Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S POLUPRÁCE MEZI VEŘEJNÝM A SOUKROMÝM SEKTOREM V OBLASTI ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PPP projekty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S POLUPRÁCE MEZI VEŘEJNÝM A SOUKROMÝM SEKTOREM V OBLASTI ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PPP projekty."— Transkript prezentace:

1 S POLUPRÁCE MEZI VEŘEJNÝM A SOUKROMÝM SEKTOREM V OBLASTI ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PPP projekty

2 P ODNIKATELSKÝ ( SOUKROMÝ ) SEKTOR zahrnuje všechny podniky, organizace a instituce, jejichž hlavní činností je tržní výroba zboží nebo služeb pro prodej široké veřejnosti za ekonomicky významnou cenu Podnikatelský sektor – zaměřený na produkci a zisk (sociální podniky, společenská odpovědnost firem) JAKÁ JE TEDY JEHO ROLE VE VEŘEJNÉ EKONOMICE A V REALIZACI INVESTIC VEŘEJNÉHO ZÁJMU? 2

3 PARTNERSTVÍ SE SOUKROMÝM SEKTOREM Spolupráce se soukromým sektorem jako významný nástroj rozvoje místa/regionu Pozice spolupráce: 1. Konzultace a společná výměna informací 2. Sdílení nápadů a potřeb 3. Společný postup 4. PS jako aktér zajišťování veřejných statků Spolupráce se soukromým sektorem x PPP !!! Široký koncept ve kterém studujeme vzájemné vztahy a komunikaci ve vztahu k rozvojovým aktivitám v území 3

4 PPP POJETÍ Úzce jako koncese (koncesní zákon) Šířeji jakákoliv forma spolupráce mezi VS a soukromým sektorem v realizaci veřejných statků a služeb ve veřejném zájmu

5 C O JE PPP? Spolupráce veřejného a soukromého sektoru Známe mnoho forem partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, závisí na politickém prostředí environment, povaze investic a zkušenostem soukromé firmy Design- Build Design- Build- Maintai n Design- Build- Operate Design- Build- Operate - Maintai n Build- Own- Operate - Maintai n Build- Own- Operate Odpovědnost veřejného sektoru Odpovědnost soukromého sektoru Divestitur e ConcessionLeaseManagemen t contracts Service Contracts Existing Services and Facilities 5

6 T YPY PPP PROJEKTŮ Návrh a výstavba (D&B): Soukromý sektor provede návrh a výstavbu tak, aby byly splněny specifické podmínky veřejného sektoru pevná cena riziko překročení nákladů - soukromý sektor Blízká forma tradičnímu způsobu zadání zakázky neobsahuje provozní fázi Provoz a údržba (O&M) Soukromý provozovatel provozuje na základě smlouvy projekt po vymezené období Vybudovaná infrastruktura - vlastnictví veřejného subjektu přísné vázání plateb smluvnímu partnerovi na kvalitu poskytované služby 6

7 T YPY PPP PROJEKTŮ Výstavba, provoz a převod (BOT) Firma - smlouvu za účelem financování, výstavby a provozu infrastruktury na vymezené období Infrastruktura zůstává ve vlastnictví veřejného sektoru Výstavba, vlastnictví, provoz a převod (BOOT) Firma uzavře smlouvu za účelem financování, návrhu, výstavby a provozu infrastruktury na vymezené období Po uplynutí doby je vlastnictví převedeno zpět na veřejný sektor. Návrh, výstavba, financování a provoz (DBFO) Firma provede návrh, financování a výstavbu infrastruktury na základě dlouhodobé koncesní smlouvy provozuj objektu po dobu trvání koncese. Firma převede odpovědnost za provoz na veřejný sektor na konci koncesního období. Výstavba, vlastnictví, provoz (BOO) firma zajistí financování, výstavbu a trvale vlastní a provozuje infrastrukturu. Smlouva obsahuje veřejná omezení a trvalé regulace Blízko privatizaci služeb 7

8 P ARTNERSTVÍ SE SOUKROMÝM SEKTOREM PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH STATKŮ Realizace investic veřejného sektoru na základě dlouhodobých dohod a smluv mezi veřejným a soukromým sektorem Soukromý sektor zajišťuje sám ty veřejné statky na které nemá veřejná správa dostatečné kapacity Kombinace výhod soukromého a veřejného sektoru Dlouhodobý charakter – 30 let! Velká Británie, USA Na úrovni EU – zelená kniha o PPP, specifika jednotlivých legislativ 8

9 C HARAKTERISTICKÉ PRVKY PPP Metoda financování projektu částečně soukromým sektorem někdy prostřednictvím složitých dohod mezi různými stranami Veřejné prostředky – v některých případech o značné výši - mohou být začleněny do soukromých fondů. Významná úloha ekonomického provozovatele, který se účastní různých fází projektu (návrh, vyhotovení, provedení, financování). Veřejnoprávní partner se soustředí hlavně na definování cílů, které je nutné z hlediska veřejného zájmu, kvality poskytovaných služeb a cenové politiky dosáhnout, a přebírá odpovědnost za dohled nad jejich dodržením. Rozdělení rizik mezi veřejnoprávního partnera a soukromého partnera, na něhož jsou přenesena rizika obvykle nesená veřejným sektorem., soukromý partner nemusí nést veškerá rizika spojená s projektem či jejich podstatnou část (dle vzájemné dohody) 9

