Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012."— Transkript prezentace:

1 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012

2 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Program 1. Zahájení Ing. Antonín Špaček 2. Zhodnocení roční účetní závěrky za rok 2011 Ing. Antonín Špaček 3. Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2011 Ing. Antonín Špaček 4. Podklady pro státní závěrečný účet za rok 2011 Ing. Antonín Špaček 5. Účetnictví státu v roce 2012 Ing. Jana Tomková P Ř E S T Á V K A (10,15 - 10,30) 6. Příprava ČR na kohezní politiku 2014-2020 Mgr. Viktor Jaroš (RR) 7. Účty státní pokladny Ing. Marek Kurka 8. Novela rozpočtové skladby Ing. Marek Kurka 9. Aktuálně z oblasti rozpočtu obcí Ing. Marek Kurka 10. Dotazy, diskuse a závěr

3 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Krajský úřad Jihomoravského kraje - kontakty odbor ekonomický, oddělení financování obcí Vedoucí oddělení financování obcí - Ing. Antonín Špaček (telefon 541 652 233, e-mail: spacek.antonin@kr-jihomoravsky.cz )spacek.antonin@kr-jihomoravsky.cz hlavní metodik rozpočtu - Ing. Marek Kurka (telefon 541 652 202, e-mail: kurka.marek@kr-jihomoravsky.cz )kurka.marek@kr-jihomoravsky.cz hlavní metodička účetnictví - Ing. Jana Tomková (telefon 541 652 200, e-mail: tomkova.jana@kr-jihomoravsky.cz )tomkova.jana@kr-jihomoravsky.cz

4 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení roční účetní závěrky 2011 - termíny termín pro předložení výkazů s měsíční periodicitou nejpozději poslední pracovní den před 10. únorem následujícího roku (čtvrtek 9. únor) termín pro předložení výkazů se čtvrtletní periodicitou nejpozději do 20. února následujícího roku (pondělí 20. únor) termíny byly ze strany krajského úřadu stanoveny takto: účetní obraty měst, obcí a DSO do 20. ledna 2012 /z těchto dat KrÚ vygeneroval jak finanční, tak i účetní výkazy/, jednoznačně deklarovaná možnost zaslat další dávky s doplněním zápisů (především z metod akruálního principu) výkazy neškolských příspěvkových organizací do 7. února 2012, důraz na kontrolu zpětných protokolů a analytických předvah, rozhranní GXML - jeho nastavení vyřešeno i s méně obvyklými softwary.

5 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení roční účetní závěrky 2011 - termíny možnosti dodatečných oprav výkazů FIN-výkaz se schvaluje, účetní výkazy - doporučení MF ČR... aktuálně řešený problém...

6 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012

7 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení roční účetní závěrky 2011 důkladné provedení inventarizací - dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., vynulování účtu 262 – Peníze na cestě – neprovádět převody mezi účty v závěru roku, neprovádět transfery mezi rozpočty v závěru roku ŘEŠEN PŘÍPAD TRANSFERU PŘIJATÉHO DSO NA ÚČET 241, vynulování účtu 261 – Pokladna v hlavní činnosti /s tím souvisí položka 5182/, zúčtování položky 5181 – Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám, kontrola přijatých dotací ze státního rozpočtu včetně čerpání podle jednotlivých účelových znaků, kontrola přijatých dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje, o veškerých opravách po zaslání dat nutno informovat referenta účetnictví a zaslat dávku účetnictví znovu, na potřebné kontroly upozorněno v metodickém pokynu ke zpracování roční účetní závěrky – součást zpráv 4/2011.

8 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení roční účetní závěrky 2011 - účelové znaky výrazné zlepšení - k dispozici sestavy s účelovými znaky, MPSV – uvolňování některých dotací pro příspěvkové organizace, ačkoliv protékaly rozpočtem kraje a zřizovatele, MMR - dotace na Přeshraniční spolupráci - kurzové rozdíly podíl ze zahraničí - vhodná položka 4152, nikoli 4153 velké množství případů záměny INV x NIV MZE - pozor na dotace na úroky - je to dotace, tedy 4xxx s daným ÚZ (29021), PRV/SZIF/EAFRD - rozdíly INV x NIV se dají komunikací se SZIF vyřešit ! stanovení ÚZ - prioritní osa projektu podle uzavřené dohody, ROP NUTS II Jihovýchod - RRRS zasílá k dotaci vždy avízo, podle něho je třeba zaúčtovat a případné rozdíly řešit, poměry financování, pozor na vratky, RRRS bere v režimu sankční plateb (nikoli snížení dotace)... SFŽP - vykazovány dotace pro a.s., chybné území apod....

9 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení roční účetní závěrky 2011 - co se řešilo...... čerpání dotací prostřednictvím limitek proúčtování pouze zápisem MD 321 / D 346 (tedy bez RS, ačkoliv rozpočtu bylo rozpočtováno), již se neproúčtovávají limity pro PO (pouze MK to takto zatím vykazuje), účetní metody podle akruálního principu výpočty odpisů pro účely dooprávkování (např. pomocí softwarů z podnikatelského prostředí byly vypočítány daňové odpisy podle zákona č. 586/1992 Sb.) dodatečné nasazení KCH v prostředí IISSP/CSÚIS účet 131 musí být zůstatku - výkaz jsme museli ponechat ve stavu chybné VVK, kontroly zasílaných zpětných protokolů (výkazů) a obratových předvah ponechávány na konec roku...

10 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení roční účetní závěrky 2011 - co se řešilo...... nelze objektivně zhodnotit, jak bylo o vyúčtování dotací - nicméně z dotazů jsou různé chyby - zúčtování v plné výši nebo naopak nezúčtování vůbec, o účetních metodách časového rozlišení, nastavení účetní metody odpisování dlouhodobého majetku, o opravných položkách k pohledávkám, reálné hodnotě... účtování dotací - zcela určitě stále výrazné problémy se správným účtováním problémy s účtováním podle účelových znaků a akruálního principu, okamžiky účtování na účtech 34x a 374 podle jednotlivých "typů" dotací... neinvestiční dotace 672 x investiční dotace 403.

