Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelský záměr a projektový management Úvod Martin Cupal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelský záměr a projektový management Úvod Martin Cupal."— Transkript prezentace:

1 Podnikatelský záměr a projektový management Úvod Martin Cupal

2 Úvod Studijní literatura a zdroje Povinná literatura: DOLEŽAL, J., MÁCHAL. P., LACKO, J. a kolektiv. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada, 2. aktualizované vydání, 528 s., 2012, ISBN 978-80-247-4275-5. Doporučená literatura: MÁCHAL, P. Projektové řízení v environmentu. Brno: MZLU, 125 s., 2009, ISBN 978- 80-7375-265-1. MÁCHAL, P., PITAŠ, J., HAJKR, J., HAVLÍK, J., MOTAL, M., NOVÁK, I., STANÍČEK, Z., Národní standard kompetencí projektového řízení VERZE 3.2., Brno: Společnost pro projektové řízení, o.s., 335 s., 2012, ISBN 978-80-260-2325-8.

3 Úvod Studijní literatura a zdroje Doporučená literatura: ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 344 s., 2000, ISBN 80- 7226-210-1. SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing, 356 s., 2007, ISBN 80-247-1501-5. BARKER, S., COLE, R. Projektový management pro praxi. Praha: Grada Publishing, 356 s., 2007, ISBN 978-80-247-2838-4. JABLONSKÝ, J. Operační výzkum. Praha: Professional Publishing, 323 s., 3. vyd., 2007, ISBN 978-80-86946-44-3.

4 Úvod Organizační pokyny Zápočet Odevzdaný a obhájený komplexní týmový projekt (max. 4 lidi, max. 2 absence na cvičeních); projekt musí po formální stránce splňovat požadavky na akademickou práci.

5 Úvod Obsah předmětu Management jako vědecká disciplína Projekty a projektový management Fáze a životní cyklus, cíle a strategie projektu Zdroje v projektu, náklady a financování Strukturování projektu, WBS, organizační struktura Časové plánování v projektu Plánování zdrojů, finanční efektivnost projektu Rizika a příležitosti projektu, měření výkonu Kontrola řízení, podávání zpráv Týmová práce, vedení, komunikace; Smluvní vztahy, obstarávání Kvalita v projektu Projekt, program a portfolio a jejich implementace

6 Úvod Harmonogram předmětu 1.Úvod, projektový management, projekt; 2.Projektové etapy; 3.Cíle projektu, PBS, SMART technika; 4.LRM; 5.WBS, časové plánování; 6.Organizační struktura v projektu, OBS, matice odpovědnosti; 7.Řízení rizik v projektu; 8.Řízení průběhu projektu; 9.Behaviorální kompetence; 10.Prezentace 1 11.Prezentace 2 12.Odevzdání projektu, Zápočet;

7 Úvod Management Definice managementu Management je proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů organizace.

8 Úvod Management Základní manažerské aktivity Plánování Organizování Vedení lidí Kontrolování => systematický proces

9 Úvod Management Oblasti managementu Řízení času, komunikace, změn, rizika, kvality, životního prostředí, řízení finanční, strategické a krizové

10 Úvod Management Vědní obor Management je vědní obor relativně mladý, a proto jeho rozvoj a tím i jeho struktura je prozatím v počátcích. Poměrně rozvinutý je tzv. obecný (teoretický) management, který představuje cílevědomé uplatňování v různých oblastech společenské činnosti.

11 Úvod Management Vědní obor Management jako vědní disciplína a praktický obor tudíž není homogenní, nýbrž je strukturován dle specifických potřeb a podmínek řízení v různých druzích (typech) organizací a z nich vycházejících specifických cílů, úkolů a činností. Známý je v tomto ohledu management veřejné správy, management zdravotnictví, vyskytuje se rovněž vojenský management, policejní management apod.

12 Úvod Projektový management Projektový management – je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů. Harold Kerzner, Project management, A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Wiley, New York 1998, 6th edition.

13 Úvod Projektový management Projektový management – je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky projektu. PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 3rd Edition, PMBOK Guide, Newton Square, PA, 2004.

14 Úvod Projektový management Obě definice se sice odlišují ve svém znění, avšak jejich podstata je obdobná. Projekt je určité krátkodobě vynaložené úsilí doprovázené aplikací znalostí a metod, jehož účelem je přeměna materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, služeb nebo jejich kombinace tak, aby bylo dosaženo vytýčených cílů.

15 Úvod Projektový management Vynaložené úsilí spolu s aplikací znalostí a metod je představováno organizovaným působením základních 5 elementů projektového managementu, kterými podle Mooze, Forsberga a Cottermana jsou: Projektová komunikace – prostředí, které slouží efektivnímu dorozumění všech účastníků projektu, Týmová spolupráce – principy pozitivní kooperace a důvěry ve smyslu dosažení sdílených cílů,

16 Úvod Projektový management Životní cyklus projektu – logický sled nejobecnějších úseků a fází projektu včetně definovaných stavů a podmínek pro přechod z jedné fáze do druhé, Součásti projektového managementu – 10 kategorií technik a nástrojů řízení projektů aplikovaných v průběhu jejich životního cyklu, kterými jsou o Požadavky projektu, koncepty, předpisy a omezení zadání, o Varianty organizační struktury – kombinace, možnosti a soužití organizačních struktur, o Projektový tým – komunikace a spolupráce členů projektového týmu,

17 Úvod Projektový management o Metodiky pro plánování projektu a jejich aplikace, o Příležitosti a rizika, statistiky a hodnocení vlivů a dopadů, podklady pro preventivní opatření, o Projektová kontrola – proaktivní i reaktivní kontrolní systémy, metody řízení změn, aplikace opravných opatření, o Projektová přehlednost – průběžná kontrola a informovanost, včasná iniciace jednání o potřebě nasazení opatření,

18 Úvod Projektový management o Okamžitý stav projektu – komplex metod a postupů pro měření a kontrolu stavu projektu, hodnocení odchylek, měření stavu rozpracovanosti projektu, o Opravná opatření, která systémově upravují zjištěné odchylky spolu s odstraněním možností jejich opětovného výskytu, o Manažerské styly řízení projektu a motivace členů projektového týmu.

19 Úvod Projektový management Organizační závazek, který obsahuje: o Pověření manažera projektu řízením projektu, o Podporu založenou na organizační kultuře o Finanční a jiné zdroje vyhrazené pro realizaci projektu, o Odpovídající technologie a metodologie.

20 Úvod Projektový management Hlavními jevy a veličinami, které vytvářejí hranice projektového prostředí a které jsou ovlivňovány v průběhu projektu a které působí v řídících a kontrolních procesech jsou: o Předmět projektu, o Čas, o Náklady.

21 Úvod Projektový management Dalšími pak jsou: o Míra neurčitosti a rizika, o Kvalita realizovaných výstupů.

22 Úvod Projektový management Projektový management se liší od běžné formy operativního řízení v liniově řízené společnosti zejména svou dočasností a v přidělením zdrojů pro jeho realizaci podle potřeb projektu. Pokud je dosaženo cílů projektu, projekt končí, pokud je dosaženo cílů u operativního řízení, jsou nastaveny cíle nové a práce jednotky pokračuje..


Stáhnout ppt "Podnikatelský záměr a projektový management Úvod Martin Cupal."

Podobné prezentace


Reklamy Google