Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou."— Transkript prezentace:

1 Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou republiku STAPRO, s.r.o. Ministerstvo zdravotnictví ČR Typologie zdravotních služeb NHS Skotsko (Syntetický přístup)

2 NHS Skotsko – logický model NHS Skotsko, je sice součástí národního systému zdravotní služby Velké Británie (NHS), v oblasti terminologie a datové standardizace však využívá vlastní systém, mírně odlišný od systému anglické NHS. http://www.datadictionaryadmin.scot. nhs.uk http://www.datadictionaryadmin.scot. nhs.uk

3 Spell/care package (Balíček zdravotní péče) Spell/care package představuje péči poskytovanou v souvislosti se stejnou zdravotní situací pacienta. Zdravotní balíček může obsahovat několik epizod zdravotní péče a zahrnovat jeden či více typů zdravotní péče, tedy péči hospitalizační, ambulantní či denní

4 Spell/care package (Balíček zdravotní péče) Epizody jsou slučovány do balíčků buď z klinických důvodů (proto, že několik epizod je vzájemně ovlivněno nějakým obecným zdravotním problémem pacienta, např. Diabetický stav související s vaskulárním a očním onemocněním), nebo pro potřeby řízené zdravotní péče (potom na různých epizodách lůžkové, ambulantní a domácí péče jednoho pacienta spolupracuje multi-disciplinární tým).

5 Epizoda zdravotní péče Epizoda zdravotní péče je definována jako epizoda hospitalizační péče epizoda jednodenní péče epizoda denní a hemodialytické péče epizoda ambulantní péče epizoda přidružené zdravotní péče (Allied Health Care Episode) Každá epizoda je zahájena překladem (doporučením) či příjmem a ukončena propuštěním (formálním ukončením).

6 Epizoda zdravotní péče Každému pacientovi je (až na výjimky) přiřazen příslušející typ epizody zdravotní péče. Každá epizoda sestává se série kontaktů, při nichž je poskytována zdravotní péče (v případě ambulantní péče), nebo představuje souvislou periodu poskytování zdravotní péče (v případě péče hospitalizační). Každý pacient může mít více než jednu epizodu zdravotní péče zároveň.

7 Epizoda hospitalizační péče je definována jako časové období, v jehož průběhu je pacient hospitalizační péče v péči ošetřujícího lékaře určitého specializovaného oddělení nemocnice. Epizoda začíná příjmem pacienta k hospitalizaci a končí jeho propuštěním z hospitalizace.

8 Epizoda hospitalizační péče Přijetím pacienta k hospitalizaci se myslí také překlad z jiného oddělení s odlišnou specializací nebo překlad pacienta z jiné nemocnice. Propuštěním pacienta z hospitalizace se myslí také překlad na oddělení s jinou specializací nebo překlad do jiného zařízení. Pacienti původně přijatí jako pacienti jednodenní péče, kteří zůstanou přes noc či déle, pokud zůstávají v péči stejného ošetřujícího lékaře a pod stejnou specializací zdravotní péče jsou vykazováni jako pacienti s jednou hospitalizační epizodou.

9 Epizoda jednodenní péče je případem návštěvy pacienta za specializovanou péčí poskytovanou oddělením jednodenní péče, lůžkové péče či jiného určeného oddělení. Epizoda jednodenní péče začíná příjmem k jednodenní péči a končí propuštěním z jednodenní péče. Epizoda jednodenní péče může být vložena do epizody hospitalizační péče.

10 Epizoda jednodenní péče může být vložena do epizody hospitalizační péče

11 Epizoda ambulantní péče je období, v jehož průběhu je pacientovi poskytována zdravotní péče zdravotnickým profesionálem s příslušnou specializací. Epizoda zahrnuje jedno nebo více návštěv (setkání) pacienta a zdravotnického profesionála (nebo člena jeho týmu). Epizoda ambulantní péče je zahájena doporučením pacienta (outpatient referral) nebo překladem z hospitalizační péče k následné péči.