11 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení roční účetní závěrky 2011 - PO aktualizace číselníku účetních jednotek formulář součástí pokynu pro předkládání dat v roce 2012, nutno včas vědět o vzniku nových PO (DSO), souhlas (zmocnění) varianta "B" - u PO důraz na údaj o rozsahu vedení účetnictví, u PO největší problémy ve vztahu k často se měnícím strukturám XSD schémat a XML výkazů, vykazování minusových hodnot u rozvahových účtů, nastavení softwaru WINVYK pro přebírání výkazů neškolských PO zřizovaných obcemi nejdříve očekával výkaz cash-flow a o změnách vlastního kapitálu od všech PO, následně přenastaveno podle rozsahu vedení účetnictví PO. některé neškolské PO vykazují majetku v NETTO v nulových hodnotách - dle doporučení zřizovatele nabrali majetek plně proti oprávkám...

12 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení roční účetní závěrky 2011 - předání výkazů předány všechny finanční a účetní výkazy, dosaženy VVK i MVK, dodatečná oprava účetních výkazů, výkaz Přehled o peněžních tocích (cash - flow) a o změnách vlastních kapitálu předán celkem za 23 obcí měst nebyl požadavek na individuální výkaz, IISSP/CSÚIS "neví", od koho má tento výkaz očekávat (ačkoliv informacemi k tomu potřebnými disponuje), ihned 21. února doručena do inboxů ÚJ zpráva, že nesplnili povinnost zaslat do CSÚIS tento výkaz.

13 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2011 termíny dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. byly ze strany krajského úřadu dodrženy, žádná z obcí se nedopustila porušení rozpočtové kázně – zadržení prostředků státního rozpočtu tím, že by včas neodvedla vratku dotace zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Jihomoravského kraje, v roce 2011 byly prostřednictvím Jihomoravského kraje obcím zaslány dotace z jednotlivých resortů státního rozpočtu (formou kompenzačních operací) v celkové výši Kč 4.808.344.405,93, z toho byly v rámci finančního vypořádání za rok 2011 odvedeny vratky v celkové výši Kč 39.794.882,52.

14 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2011 ÚZ 04428 – Podpora terénní sociální práce - vratka Kč 8.604,- ÚZ 13235 – Transfery na příspěvek na péči - vratka Kč 17.438.882,50,- ÚZ 13306 – Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro zdravotně postižené - vratka Kč 15.908.509,50 ÚZ 14005 – Dotace z Programu prevence kriminality – Městský program prevence kriminality v roce 2011 - vratka Kč 6.420,- ÚZ 14013 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU - vratka Kč 0,11 ÚZ 14924 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU - investice - vratka Kč 107.060,- ÚZ 15065 – Účelové neinvestiční prostředky zoologickým a botanickým zahradám - vratka Kč 51.200,- ÚZ 29004 - Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona - vratka Kč 250,- ÚZ 34053 – Veřejné informační služby knihoven – neinvestice - vratka Kč 5.268,20 ÚZ 34070 – Kulturní aktivity - vratka Kč 30.000,- ÚZ 34273 - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity - vratka Kč 4.751,-.

15 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2011 - MF ČR ÚZ 98216 - Výkon agendy sociálně - právní ochrany dětí 8 měst vyčerpalo v plné výši 2 města vrací Kč 1.708.040,02 11 měst požaduje doplatek Kč 4.141.646,73 nebyly zjištěny závady ve vyplněných tabulkách č. 5 ÚZ 98116 - Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 1 město vrací Kč 25.765,- ÚZ 98074 - Volby do zastupitelstev obcí volby proběhly celkem v pěti termínech (1x dodatečné, 4x opakované) vratky na MF Kč 66.636,56 přímo vykryt doplatek Moravskému Krumlovu Kč 5.380,99

16 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2011 - MF ČR ÚZ 98005 - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 dotace Kč 6.186.786,00 vratky Kč 4.428.114,64 požadavek dvou obcí na doplatek postoupen na MF ČR, které rozhodne... 6 mimořádných dotací z OSFA plně využito, dotace poskytnuté obcím v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí dotace na vybraná zdravotnická zařízení - požádáno o doplatek města Brna Kč 160,-.

17 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2011 nedodržení metodického pokynu k provedení finančního vypořádání, chybně vyplněné tabulky - některé obce vyplňovaly tabulky několikrát, než byly v pořádku, vratky poslané na nesprávný účet JMK vratky dotací z JMK se vrací na výdajový účet - změna pojetí bankovních účtů, nedodržení termínu odevzdání tabulek k finančnímu vypořádání, zvyšující se počet dotazů FÚ na to, jak a kdy obce předložili FV... POZOR na dotace pro příspěvkové organizace... některé vrátili přímo na resort vratka dotace v nesprávné výši za výdaj byla považována vratka dotace za předchozí rok (sčítání...).. FV víceletých dotací EU....

18 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení předávání podkladů pro sestavení státního závěrečného účtu ČR za rok 2011 termín předložení podkladů k sestavení SZÚ ČR dle vyhlášky č. 419/2001 Sb., včetně zpracování a předložení hodnotící zprávy, byl ze strany krajského úřadu dodržen obcemi byl termín pro předložení podkladů rovněž (až na výjimky) dodržen, s pokyny pro předložení údajů vyčkáno na novelu č. 24/2012 ze dne 16. ledna 2012 (účinnost dnem vyhlášení) ve vztahu k obcím odpadly zejména údajů o hospodaření zřizovaných PO z pohledu kraje odpadly tabulky a informace k hospodaření PO a tabulky s počtem DSO podle jednotlivých oblastí všechny tyto informace získá MF ČR přímo z IISSP/CSÚIS.

