Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ SCHŮZKA EKONOMŮ NEŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor ekonomický Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ SCHŮZKA EKONOMŮ NEŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor ekonomický Krajského úřadu Jihomoravského kraje."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ SCHŮZKA EKONOMŮ NEŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor ekonomický Krajského úřadu Jihomoravského kraje

2 PROGRAM SCHŮZKY 1.Úvod 2.Informace o vývoji rozpočtu JMK v roce 2010 a informace o návrhu rozpočtu JMK na rok 2011 3.Informace o konkrétních nedostatcích zjištěných při kontrolách příspěvkových organizací v roce 2010 2

3 4.Inventarizace majetku a závazků příspěvkových organizací po 1. 1. 2011 4.1Právní úprava 4.2Účetní závěrky 4.3Oceňování majetku a závazků 4.4Způsoby, termíny a průběh inventarizace 4.5Inventarizační identifikátor 4.6Inventarizace vybraného majetku 4.7Inventarizační rozdíl 4.8Inventarizační zpráva 3

4 5.Zavádění centralizovaného systému sběru a zpracování dat 5.1Harmonogram 5.2Vzorek sestav Kraje Vysočina 5.3Realizace pilotního projektu 6. Připravované změny právních předpisů 6.1 Vyhláška o FKSP 6.2 Malá rozpočtová pravidla 6.3 Vyhláška 410/2009 Sb. 7. Ostatní 4

5 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PO 1. 1. 2010

6 6 Právní úprava inventarizace majetku a závazků Zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví, v platném znění Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví…….. Vyhl. č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací České účetní standardy č. 701 až 704

7 Druhy účetních závěrek Účetní závěrkyOkamžik sestaveníProvedení inventarizace 1. Řádná účetní závěrka (§ 19 odst. 1) Při uzavírání účetních knih k poslednímu dni účetního období (§ 17 odst. 2 písm. b Provede se inventarizace majetku a závazků podle § 6, 29 a 30 2. Mimořádná účetní závěrka (§ 19 odst. 1) Při uzavírání účetních knih v ostatních případech (§17 odst. 2 Provede se inventarizace majetku a závazků podle § 6, 29 a 30 3. Mezitímní účetní závěrka (§ 19 odst. 3) Na základě zvláštních právních předpisů, v průběhu účetního období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne (neuzavírají se účetní knihy) Provede se inventarizace pouze pro účely vyjádření ocenění podle § 25 odst. 3 v oblasti odpisů 7

8 Průběh sestavení účetní závěrky 8

9 Oceňování majetku a závazků Pořizovací cena a)hmotný majetek kromě zásob s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností b)zásoby s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností c)podíly, cenné papíry a deriváty d)pohledávky při nabytí nebo za úplatu e)nehmotný majetek kromě pohledávek s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činností Vlastní náklady a)hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností b)zásoby vytvořené vlastní činností c)nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností d)příchovky zvířat 9

10 1,- Kč Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena Jmenovitá hodnota a)peněžní prostředky a ceniny b)pohledávky při vzniku c)závazky Reprodukční pořizovací cena majetek v případech bezúplatného nabytí nebo v případech, kdy náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit 10

11 Termíny pro provádění inventarizace v příspěvkové organizaci Předmět inventarizaceZákonná povinnost provedení inventarizace Peněžní prostředky v hotovostiK okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (periodická inventarizace) Zásoby a) sledované v účetnictví způsobem A b) sledované v účetnictví způsobem A c) sledované v účetnictví způsobem B Lze provádět v průběhu účetního období, účetní termín této inventarizace si účetní jednotka stanoví sama (průběžná inventarizace) za podmínky, že zásoby účtuje podle druhů nebo míst jejich uložení nebo podle hmotně odpovědných osob K okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (periodická inventarizace), pokud není stanovena průběžná inventarizace K okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (periodická inventarizace) 11

12 DNM a DHM včetně DDNM a DDHM (fyzickou inventuru hmotného majetku, kterou nelze provést ke konci rozvahového dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období) DHM movitý, jež vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží K okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako rádnou nebo mimořádnou (periodická inventarizace) Lze provádět v průběhu účetního období, účetní termín této inventarizace si účetní jednotka stanoví sama (průběžná inventarizace) Ostatní majetek a závazky výše nespecifikované (včetně hodnot sledovaných na podrozvahových účtech) K okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (periodická inventarizace) Kulturní památky a archeologické nálezyKe konci rozvahového dne takovým způsobem, aby zjistila zda vznikly důvody pro účtování o zvýšení nebo snížení tohoto majetku Sbírky muzejní povahy jako samostatná a nedělitelná věcPostupuje se podle jiného právního předpisu (z.č. 122/2000 Sb.) 12

13 Způsoby zjišťování stavů majetku a závazků Fyzická inventura dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek zásoby hmotný majetek na podrozvahových účtech Dokladová inventura nehmotné výsledky výzkumu a vývoje cenné papíry peněžní prostředky na bankovních účtech materiál a zboží na cestě pohledávky, závazky přechodné účty aktivní a pasivní ostatní aktiva pasiva, u kterých nelze provést fyzickou inventuru 13

14 PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 14

15 Změna vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění Základní příděl, kterým je tvořen FKSP, se snižuje z 2 % na 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů 15

16 Změna zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (tzv. malá rozpočtová pravidle) Do § 28 je vložen nový odstavec, který zní: ustanovení odstavců 7 až 9 (porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací) se nevztahuje na porušení rozpočtové kázně při nakládání s prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele, které obdržel ze státního rozpočtu, rozpočtu státního fondu, rozpočtu regionální rady regionu soudržnosti nebo Národního fondu za účelem jejich poskytnutí právnické nebo fyzické osobě na základě vlastního rozhodnutí. V takovém případě se postupuje podle § 22. 16 6.3 Vyhláška 410/2009 Sb.

17 Změna vyhlášky č. 410/2009 Sb. V prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb. se mimo jiných změn mění i způsob sestavování účetních závěrkových výkazů, a to tak, že se výkazy budou sestavovat v korunách s přesností na dvě desetinná místa. V § 3 odst. 5 se slova „v tisících Kč“ nahrazují slovy „v Kč, s přesností na dvě desetinná místa“. Věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 9 se zrušuje. Současně se mění i záhlaví závěrkových výkazů, které tvoří přílohu k vyhlášce. Ostatní změny týkající se odpisování a opravných položek nejsou pro příspěvkové organizace relevantní. Změna bude pravděpodobně účinná dnem 1. 1. 2011, z čehož plyne, že řádná účetní závěrka za rok 2010 bude sestavována v tisících, ale mimořádná účetní závěrka za 1. čtvrtletí 2011 již v korunách. 17

18 Za pozornost děkuje oddělení ekonomické podpory neškolských příspěvkových organizací odboru ekonomického Krajského úřadu Jihomoravského kraje


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ SCHŮZKA EKONOMŮ NEŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor ekonomický Krajského úřadu Jihomoravského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google