Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro komunitní práci Strategie MAS Svatojiřský les úvodní setkání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro komunitní práci Strategie MAS Svatojiřský les úvodní setkání."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro komunitní práci Strategie MAS Svatojiřský les úvodní setkání

2 Centrum pro komunitní práci Nezisková organizace, působící více než 15 let. Realizuje projekty a poskytuje služby v oblasti zapojování veřejnosti do rozhodování a vytváření místních partnerství. –Podpora procesů zapojování veřejnosti –Místní udržitelný rozvoj –Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj ČR. –Výchova k občanství 27.9.20162

3 Snímek 3 Co nás dnes čeká Jaké jsou možnosti pro Leader v budoucím období Postup zpracování strategie Vize rozvoje regionu Základní oblasti rozvoje

4 Jak bude pokračovat Leader Jiný charakter (více pod MMR než pod MZE) Více možností pro méně MAS Co musíme splnit –standardizace –Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ) –Programové rámci (dle jednotlivých OP) 27.9.20164

5 Možnost čerpat z více operačních programů Integrovaný operační program Program rozvoje venkova OP věda výzkum vzdělávání OP Zaměstnanost OP Životní prostředí 27.9.20165

6 IROP MAS připadne cca. 6% alokace IROP –Podpora nemotorové dopravy –Investiční podpora sociálních služeb –Podpora sociálního podnikání –Rozvoj vzdělávací infrastruktury –Kulturní dědictví a cestovní ruch 27.9.20166 Integrovaný operační program

7 PRV Omezeno na podporu lesnického a zemědělského podnikání –Projekty na modernizaci zemědělské živočišné i rostlinné produkce – Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů na nezemědělské podnikání –Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích –Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin při zakládání porostu –Rekonstrukce a budování lesních cest –Spolupráce při vývoji nových potravinářských, zemědělských či lesnických produktů 27.9.20167 Program rozvoje venkova

8 OPVVV Forma síťových projektů Nebude přímo využit komunitní přístup –Měkké projekty zaměřené na regionální školství 27.9.20168 OP věda výzkum vzdělávání

9 OP Z Podpořenou bude pravděpodobně pouze 50 MAS, nicméně Ústecký a Moravskosleský kraj vlastní opatření. –Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni; –Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj komunálních sociálních podniků; –Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání; –Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených –Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 27.9.20169 OP Zaměstnano st

10 OP ŽP Nejméně jasné. Rozhodně se nedá počítat s tím, že by se to nějak dotýkalo nakládání s odpadními vodami. –Protipovodňová opatření a zadržování vody v krajině. –Biodiverzita krajiny. 27.9.201610 OP Životní prostředí

11 Doporučená struktura ISRÚ 27.9.201611 Úvodní část Identifikace MAS Popis partnerství Historie spolupráce apod. Analytická část Popis území Mapování zdrojů Návaznost na další dokumenty SWOT apod Strategická část Stanovení cílů a priorit Integrační prvky Inovativnost Vstupy a výstupy apod Implementační část Organizační struktura, personální zajištění a určení odpovědností Management a technické zázemí Monitoring a evaluace procesů MAS apod

12 Doporučená struktura ISRÚ 27.9.201612 Úvodní část Identifikace MAS Popis partnerství Historie spolupráce apod. Analytická část Popis území Mapování zdrojů Návaznost na další dokumenty SWOT apod Strategická část Stanovení cílů a priorit Integrační prvky Inovativnost Vstupy a výstupy apod Implementační část Organizační struktura, personální zajištění a určení odpovědností Management a technické zázemí Monitoring a evaluace procesů MAS apod

13 Struktura strategické části Definování vize a mise rozvoje území MAS Definování z vize vyplývajících klíčových oblastí rozvoje území Stanovení strategických cílů s přiřazením strategických indikátorů Stanovení priorit Návaznost na jiné strategické dokumenty Možné externí zdroje inspirace na řešení problémů MAS (přenos zkušeností) Integrační prvky (definice oblastí, které mají v území zajistit sjednocující, slučující a spojující charakter aktivit) Inovativní prvky (jiné způsoby řešení součastných problémů, než bylo doposud používané) Měřitelné indikátory přiřazené ke stanoveným cílům 27.9.201613

