Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁSTROJE FINANČNÍ PODPORY INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY DOSPĚLÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁSTROJE FINANČNÍ PODPORY INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY DOSPĚLÝCH."— Transkript prezentace:

1 NÁSTROJE FINANČNÍ PODPORY INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY DOSPĚLÝCH

2  Podpory na úhradu cen kurzů  Podpora ostatních nákladů spojených se vzděláváním  Kompenzace ušlého příjmu v důsledku dalšího studia  Podpora životních nákladů po dobu studia  Vzdělávací poukázky  Stipendia, granty  Studijní půjčky  Daňové úlevy  Podpora individuální tvorby zdrojů - spořící vzdělávací účty  Placená studijní dovolená  Nabídka bezplatných kurzů  Zajištění, popř. rozšíření nabídky doplňkových služeb

3 PODPORY NA ÚHRADU CEN KURZŮ peněžní prostředky poskytované přímo vzdělávajícím se dospělým na pomoc s úhradou kurzovného + individuální odpovědnost za výběr kurzů a osobní rozvoj + výběr kurzů podle potřeb studujícího + vyšší motivace k dokončení kurzu + snížení vzdělávacích nákladů pro studenty + regulace kvality vzdělávacích služeb + zkvalitnění informační a poradenské sítě + tlak na kvalitu + možnost cíleného zaměření podpory + vzdělávacích služeb podpora konkurence mezi poskytovateli vzdělávání - omezenost zdrojů na podpory - riziko nedostatku informací o vzdělávací nabídce pro rozhodování jednotlivců - riziko nedostatku vlastních zdrojů k spolufinancování u nízkopříjmových skupin - nárůst administrativní zátěže veřejného subjektu - rizika při manipulaci s hotovostí - riziko zneužití peněžních prostředků - vyšší bezpečnostní a kontrolní nároky na transakce s vyplacenou podporou

4 PODPORA NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE VZDĚLÁVÁNÍM poskytování příspěvků na zvýšené náklady spojené se vzděláváním (studijní materiál, náklady na dopravu, stravu, ubytování, zajištění péče o děti, apod.) + snížení dalších nákladů jednotlivců souvisejících se vzděláváním - finanční zatížení podporujících subjektů

5 K OMPENZACE UŠLÉHO PŘÍJMU kompenzace ztráty části, či celého příjmu v důsledku omezení výkonu pracovní činnosti ve prospěch dalšího studia + podpora příjmů studujících osob - finanční zátěž zaměstnavatele

6 PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU ŽIVOTNÍCH NÁKLADŮ PO DOBU STUDIA pomoc s financováním životních nákladů v průběhu studia za účelem omezení dočasných negativních finančních dopadů vzdělávání na životní standard + udržení životního standardu i po dobu studia - finanční zátěž veřejných rozpočtů

7 STUDIJNÍ POUKÁZKY podpora vzdělávacích nákladů v podobě předání „šeku“ o určité hodnotě zájemcům o další vzdělávání na úhradu ceny kurzu + snadná administrativa systému + podpora konkurence mezi poskytovateli vzdělávání + tlak na kvalitu vzdělávacích služeb + výběr vzdělávací příležitosti podle preferencí studujícího + individuální odpovědnost za výběr kurzů a osobní rozvoj + vyšší motivace k dokončení kurzu + možnost cíleného zaměření podpory + účelovost, zamezení zneužití podpory na jiné účely + transparentnější způsob poskytování finančních prostředků + bezpečnější platební nástroj, vyšší míra ochrany před zcizením + regulace kvality vzdělávacích služeb + nástroj k monitoringu použitých zdrojů + efektivní nástroj vynakládání veřejných prostředků + zkvalitnění informační a poradenské sítě + snížení vzdělávacích nákladů pro studenty + možnost snížení finančních nároků kladených na veřejnou podporu + časová, finanční, administrativní úspora veřejného sektoru na správu systému + využití dlouhodobých zkušeností externích dodavatelů s fungováním nástroje + využití existující distribuční sítě obdobných poukázkových systémů, jež současně garantuje dostupnost podpory všem občanům + zajištění zpětné vazby - riziko nižší orientace jedinců ve vzdělávací nabídce a zhodnocení její kvality - náklady správy poukázkového systému - riziko nedostatku vlastních zdrojů k spolufinancování u nízkopříjmových skupin

