Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový formulář čtvrtletního výkazu „o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích“ - od 1. čtvrtletí 2007 vstupuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový formulář čtvrtletního výkazu „o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích“ - od 1. čtvrtletí 2007 vstupuje."— Transkript prezentace:

1 Nový formulář čtvrtletního výkazu „o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích“ - od 1. čtvrtletí 2007 vstupuje v platnost nový formulář výkazu - sjednocení samostatného výkazu obce a hromadného výkazu - datový obsah zůstává zachován, mění se pouze struktura výkazu - větší přehlednost - optimalizace pro tisk - předvyplnění standardních údajů, příprava výkazu - zachování možnosti vyplnění výkazu prostřednictvím editoru EKO-KOM

2 Výkaz je rozdělen do několika listů podle jednotlivých komodit. Na listu Úvod jsou uváděny údaje o dodavateli výkazu a osobě, která výkaz vyplnila, včetně kontaktních údajů. Ve spodní části listu jsou uvedeny souhrnné údaje za celý výkaz. Tyto údaje jsou přepočítávány automaticky. Na listu Nádoby jsou uváděny údaje o nádobách na tříděný sběr, jejich objemu a četnosti vývozů. Dále zde jsou uváděny údaje o jiných způsobech sběru. Na listech pro jednotlivé komodity je zjišťováno kdo vykazované odpady sebral, kam byly předány a v jakém režimu byly tyto odpady zpracovány. panel nástrojů EKO-KOM Tento panel nástrojů usnadňuje editaci výkazu a umožňuje snadné vložení automatického filtru do tabulek výkazu.

3 Postup při vyplnění výkazu Do pole pro čtvrtletí vložte číslo čtvrtletí za které je výkaz zpracováván. Číslo je nutné uvádět ve tvaru 1 2 3 4 Římské číslice, čísla s tečkou anebo jiné tvary hodnot nejsou přípustné. Do pole rok vložte rok ke kterému se váže čtvrtletí za které je výkaz zpracováván. Číslo je nutné uvádět ve tvaru například 2007. Římské číslice, čísla s tečkou anebo jiné tvary hodnot nejsou přípustné. Do této části jsou uvedeny identifikační údaje dodavatele výkazu. - název firmy - adresa sídla firmy - adresa provozovny - IČO - evidenční číslo Tento údaj je vyplněn předem při generování šablony výkazu. Pouze zkontrolujte jeho správnost. Tento údaj je vyplněn předem při generování šablony výkazu. Pouze zkontrolujte jeho správnost. Tyto údaje jsou vyplněny předem při generování šablony výkazu. Pouze zkontrolujte jejich správnost. Do této části uveďte informace o osobě, která je zodpovědná za vyplnění výkazu. Údaje uveďte včetně kontaktních informací. Kontakt bude použit v případě řešení nesrovnalostí ve výkazu, nebo pro konzultace v souvislosti s vyplněnými údaji. V této tabulce je uveden součet hmotností uvedených ve výkazu. Tabulku nevyplňujte, hmotnosti odpadů jsou nasčítávány automaticky. list „Úvod“