10 10 M OŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PPP PROJEKTŮ 1.Zajištěno soukromým sektorem Soukromý partner Soukromý partner + další entity (banka, fin. investoři) 2.Zajištěno veřejným sektorem Vlastní zdroje zadavatele (popř. jím obstaraný úvěr – EIB, komerční banky) Dotační tituly (EU-tématické OP, Jessica, IROP, SR) 3.Kombinace veřejných a soukromých zdrojů

11 PPP X VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Časový horizont 1 rok x 30 let objem kontraktu, který dosahuje miliard či desítek miliard korun Vlastník: veřejný sektor x koncesionář Veřejné zakázky: soukromý sektor jako dodavatel, PPP projekty: soukr. Sektor: vývoj, provoz a vlastnictví majetku 11

12 LEGISLATIVA koncesní zákon, č. 139/2006 Sb. Koncese zadavatel uděluje koncesionáři právo realizovat na vlastní náklady určitý projekt v průběhu koncesní doby tento projekt firma provozuje, udržuje a nabývá příjmy od třetích stran Koncese se uděluje v rámci koncesního řízení a je nepřenosná. 12

13 S OUKROMÝ SEKTOR A ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ÚKOLŮ Historické zkušenosti Výstavba železnic, dopravní a technické infrastruktury – 19. století (R-U, Německo…) Nově definovaný koncept v oblasti zabezpečování veřejných služeb Účelem partnerství je výstavba, renovace, údržba či správa veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejných služeb 13

14 14 PPP V ZAHRANIČÍ  Nejvíce zkušeností s PPP má Velká Británie – odhaduje se, že celé 2 / 3 projektů se realizovalo ve VB  VB a zbytek Evropy tvoří 85 % celosvětového PPP  Kromě VB, kde PPP tvoří ročně 10-15 % celkových veřejných investic, jsou na kontinentu s PPP nejdál Španělsko, Německo, Francie, Itálie Irsko a Řecko  Převažující sektor využití PPP je silniční doprava (cca 60 %), následují železnice (22 %), zdravotnictví, obrana, volnočasová infrastruktura a vodohospodářství  Maďarsko, Polsko, Sk

15 15 PPP PROJEKTY V ZAHRANIČÍ B EZPEČNOST, OBRANA Velká Británie Provoz a údržba 92 armádních transportérů Operate, Maintenance, Own 20 letá smlouva od 2002 Platba za užívání – availability payment

16 INSTITUCE 16 Instituce MF Regulace fiskálních dopadů projektů Rozpočtový dozor nad projekty ÚSC Řídící výbory pilotních projektů Metodika, vzdělávání ROZPOČTOVÝ DOZOR REGULA CE DŘÍVE: PPP Centrum OD 2010 ÚTLUM PODPORY PODPORA PROJE KT Ů MMR LEGISLATIVA

17 Z AMĚŘENÍ PPP PROJEKTŮ Široká škála odvětví Doprava Zpracování odpadu Bytová výstavba Vzdělání (školy, univerzity) Zdravotnictví (základní péče, nemocnice) Obrana Justice (soudy, vězení) Tísňové služby (policie, hasiči, záchranná služba) Stavby veřejného sektoru (ubytování, knihovny, volný čas atd.) Příklady dobré praxe: http://www.ceskainfrastruktura.cz/projekty-typ-zadani/ppp/ http://www.ceskainfrastruktura.cz/projekty-typ-zadani/ppp/ Národní projekty x municipální projekty 17

18 18 M UNICIPÁLNÍ PPP PROJEKTY osvětlení Doprava Voda a odpady Energetika Brownfieldy Greenfieldy Volný čas Školy, sociální bydlení

19 O BLASTI PPP PROJEKTŮ http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z- narodnich-zdroju/partnerstvi-verejneho-a- soukromeho-sekto/hodnota-koncesnich-smluv- ppp/2014/aktualizovany-prehled-municipalnich- proj-20330 TOP projekty: Dálnice D3; Věznice v Rapoticích u Brna; Průmyslová zóna Třinec Baliny; Modernizace nemocnice v Pardubicích; Dodávka tepla na 20 let v Bohumíně; Justiční areál v Ústí n. Labem; Ústřední vojenská nemocnice Praha; Komplexní zajištění komunálních služeb; Zimní stadion Říčany; Parkovací dům Rychtářka v Plzni 19

20 P LZEŇ Parkovací dům Depo Škoda sport park 20

21 L IMITUJÍCÍ FAKTORY ZAPOJENÍ SOUKROMÉHOP SEKTORU DO REALIZACE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Fungující vnější kontrola – limity soukromého sektoru! Kontrolní role veřejného sektoru a občanského sektoru Právní řád a vynutitelnost práva Nedostatek zkušeností a znalostí Technická a manažerská kapacita veřejné správy (umění uzavřít dohodu, znalosti investičního managementu…) Finanční kompetence místních a regionálních samospráv Neexistence a malé využití strategického řízení, především střednědobého a dlouhodobého Odpovědnost za dlouhodobé projekty Nedostatek komunikace Nedostatečná spolupráce mezi veřejnou správou a veřejností a soukromým sektorem OBECNĚ Korupce, místní zájmové skupiny, lobbing Nedůvěra společnosti 21


Stáhnout ppt "S POLUPRÁCE MEZI VEŘEJNÝM A SOUKROMÝM SEKTOREM V OBLASTI ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PPP projekty."

Podobné prezentace


Reklamy Google