Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2013 - ČÚS č. 708 Pracovní schůzka s ekonomy neškolských PO – 4. 12. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2013 - ČÚS č. 708 Pracovní schůzka s ekonomy neškolských PO – 4. 12. 2012."— Transkript prezentace:

1 Odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2013 - ČÚS č. 708 Pracovní schůzka s ekonomy neškolských PO – 4. 12. 2012

2 2 Legislativa upravující odpisování dlouhodobého majetku Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o účetnictví“), Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Český účetní standard pro vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku, jak vyplývá ze změn provedených oznámením MF č. j. 28/93428/2011-282 ve Finančním zpravodaji č. 5/2011,

3 Dlouhodobý majetek PO JMK 3 JMK v souladu s § 27 odst. 2 písm. e) a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dle zřizovacích listin příspěvkových organizací (dále jen PO) vymezil majetek ve vlastnictví JMK jako zřizovatele, který jednotlivým PO předal a předává k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“). Každá PO dle § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou. PO můžou nabýt dlouhodobý majetek do svého vlastnictví v souladu s § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. (dále jen vlastní majetek), a to pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byly zřízeny. PO o dlouhodobém majetku, na který mají vlastnické právo (vlastní majetek) a o dlouhodobém majetku se kterým hospodaří (svěřený majetek od JMK) dle § 28 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., účtují a odpisují v souladu s účetními metodami. 3

4 Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (dále jen DM) jsou prováděny podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Jsou zdrojem Investičního fondu příspěvkové organizace dle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. PO sestavují odpisový plán jako podklad pro odpisování DM v průběhu jeho používání. DM se odpisuje z ocenění stanoveného dle § 25 a § 28 zákona č. 563/1991 Sb., a § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb., a to jen do výše jeho ocenění v účetnictví. Obecná pravidla při odpisování 4

5 5 Dle § 33 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. „A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku“ obsahují náklady vyjadřující promítnutí ocenění dlouhodobého majetku v průběhu běžného účetního období v souvislosti s jeho užíváním účetní jednotkou, a to podle odpisového plánu a dále zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při jeho vyřazení, zejména z důvodu úplného opotřebení. PO při sestavení odpisového plánu v souvislosti s provedením technického zhodnocení DM zohlední veškeré skutečnosti v souladu se zákonem a vyhláškou.

6 viz § 66 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Tento majetek není předmětem odpisování a ani předmětem odpisového plánu. Majetek, který se neodpisuje 6

7 7 Odbor ekonomický vydal metodické sdělení č. 6/2012 Změna odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených JMK v souvislosti se změnou odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2013 (dále jen MS č. 6/2012). PO předložily návrhy odpisových plánů i s výpočty odpisů. Metodické sdělení č. 6/2012

8 PO dle MS č. 6/2012 provedly klasifikaci DM dle přílohy č. 1 ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku, která vychází z Klasifikace produkce „ CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“ a zařadily DM do účetních odpisových skupin. Děkujeme PO za zvládnutí tohoto časově náročného úkolu.

9 9 Způsob odpisování od 1.1.2013 Odpisový plán je připraven ke schválení do RJMK. Na základě tohoto odpisového plánů budou PO DM, který je předmětem odpisování: odpisovat rovnoměrným způsobem, a to měsíčně a PO Správa a údržba silnic u DM, kterým je zabezpečována sezónní údržba silniční sítě výkonovým způsobem odpisování. PO JMK komponentní způsob odpisování DM nepoužívají a nepoužijí.

10 10 U rovnoměrného způsobu odpisování budou PO odpisovat DM dle původních dob odpisování, které vychází z dosud schválených odpisových plánů platných do 31. 12. 2012 pro jednotlivé PO a zařazení DM do odpisových skupin dle SKP (Standardní klasifikace produkce), odpisy DM se od 1. 1. 2013 nebudou počítat z odpisové sazby, ale vždy z doby odpisování, bude se jednat o malý nevýznamný rozdíl odpisů u některých PO a u některého DM oproti odpisování dle odpisových sazeb platných do 31. 12. 2012 z důvodu jiného zaokrouhlování, sníženou dobu odpisování můžou PO používat pouze v případě schválení snížené doby odpisování.