4 list „Nádoby“ Na tomto listu jsou uváděny údaje o nádobách na tříděný sběr a četnosti jejich vývozů. Veškeré údaje v tabulce, vyjma údajů o počtu vyvezených nádob, jsou předvyplněny. Data jsou generována na základě údajů z předchozího výkazu. Okno tabulky obsahuje informace o období ke kterému se vztahují vykazované údaje a evidenčním čísle dodavatele výkazů. Okno needitujte ani hodnoty neopravujte. Údaj je generován automaticky. Okno needitujte ani hodnoty neopravujte. Údaj je přepočítáván automaticky. Okno tabulky obsahuje údaje o celkovém množství nádob uvedených na listu výkazu. Tento sloupec tabulky obsahuje název obce za kterou vyhotovujete výkaz. Název obce je generován na základě údajů v informačním systému EKO-KOM. Údaje needitujte ani neopravujte. V případě, že je název obce chybný, kontaktujte Vašeho regionálního manažera. V případě, že do tabulky chcete přidat další řádek, použijte tlačítko z panelu nástrojů EKO-KOM. Toto tlačítko vloží prázdný řádek do stávající tabulky. Tento sloupec tabulky obsahuje údaje o identifikačním čísle obce. Identifikační číslo obce je unikátním identifikátorem obce v systému EKO- KOM. Hodnota je generována automaticky na základě údajů v informačním systému EKO-KOM. Tento sloupec tabulky obsahuje údaje o sbírané komoditě. V případě vícekomoditního sběru (například plast společně s nápojovým kartonem) evidujte nádoby pouze u převažující komodity. Pro doplňkovou komoditu sběrné nádoby již nevykazujte. Pro označení komodit používejte výhradně zavedeného názvosloví: papír plast sklo barevné sklo bílé kov nápojový karton Tento sloupec tabulky obsahuje údaje o typu sběru a typu sběrové nádoby. V případě více způsobů sběru nebo více typů nádob. Evidujte každý způsob sběru a typ sběrové nádoby do samostatného řádku. Pro označení způsobů sběru používejte výhradně zavedeného názvosloví: K - pro kontejnery P - pro pytle S - pro sběrné dvory M - pro mobilní svozy J - pro jiné způsoby sběru V - pro výkupny Tento sloupec tabulky obsahuje údaje o objemu sběrných nádob. V případě sběru do pytlů uveďte objem pytle. V případě, že se jedná o nenádobový způsob sběru, objem nádoby nevyplňujte. Nenádobovým způsobem sběru se rozumí: mobilní sběr, sběrné dvory, výkupny a jiné způsoby sběru (prostřednictvím škol a zájmových sdružení). Údaj vyjádřete pouze číselnou hodnotou. Jakékoliv další znaky jsou nepřípustné. Číslo nula je také nepřípustným znakem. Údaje o nádobách jsou rozděleny do řádků podle typu nádoby, komodity a obce. Nezapomeňte do vloženého řádku doplnit název a evidenční číslo obce (šedivé sloupce tabulky). Tento sloupec tabulky obsahuje údaje o počtu sběrných nádob. Sběrnou nádobou se rozumí nádoba stojící na veřejném prostranství, která slouží pro odložení vytříděných složek odpadu od občanů. V případě, že se jedná o pytlový způsob sběru (P), Vyplňte celkový počet sebraných pytlů. V případě, že se jedná o ostatní způsoby sběru (S,V,M,J) uveďte počet zařízení, nebo událostí. Údaj vyjádřete pouze číselnou hodnotou. Jakékoliv další znaky jsou nepřípustné. Číslo nula je také nepřípustným znakem. Tento sloupec tabulky obsahuje údaje o celkovém počtu vývezených sběrných nádob. V případě sběru do pytlů uveďte, stejně jako v předchozím sloupci celkový počet svezených pytlů. V případě, že se jedná o ostatní způsoby sběru (S,V,M,J) ponechte pole prázdné.

5 listy „komodit“ Výkaz pro každou komoditu obsahuje samostatný list. Na tomto listu jsou integrovány údaje o množství, svozu a úpravě sebraného odpadu. V případě, že danou komoditu sbírá více subjektů, rozepište ji do více řádků, samostatně pro každý subjekt. Pro vložení nových řádků použijte panel nástrojů EKO-KOM. Sloupec obsahuje identifikační číslo (IČO) firmy, která svezla vykázané množství odpadu z obce. IČO musí být vyplněno v každém řádku, který obsahuje údaj o množství odpadu. V případě, že danou komoditu v jedné obci sbírá více subjektů, rozepište každý subjekt do samostatného řádku. Sloupec obsahuje údaje o množství svezeného odpadu z obce, který byl předán k dalšímu využití. Množství uvádějte v tunách. V případě, že odpad nebyl svezen, nechte pole prázdné. Sloupec obsahuje údaje o tom zda byl odpad sebrán prostřednictvím nádobového a pytlového sběru, nebo jiných způsobů sběru (S,M,J,V). Způsob sběru se specifikuje A nebo N A - nádobový a pytlový sběr N - nenádobový sběr Nádobovým způsobem sběru se rozumí sběr do nádob nebo pytlů (K,P). Nenádobovým sběrem se rozumí ostatní způsoby sběru (S,V,M,J). Sloupec obsahuje identifikační číslo (IČO) firmy (úpravce odpadu), která převzala svezený odpad k úpravě nebo využití. Úpravcem odpadu se pro potřeby tohoto výkazu rozumí třídící linka. IČO musí být vyplněno v každém řádku, který obsahuje údaj o množství odpadu. V případě, že daná komodita byla předána více subjektům, rozepište množství odpadu pro každý subjekt do samostatného řádku. Sloupec obsahuje údaj o tom zda byl odpad předán k úpravě v rámci běžného anebo garančního režimu. Údaj musí být vyplněn v každém řádku, který obsahuje údaj o množství odpadu. Garančním režimem se rozumí uplatnění nároku na výkupní garanční cenu za odpady dodané úpravci odpadu. Garanční cena je vyhlášena společností EKO-KOM pro určité období a je závazná pro všechny garanční partnery systému EKO- KOM v daném období. Údaj vyjádřete pouze číselnou hodnotou. Jakékoliv další znaky jsou nepřípustné. Číslo nula je také nepřípustným znakem.

