Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Václav Urban Odbor živností Tržní řády Zákonné zmocnění k vydání 11 TRŽNÍ ŘÁDY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Václav Urban Odbor živností Tržní řády Zákonné zmocnění k vydání 11 TRŽNÍ ŘÁDY."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Václav Urban Odbor živností Tržní řády Zákonné zmocnění k vydání 11 TRŽNÍ ŘÁDY

2 JUDr. Václav Urban Odbor živností Tržní řády Zákonné zmocnění k vydání 2 Tržní řády Zákonné zmocnění k vydání ustanovení § 18 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

3 JUDr. Václav Urban Odbor živností Tržní řády Zákonné zmocnění k vydání 3 tržním řádem lze upravit (regulovat) veškeré činnosti spočívající v prodeji zboží a poskytování služeb mimo zkolaudovanou provozovnu, a to bez rozlišení, zda prodejci takového zboží či poskytovatelé takových služeb (včetně jejich nabídky) jsou subjekty živnostenského podnikání podléhající právnímu režimu živnostenského zákona, či nikoliv

4 JUDr. Václav Urban Odbor živností Tržní řády Zákonné zmocnění k vydání 4 § 18 odst. 1 živnostenského zákona – rozsah zákonného zmocnění k vydání tržního řádu a) místa pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště, a jejich rozdělení, b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť, c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti, d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti, e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu.

5 JUDr. Václav Urban Odbor živností Tržní řády Zákonné zmocnění k vydání 5 § 18 odst. 3 živnostenského zákona možnost tržním řádem stanovit, že se tržní řád nevztahuje na některé druhy prodeje zboží a poskytování služeb prováděné mimo provozovnu, a stanovit, že některé druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu v obci nebo její části jsou zakázány

6 JUDr. Václav Urban Odbor živností Tržní řády Zákonné zmocnění k vydání 6 Pochůzkový a/nebo podomní prodej uvedené pojmy nejsou v rámci českého právního řádu zákonem ani jiným obecně závazným právním předpisem (nařízení vlády, vyhlášky ministerstev) definovány pokud některé tržní řády tyto definice používají, bývá to spíše v souvislosti se snahou pokusit se blíže vymezit či určit buď druh či formu prodeje zboží a poskytování služeb, na něž se tržní řád nevztahuje, anebo naopak v souvislosti se stanovením event. zákazu některého druhu (některé formy) prodeje zboží nebo poskytování služeb

7 JUDr. Václav Urban Odbor živností Tržní řády Zákonné zmocnění k vydání 7 pochůzkový/podomní prodej (vycházíme-li z předpokladu, že tyto formy prodeje lze v zásadě ztotožňovat s „druhem prodeje zboží a poskytování služeb“) je možné jako specifický „druh prodeje“ zakázat jako takový, nicméně s možností obce případně přijmout i omezení (resp. bližší vymezení) takového zákazu „druhem nabízeného a prodávaného zboží nebo druhem poskytované služby“

8 JUDr. Václav Urban Odbor živností Tržní řády Zákonné zmocnění k vydání 8 plošný zákaz podomního/pochůzkového prodeje, zásada proporcionality možnost stanovit tržním řádem obce např. i plošný zákaz podomního a/nebo pochůzkového prodeje, a to i přes zaručenou svobodu podnikání; vždy je však nutné ověřit, zda plošný zákaz pochůzkového a/nebo podomního prodeje zboží nebo poskytování služeb v nařízení obce, kterým se vydává tržní řád, odpovídá zásadě proporcionality (nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 57/13 ze dne 20.5.2014)

9 JUDr. Václav Urban Odbor živností Tržní řády Zákonné zmocnění k vydání 9 obec je na základě § 18 odst. 3 živnostenského zákona zmocněna stanovit svým nařízením v přenesené působnosti zákaz některých druhů prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo provozovnu v obci nebo její části, aniž by tímto zákazem musela současně vymezit místa a stanovit podmínky pro tuto podnikatelskou činnost ve smyslu § 18 odst. 1 živnostenského zákona (nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 57/13 ze dne 20. 5.2014)

10 JUDr. Václav Urban Odbor živností Tržní řády Zákonné zmocnění k vydání 10 nález ÚS Pl. ÚS 6/15 ze dne 11. 8. 2015 ÚS zrušil část nařízení Obce Vojkovice, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb na území uvedené obce, a sice čl. II. cit. nařízení, podle něhož je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou zvláštním předpisem nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby pouze na místech, která k tomuto účelu obec zvlášť určí nebo vyhradí. Ústavní soud dospěl k závěru, že předmětný čl. II. cit. nařízení je v rozporu se zákonem, neboť místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být podle § 18 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona a podle bodu 25 nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/06 ze dne 24. 3. 2009 vymezena přímo v tržním řádu, a to výslovně a jednoznačně, konkrétním způsobem.

11 JUDr. Václav Urban Odbor živností Tržní řády Zákonné zmocnění k vydání 11 nezbytnost souladu případné regulace pochůzkového/ podomního prodeje s požadavky evropského práva nutno přihlížet i k tomu, aby případná regulace uvedených druhů (forem) prodeje zboží či poskytovaných služeb tržním řádem obce nebyla v daném směru (tj. pokud jde o možnosti jejich regulace či dokonce zákazu) v rozporu s požadavky evropského práva, například s příslušnými ustanoveními Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29 ES o nekalých obchodních praktikách (konkrétně lze poukázat na to, aby zákazy a omezení obsažené v tržním řádu nebyly již za hranicí omezení daného bodem 25 přílohy č. 1 cit. směrnice, jež zakazuje některé obchodní praktiky spojené s osobními návštěvami v domově spotřebitele, resp. aby vyšší míra omezení byla odůvodnitelná ochranou jiných zájmů, než jaké jsou chráněny cit. směrnicí – např. ochrana veřejného pořádku, bezpečnosti v obci, životního prostředí)

12 JUDr. Václav Urban Odbor živností Tržní řády Zákonné zmocnění k vydání 12 metodická a dozorová činnost problematika výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem tržních řádů obcí vydávaných formou nařízení obce v přenesené působnosti do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu nenáleží, v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, patří předmětná problematika (tj. dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti do kompetence krajského úřadu Ministerstvo průmyslu a obchodu vykonává podle § 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, výhradně metodickou, řídící, kontrolní a koordinační činnost vůči krajským živnostenským úřadům, postup krajských úřadů při aplikaci ustanovení § 125 zákona o obcích ve vztahu k problematice vydaných tržních řádů obce však metodicky ani jiným způsobem neusměrňuje aplikace a výklad problematiky zákona o obcích (včetně ustanovení § 125 citovaného zákona) patří do věcné působnosti Ministerstva vnitra

13 JUDr. Václav Urban Odbor živností Tržní řády Zákonné zmocnění k vydání 13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "JUDr. Václav Urban Odbor živností Tržní řády Zákonné zmocnění k vydání 11 TRŽNÍ ŘÁDY."

Podobné prezentace


Reklamy Google