19 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení předávání podkladů pro sestavení státního závěrečného účtu ČR za rok 2011 hospodaření roku 2011 lze hodnotit jako relativně stabilizované, kladné saldo příjmů a výdajů - 1 116,4 mil. Kč, z celkového počtu 805 obcí a DSO - 532 vykázalo přebytek, 273 schodek (oproti 2010 zvýšení s přebytkem hospodřících obcí) výborné výborné dosaženy zejména hospodařením města Brna na celkovém přebytku hospodaření ÚSC se Brno podílí 1/2, Brno splatilo emisi obligací z roku 2001 v objemu 60 mil. EUR při tehdejším kursu se jedná o 2 031,3 mil. Kč při současné kursu dosažen kurzový zisk 540,3 mil. Kč

20 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení předávání podkladů pro sestavení státního závěrečného účtu ČR za rok 2011 krátkodobě i dlouhodobě přijaté půjčené prostředky z tuzemska jsou více spláceny než čerpány, příjmy z aktivních krátkodobých i dlouhodobých operací řízení likvidity jsou vyšší než výdaje z těchto operací (pokles zejména krátkodobě držených cenných papírů a vkladů), zůstatky na bankovních účtech sníženy (na ZBÚ přírůstek, na peněžních fondech výraznější snížení), termínované vklady - zvýšení zejména dlouhodobých termínovaných vkladů daňové příjmy - mírný pokles na 14 791,6 mil. Kč, tj. pokles o 0,7% (stále není dosažena úroveň roku 2008), výrazný pokles - kapitálové příjmy - objem 1 479,6 (62,3 % hodnoty dosažené v roce 2010) zastavení dřívějšího trvale rostoucího trendu - dotace - objem 10 204,6 mil. Kč (pokles proti 2010 o 2,7%), rok 2010 byl vrcholem.

21 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení předávání podkladů pro sestavení státního závěrečného účtu ČR za rok 2011 podnikatelská činnost ÚSC zapojené prostředky z VHČ činí 1 001,2 mil. Kč, proti 2010 pokles o 16,4% o 250,0 mil. Kč však vzrost zůstatek na účtech VHČ podíl na přijatých transferech 9,8%, na celkových příjmech 3,3% celkové příjmy 29 981,3 mil. Kč, celkové výdaje 28 864,9 mil. Kč (proti 2010 pokles o 3,7%) běžné výdaje 20 976,2 mil. Kč (proti 2010 pokles o 1 %) kapitálové výdaje 7 888,7 mil. Kč (proti 2010 pokles o 10,0%).

22 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení předávání podkladů pro sestavení státního závěrečného účtu ČR za rok 2011 příjmy na spolufinancování schválených projektů (podíl EU spolu s národním financováním) - 2 506,00 mil. Kč výdaje na tyto projekty - 2 796,6 mil. Kč nadále pokračuje rostoucí trend čerpání těch prostředků, ovšem již jen mírný, nejvíce čerpány OP ŽP ROP NUTS II Jihovýchod OP VK (EU Peníze školám) IOP PRV/SZIF/EAFRD OP LZZ OP Přeshraniční spolupráce.

23 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení předávání podkladů pro sestavení státního závěrečného účtu ČR za rok 2011 výrazné snížení hodnoty přijatých úvěrů a půjček - 832,8 mil. Kč ovlivněno úvěrem města Brna od EIB 3 000,00 mil. Kč čerpání 2010 - 1 500 mil. Kč čerpání 2011 - 600 mil. Kč zbývá dočerpat - 900 mil. Kč - 2012 ? nejvíce Česká spořitelna a Komerční banka většinou bez zajištění zajištění - směnky, budoucí rozpočtové příjmy, zástava majetku u projektů DSO - ručitelské závazkové prohlášení členských obcí.

24 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Zhodnocení předávání podkladů pro sestavení státního závěrečného účtu ČR za rok 2011 snižování zadlužeností obcí a DSO JMK ukazují též ukazatele monitoringu hospodaření obcí pokles úvěrů a komunálních dluhopisů o 1 484 mil. Kč (Brno...) pokles krátkodobých bankovních úvěrů výrazný růst dlouhodobých bankovních úvěrů (Brno x EIB)... závěr: pokles zadluženosti obcí a DSO JMK představuje především snížení zadluženosti města Brna, snížení i druhé složky celkového zadluženosti přijaté NFV a ostatní dluhy klesly o 26,6 mil. Kč (zejména pokles NFV).

25 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Stránky KrÚ JMK Domácí stránka › Krajský úřad › Dokumenty odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický › Účetní reforma v oblasti veřejných financí - účetnictví státu od roku 2010 metodiky http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=156690&TypeID=2 Domácí stránka › Krajský úřad › Dokumenty odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický › Účetní reforma v oblasti veřejných financí - účetnictví státu od roku 2010 aktuální právní předpisy http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=177142&TypeID=2 Domácí stránka › Krajský úřad › Metodické listy odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický › Oddělení financování obcí › Metodika Zprávy financování obcí Metodické pokyny http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=6092&TypeID=1 Domácí stránka › Krajský úřad › Dokumenty odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický Příprava rozpočtu obcí na rok 2012 Porady OE s obcemi II. a III. Typu http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=113422&TypeID=1

26 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Portál MFČR – Státní pokladna Aktuality - Podpora (KC) kontrolní vazby aktuální XSD schémata pro PO http://www.statnipokladna.cz/cs/ Aktuality CSÚIS otázky a odpovědi k účetním metodám a postupům http://www.statnipokladna.cz/cs/ Portál České daňové správy legislativa a metodika k DPH http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/index.html?year=0