8 STIPENDIA, G RANTY účelová platba na úhradu nákladů vzdělávání, rozsah jejich pokrytí může být rozmanitý (základní stipendia, širší financování vzdělávacích nákladů) + úhrada převážné části nákladů dalšího vzdělávání + možnost cíleného zaměření podpory - vzhledem k značnému finančnímu zatížení určeno spíše jen vymezenému okruhu příjemců - zvýšení administrativní a časové zátěže veřejné správy - náročnější schvalovací proces pro žadatele

9 STUDIJNÍ PŮJČKY účelové půjčky na vzdělávání, forma pomoci - zvýhodněné u úrokové sazby, delší doba splácení, odklad zahájení odvodu splátek, státní garance bonity studentů; financování delších vzdělávacích kurzů, širšího okruhu uznaných nákladů + usnadnění přístupu k peněžním prostředkům na financování zejména dlouhodobějšího studia a souvisejících nákladů + podpora konkurence mezi poskytovateli vzdělávání + tlak na kvalitu vzdělávacích služeb + výběr vzdělávací příležitosti podle preferencí studujícího + individuální odpovědnost za výběr kurzů a osobní rozvoj + vyšší motivace k dokončení kurzu + možnost cíleného zaměření podpory + zkvalitnění informační a poradenské sítě - riziko platební neschopnosti studujících - finanční náročnost systému - obava studentů z vlastní budoucí platební neschopnosti - riziko nižší orientace jedinců ve vzdělávací nabídce a zhodnocení její kvality

10 DAŇOVÉ ÚLEVY snížení konečné daňové povinnosti jako kompenzace výdajů na vzdělávání, odpočty od daňového základu (snížení základu před stanovením daně), nebo celkové daňové povinnosti (vyměřené daně) v podobě daňové slevy (odpočet od vypočtené daně); v případě nedostatečného příjmu, kdy částka daně nepostačuje k uplatnění nárokovaného odpočtu, lze rozdíl doplatit tzv. negativní daň (daňový bonus) +rychlost a snadnost zavedení nástroje a jeho administrace v rámci existujícího daňového systému +možnost cíleného zaměření podpory - snížení objemu daní plynoucích do státního rozpočtu z příjmu fyzických osob - využitelnost pouze osobami se zdanitelnými příjmy - nižší přínos pro nízkopříjmové skupiny - vyšší nároky na znalosti občanů z oblasti daňové problematiky - nutnost zajištění vlastních hotovostních prostředků k přímé úhradě konkrétní vzdělávací služby - riziko zneužití daňových výhod

11 V ZDĚLÁVACÍ ÚČTY spoření prostředků na vzdělávání; tvorbu zdrojů lze podpořit poskytnutím příspěvků k částkám jedinců, zvýhodněním úrokových sazeb, zvýšením bezpečnosti investic prostřednictvím dohledu nad bankovními subjekty, daňovým osvobozením či úlevou úrokových výnosů z uložených prostředků + podpora individuální odpovědnosti za zajištění prostředků na financování vzdělávání + individuální odpovědnost za výběr kurzů a osobní rozvoj + výběr kurzů podle potřeb studujícího + vyšší motivace k dokončení kurzu + regulace kvality + zkvalitnění informační a poradenské sítě + tlak na kvalitu vzdělávacích služeb - delší doba spoření potřebná k zajištění dostatečného objemu prostředků - riziko zhodnocení uložených prostředků - tvorba zdrojů podmíněná vlastní aktivitou a zájmem jedince si spořit - využití spoření spíše jedinci s vyššími příjmy - riziko nežádoucího využití spoření k výhodnému zhodnocení prostředků bez současného záměru financovat další vzdělávání zvyšuje nároky na zabezpečení kontroly - náročnější legislativní úprava