11 11 U výkonového způsobu odpisování (týká se jenom PO SÚS) bude odpisovat DM dle skutečně provedeného výkonu mechanismů (příslušného DM), který je a bude sledován dle denních záznamů, a to dle doby nasazení mechanismu v kilometrech (dále km) a motohodinách (dále Mth).

12 12 Účetní odpisy dlouhodobého majetku od 1. 1. 2013, který bude předmětem odpisování v souladu s platnou legislativou (dále jen DM), budou prováděny podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem a obecnými pravidly pro odpisování. Účetní odpisový plán stanoví zásady odpisování DM, kterými jsou povinny se PO řídit od 1.1.2013. PO vyhotoví vlastní odpisový plán v souladu s tímto odpisovým plánem schváleným zřizovatelem.

13 13 PO budou odpisovat DM dle zásad stanovených odpisovým plánem. Odpisování DM bude v souladu s platnou legislativou a metodickým sdělením č. 6/2012 Změna odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených JMK v souvislosti se změnou odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2013 (dále jen MS č. 6/2012) včetně jeho případné aktualizace provedené dle legislativních změn, nebo upřesnění některých ustanovení. Postup odpisování nebude v průběhu roku měněn s výjimkou případu oprav zjevných nesprávností.

14 PO JMK účtují a budou od 1.1.2013 účtovat o odpisech měsíčně. Částky odpisů se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. V případě uvedení DM do užívání v průběhu účetního období budou PO odpisovat DM od následujícího měsíce po zařazení DM do užívání. 14

15 Vyznačení změn v evidence DM Odpovědný pracovník PO po schválení odpisového plánu následně zabezpečí, aby od 1. 1. 2013 byl majetek odpisován v souladu s tímto odpisovém plánem. PO v evidenci DM vyznačí všechny změny u DM včetně klasifikace DM (Klasifikaci produkce „ CZ-CPA“ a Klasifikaci stavebních děl „CZ-CC“) a dále účetní odpisovou skupinu. 15

16 Dlouhodobý majetek, včetně jeho technického zhodnocení, se odpisuje v průběhu jeho používání na základě odpisového plánu, a to po celou dobu jeho používání. Pokud účetní jednotka zjistí, například při inventarizaci dlouhodobého majetku, že předpokládaná doba používání dlouhodobého majetku neodpovídá odpisovému plánu, zejména v souvislosti s technickým zhodnocením, zohlední tuto skutečnost při úpravě odpisového plánu. 16

17 navazuje účetní jednotka přebírající tento majetek na výši ocenění a výši oprávek. Přebírající PO bude odpisovat DM ze zůstatkové ceny, tj. pořizovací ceny snížené o oprávky po zbývající předpokládanou dobu používaní DM. Odpisování DM bude od následujícího měsíce po předání a zařazení DM do užívání (po podpisu např. darovací smlouvy, vždy v souladu s předávacím protokolem). PO si vyžádá od předávající VÚJ všechny doklady potřebné k evidenci, odpisování a účtování příslušného DM., 17 Bezúplatná změny dispozice nebo bezúplatného zcizení dlouhodobého majetku mezi vybranými účetními jednotkami

18 18 bude odpisovat DM ze zůstatkové ceny (zbytkové ceny), tj. pořizovací ceny snížené o oprávky po zbývající předpokládanou dobu používaní DM, a to vždy od 1. 1. následujícího roku po zjištění skutečnosti změny doby odpisování v závislosti na předpokládané změně doby používaní DM. V případě technického zhodnocení a pořízení DM od VÚJ bude PO DM odpisovat od následujícího měsíce po jeho zařazení do užívání. PO provede změnu doby odpisování DM

19 19 Při pořizování nového DM PO zabezpečí PO klasifikaci DM a zařazení do účetní odpisové skupiny provede kvalifikovaný odhad předpokládané používané doby DM