27 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 1.Zákon o účetnictví Očekávaná novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, byla předložena až v závěru roku 2011. Jde o poslední návrh novely, která se víceméně vztahuje k vybraným účetním jednotkám. Novela by měla mimo jiné: provázat ustanovení zákona týkající se povinnosti ministerstva financí spravovat Centrální systém účetních informací státu s faktickými činnostmi spojenými s touto správou a s využitím tohoto systému, zpřesnit některá ustanovení zákona v souvislosti s reálným vývojem, potřebami účetních jednotek a kontrolou stanovených povinností, snížit riziko zkreslení ocenění majetku získaného bezúplatným nabytím v okruhu účetních jednotek veřejné sféry - podmínka je spojena se způsobem ocenění majetku získaného bezúplatným nabytím v rámci účetních jednotek veřejné sféry, jde o způsob oceňování majetku předávaného uvnitř veřejných rozpočtů, zpřesnit ustanovení o inventarizaci, tzn. návaznost na ustanovení nově vydané vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetků a závazků, zajistit schvalování účetních závěrek v případně vybraných účetních jednotek. Tato podmínka je spojena s nově nastaveným principem spojeným s chápáním institutu a využitím výstupů účetnictví k finančnímu řízení na novém základě než bylo dosud. Návrh novely prochází v současné době Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 558.

28 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 2. Vyhláška č. 410/2009 Sb. Zásadní novelizace vyhláškou č. 403/2011 Sb. ze dne 6. prosince 2011. Rozvahové účty Vykazování rozvahových účtů výše oprávek a opravných položek se ve sloupci korekce uvádí vždy s kladným znaménkem, hodnoty položek rozvahy se ve všech sloupcích k rozvahovému dni vykazují podle zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy s kladným znaménkem, s výjimkou syntetických účtů 227, 345, 346, 347, 348, 349, 371, 372, 373, 374, 401, 405, 406, 407, 408, 458, 468, 471, 472 a syntetických účtů účtových skupin 43 a 49, které se vykazují buď s kladným, nebo se záporným znaménkem, k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni dochází u syntetických účtů 336, 341, 342, 343, 344 a 363 k porovnávání zůstatků stran MÁ DÁTI a DAL, a výsledný rozdíl vstupuje: a) do aktiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně MÁ DÁTI, b) do pasiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně DAL.

29 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Účet 032 Kulturní předměty Obsahuje, bez ohledu na výši ocenění, zejména movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, umělecká díla a obdobné věci, a to včetně souborů tohoto majetku. Neobsahuje majetek uvedený v položkách „A.II.3. Stavby“, „A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“, „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“, „B.I.7. Pořízení zboží“, „B.I.8. Zboží na skladě“, „B.I.9. Zboží na cestě“. (např. Kapličky jsou drobné stavby, patří tudíž na účet 021) Účty 044 a 045 – Uspořádací účty technického zhodnocení (TZ) K rozvahovému dni musí být účty 044 a 045 vynulovány. Pro TZ je stanovená hranice - 60 000 Kč u nehmotného majetku či 40 000 Kč u hmotného majetku. TZ je ukončeno a jeho hodnota převýší stanovenou hranici, zvýší se ocenění zhodnocovaného dlouhodobého majetku, TZ je ukončeno a jeho hodnota nepřevýší stanovenou hranici, TZ se zaúčtuje do nákladů TZ není ukončeno a hodnota již v daném roce převýší stanovenou hranici, proúčtuje se z účtu 044 či 045 na účet 041 či 042. TZ není ukončeno a bude se v něm pokračovat v následujícím účetním období a předpokládá se, že v následujících účetních obdobích převýší stanovenou hranici, proúčtuje se z účtu 044 či 045 na účet 041 či 042.

30 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Účet 067 – Dlouhodobé půjčky Odpovídá dřívějším účtům 066 a 067 (Půjčky osobám ve skupině a Jiné dlouhodobé půjčky). Zůstatek účtu 066 k 31.12.2011 je nutné přeúčtovat z účtu 066 na účet 067 (již v počátečních stavech roku 2012 automaticky programem, popř. zápisem). Účet 068 – Termínované vklady dlouhodobé Obsahuje zejména termínované vklady u bank s dobou splatnosti delší než jeden rok, vkladové listy a depozitní certifikáty. Účet 132 – Zboží na skladě Obsahuje nemovité a movité věci nabyté za účelem prodeje. POZOR! Např. i pozemek, který obec pořídí za účelem dalšího prodeje je zboží a nebude účtován na majetkových účtech! Zrušen účet 323 – Závazky z dávek sociálního zabezpečení Zůstatek účtu 323 k 31.12.2011, který se převede na Úřad práce, je nutné přeúčtovat z účtu 323 na účet 345. Účet 344 – Jiné daně a poplatky (dříve účet 345) Zůstatek účtu 345 k 31.12.2011 je nutné přeúčtovat z účtu 345 na účet 344 (již v počátečních stavech roku 2012 automaticky programem, popř. zápisem).

31 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Účet 345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Obsahuje závazky vůči osobám, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů. (Nevýdělečné organizace, fyz. osoby i podnikatelské subjekty, tj. např. charity, občanská sdružení, a.s., s.r.o. či o.p.s., kterým obec poskytuje transfery.) Zůstatek poskytnutých transferů na účtu 378 k 31.12.2011 je nutné přeúčtovat z účtu 378 na účet 345. Změny názvů účtů 346, 347, 348 a 349 Účet 346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Účet 347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Účet 348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Účet 349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím místní vládní instituce – kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, jimi zřízené příspěvkové organizace a regionální rady regionů soudržnosti ústřední vládní instituce – státní rozpočet (ministerstva), státní fondy (SF dopravní infrastruktury, SF životního prostředí, Státní zemědělský intervenční fond, SF rozvoje bydlení, SF kultury, SF kinematografie), Národní fond a organizační složky státu, včetně Pozemkového fondu České republiky

32 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Účty 373, 374 a 471, 472 – Zálohy na transfery Účet 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Účet 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Pokud máte k 31.12.2011 na účtu 373 a 374 i zálohy dlouhodobé, musíte je přeúčtovat na dlouhodobé (poskytnuté 471/373 či přijaté 374/472) Je-li záloha vypořádána za období delší než jeden rok, považuje se tato záloha za dlouhodobou. Ostatní zálohy se považují za krátkodobé. O jakémkoliv poskytnutí peněžních prostředků před splněním povinnosti jejich vyúčtování nejpozději k okamžiku provedení finančního vypořádání, se účtuje jako o zálohách. Zrušen účet 454 – Závazky z pronájmu Zůstatek je nutné přeúčtovat na účet 459 (již v počátečních stavech roku 2012 automaticky programem, popř. zápisem).

