KŘESŤANSTVÍ V DNEŠNÍ DOBĚ Praktický seminář o tom, jak se může farnost proměnit v živoucí organismus."

Podobné prezentace


Reklamy Google