Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EVIDENCE Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EVIDENCE Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie."— Transkript prezentace:

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EVIDENCE Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie

2 Co se dnes dozvíte ? Havarijní plán Pohotovostní nákazový plán Evidence odpadů Evidence prostředků na ochranu rostlin (SRS)‏ Nitrátová směrnice (ÚZEI)‏ Evidence pastvy Evidence krmiv Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

3 Havarijní plán Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

4 Co je to ? Havarijní plán slouží k prevenci úniku závadných látek do vod a připraví uživatele těchto látek na případ havárie. Podle vodního zákona se musí havarijní plán vypracovat, když uživatel těchto látek s nimi zachází ve větším rozsahu nebo když je zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové a podzemní vody. Závadné látky vodní zákon definuje jako látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, nepatří však mezi ně odpadní a důlní vody. Nakládání s těmito látkami a náležitosti havarijního plánu jsou definovány ve vyhlášce. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

5 Kdy je potřeba ? HP je nutné zpracovat v případě zacházení: s kapalnými závadnými látkami nad 500 litrů (v zařízeních), příp. 1000 litrů (v přenosných obalech)‏ s pevnými závadnými látkami nad 1000 kg při skladování a dopravě statkových hnojiv povinnost mít havarijní plán téměř vždy do seznamu nebezpečných látek patří kromě jiných hnůj, siláže, silážní šťávy, minerální hnojiva v případě skladování apod. či oleje, nafta, benzín apod. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

6 Důležité ! HP měl být zpracován do 1. 5. 2006 a platný je až po schválení příslušným vodoprávním úřadem. Ten si může vyžádat i vyjádření správce povodí. Doporučujeme přípravu plánu s vodoprávním úřadem konzultovat, každý vodoprávní úřad může mít rochu jiné požadavky ! Celkové množství závadné látky je to největší množství, s kterým se v daném uceleném území právě nakládá nebo může nakládat. To znamená, že to např. není množství vyprodukovaného hnoje za rok. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

7 Postup přípravy HP  Vyhledání podkladů  Pro každé provozní území nebo zařízení (farma) jeden HP zvlášť  Zpracovat situační plánek - možná místa vzniku havárie; kanalizační řád, vpustě a šachty; odvod dešťové vody; vodní toky, stoky (recipienty) s povrchovou vodou, drenážní meliorační síť, síť produktovodů (např. potrubí na kejdu, močůvku, motorovou naftu a oleje, hnojivo DAM 390 aj.); místa, kde jsou uloženy prostředky pro odstraňování havárie (stroje, neutralizační roztoky, těsnící materiály, ucpávky apod.); místa, kde jsou uloženy prostředky první pomoci (lékárničky) aj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

8 Postup přípravy HP  Dbejte na výstižnost plánku Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

9 Postup přípravy HP Zjistěte možné cesty úniku látek do vody a možné příčiny havárie Zaměřte se pak na používaná statková a minerální hnojiva, pohonné hmoty, či pesticidy a jasně je identifikujte (bezpečnostní listy). Charakterizujte jejich nebezpečné vlastnosti, ochranné pracovní pomůcky a první pomoc při zacházení s nimi Navrhněte konkrétní opatření při vzniku havárie, technické prostředky na likvidaci a způsob likvidace Charakterizujte postup hlášení havárie včetně kontaktů na zodpovědné pracovníky, správní úřady a subjekty účastnící se likvidace havárie Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

10 Postup přípravy HP HP musí obsahovat způsob vedení dokumentace v případě havárie, způsob seznámení pracovníků s HP a umístění kopií HP Způsoby a časové intervaly zjišťování úniku závadných látek Po celou dobu přípravy HP doporučuji spolupracovat s vodoprávním úřadem, HP předložit ke schválení Schválený HP uložte na přístupné místo v případě havárie Uložte také prohlášení jednotlivých pracovníků zodpovědných za zacházení se závadnými látkami, že byli s obsahem schváleného havarijního plánu seznámeni Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

11 Pohotovostní nákazový plán Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

12 Co je to ? Dokument státní veterinární správy Musí ho vypracovat každý chovatel hospodářských zvířat Poskytuje SVS přehled o farmě v případě náhlých událostí (nakažlivé choroby zvířat) Zemědělcům poskytuje návod jak farmu chránit před chorobami zvířat a jak postupovat v případě, že je podezření na vznik onemocnění Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

13 Postup přípravy PNP Postup vyplňování PNP je podobný jako u HP Identifikace chovatele, důležité kontakty (KVS, veterinář, asanační podnik aj.)‏ Údaje o provozu (oplocení,desinfekce, zdroje vody, nakládací rampy, zázemí pro zaměstnance aj.)‏ Uskladnění krmiv, tuhých a tekutých odpadů, vč. jejich produkce Plán hospodářství (plánek) – rozmístění budov, technických objektů aj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

14 Evidence odpadů

15 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Co je to ? Jednoduchá evidence pro přehled o produkci a využití odpadů Fyzická osoba (občan): odpad odkládá na místa určená obcí (popelnice, sběrné dvory), majitelem odpadu se poté stává obec Právnická osoba (SHR) : odpady likviduje (kompostování, ukládání hnoje na polní hnojiště aj.), pokud má nebezpečné odpady (např. obaly od chemických prostředků), musí mít dohodu s osobou oprávněnou k likvidaci těchto odpadů. Nemá právo využívat popelnice, jedině po dohodě s obcí !

16 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Důležité ! Každý má při své činnosti či v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy

17 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Postup přípravy EO Mít přehled o produkci odpadů (kde vznikají)‏ Plán odpadového hospodářství (POH) – jak budu odpady využívat, kde je budu ukládat (polní hnojiště, ukládání tuhých a tekutých statkových hnojiv, plastové obaly od hnojiv a postřiků aj.) V případě produkce nebezpečných odpadů (obaly od chemických prostředků, rozbité stroje a elektrické přístroje aj.) je nutná smlouva s osobou oprávněnou od Vás tyto odpady brát a likvidovat ! Přípravu EO (POH) je vhodné spojit s přípravou HP (spousta informací se dubluje)‏

18 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evidence pastvy Jelikož statkovým hnojivem jsou i výkaly (pevné výkaly, moč) hospodářských zvířat na pastvě nebo při jiném pobytu na zemědělské půdě, je nutné i toto evidovat Je možné použít evidenční formulář na portálu www.farmar.mze.cz, komerční programy, které Vám vypočítají i dávky hnojiv, nebo je také k dispozici jednodušší program, který jsme pro Vás připravili u nás a je k dispozici zdarma www.farmar.mze.cz

19 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evidence kmiv Všichni výrobci krmiv podléhají od 1.2.2006 povinné registraci – a to včetně prvovýrobců ! Registrace se vztahuje mj. na : krmivářské podniky ve všech stádiích výroby krmiv (pěstování, sklizeň, sběr, balení, silážování, suušení aj.)‏ krmení zvířat určených k produkci potravin

20 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evidence kmiv Registrace se nevztahuje mj. na : domácí produkci krmiv pro zvířata určená pro vlastní spotřebu dodávky malých množství vlastních výrobků konečnému spotřebiteli či do maloobchodu v místě spotřeby Registraci provozu provádí ÚKZÚZ www.ukzuz.czwww.ukzuz.cz Více informací viz „Praktický rádce pro hospodaření šetrné k přírodě a krajině“, DAPHNE ČR

21 Děkuji za pozornost Ing. Milan Kouřil Daphne ČR – Institut aplikované ekologie milan.kouril@daphne.cz 774 650 518 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


Stáhnout ppt "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EVIDENCE Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google