33 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Účet 401 – Jmění účetní jednotky Obsahuje zejména bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek a přírůstky nebo úbytky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů, jestliže se nevykazují na ostatních položkách vlastního kapitálu, a v případě organizačních složek státu přijaté dotace určené na pořízení dlouhodobého majetku podle jiných právních předpisů. Účet 406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Obsahuje oceňovací rozdíly z prvotního použití a změny účetní metody v důsledku změny právních předpisů. Tento účet není určen pro opravy nákladů či výnosů minulých období!!! Účet 407 – Jiné oceňovací rozdíly Obsahuje oceňovací rozdíly zejména z přecenění majetku podle § 59 a 64. Týká se změny reálné hodnoty: cenných papírů a podílů, které nejsou určeny k obchodování, oceňovaných reálnou hodnotou (realizovatelné cenné papíry) změny reálné hodnoty majetku určeného k prodeji, ovšem k okamžiku prodeje je tato změna zachycena výsledkově, To znamená, že tyto změny reálné ceny se účtují rozvahově a tedy neovlivní výsledek hospodaření.

34 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Účet 408 – Opravy minulých období Obsahuje opravy minulých účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v minulých účetních obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 000 Kč. Opravné položky k pohledávkám Od roku 2012 se tvoří opravné položky k těmto účtům:

35 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Účty nákladů a výnosů Účty 506, 507, 508 a 516 – Aktivace K aktivaci majetku a zásob zhotovených vlastní činností dochází snížením nákladů namísto účtování aktivace do výnosů na 62x. 506 - Aktivace dlouhodobého majetku508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 507 - Aktivace oběžného majetku516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb Účet 518 – Ostatní služby Nově sem patří bankovní poplatky. Účet 521 – Mzdové náklady Nově sem patří náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost. Účet 525 – Jiné sociální pojištění Obsahuje zejména náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle jiného právního předpisu a náklady z titulu dobrovolného plnění sociálního pojištění. Tj. zákonné pojištění Kooperativy nebo České pojišťovny (čtvrtletní odvody pojištění), které se v předchozím období účtovaly na účet 528 – Jiné sociální náklady. Účet 528 – Jiné sociální náklady Bylo zrušeno obsahové vymezení. Vzhledem k tomu, že v žádném jiném účtu není obsahové vymezení účtování čerpání sociálního fondu (ÚSC), lze usuzovat, že některé případy čerpání sociálního fondu ÚSC se nadále bude účtovat na tomto účtu.

36 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Účet 543 – Dary Obsahuje zejména náklady z vyřazení majetku s výjimkou peněžních prostředků z titulu bezúplatného předání, pokud to umožňuje jiný právní předpis, a to subjektům, které nejsou vybranými účetními jednotkami, včetně nákladů z titulu věcné humanitární pomoci. Účet 549 – Ostatní náklady z činnosti Obsahuje zejména náklady na pojistné na neživotní pojištění a další náklady z činnosti … Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku Obsahuje náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami. Pořízení drobného dlouhodobého majetku koupí: 558/321 + 321/231 a 028/088 (DDHM) či 018/078 (DDNM) Účty 63x byly pro ÚSC zrušeny a budou se používat účty 68x účet 681 – Výnosy ze sdílené daně fyzických osob účet 682 – Výnosy ze sdílené daně právnických osob účet 684 – Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty účet 685 – Výnosy ze sdílených spotřebních daní účet 686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní účet 688 – Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků – nový účet

37 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Účty 564 a 664 – Náklady a výnosy z přecenění reálnou hodnotou Náklady a výnosy z přecenění reálnou hodnotou se budou nově účtovat na účtech 564 a 664 (dříve se účtovali na 549 a 649) Vykazování účtů nákladů a výnosů podle přechodných ustanovení vyhlášky v období 2012 Z přechodných ustanovení vyhlášky vyplývá, že v roce 2012 se budou v účetní závěrce (výkazu zisku a ztráty) vykazovat u položek aktivace majetku a zásob hodnoty výnosových účtů roku 2011 na nových nákladových účtech pro aktivace, ovšem s minusovým znaménkem. Předpokládáme, že u účtů pro výnosy ze sdílených daní budou hodnoty roku 2011 na účtech 63x vykazovány v období 2012 na účtech 68x (jako hodnoty minulého účetního období), i když toto není vyhláškou ani přechodnými ustanoveními přímo řešeno. Obecně předpokládáme, že tyto záležitosti budou řešeny přímo softwarovým řešením.

38 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Účty podrozvahové Vykazování podrozvahových účtů vymezení výpočtu hodnoty účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům ve výkazu Příloha - opět předpokládáme, že bude záležitostí softwarového řešení za krátkodobé se považují takové podmíněné pohledávky a podmíněné závazky, u nichž účetní jednotka předpokládá, že splnění všech podmínek pro provedení účetního zápisu v hlavní knize nastane v období do jednoho roku včetně, ostatní podmíněné pohledávky a podmíněné závazky se považují za dlouhodobé

39 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 3. Změny v účetních výkazech Výkaz Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Změny v těchto dvou základních účetních výkazech jsou představovány změnami nastíněnými v bodě 2., tedy budou reakcí na nové, zrušené či přejmenované účty, změny obsahového vymezení rozvahových a výsledkových účtů, včetně řešení přechodných ustanovení (tj. vykazování v období 2012 ve sloupci minulé účetní období). Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha Na změny v účetních výkazech Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu je reagováno změnami v závazných analytikách příslušných rozvahových a výsledkových účtů. Zveřejněny nové metodiky firmy Gordic pro zpracování účetnictví a rozpočtu územních samosprávných celků a též příspěvkových organizací.