6 list „Směsný odpad“ Pro komunální odpad výkaz obsahuje samostatný typ listu. Na tomto listu jsou integrovány údaje o množství, svozu, způsobu zneškodnění a zařízení ve kterém byl odstraněn/zneškodněn sebraný komunální odpad. Sloupec obsahuje identifikační číslo (IČO) firmy, která svezla vykázané množství komunálního odpadu z obce. IČO musí být vyplněno v každém řádku, který obsahuje údaj o množství odpadu. Sloupec obsahuje údaje o množství svezeného komunálního odpadu z obce, který byl předán k dalšímu uložení/zneškodnění. Množství uvádějte v tunách. V případě, že v daném období nebyl komunální odpad svezen vůbec, nechte pole prázdné. Údaj vyjádřete pouze číselnou hodnotou. Jakékoliv další znaky jsou nepřípustné. Číslo nula je také nepřípustným znakem. V případě, že komunální odpad v jedné obci sbírá více subjektů, rozepište každý subjekt do samostatného řádku. Pro vložení nových řádků použijte panel nástrojů EKO-KOM Sloupec obsahuje identifikační číslo (IČO) firmy, která převzala vykázané množství komunálního odpadu z obce. IČO musí být vyplněno v každém řádku, který obsahuje údaj o množství odpadu. Sloupec obsahuje údaj o tom zda byl odpad předán k uložení na skládku komunálního odpadu anebo k odstranění do spalovny komunálního odpadu. Údaj musí být vyplněn v každém řádku, který obsahuje údaj o množství komunálního odpadu. V případě, že komunální odpad z jedné obce byl předán více subjektům, rozepište množství odpadu pro každý subjekt do samostatného řádku. Způsob odstranění komunálního odpadu je vyjádřen hodnotami S a E. S - skládka odpadů E - energetické využití (spalovna)

7 panel nástrojů EKO-KOM automatický filtr Kromě funkce vkládání řádků tento panel umožňuje také snadné vložení automatického filtru údajů obsažených v tabulkách výkazu. Automatický filtr slouží ke snadnému třídění dat v tabulkách výkazu. Celý obsah listu výkazu lze řadit podle údajů v libovolném sloupci tabulky, případně filtrovat zobrazované skupiny hodnot podle volitelných kritérií. Například lze zvolit zobrazení pouze určitého typu nádoby, odpadu, nebo svozové firmy. Nejdříve je potřeba označit hlavičky sloupců tabulky, které budeme chtít filtrovat. Doporučujeme označit všechny sloupce výkazu. Toto tlačítko vloží automatický filtr do záhlaví každého označeného sloupce. Stisknutím šipky v daném sloupci se otevře kontextové menu nabídky filtru. Toto menu Vám umožňuje vybrat volbu řazení nebo filtrování celého obsahu tabulky. Kontextové menu každé z šipek je formátováno podle datového obsahu sloupce. Používání automatických filtrů nemění ani nemaže obsah výkazu, pouze filtruje a řadí zobrazená data. Nezapomeňte, že při použití filtru jsou řazeny pouze sloupce do filtru zahrnuté (se šipkou v záhlaví). Proto doporučujeme při používání filtrů označit vždy všechny sloupce výkazu.

8 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VYPLNĚNÍ VÝKAZU - slučování buněk, změny ve struktuře výkazu - zástupné znaky (kg, tun, litrů, krát a zejména znak -||-) - vyplňování údajů do více řádků. V žádném případě nevyplňujte údaje o jedné firmě, nebo odpadu do více řádků. Vždy použijte pouze jeden řádek pro jeden odpad, a jednu firmu. - nesprávné použití zavedeného názvosloví zejména v názvech odpadů - vyplňování nulových vah. Pokud komodita nebyla v daném čtvrtletí vůbec sebrána, vůbec ji do výkazu neuvádějte. - chybějící údaj o IČO svozové firmy anebo zpracovatele odpadu. Údaj o IČO firmy je nezbytný pro zpracování výkazu. - sdružené (součty) váhy a údaje za bílé a barevné sklo. Váhy, svozové firmy a zpracovatele je nutné uvádět zvlášť pro bílé a zvlášť pro barevné sklo.

9 manažer pro Pardubický a Královéhradecký kraj Tomáš Pešek, EKO-KOM, a.s. mobil.: 721 562 554 e-mail:pesek@ekokom.cz tel., fax:466 531 892 adresa kanceláře: Pernerova 441 530 01 Pardubice


Stáhnout ppt "Nový formulář čtvrtletního výkazu „o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích“ - od 1. čtvrtletí 2007 vstupuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google