Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020 Hustopeče, 16. března 2016 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020 Hustopeče, 16. března 2016 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce."— Transkript prezentace:

1 Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020 Hustopeče, 16. března 2016 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce

2 Program v kostce = nadnárodní spolupráce, spadá pod Cíl Evropská územní spolupráce  Podpora měkkých aktivit, a pokud relevantní – pilotních investic  Inovativnost  Nadnárodnost podstatná u  zaměření/relevance ( problémů, výzev, potřeb území ), partnerství ( společný postup, přístupy a řešení - ´working approach ´), přidané hodnoty ( projekt se věnuje výzvám a potřebám, které nemohou být řešeny čistě jen s pomocí přístupů na místní/národní úrovni), využitelnosti řešení (ve více regionech CE) Programové území: 76 NUTS II regionů ≈ 9 států AT, CZ, *DE, HR, HU, *IT, PL, SK, SI ≈ 1 mil. km2, 146 mil. obyv. Alokace: 246,5 mil. EUR z ERDF (Evropský fond pro reg. rozvoj) z toho cca 80 mil. EUR ERDF pro 2. výzvu - bude vyhlášena na konci dubna (26.4.) Podíl spolufinancování z ERDF – podle sídla příjemce:  85 % (CZ, HR, HU, PL, SK, SI)  80 % (AT, DE, IT)

3 Nejméně tři financující partneři ze tří států: nejméně dva z nich se sídlem v programovém území Doporučení pro maximální rozsah partnerství: až 12 partnerů: počet PP musí odpovídat zaměření projektu a zároveň musí zůstat pro leadpartnera dobře koordinovatelný (nicméně, jsou akceptována i větší partnerství, pokud je k tomu důvod) Finanční objem: 1 až 5 milion EUR pro celkový rozpočet projektu; výjimečně a pokud zdůvodněno i  1 mil. anebo  5 mil. Doporučené trvání projektu: 30 až 36 měsíců (max. však 48 měsíců) Základní požadavky na projekty Projekty musí vyústit v reálné výsledky, které vyvolají měřitelnou změnu (zlepšení) původní situace v území a jsou viditelné

4 AoI - Zlepšení rámcových podmínek pro inovace Projekt NANOFORCE – Využití nanotechnologie (NT) v podnicích ze sektoru chemického průmyslu – jak propojit vědecké znalostí s podnikáním Cíl: Vytvoření sítě veřejných a soukromých subjektů v sektoru nanotechnologií a převedení laboratorních výsledků do skutečných průmyslových aplikací Aktivity: Rozvíjení osmi existujících nadnárodních společností směrem k uplatnění výsledků výzkumu v praxi a v obchodování; Posouzení vlivu tří hlavních nanomateriálů (využívaných ve stř. Evropě) na lidské zdraví a na ŽP Výstupy: „Nanodeals generátor“ » platforma ICT pro přenos výsledků výzkumu a znalostí do podnikání; NT plán, který pomůže vytipovat žádané návrhy v oblasti NT; Obchodní plán pro vytvoření ´Kapitálového fondu pro NT´ Projekt z období 2007-2013: Inovace Celkový rozpočet: 2,267 Mio € Doba trvání: 05/2011-1/2014 (33měsíců) 7 ERDF partnerů:  LP: Akciová společnost se zaměřením na chem. průmysl  Společnost pro rozvoj nanotechnologií s regionální působností  Asociace chem. průmyslu  Univerzita  Společnost zaměřená na výzkum  Asociace chem. a farmaceut. průmyslu  Akademie věd - Ústav fyziky

5 AoI - Podpora udržitelné a bezpečné mobility Projekt GUTS – Podpora systémů zelené dopravy Cíl: Vytvoření silnější institucionální, finanční a technolog. základny pro rozvoj ekologického veřejného dopravního systému (zejména kolejové dopravy) Aktivity: Zkoumání využití inovativních solárních systémů v městské veřejné dopravě (lanovka), využití PPP pro veřejnou dopravu poháněnou biopalivy, využití pohonných jednotek CNG; Instalace solárního panelu a vybavení pro využití biopaliv – testování lehké železniční dopravy na bionaftu Výstupy: Pilotně ověřené studie proveditelnosti; Místní a regionální analýzy systémů dopravy a možností jejich rozvoje; Nadnárodní strategie ekologicky vhodnějších veřejných dopravních systémů Projekt z období 2007-2013: Dostupnost Celkový rozpočet: 2,052 Mio € Doba trvání: 03/2010-04/2013 (38 měsíců) 8 ERDF partnerů:  LP: Město  Region  Centrum vzdělávání a šíření znalostí  Obec  Ústav pro výzkum silnic a mostů  Občanské sdružení  Dopravní společnost  Agentura místní dopravy