12 Epizoda ambulantní péče Návštěva pacienta obvykle probíhá ve zdravotnickém zařízení, ale může se uskutečnit také mimo ně, například formou domácí návštěvy či konzultace u lůžka. Při změně zdravotnického profesionála obvykle dochází k zahájení nové epizody. To bývá provázeno změnou specializace zdravotníka, v některých případech však může dojít k doporučení do péče jiného zdravotníka se stejnou specializací, také v tomto případě je zahájena nová epizoda. Speciálním případem je doporučení k péči témuž zdravotníkovi, který má více jak jednu specializaci, a péče pokračuje novou epizodou pod jinou specializací.

13 Epizoda denní péče je období v němž denní pacient pravidelně navštěvuje denní stacionář s určitým onemocněním. Epizoda se skládá ze série návštěv, které jsou zahájeny doporučením k léčbě v denním stacionáři a ukončeny propuštěním (resp. ukončením) z péče v denním stacionáři.

14 Epizoda přidružené zdravotní péče je období, po které je pacientovi poskytována zdravotní péče specialistou přidružené zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení či mimo něj. Péče může být poskytována buď na specializovaném či jiném oddělení nemocnice, v místě bydliště pacienta či Epizoda zahrnuje jeden nebo více kontaktů, které jsou zahájeny doporučením k přidružené zdravotní péči a ukončeny propuštěním z přidružené zdravotní péče.

15 Epizoda přidružené zdravotní péče (AHP) - příklady AHP pacienti jsou v další ose dále klasifikováni podle typu konkrétní přidružené zdravotní služby (tedy jako pacienti fyzioterapeutičtí, pacienti pracovní terapie atd.), 02 Dietetics 03 Occupational Therapy 04 Orthoptics 05 Physiotherapy 07 Radiography & Radiotherapy 08 Prosthetics / Orthotics 09 Speech and Language Therapy...............

16 Epizoda přidružené zdravotní péče Pacient přidružené zdravotní péče tedy může být AHP hospitalizovaný pacient, AHP ambulantní pacient, AHP denní pacient, či AHP pacient domácí péče. Např. pokud je epizoda fyzioterapeutické péče zahájena v nemocnici, pacient je klasifikován jako hospitalizovaný AHP pacient, poté epizoda pokračuje na stejném místě, dokud pacient není propuštěn z nemocnice. Při příštím AHP kontaktu je tedy pacient klasifikován již jako AHP ambulantní pacient, tato změna nezakládá vznik nové epizody. Pokud však je se změnou místa poskytování spojena také změna poskytovatele služby, potom je zahájena nová epizoda.

17 Specializace epizody Specializace epizody léčebné péče je dána odborností ošetřujícího lékaře. Pokud má lékař více jak jednu odbornost, je specializace epizody léčebné péče dána klinickým stavem pacienta. Specializace epizody v lůžkové péči je dána typem použitého lůžka (přiřazenou odborností).

18 Typy pacientů Pacient hospitalizační péče (Inpatient) Pacient jednodenní péče (Day case) Pacient denní péče (Day patient) Ambulantní pacient (Outpatient) Pacient přidružené zdravotní péče (Allied Health Patient)

19 Pacient denní péče je pacient pravidelně navštěvující zařízení denní péče (denní stacionář či oddělení denní péče). Důraz je v definici dán na pravidelnost návštěv. Pacienti obvykle navštěvují zařízení denní péče jednou či vícekrát týdně. Denní pacienti mohou být odlišováni od ambulantních pacientů na základě délky návštěvy, neboť návštěva denních pacientů zpravidla přesahuje 1/2 dne, tedy výrazně více než obvyklá délka návštěvy ambulantního pacienta. Také v případě, že v nemocnici není formálně vytvořeno pracoviště pro denní pacienty, ale pacienti jinak splňují uvedená kritéria, jsou tito pacienti klasifikováni jako denní pacienti.


Stáhnout ppt "Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou."

Podobné prezentace


Reklamy Google