Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Subjekt musí zdanit veškerou svou produkci a odváděnou daň může snížit o daň, kterou zaplatil v cenách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Subjekt musí zdanit veškerou svou produkci a odváděnou daň může snížit o daň, kterou zaplatil v cenách."— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Subjekt musí zdanit veškerou svou produkci a odváděnou daň může snížit o daň, kterou zaplatil v cenách vstupů. Výstupy = prodeje  daň na výstupu. Vstupy = nákupy pro produkci  odpočet daně. Daň na výstupu – odpočet daně = > + vlastní daň - nadměrný odpočet

2 Územní působnost DPH Území ČR = tuzemsko. Země mimo EU = třetí země (dovoz, vývoz). Území EU = intrakomunitární plnění.

3 Předmět DPH Při ekonomické činnosti: dodání zboží, poskytování služeb, pořízení zboží z jiného členského státu EU. Dovoz zboží. Vše s místem plnění TUZEMSKO. ZBOŽÍ = hmotná věc (i nemovité věci) + teplo, elektrická energie, voda, plyn + zvířata, lidské tělo a jeho části. Zboží nejsou peníze a cenné papíry (kromě výjimek). SLUŽBY = ekonomické činnosti (přeprava, služby k nemovitostem, stravovací, nájem dopravního prostředku, literární, umělecké činnosti, činnosti lékařů, právníků apod.).

4 Osoby, kterých se týká DPH OSOBY PODLÉHAJÍCÍ DANI všichni platíme DPH v cenách nákupu zboží a služeb nejen v ČR. OSOBY POVINNÉ K DANI osoby vykonávající v EU ekonomickou činnost – výrobci, obchodníci, poskytovatelé služeb, zemědělci, pronajímatelé, Veřejně prospěšné organizace – při ekonomické (vedlejší) činnosti. PLÁTCI (osoby registrované k dani v ČR) - jsou povinni vybrat daň ze svého předmětu daně.

5 Plátce DPH ZE ZÁKONA – např. Místo výkonu ekonomické činnosti v ČR: obrat nad registrační limit (1 mil. Kč); Místo výkonu ekonomické činnosti v jiné zemi: dodání služby nebo zboží s místem plnění v ČR (může vzniknout povinnost přiznat + odvést daň). Nesplnění podmínek pro vynětí pořízení zboží nad limit (326 000 Kč) z jiné země EU. DOBROVOLNÝ PLÁTCE DANĚ

6 Místo plnění Dodání zboží: -místo zahájení přepravy nebo odeslání, -místo, kde je zboží instalováno (smontováno), -místo, kde se zboží spotřebuje(u energií). Služby: -sídlo (místo) podnikání osoby povinné k dani, které je služba poskytnuta; -pro osoby nepovinné k dani – sídlo (místo) poskytovatele služby; -služby kulturní, sportovní, atd. – místo, kde se akce koná (DPH ze vstupenek); -přeprava osob – místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. -služby vztahující se k nemovité věci – umístění nemovité věci.

7 Základ DPH = vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněná zdanitelná plnění. Zahrnuje např.: spotřební daň; clo; dotace k ceně; „ekologické“ daně.

8 Sazba, výpočet DPH Sazba : základní 21 % první snížená 15 % druhá snížená 10% Výpočet: -Cena bez daně - Cena včetně daně Z - základ daně ZD - základ daně + daň S - sazba daně

9 Osvobozená plnění bez nároku na odpočet Základní poštovní služby a dodání poštovních známek ( dle licence ); Rozhlasové a televizní vysílání (veřejnoprávní – mimo reklam); Finanční činnosti (převod cenných papírů, vklady, úvěry, platební styk…); Penzijní činnost (poskytování důchodového spoření, penzijní připojištění…); Pojišťovací činnosti (pojištění, zajištění);