40 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 4. Změny v Českých účetních standardech ČÚS č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech v bodě 6.5. byla upravena definice významnosti informace nový bod 6.8. - Nestanoví-li tento právní předpis nebo Český účetní standard konkrétní postup, je v odpovědnosti účetní jednotky, aby vykázáním v jiné položce rozvahy též zajistila rovnost položek „Aktiva celkem“ a „Pasiva celkem“ k rozvahovému dni účetního období před touto změnou a položek „Aktiva celkem“ a „Pasiva celkem“ na počátku následujícího účetního období. zrušeny body týkající se prvního použití účetní metody a oprav chyb minulých období - tato problematika je řešena v novele vyhlášky č. 410/2009 Sb. (obsahovým vymezením účtů 406 a 408)

41 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 ČÚS č. 703 – Transfery Upřesnění, že investiční dotace není určena na financování drobného dlouhodobého majetku. Poskytnuté i přijaté zálohy se od 1. 1. 2012 budou účtovat zvlášť jako krátkodobé a zvlášť jako dlouhodobé (účty 373 a 471, 374 a 472). V případech, kdy bude od okamžiku poskytnutí nebo přijetí zálohy tato záloha vypořádána za období delší než jeden rok, považuje se za dlouhodobou. Ostatní zálohy se považují za krátkodobé. Příjemce transferu určeného na pořízení zásob, které v účetním období přijetí transferu nejsou spotřebovány nebo nedochází k jejich jinému úbytku, účtuje o příslušné výši tohoto transferu prostřednictvím účtu 384 – Výnosy příštích období. (bod 4.11.) V názvech účtů pohledávek a závazků došlo ke změně, nicméně obsahové vymezení a tedy použití účtů se nemění. Transfery (příspěvky) poskytnuté vybraným účetním jednotkám (včetně PO) se budou i v roce 2012 účtovat na účet 349 (572/349) a poskytnuté jiným organizacím na účet 345 (572/345 a ne 572/378).

42 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 ČÚS č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek 3.9. V případě dlouhodobého majetku, jehož pořízení je zcela nebo částečně financováno z investičního transferu podle Českého účetního standardu č. 703 – Transfery, účetní jednotka, s výjimkou organizační složky státu, účtuje současně s okamžikem účtování o a) tvorbě nebo zvýšení opravné položky k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 – Výnosy z transferů, a to ve výši tvorby či zvýšení opravné položky násobené transferovým podílem podle Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a b) snížení nebo zrušení opravné položky k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 – Výnosy z transferů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, a to ve výši snížení či zrušení opravné položky násobené transferovým podílem podle Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku. 3.10. K okamžiku vyřazení majetku, ke kterému je vytvořena opravná položka, účtuje účetní jednotka o zrušení této opravné položky.

43 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 ČÚS č. 707 – Zásoby Nová úprava účtování o bezúplatně nabytých zásobách: Účtování o zásobách způsobem A 5.1.2. O zásobách nabytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 11 až 13 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 – Ostatní výnosy z činnosti, případně ve významných případech účtu 384 – Výnosy příštích období, pokud nejsou tyto zásoby spotřebovány nebo nedochází k jejich jinému úbytku v účetním období, ve kterém byly nabyty. Účtování o zásobách způsobem B 5.2.2. O zásobách nabytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 501 – Spotřeba materiálu nebo 504 – Prodané zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 – Ostatní výnosy z činnosti, případně ve významných případech účtu 384 – Výnosy příštích období, pokud nejsou tyto zásoby spotřebovány nebo nedochází k jejich jinému úbytku v účetním období, ve kterém byly nabyty. Dále změny v příslušných ustanovení v souvislosti se změnou účtů aktivací z výnosového pojetí na pojetí nákladové.

44 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Účetní výkazy PO za I. čtvrtletí 2012 termín pro předložení výkazů za neškolské příspěvkové organizace byl stanoven od 10.4 – 16.4.2012, upozorněte prosím Vámi zřízené PO, aby kontaktovali své dodavatele SW a měli vždy aktuální verzi XSD schémat, aktuální verze z 1. 3. 2012 (podle novel předpisů) Výkazy budou přebírány obvyklým způsobem, pomocí automatu: po.obec@kr-jihomoravsky.cz Příkl. pro „předmět zprávy“ WinVYK25 03/2011 11.04.2011 08:15:10 00209392 Domov důch. Sokolnice

45 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Poznatky ze zpracování výkazů za leden a únor 2012 kontokorenty - položka 8905 tuto položku nelze účtovat !!! opravné položky 149 x 193 mezi roky 2011 a 2012 účet 149 v roce 2011 - neeexistoval v roce 2012 - Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám účet 193 v roce 2011 - Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám (tj. k účtu 459) v roce 2012 - Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým (tj. k účtu 316) nutno v roce 2012 "přeúčtovat" - přechodná ustanovení neřeší, některé programy hodnoty v PS 2012 "vyhodily" na účet 406.

46 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Pomocný analytický přehled - PAP usnesení vlády ze dne 14. března 2012 č. 159 - dotace na PAP nutnost požádat MF do 31. května 2012, příspěvkové organizace prostřednictvím zřizovatele "na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí" obce (města) 70 tis., statutární 150 tis., PO 65 tis. stránky MF ČR - aktualizace metodiky PAP z 26. března 2012. do konce března by měl být znám postup pro řešení průtokových dotací..