20 20 V případě pořízení DM, u kterého existuje srovnatelný DM a se stejnou klasifikací jako DM, který již PO používá a zároveň je předpokládaná doba používání DM stejná nebo vyšší než u srovnatelného DM (předpokládaná doba u DM bezúplatně nabytého se jedná o celkovou předpokládanou dobu, kde se započítává i doba používaní u předávající VÚJ) U DM bude považováno, že je odpisován dle schváleného odpisového plánu bez nutnosti schválení Radou Jihomoravského kraje

21 21 Skutečná doba odpisování se může lišit od schválené doby odpisování u příslušného DM bez nutnosti dalšího schválení v RJMK že se předpokládaná celková doba odpisování u DM prodlouží: 1. u DM již používaného 2. u DM, na kterém je provedeno technické zhodnocení 3. pořízení nového DM (včetně DM, který byl používán jinou ÚJ) oproti době stanovené dle kvalifikovaného odhadu provedeného zodpovědným pracovníkem PO u stejného DM a jedná se o stejný DM, nebo srovnatelný DM, (lepší technický stav, menší opotřebení než byl předpoklad PO při schválení odpisového plánu, apod.)

22 22 4.PO přehodnotí a prodlouží dobu odpisování DM v roce, kdy zůstatková cena (zbytková cena) DM bude ve výši 5% z ocenění v účetnictví a zabezpečí, aby se DM odpisoval po celou dobu jeho používání. Toto ustanovení použije i u odpisování DM od 1.1.2013, a to u DM kde k 31.12.2012 je zůstatková cena 5% z pořizovací ceny a nižší. 5. PO nevyužije ustanovení bodu 4.11. ČÚS č. 708, tj. nezohlední skutečnosti okamžiku vyřazení DM z užívání, a to z důvodu zabezpečení obecných pravidel pro rovnoměrný a výkonový způsobe odpisování DM dle bodu 6.1. tohoto ČÚS, kde je uvedeno, cit.:.: „ Dlouhodobý majetek, včetně jeho technického zhodnocení, se odpisuje v průběhu jeho používání na základě odpisového plánu, a to po celou dobu používání.

23 23 Změny v odpisování může PO – časové hledisko (zvýšena doba odpisování) u DM již používaného provést od 1. 1. následujícího roku po zjištění skutečnosti – kvalifikovaný odhad zvýšené doby používání, např. při provedení fyzické inventury a nejpozději při 5% zůstatkové ceně z pořizovací ceny. V případě technického zhodnocení a pořízení nového DM (včetně DM, který byl používán jinou ÚJ), může změny PO provést nejpozději při zařazení příslušného DM do užívání. PO může změnu odpisování provést až po schválení odvětvovým odborem, kterému PO předloží žádost o změnu a důvod. PO zároveň předloží i výpočet nových odpisů, které po schválení promítne v rozpočtu včetně plánu hospodaření. Schválením změn odvětvovým odborem se schvaluje i změna odpisového plánu.

24 24 Skutečná doba odpisování bude lišit od schválené doby odpisování u příslušného DM s nutnosti dalšího schválení v RJMK PO zjistí dle kvalifikovaného odhadu, že doba odpisování DM bude nižší než dosud schválená dle odpisových plánů u příslušného, nebo srovnatelného DM, V případě pořízení nového DM PO (včetně DM, který byl používán jinou ÚJ), u kterého neexistuje v PO srovnatelný DM, který již PO používá, musí PO předložit ke schválení změnu odpisového plánu nejpozději před zařazením příslušného DM do užívání. PO může provést PO změnu odpisování DM pouze se souhlasem zřizovatele.

25 25 V případě, že DM se stane pro PO nepotřebný, bude PO postupovat dle bodu 4. Hospodaření s majetkem směrnice 36/INA VOK Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací. Nepotřebný DM

26 26 Děkuji Vám za pozornost Ing. Jarmila Vyroubalová metodik účetnictví a rozpočtu e-mail: vyroubalova.jarmila@kr-jihomoravsky.cz tel. 541652256


Stáhnout ppt "Odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2013 - ČÚS č. 708 Pracovní schůzka s ekonomy neškolských PO – 4. 12. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google