6 AoI – Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti Projekt CEC5 – Ukázky energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů na příkladech budov spadajících do veřejného sektoru Cíl: Zajištění podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím aplikací ve veřejných budovách Aktivity: Vzorky 8 pilotních domů s uplatněním nových standardů pro energ. účinnost (např. objekt Ústav sociální péče Lidmaň – investice 20mil. Kč); Realizace společného postupu osvědčování pro ekologické odpady veřejných budov; Nastavení parametrů vzorových budov; Vytvoření nadnárodní sítě Výstupy: Vytvoření fondu znalostí (souhrn technik, metod, uplatnění investic); Výukové programy založené na poznatcích z realizace a fungování pilotních investic Projekt z období 2007-2013: Životní prostředí Celkový rozpočet: 4,466 Mio € Doba trvání: 10/2011-09/2014 (36 měsíců) 13 ERDF partnerů:  LP: Reg. rozvojová agentura  Komora architektů  Energetická agentura  Regiony  Ministerstvo  Unie regionů  Město  RRA  Ústav výstavby a inženýrství

7 o Strategie (střednědobá vize) / Akční plány (rozpracování strategie až na úroveň aktivit); o Nástroje (nadn. a inovativní způsob dosažení záměru): metody, koncepce, služby, nástroje různého typu (analytické, manažerské, technické, softvérové, monitorovací, podporující rozhodovací procesy); fyzické/technické předměty o Pilotní akce či investice (praktická realizace inovativních služeb, nástrojů, metod anebo přístupů): cílem je testování, hodnocení a/anebo názorné předvedení proveditelnosti navržených inovativních řešení. !!! Za splnění pravidel programu, např. přenositelnost zkušenosti do jiných institucí či území. o Semináře (Trainings) Výstupy projektů v Příloze Application Manual (Typology of outputs)  Očekávaný výsledek: často zmiňovány ´Kapacity a jejich posílení´, spočívá ve zlepšení:  rámců pro fungování politik a stejně tak ekonomických a právních rámců  rozvoje institucionálního a lidských zdrojů  řídících/manažerských systémů Projekty soustřeďující pozornost čistě na akademickou spolupráci anebo základní výzkum, anebo zaměřené pouze na vytváření sítí a výměnu zkušeností a/anebo které nedovedou dostatečně dát najevo přetavení “soft” výstupů (studie, atd.) do konkrétních a udržitelných výsledků nebudou podpořeny.

8 Alokace Priority: Spolupráce v oblasti Alokace v mil. EUR ERDFŘídící orgán Geogr. vymezení 1: Inovace 2: Nízkouhlíkové strategie 3: Přírodní a kulturní zdroje 4: Doprava Pro program = 246,5 Z toho na projekty = 231,8 (zbytek pro TA) V 1. výzvě schváleno cca 90 mil. Ve 2. výzvě odhadem 80 mil. Magistrát města Vídně CZ, AT, DE, IT, PL, SK, HU, SI, HR Indikativní rozpočty projektů: - většinou v pásmu 2-3 mil. EUR; - průměrně 2,6 mil. EUR/projekt; - 20% vázáno na soukr.instituce;

9 Financování projektů Princip vedoucího partnera (LP): odpovědnost za koordinaci a realizaci projektu má primárně LP, smlouva ŘO+LP, pak LP+PP Zpětné financování: reportovací období (1/2 rok), kontrola 1. stupně (CRR), ověření JS, ověření CA, poté peníze na účet LP a od něj PP peníze na účet projektového partnera (PP) 6 rozpočtových kategorií: 1. Náklady na zaměstnance 2. Kancelářské a administrativní výdaje 3. Náklady na cestování a ubytování 4. náklady na externí odborné poradenství a služby 5. Výdaje na vybavení 6. Výdaje na infrastrukturu a práce Způsobilost výdajů: „Implementation Manual“

