Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví."— Transkript prezentace:

1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví

2 Strana  2 Co je účetnictví?  uspořádaný systém informací, který v peněžním vyjádření zobrazuje podnikatelský proces (hodnotovou stránku podnikatelského procesu)  modelové zobrazením reality -principy a metody účetního zobrazení, „rozpoznání“ podstaty hospodářských transakcí, pravidla jejich ocenění  nástroj komplexního měření  finanční pozice  výkonnosti  změny ve finanční pozici

3 Strana  3 Finanční pozice, výkonnost a změny ve finanční situaci v účetních výkazech AKTIVA AKTIVA Dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva Zásoby Zásoby Pohledávky Pohledávky Peněžní prostředky Peněžní prostředky peněžní ekvivalenty peněžní ekvivalenty PASIVA PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Kapitálové fondy Hospodářský výsl. Hospodářský výsl. Cizí kapitál ROZVAHA VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ VÝSLEDOVKA

4 Strana  4 Uživatelé účetních informací a jejich informační potřeby  různé skupiny uživatelů řeší  různé rozhodovací úlohy, pro které potřebují  různé informace, a proto mají  různé požadavky na zobrazení podnikatelského procesu v účetnictví  PRO KOHO?  PROČ?  CO?  JAK?

5 Strana  5 Uživatelé účetních informací PODNIKATELSKÝ PROCES PROCES ZÁKAZNÍCI KONKURENCE VĚŘITELÉ VLASTNÍCI EXTERNÍ UŽIVATELÉ FIN. ÚŘAD ČSÚ STÁT ŘÍDICÍ PRACOVNÍCI INTERNÍ UŽIVATELÉ ZAMĚSTNANCI

6 Strana  6 Uživatelé účetních informací PODNIKATELSKÝ PROCES PROCES EXTERNÍ UŽIVATELÉ STÁT INTERNÍ UŽIVATELÉ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ DAŇOVÁ EVIDENCE A STATISTICKÉ VÝKAZY

7 Strana  7 Vztah finančního a manažerského účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ  preference stabilního vývoje  dodržování pravidel zabezpečuje spolehlivé a srovnatelné informace  syntetické informace  orientace na výsledky dosažené v minulosti  informace vykazované v pravidelných intervalech  výstupy (výkazy) veřejně přístupné MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ  kritické informace o podniku  specifické informace podle potřeb managementu umožňující aktivně měnit chování podniku  analytický pohled na podnik  srovnání skutečnosti s předem stanoveným vývojem  informace s minimálním zpožděním za skutečným průběhem  utajené informace

8 Strana  8 Činnosti podniku 1.Hlavní výdělečná činnost -podstatou je transformace vynaložených zdrojů na výstupy (výkony) VSTUPY(oběť)VÝSTUPY(prospěch) TRANSFORMACE NÁKLADYVÝNOSY TRANSFORMACE 2.Finanční a investiční činnost -podstatou je zhodnocení zdrojů poskytnutím kapitálu ZDROJEODMĚNA POSKYTNUTÍKAPITÁLU MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

9 Úplný výsledek za období v externích výkazech  využití externími uživateli – zobrazení vykázaného zisku v externích výkazech – požadavek „úplnosti“  vymezení obsahu úplného výsledku – „comprehensive income“ (dle IAS 1 – „Prezentace účetní závěrky“) -Definice: „ Změna ve vlastním kapitálu za období, která vyplývá z jiných transakcí a událostí, než jsou změny vyplývající z transakcí s vlastníky (jednajícími v rámci své pravomoci jako vlastníci).“ -skládá se ze zisku za období a tzv. ostatního úplného výsledku -ostatní úplný výsledek obsahuje položky, které nejsou vykazovány výsledkově  rozlišení výnosů „Revenues“ a nákladů „Expenses“ a tzv. přínosů „Gains“ a úbytků „Losses“, které jsou výsledkem činností, které jsou mimo kontrolu společnosti Vztah FU, NU a MU 9

10 Strana  10 Cíle, obsah a struktura manažerského účetnictví  cíl: zjišťování, třídění, analýza a prezentace (vykázání) informací; -a to takovým způsobem, který umožní řídicím pracovníkům cílevědomě ovládat podnikatelskou činnost  obsah: závisí na hierarchii a návaznosti cílů strategického, taktického a operativního řízení  subsystémy: 1. účetní informace pro řízení podnikatelského procesu, o jehož parametrech bylo již v zásadě rozhodnuto → nákladové účetnictví 2. účetní informace pro rozhodování (taktické a strategické) o variantách budoucího vývoje podnikatelského procesu → manažerské účetnictví (v užším pojetí)

11 Vztah manažerského a nákladového účetnictví Manažerské účetnictví (systém účetních informací pro řízení a rozhodování) Nákladové účetnictví (účetnictví pro řízení podnikat. procesu, o jehož parametrech již bylo rozhodnuto) Manažerské účetnictví (účetnictví pro rozhodování o budoucích alternativách činnosti) Informace pro operativní řízení, v bezprostřední návaznosti na řízení taktické (plán, porovnání se skutečností, běžná a preventivní kontrola) Informace pro variantní rozhodování (na existující kapacitě a o budoucí kapacitě) Informace pro řízení po linii útvarů, výkonů a procesů Komplexní informace pro vrcholové řízení a rozhodování Řízení zejména hospodárnostiŘízení zejména účinnosti a efektivnosti Informace pro vyhodnocení vlivu změn v objemu a sortimentu výkonů dod. na trh Informace pro zásadní změny činnosti (strategický marketing, výzkum a vývoj, investiční rozhodování) Podnikové rozpočty - Rozpočtová výsledovka, rozvaha, rozpočet peněžních toků Vztah podnikového rozpočtu, vnitropodnikových rozpočtů středisek, kalkulačního systému, vnitropodnik. cen Podnikové střednědobé a dlouhodobé rozpočty

12 Strana  12 Informační zajištění řídicího cyklu PLÁNOVÁNÍ  stanovit cíl  určit požadované hodnoty ORGANIZACE  zadat úkol  motivovat KONTROLA  zjistit skutečné hodnoty  porovnat skutečnost a plán REALIZACE  provést/ vykonat Nákladové účetnictví Manažerské účetnictví

13 Strana  13 Vztah controllera a řídicího pracovníka CONTROLLER  připravuje podklady pro plánování a rozhodování  informuje o odchylkách  připravuje metodiku kalkulací, rozpočtování, systém kalkulací a rozpočtů  informuje o změnách v okolí podniku  je poradce managementu ŘÍDICÍ PRACOVNÍK  plánuje, rozhoduje  reaguje na zjištěné odchylky  prosazuje a využívá informace připravených systémů kalkulací, rozpočtů  reaguje, aby udržel dlouho-dobou rovnováhu s okolím  akceptuje controlling v procesu řízení


Stáhnout ppt "Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google