47 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012

48 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Vývoj legislativy zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – novelizace zákon č. 458/2011 Sb. ze dne 20. prosince 2011, vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě – novelizace vyhláška č. 452/2011 Sb. ze dne 21. prosince 2011, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní: projednán v prvním čtení v Poslanecké sněmovně, přikázán k projednání Rozpočtovém výboru a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj – projednávání přerušeno do měsíce května 2012, bude schválen do konce roku????? novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

49 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech dne 6.3.2012 proběhlo vypořádání připomínek na MF ČR, zařazení účtů územních samosprávných celků a DSO určených pro příjem dotací, návratných výpomocí ze SR, státních fondů, Národního fondu a k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich do systému státní pokladny, zřízení jednoho účtu u České národní banky pro dotace a výnosy z daní, ÚSC a DSO zařazeny do tzv. „dobrovolné“ vrstvy – tj. účet u ČNB musí mít zřízen, následně je možné je okamžitě převést bez omezení na své účty u komerčních bank, tyto finanční prostředky nebude ministerstvo zhodnocovat, v přechodných ustanoveních budou řešeny speciální účty např. na projekty spolufinancované z EU, tj. ty zůstanou i nadále zachovány,

50 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech předpokládá se přechodná lhůta tří měsíců pro zřízení účtů od účinnosti novely zákona, zástupci ÚSC a DSO budou o této povinnosti informováni dopisem Ministerstva financí ČR, poplatky za vedení a transakce bude hradit majitel účtu (ÚSC či DSO) dle ceníku bankovních poplatků ČNB, do 30 dnů od projednání připomínek budou zaslány podrobnější informace o úpravě smluvních a platebních podmínekl, úročení prostředků na účtech u ČNB úrokovou sazbou okolo 0,5% p.a., výši peněžního plnění nahrazujícího úrok stanoví ministerstvo oznámením na svých internetových stránkách, nepředpokládá se, že by tento účet měl nahradit „klasický“ účet u komerční banky, horší dostupnost ČNB - bude preferováno internetové bankovnictví,

51 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech navržena možnost uzavření zvláštní trojstranné smlouvy s bankou obce a ČNB pro řešení některých bankovních operací, v rámci připomínkového řízení bylo dále přislíbeno zrušení ustanovení pro ÚSC a DSO kdy: „právnické osoby, které mají finanční vztah ke státní pokladně jsou povinny poskytovat ministerstvu informace pro průběžné sledování vývoje peněžních prostředků a pro kontrolu jejich použití a to dle pravidel stanovených ministerstvem“, i přes tato ujištění Jihomoravský kraj trvá na rozporu tj. aby tyto účty pro ÚSC a DSO zřízeny nebyly. Průtokové dotace v návaznosti na zřízení účtů u ČNB pro obce a DSO se předpokládá zrušení průtokových dotací v horizontu 1 či 2 let, v tomto přechodném období budou kraje posílat dotace obcím již na nové účty u ČNB,

52 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Průtokové dotace poskytované dotace z vlastních prostředků ÚSC budou uvolňovány příjemcům na klasické účty u komerčních bank tj. např. krajské dotace apod., krajům bude umožněno v prostředí státní pokladny získat přehled o uvolněných dotacích obcím ze státního rozpočtu k zajištění kontroly v účetnictví obcí, zatím není dořešeno: dotace, u kterých kraje provádějí určitá přerozdělení finanční např. dotace na volby, dotace v rámci souhrnného finančního vztahu, jakým způsobem budou uvolňovány – možná budou mít nějaký zvláštní režim, provádění finančního vypořádání, jaká bude role krajů????

53 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR, vyhláška č. 96/2012 Sb., částečně bude platit již pro rok 2012, zavádí nové položky a nové druhy třídění příjmů a výdajů, Nové položky: pol. 1351 – Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů bude sloužit i pro dobíhající odvod části výtěžku z provozování loterií a podobných her pol. 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů tyto položky budou platné již pro rok 2012, od účinnosti vyhlášky tj. od 1.4.2012, pol. 1347- Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebyla zatím zrušena, bude sloužit pro dobíhající platby, poplatek bude možná obnoven, pol. 4155, pol. 4234 – Neinvestiční resp. Investiční transfery z fin. mechanismů, pol. 4156, pol. 4235 – Neinvestiční resp. Investiční transfery z NATO, pro obce se tyto položky používat nebudou.

54 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Nové druhy třídění příjmů a výdajů: ke stávajícímu odpovědnostnímu, druhovému, odvětvovému a konsolidačnímu třídění se přidává nových 8 druhů třídění! zdrojové – třídění příjmů a výdajů z hlediska zdroje a dále se člení na: podkladové – třídění příjmů a výdajů z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu, prostorové – třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich prostorového původu, nástrojové – třídění příjmů a výdajů z hlediska nástrojového, doplňkové – třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům, programové – třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům dle § 12 a 13 rozpočtových pravidel,

55 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Nové druhy třídění příjmů a výdajů: účelové – třídění výdajů z hlediska účelu rozpočtového přesunu, strukturní – třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty, transferové – třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů. Pro územní rozpočty se bude od roku 2013 používat nově třídění: prostorové, nástrojové, transferové.

56 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Prostorové třídění: třídění příjmů a výdajů podle toho zda zdrojem příjmu a výdajů je tuzemsko nebo zahraničí: zdrojem příjmů se rozumí, zda přijaté peněžní prostředky pocházejí z tuzemských či zahraničních zdrojů, zdrojem výdajů se rozumí, zda se vydané prostředky považují za kryté příjmy z tuzemských nebo ze zahraničních zdrojů. Prostorová jednotka 1 – Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů, Prostorová jednotka 5 – Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů. Nástrojové třídění: třídění příjmů a výdajů podle toho, zda zdrojem je tuzemsko, rozpočet EU, finanční mechanismy, jiné peněžní prostředky ze zahraničí či prostředky NATO, a to podle jednotlivých peněžních fondů, programů a projektů a mez. smluv o fin. mechanismech. členění na nástroje, čísla nástrojů budou pětimístná, první tři místa označují jednotlivé fondy, programy a projekty EU, fin. mechanismy apod. poslední dvě místa pak jejich analytiky.