10 = požadavky na partnery přesně definovány v Application Manual část B. II.: → Partneři typu: A.Národní, regionální a lokální instituce včetně „public equivalent bodies“ podle čl.2(1) Nař. 2014/24/EU B. Soukromé instituce, s právní subjektivitou C. Mezinárodní organizace → „Assimilated partners“ – DE, IT subjekty působící na nár.úrovni se sídlem mimo progr. území – ale jejich kompetence s ohledem na vybrané akce se vztahují na progr.území; budou vykonávat projekt. aktivity ve prospěch regionů progr.území → „EU partneři mimo progr. území“ – 20% pravidlo flexibility, odůvodněné případy – konají ve prospěch progr. území; ERDF pro ně < 20% ERDF pro projekt → partneři z území mimo EU (Third country partners) – bez nároku na ERDF, mohou být zařazeni jako „associated partners“ → „Associated partners“ – bez finančního zapojení, výdaje spojené s jejich účastí v projektu jsou omezeny na cestovní výdaje a ubytování (např. pro potřeby jednání) Partnerství Vyhledávání partnerů: CENTRAL EUROPE Community, LinkedIn

11 UdálostNačasování Vyhlášení 2. výzvyKonec dubna 2016 Výroční akce + seminář pro ´lead´uchazečekvěten 2016, Zahřeb Ukončení 2. výzvy Konec června 2016 Schvalování projektů ze 2. výzvyjaro 2017 2. výzva o 1-kolová, s alokací cca 80 mil. EUR o Otevřena pro všechny priority či specifické cíle o Otevřena v trvání cca 8 týdnů o Lead Applicant Training pro žadatele 2. výzvy:10.-12.5.2016 v Zahřebu, možnost domluvit si konzultaci s JS, akce bude webstreamována, registrace ode dne vyhlášení výzvy na webu programu o Národní infoden ke 2. výzvě: v ČR - poslední dubnový týden, Praha – registrace na www.dotaceeu.cz o Balíček pro žadatele: Application Manual, verze pro 2. výzvu

12 Přehled priorit a cílů

13 Priorita 1 Akce SCSC Priorita 1 Inovace Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost STŘEDNÍ EVROPY 1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systému inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě - Vytváření a další posilování nadnár.inovačních sítí a klastrů; Internacionalizace klastrů - Přenos V&V-výsledků z výzk. do podnikatelského sektoru, vedoucí k novým službám a výrobkům - Budování nadnár.vazeb pro rozvoj služeb podporujících inovace v podnikání - Posilování vazeb mezi veř.sektorem, finanč.institucemi a podnik.sektorem s cílem vytvořit nové struktury/služby - Snížení administrativních překážek pro inovace 1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech - Zlepšování dovedností zaměstnanců v podnikání v obl.moder. technologií (ekologické inovace, nízkouhlík.technologie, ICT) - Tvorba a implementace nástrojů ke zlepšování tvořivosti a podnikatelského způsobu myšlení - Tvorba a implementace nástrojů ke zlepšování technologických a řídících dovedností - Tvorba a testování nových typů vzdělávacích systémů s ohledem na problémy související s demograf. změnami - Uplatnění novodobých technologií

14 Priorita Akce SO Priorita 2 Nízkouhlíková ekonomika Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve STŘEDNÍ EVROPĚ 2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře 2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energet. plánování a politiky přispívající ke zmírňování změny klimatu 2.3 Zvýšit kapacity pro plánovaní mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO 2 -Tvorba, testování a implementace strategií a řídících přístupů ke zvýšení kapacit na snížení energetické náročnosti veřejné infrastruktury včetně budov (např. energetičtí manažeři) -Harmonizace standardů a systémů certifikace s cílem snížení energ. náročnosti -Tvorba a implementace integrovaných strategií na využití energie z endog. zdrojů -Řídící strategie na snížení energet. náročnosti -Rozvoj strategií zaměřených na poptávku (inteligentní odečty a aplikace) -Rozvoj řešení pro koordinace energ. sítí -Příprava a implementace integr. koncepcí mobility a akčních plánů na snížení emisí CO2 -Tvorba systémů správy a řízení jako základny pro nízkouhlíkovou mobilitu ve FMO -Příprava a implementace služeb a produktů na podporu nízkouhlíkové mobility (multimodální služby)