12 PLACENÁ STUDIJNÍ DOVOLENÁ placená studijní dovolená poskytující finanční zajištění a záruku zachování zaměstnání po návratu ze vzdělávání + jistota zachování zaměstnání po ukončení studia + zajištění příjmu po dobu studia + využití dočasné nepřítomnosti studujících k poskytnutí pracovního uplatnění nezaměstnaným osobám - zvýšené náklady zaměstnavatelů na pracovní sílu

13 NABÍDKA BEZPLATNÝCH KURZŮ financování nákladů na vzdělávací kurzy formou bezplatného vstupu + zpřístupnění vzdělávání širšímu okruhu dospělých - značná zátěž veřejných zdrojů

14 NABÍDKA DOPROVODNÝCH SLUŽEB zajištění dostatečné a dostupné nabídky služeb ulehčujících zvládaní každodenních činností dospělým studujícím (přizpůsobení služeb péče o děti, popř. ostatní členy rodiny potřebám studujících rodičů, resp. dospělých - provozní doba, vyhovující výše platby za služby) + pomoc sladění pracovních, studijních a každodenních povinností dospělých - časová a finanční náročnost zjištění potřeb studujících dospělých a jejich zajištění

15 Výběr modelu kritéria veřejné zakázky PIVO: nevratná finanční podpora individuálního vzdělávání okruh krátkodobých vzdělávacích kurzů princip vícezdrojového financování minimální nárůst administrativní zátěže veřejné správy kontrola využívání vyplacené podpory

16

17 Podpora Individuálního Vzdělávání Občanů PIVO voucher + spoluúčast občana výběr z kurzů splňujících standardy kvality

18 Hlavní rizika identifikovaná v průběhu zpracování studie proveditelnosti R1 Nevyřešení otázky plnění zákonných povinností občana v souvislosti s obdržením finanční podpory představující příjem občana. Opatření: řešení MF ČR. R2 Nerovnoměrné čerpání finančních prostředků v průběhu realizace projektu. Opatření: Zamezení předčasného vyčerpání objemu finančních prostředků, určených na realizaci daného 5tiletého projektu, stanovením roční částky čerpání z celkového rozpočtu. R3 Nedostatečný zájem občanů o využití nevratné finanční podpory dalšího vzdělávání. Opatření: Zvýšení motivace občanů k dalšímu vzdělávání a zájem o finanční podporu komunikační a informační kampaní. R4 Nadměrný zájem o využití nevratné finanční podpory dalšího vzdělávání. Opatření: Dostupnost nevratné finanční podpory po celé období realizace projektu zabezpečí poskytování finančních prostředků ve shodě s předem sestaveným plánem čerpání nevratné finanční podpory. R5 Zneužití poskytnuté nevratné finanční podpory ze strany občanů. Opatření: Nástroj finanční podpory – voucher – bude obsahovat bezpečnostní prvky, znemožňující přenositelnost a neoprávněné využití poskytnuté finanční podpory. R6 Zneužití systému na straně vzdělávacích subjektů. Opatření: Nežádoucí chování vzdělávacích subjektů bude eliminováno a právně ošetřeno, včetně sankcí pro případ porušení stanovené povinnosti, ve smluvních vztazích uzavřených mezi Operátorem/Dodavatelem VZ a vzdělávacím subjektem. R7 Neefektivní čerpání finanční podpory. Opatření: omezení neefektivního čerpání podpory, kdy i přes úhradu ceny kurzu občan vzdělávací službu nečerpá, představuje povinná finanční spoluúčast občana na nákladech vzdělávání. R8 Nezájem vzdělávacích subjektů o účast v projektu vedoucí k nedostatečné vzdělávací nabídce. Opatření: Podpora zájmu vzdělávacích subjektů prostřednictvím komunikační a informační kampaně.

19 Děkuji za pozornost Ing. Helena Vychová, Ph.D. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Palackého náměstí 4 Praha 2 helena.vychova@vupsv.cz


Stáhnout ppt "NÁSTROJE FINANČNÍ PODPORY INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY DOSPĚLÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google