10 Osvobozená plnění bez nároku na odpočet Dodání jednotek a staveb (po uplynutí 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí); Dodání pozemků (s výjimkou stavebního pozemku); Nájem jednotek a staveb (s výjimkou krátkodobého nájmu do 48); Výchova a vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, ZUŠ, jazykové školy – akreditovány + školská zařízení); Zdravotní služby a zboží (činnosti s léčebným účelem, zboží – stomatologické výrobky, krev… x léčiva!); Sociální pomoc (dle zákona, subjekty podléhají registraci)

11 Osvobození s nárokem na odpočet Dodání zboží do jiného členského státu; Vývoz zboží; Poskytnutí služby do třetí země; Přeprava zboží při vývozu; Přeprava osob mezi jednotlivými členskými státy; Při dovozu zboží (neuvaleno clo): – zásilky neobchodní povahy (500 g kávy, 100 g čaje….), - humanitární pomoc; -úhrnná hodnota zboží nepřesahuje 22 eur (v letadle 430 eur); 200 cigaret, 1 litr alkoholu, 4 l vína, 16 l piva / osobu.

12 Evidence daně DPH NA VÝSTUPU Plátce daně - vystaví daňový doklad (nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění plnění nebo ode dne přijetí úplaty). Listinná či elektronická podoba. DPH NA VSTUPU Nárok na odpočet má pouze plátce daně pokud: - má daňový doklad vystavený plátcem, - použil vstupy v rámci své ekonomické činnosti, -uplatní nárok nejdříve ve zdaňovacím období, ve kterém bylo uskutečněno zdanitelné plnění nebo přijata úplata.

13 Odpočet daně na vstupu Zákaz odpočtu: reprezentace, osobní potřeba, osvobozená zdanitelná plnění bez nároku na odpočet. Krácení nároku na odpočet: Plnění použito na ekonomické + osvobozené činnosti (spotřebu); => odpočet krácen koeficientem (daň na vstupu x koeficient). Koeficient = > ∑ hodnot plnění s nárokem na odpočet / ∑ hodnot všech plnění

14 Přiznání daně Povinnost přiznat daň (na výstupu) : -ke dni uskutečnění zdanitelného plnění - nebo ke dni přijetí platby, pokud nastane dříve. Den uskutečnění zdanitelného plnění: den dodání (podle kupní smlouvy), den převzetí, den odečtu z měřícího zařízení (energie, voda, plyn), při dodání NV - den doručení vyrozumění o změně v katastru nebo den předání NV uživateli (pokud nastane dříve), den poskytnutí služby nebo den vystavení daňového dokladu.

15 Daňové doklady Za správnost údajů odpovídá plátce uskutečňující zdanitelné plnění, doklady uchovány 10 let. Běžný daňový doklad – označení osoby uskutečňující plnění + osoby příjemce, DIČ, evidenční číslo dokladu, rozsah a předmět plnění, den vystavení dokladu, datum uskutečnění plnění, jednotková cena bez daně, základ daně, sazba, výše daně. Zjednodušený daňový doklad – platba v hotovosti do 10 000,- Kč vč. DPH;(nemusí obsahovat – označení + DIČ příjemce, jednotkovou cenu, základ a výši daně).

16 Zdaňovací období Kalendářní čtvrtletí - pro plátce: obrat za předchozí rok < 10 mil. Kč; není nespolehlivý plátce; změnu oznámí SD do konce ledna. Kalendářní měsíc: všichni ostatní plátci.

17 Výběr daně Daňové přiznání - elektronicky (kromě FO s obratem < 6 mil) podat + zaplatit daň - do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, v případě nadměrného odpočtu - správce daně je povinen do 30 dnů od vyměření přeplatek vrátit. Správce daně: příslušný finanční úřad, příslušný celní úřad (v případě dovozu).


Stáhnout ppt "Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Subjekt musí zdanit veškerou svou produkci a odváděnou daň může snížit o daň, kterou zaplatil v cenách."

Podobné prezentace


Reklamy Google