15 Priorita Akce SOSO Priorita 3 Přírodní a kulturní zdroje Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve STŘEDNÍ EVROPĚ 3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany ŽP, s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů 3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kult. dědictví a zdrojů 3.3 Zlepšit řízení ŽP FMO s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít -Příprava a implementace integrovaných strategií pro udržitelné řízení chráněných oblastí, a také přírodních zdrojů -Vývoj a testování aplikace inovativních technologií pro integrované řízení OŽP (sanační technologie) -Harmonizace koncepcí a nástrojů řízení OŽP na nadnárodní úrovni - Příprava a implementace strategií a politik ke zhodnocení kulturního dědictví -Příprava a implementace integrovaných strategií a koncepcí rozvoje, které staví na kulturním dědictví a podporují udržitelný hospodářský růst a zaměstnanost (např. v oblasti cest. ruchu); -Vývoj nástrojů (ICT) -Strategie a nástroje pro řízení a zlepšování kvality ŽP ve FMO -Posílení kapacity pro plánování a řízení OŽP -Příprava integrovaných strategií k omezení střetů ohledně využívání půdy ve FMO (živelný růst, vylidňování) -Strategie a pilotní aplikace pro obnovu a znovuvyužití brownfieldů, ICT řešení

16 Priorita Akce SO Priorita 4 Doprava Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve STŘEDNÍ EVROPĚ 4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě - Příprava a implementace strategií k napojení osobní dopravy zejména v periferních oblastech na TEN-T jakož i na dopravní uzly - Příprava implementace strategií, nástrojů a aplikací ke zlepšení regionálních systémů veřejné dopravy, zejména přeshraničních (např. spoje pro dojíždějící, interoperabilita) - Příprava koncepcí a testování pilotních aplikací pro inteligentní regionální mobilitu (multimodální jízdenky, trasy na vyžádání) - Koncepce ke zlepšení dopr. služeb ve veř. zájmu (pro znevýhodněné skupiny) 4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení - Příprava a implementace koordinovaných strategií (vč. finanč./investič. modelů) k posílení multimodality ekologických systémů nákl. dopravy - Mechanismy koordinace mezi aktéry v oblasti multimodální nákl. dopravy - Příprava implementace koncepcí, nástrojů a služeb pro zvýšení podílu ekologické logistiky prostřednictvím řetězců nákl. dopravy (multimodální nadnárodní toky nákl. dopravy) - Vývoj a testování strategií pro „zekologičtění“ posledního kilometru nákl. dopravy (plánování logistiky)

17 www.interreg-central.eu www.dotaceeu.cz/Programové www.dotaceeu.cz/Programové období 2014-2020/Programy Média - Web, Facebook, Twitter Na webu programu: Interreg CENTRAL EUROPE Cooperation Programme Application package for the second call, Implementation Manual PROJECT IDEAS, CE Community 2007-2013: Thematic studies analysing projects, PORTRAITS (katalog projektů) Na webu ´dotaceeu´: Překlad Programu Leták s přehledem cílů 2007-2013: Publikace - Projekty v programu, 12 úspěšných projektů

18 Electronic monitoring system (eMS)

19 Kontakty Národní kontaktní místo – Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce, kancelář: Letenská 3, Praha Phone +42 (0) 224 862 213, +42 (0) 224 862 260 Mail nadnarodni@mmr.cz Web www.dotaceEU.cz/ Programové období 2014-2020 / Programywww.dotaceEU.cz/ Twitter @CEProgramme_CZ @CEProgramme_CZ Joint Secretariat: Kirchberggasse 33-35/11, 1070 Vienna, Austria Phone: Helpdesk +43 (0) 1 8908088-2403, Technical helpdesk (for online submission system) +43 (0) 1 8908088-2405 Mail helpdesk@interreg-central.eu Web www.interreg-central.euwww.interreg-central.eu FB www.facebook.com/CentralEuropeProgrammewww.facebook.com/CentralEuropeProgramme LinkedIn www.linkedin.com/in/CentralEuropeProgrammewww.linkedin.com/in/CentralEuropeProgramme Twitter @CEProgramme Kontrola 1. stupně: Centrum pro regionální rozvoj ČR www.crr.cz


Stáhnout ppt "Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020 Hustopeče, 16. března 2016 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google