14 Postup zpracování strategie Úvodní workshop (dnes) –Mise a vize –Základní oblasti rozvoje Valná hromada MAS –Představení základní struktury a návrhů Workshop 3 (hledáme termín) –Monitorovací indikátory a implementační struktura Závěrečný workshop (18. – 22. srpna) - Finalizace a zapracování připomínek 27.9.201614

15 Vize a mise Mise – z latinského poslání Popisuje proč organizace existuje a co dělá. Nastiňuje zásadní, jedinečný účel organizace, a to stručným popsáním co organizace dělá a pro koho to dělá. Někdy také zahrnuje popis jak bude organizace dosahovat svého účelu existence, aby její poslání bylo unikátní a odlišovalo je od konkurentů a podobných organizací. 27.9.201615

16 Mise CpKP Zapojování veřejnosti – rozvoj komunit. 27.9.201616

17 Vize Vize – z latiny, vidění do budoucnosti Vize shrnuje to, čím chce region být, popisuje budoucnost jako významně odlišnou od současnosti tím, že identifikuje hlavní dlouhodobé změny v regionu. Je zdrojem inspirace. Poskytuje jasná rozhodovací kritéria pro následnou tvorbu základních strategických směrů a cílů. 27.9.201617

18 Příklad vize - Podlipansko V Podlipansku lidem stojí za to žít, bydlet a pracovat. Společně usilujeme o území s živou krajinou, příjemným prostředím, zlepšující svoji vybavenost a nabízející příležitosti k práci i zábavě. 27.9.201618

19 Příklad vize – Posázaví Zlepšení kvality života regionu Posázaví Kvalita života je určována několika důležitými kritérii. Prvním z nich tvoří zdravé životní prostředí, jehož důležitou součást představuje zdravá krajina. Krajina, ve které člověk šetrně hospodaří, využívá ji pro rekreaci a přitom respektuje principy ochrany přírody. Do další oblasti ovlivňující kvalitu života zasahuje kvalita sítí technické infrastruktury. Vodovody, kanalizace a dopravní infrastruktura jsou základními předpoklady rozvoje obcí. Občanská vybavenost a dostupnost základních služeb i na venkově tvoří další z významných kritérií pro kvalitu života. S kvalitou života souvisí i hojnost a podpora spolkového a kulturního života v regionu a to i na malých obcích. V neposlední řadě kvalita života obyvatel odvisí od možnosti občanů mít možnost podílet se na správě a rozvoji regionu, v kterém žijí. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu spolu s pokračující a prohlubující se spoluprácí mezi všemi sektory společnosti v regionu jsou hlavními cestami, kterými má být lepší kvality života v regionu dosaženo. 27.9.201619

20 Vize město Hodkovice nad Mohelkou V roce 2025 jsou Hodkovice městem spokojených občanů a aktivních spolků, s kultivovaným veřejným prostorem i službami a klidným bydlením. Jsou městem, které je otevřené svému okolí a nabízí příležitosti pro své občany, zejména pro mladé lidi a pro návštěvníky. Hodkovice do svého rozvoje umí zapojit aktivní obyvatele, využívat svou pestrou historii a zajímavé okolí. 27.9.201620

21 Jaká je vize Vašeho regionu? 27.9.201621

22 Děkuji za pozornost Mgr. Ondřej Marek ondrej.marek@cpkp.cz CpKP střední Čechy Vodičkova 36 Praha 1 110 00 tel.: +420 777 793 737 www.cpkp.cz/pobocky-stc


Stáhnout ppt "Centrum pro komunitní práci Strategie MAS Svatojiřský les úvodní setkání."

Podobné prezentace


Reklamy Google