57 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Transferové třídění: třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferu, které uvolňují ústřední orgány státní správy, státní fondy, Národní fond a regionální rady: třídění na účelové znaky, čísla účelových znaků jsou pětimístná, první dvě místa označují kapitolu, Národní fond nebo státní fond, poslední tři místa pak kód dotačního titulu. číselníky u nástrojového a transferového třídění nejsou součástí vyhlášky o rozpočtové skladbě, neboť se jedná o často se měnící hodnoty, tj. budou zveřejňovány samostatně ministerstvem financí. novela vyhlášky o rozpočtové skladbě zřejmě vyvolá i novelizaci vyhlášky č. 449/2009 Sb., která v současné době upravuje používání atributů nástroj a zdroj.

58 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Sociální dávky v roce 2012 doplatky dotací na soc. dávky v rámci finančního vypořádání za rok 2011: 4 žádosti (3 HN, ZP; 1 PnP) v celkové výši 251.830,- Kč. žádosti o dotace na dávky pro zdravotně postižené, které nemohly a ani nebyly vyplaceny v roce 2011 a které budou vyplácet města, jenž o jejich poskytnutí rozhodla v roce 2012: 8 žádostí v celkové výši 1.643.930,- Kč, pro oba typy doplatků přidělen účelový znak 13008 - Doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením za rok 2011, datum uvolnění finančních prostředků z MPSV?????????????

59 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Sociální dávky v roce 2012 – vratky dávek z minulých let vratky neoprávněné vyplacených sociálních dávek do roku 2006 z dotací MF se budou i nadále průběžně vracet na základní účet Jihomoravského kraje (27- 7203250247/0100), jako doposud, samozřejmě včetně zaslání avíza k této platbě, vratky neoprávněné vyplacených sociálních dávek od roku 2007 z dotací MPSV: Pokud se jedná o vratky z dávek vyplacených prostřednictvím české pošty v roce 2011, které poště obec zaplatila ze svého účtu do konce roku 2011, ale od ČP se prostředky vrátily na základě vyúčtování poštovních poukázek B včetně peněz po 1.1.2012, tj. v případech, kdy složenky nebyly např. klientem vyzvednuty, zašlou obce tyto prostředky prostřednictvím kraje do státního rozpočtu,

60 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Sociální dávky v roce 2012 – vratky dávek z minulých let vratky neoprávněné vyplacených sociálních dávek od roku 2007 z dotací MPSV: výkon rozhodnutí v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči zahájený pověřenými obecními úřady, obecními úřady obcí s rozšířenou působností nebo úřady městských částí hlavního města Prahy přede dnem nabytí úplné účinnosti zákona nebo výkon rozhodnutí, který nebyl přede dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zákona zahájen (ačkoliv zahájen měl být či mohl), dokončí nebo provede příslušný pověřený obecní úřad, obecní úřad obcí s rozšířenou působností nebo úřad městské části hlavního města Prahy; výnosy z výkonu těchto rozhodnutí jsou jejich příjmem.“ tj. nikam se neodvádějí, zůstávají příjmem města. ostatní vratky neoprávněně vyplacených dávek budou občané po 1. lednu 2012 zasílat na příslušný účet Úřadu práce České republiky. V případě, že občan uhradí pohledávku po 1.1.2012 na účet obce, ze kterého byla dávka vyplacena, a tato vratka měla být zaslána na účet Úřadu práce ČR, zajistí obec převod těchto prostředků na příslušný bankovní účet krajské pobočky ÚP ČR s identifikací vrácené pohledávky.

61 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Změny rozpočtu obce Zprávy Ministerstva financí ČR č. 5/2011, Podle ustanovení § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby a schválený rozpočet vyjadřuje závazné ukazatele. Rozpočet schvaluje zastupitelstvo obce. Podle ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb. se neprodleně po schválení rozpočtu provádí jeho rozpis. Rozpis rozpočtu provádějí odborné útvary obecního úřadu a nepodléhá schválení orgány obce. Změny schváleného rozpočtu se podle § 16 zákona č. 250/2000 Sb. provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření schvaluje zastupitelstvo obce nebo rada obce, pokud zastupitelstvo vymezilo rozsah rozpočtových opatření, jejichž provádění svěřilo radě (ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.).

62 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Změny rozpočtu obce Pokud jde o přesouvání finančních prostředků „v rámci paragrafu“ jedná se o případ, kdy zastupitelstvo obce schválí závazný ukazatel, kdy je stanoven objem finančních prostředků na konkrétním paragrafu rozpočtové skladby bez konkrétních objemů na položkách. V takovém případě se mohou provádět změny na položkách bez toho, aby došlo ke změně celkového objemu rozpočtu schváleného zastupitelstvem na paragrafu. Při změně rozpisu rozpočtu se nejedná o změnu rozpočtu a neprovádí se rozpočtové opatření. Připomínáme, že k problematice schvalování a provádění rozpočtových opatření vydal Odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra stanovisko č. 4/2011.

63 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Semináře v oblasti účetnictví a rozpočtu plánované semináře 22. - 24. květen 29. - 31. květen místo konání - Administrativní a školící středisko Cejl...

64 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Další porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu červen 2012

65 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012 Děkujeme Vám za pozornost Oddělení financování obcí odboru ekonomického Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Antonín Špaček, tel. 541 65 2233 Ing. Jana Tomková, tel. 541 65 2200 Ing. Marek Kurka, tel. 541 65 2202


Stáhnout ppt "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 29. březen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google