Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR Seminář „Zdravotně postižení - příspěvek na péči. Jak dál?“ 17. 4. 2015 Poslanecká sněmovna parlamentu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR Seminář „Zdravotně postižení - příspěvek na péči. Jak dál?“ 17. 4. 2015 Poslanecká sněmovna parlamentu ČR."— Transkript prezentace:

1 Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR Seminář „Zdravotně postižení - příspěvek na péči. Jak dál?“ 17. 4. 2015 Poslanecká sněmovna parlamentu ČR Sekce pro sociální věci, GŘ ÚP ČR

2 Obsah prezentace 1.Legislativní rámec PnP 2.Vybraná statistická data z oblasti PnP 3.Výše dávky 4.PnP ve správním řízení 5.Realizace agendy na ÚP ČR 6.Úkoly pro další období - vize

3 1. Legislativní rámec PnP Příspěvek na péči (PnP) - kompetence Úřadu práce ČR od 1. 1. 2012 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSS). Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Související zákony: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů „Koordinační nařízení“: Nařízení EP a Rady č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení Nařízení EP a Rady č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004

4 2. Vybraná statistická data z oblasti PnP Porovnání vyplacených dávek PnP v letech 2012 až 2014 Objem vyplacených dávek (v mil. Kč) Počet vyplacených dávek (v tis.) 201220132014201220132014 Příspěvek na péči 18 509,719 678,420 526,13 815,44 133,54 027,5 Zdroj: JVM

5 2. Vybraná statistická data z oblasti PnP Rozsah agendy příspěvku na péči: měsíčně je vypláceno cca 335 tisíc dávek Oprávněné osoby do 18 let cca 42 tisíc dávek Oprávněné osoby nad 18 let cca 293 tisíc dávek

6 2. Vybraná statistická data z oblasti PnP I. stupeň závislosti cca 111 tisíc dávek II. stupeň závislosti cca 109 tisíc dávek III. stupeň závislosti cca 73 tisíc dávek IV. stupeň závislosti cca 42 tisíc dávek

7 3. Výše dávky Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 letpro osoby nad 18 let stupeň I3 000 Kč800 Kč stupeň II6 000 Kč4 000 Kč stupeň III9 000 Kč8 000 Kč stupeň IV12 000 Kč

8 4. PnP ve správním řízení Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: Základní průběh správního řízení ve zkratce: -podání žádosti o příspěvek na péči = zahájení správního řízení -provedení sociálního šetření v přirozeném prostředí žadatele -žádost o vypracování posouzení zdravotního stavu na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečen ( přílohou žádosti je záznam ze sociálního šetření) -přerušení správního řízení po dobu, kdy OSSZ posuzuje stupeň závislosti -doručení posouzení zdravotního stavu a stanovení stupně závislosti – vyrozumění účastníka řízení o pokračování v řízení a možnost seznámení se s podklady pro rozhodnutí -vydání rozhodnutí o příspěvku na péči (součástí rozhodnutí je posouzení zdravotního stavu, zaslání rozhodnutí účastníku řízení)

9 4. PnP ve správním řízení Mimo správního řízení o podání žádosti vede Úřad práce ČR v agendě příspěvku na péči řadu dalších typů správních řízení, například: -o žádosti o zvýšení příspěvku na péči podle § 12 ZSS -z moci úřední o opětovném posouzení zdravotního stavu v případech: konce platnosti posudku dosažení zletilosti oprávněné osoby; vzniku nároku na zvýšení podle § 12/2 ZSS) ustanovení zvláštního příjemce přeplatku

10 4. PnP ve správním řízení Podle ustanovení § 25 ZSS provádí Úřad práce ČR pro účely posouzení stupně závislosti sociální šetření. Okruhy zjišťované při sociálním šetření: -péče o vlastní osobu -výdělečná činnost/školní povinnosti -rodinné vztahy -sociální vztahový rámec mimo rodiny -domácnost -prostředí Pracovní skupina MPSV – revize a inovace Normativní instrukce č. 19/2013.

11 4. PnP ve správním řízení Povinnosti jsou upraveny v § 21 ZSS: Žadatel a oprávněná osoba jsou povinni: -podrobit se sociálnímu šetření -podrobit se vyšetření zdravotního stavu -osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu Příjemce příspěvku je povinen: -písemně ohlásit ÚP ČR do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu -na výzvu ÚP ČR osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu -písemně ohlásit ÚP ČR změny týkající se zajištění pomoci -využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci -pro účely zvýšení příspěvku ohlásit čtvrtletně výši příjmů rozhodnou pro zvýšení příspěvku

12 4. PnP ve správním řízení Další povinnosti jsou upraveny v § 21a ZSS: Povinnost ohlásit ÚP ČR přijetí k hospitalizaci a propuštění z hospitalizace má: -osoba blízká -asistent sociální péče -zařízení sociálních služeb podle §§ 48 – 50 ZSS (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), dětský domov Povinnost ohlásit ÚP ČR ohlásit úmrtí oprávněné osoby má: -osoba blízká -asistent sociální péče -zařízení sociálních služeb podle §§ 48 – 50 ZSS (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zdravotnické zařízení poskytující sociální služby podle § 52 ZSS, -speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, dětský domov

13 5. Realizace agendy na ÚP ČR Od 1. 1. 2012 - využívány nové agendové informační systémy (AIS) – „testování“ v reálných podmínkách, problematické fungování bez dostatečných funkcionalit Od 1. 1. 2014 - „staronový“ IS firmy OKsystem s.r.o - migrace obrovského množství dat, dopracování legislativních změn, ke kterým došlo v průběhu let 2012-2013, nutná kontrola dat… Neúměrná zátěž pracovníků ÚP ČR – IS v roli podpůrného prostředku x reálná činnost pracovníků

14 6. Úkoly pro další období – vize Dořešení personálních potřeb (primárně soc. pracovníků) na ÚP ČR Dostatečné materiálně-technické zabezpečení (bezpečnost pracovišť, dostatečný počet služebních automobilů …) Stabilní informační systémy s provázaností na další IS v rámci státní správy a jejich další vylepšení směrem k funkcionalitám Partnerská role ÚP ČR s dalšími subjekty – MPSV, ČSSZ (OSSZ), krajské a obecní úřady, instituce státní správy, neziskové organizace… Zkvalitnění a zkrácení průběhu SŘ (pokračování v nastavené spolupráci a vzájemné respektování rolí) Implementace podnětů, vycházející z praktických zkušeností, do tvorby (novelizace) zákonných předpisů

15 Děkuji za pozornost! Zdeňka Cibulková


Stáhnout ppt "Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR Seminář „Zdravotně postižení - příspěvek na péči. Jak dál?“ 17. 4. 2015 Poslanecká sněmovna parlamentu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google