Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Porada na KrÚ JMK 27. 4. 2010 Územní plány dle nového stavebního zákona Ing. Stanislav Lunga Tel. 541 651 350.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Porada na KrÚ JMK 27. 4. 2010 Územní plány dle nového stavebního zákona Ing. Stanislav Lunga Tel. 541 651 350."— Transkript prezentace:

1 1 Porada na KrÚ JMK 27. 4. 2010 Územní plány dle nového stavebního zákona Ing. Stanislav Lunga lunga.stanislav@kr-jihomoravsky.cz Tel. 541 651 350

2 Přípis Ministerstva kultury ČR - upozornění MK – uplatňuje stanovisko k PÚR, ZÚR a ÚPD pro území s památkovou rezervací (celkem v ČR 103) nebo souborem nemovitých věcí zapsaných na Seznamu světového dědictví (celkem v ČR 12) nebo archeologických lokalit (celkem v ČR 8) KrÚ – uplatňuje stanovisko k ÚPD pro území s památkovou zónou nebo nemovitou národní kulturní památkou, nejde-li o působnost MK Závěr neobesílat MK a KrÚ jako DO tam, kde nemají kompetence 2

3 Ministerstvo vnitra Poradní sbor ministra vnitra ke SŘ Závěr č. 85 ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu - Je zde nafocený, předáme na každé ORP 3

4 Žádost KrÚ OÚPSŘ Zasílejte oznámení o všech projednáních (zadání, koncept, společné jednání o návrhu, veřejné projednání návrhu) na KrÚ JMK datovou schránkou POUZE 1 x - do rozdělovníku uveďte pouze OÚPSŘ - OÚPSŘ v rámci KrÚ zajistí to, aby dotčené odbory byly o projednání ÚPD obeznámeny Pouze v rámci dohody ÚPD zasílejte písemnosti přímo na dotčené odbory 4

5 Poznatky z porady MMR s krajskými úřady Vycházelo se z powerpointové prezentace ze semináře pro projektanty dne 11. 3. 2010 v Praze Jsou zde zohledněny okruhy nejčastěji se opakujících námětů a připomínek obdržených od projektantů a pořizovatelů v rámci přípravy semináře http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni- rad/Informace-Udalosti/Vystupy-ze-seminare-pro- projektanty-uzemnich-a-reg 5

6 Územní rezervy Definice - §36 odst. 1 SZ -Plocha nebo koridor s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované využití -Nejedná se o stavební uzávěru -Záleží na správním uvážení úřadu, co ještě lze povolit, co ještě neznemožní prověřované využití -Nemá smysl posuzovat vliv rezervy na ŽP (neznáme budoucí využití, bude ještě jednou projednáno v ÚP jako záměr) 6

7 VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ x SOUKROMÉ ZÁJMY Veřejný zájem - definován v § 18 odst. 4 SZ Hájí jej DO dle svých předpisů, dle § 18 pak pořizovatel a projektant Pokud DO nevydá stanovisko, neznamená to, že souhlasí s řešením Hájení veřejných zájmů v příslušné oblasti přebírá pořizovatel Pořizovatel musí posoudit a prokázat, že veřejné zájmy jsou hájeny v souladu s právními předpisy Rozsudek NSS - pokud se DO nevyjádřil, neznamená to, že s řešením souhlasí 7

8 Změna územních plánů - § 55 odst. 3 SZ Bezpodmínečně prokázat nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy, potřeba vymezení nových Důvod pro zrušení změny územního plánu KrÚ má právo dle § 171 SZ (státní dozor) upozornit, že prokázání v odůvodnění chybí změnu nelze předložit ke schválení bez zjednání nápravy Pozor na nadmístní význam, neřeší se v územním plánu, ale musí jej řešit ZÚR, PÚR 8

9 Přezkum SŘ § 174/krajský úřad, MMRSŘ § 174/krajský úřad, MMR SŘS § 101 a)–d) Nejvyšší Správní SoudSŘS § 101 a)–d) Nejvyšší Správní Soud Podrobně rozebráno na obr. 9 – 19 prezentace MMR i s odkazy na rozsudky NSSPodrobně rozebráno na obr. 9 – 19 prezentace MMR i s odkazy na rozsudky NSS 9

10 Opatření obecné povahy SZ § 192SZ § 192 - na postupy podle SZ se použijí ustanovení SŘ pokud SZ nestanoví jinak SŘ § 171 – 174SŘ § 171 – 174 část VI „OOP“ SŘpro řízení o OPP platí SŘ (§ 1-8) část I (§ 1-8) obdobně (stejně) (§ 9 – 129) část II (§ 9 – 129) přiměřeně (zjednodušení, které nekrátí práva účastníků) SŘ § 68/3 „v odůvodnění se uvedou důvody výroku, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil a informace jak se vypořádal s návrhy a námitkami účastníkůSŘ § 68/3 „v odůvodnění se uvedou důvody výroku, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil a informace jak se vypořádal s návrhy a námitkami účastníků 10

11 OOP – přezkum dle SŘ OOP nabývá účinnosti po vyvěšení veřejné vyhlášky (nelze se odvolat, přezkum, žaloba) Přezkumné řízení do 3 let od nabytí účinnosti OOPPřezkumné řízení do 3 let od nabytí účinnosti OOP přezkum souladu s předpisy SŘ § 174/2přezkum souladu s předpisy SŘ § 174/2 obsahu OOP obsahu OOP vad řízení, jestliže měli vliv na obsah OOP vad řízení, jestliže měli vliv na obsah OOP 11

12 OOP – přezkum NSS pro podání návrhu není vymezena žádná lhůtapro podání návrhu není vymezena žádná lhůta ÚP lze (zatím) napadat lze bez časového omezení, podmínkou je pouze účinnost OOPÚP lze (zatím) napadat lze bez časového omezení, podmínkou je pouze účinnost OOP 12

13 OOP – přezkum NSS Algoritmus přezkumu OOP - Ao 1/2005 – 98 1.pravomoci - správního orgánu vydat OOP 2. působnosti - v zákonem stanovených mezí 3. procesního postupu - zda OOP vydáno zákonem stanoveným postupem. 4. obsahu - zda OOP/část OOP není v rozporu s hmotným právem. 5. PROPORCIONALITY ZÁSAHU DO PRÁV 13

14 PROPORCIONALITU OOP nelze zkoumat pokud napadená ÚPD pouze respektovala ÚPD nadřazenoupokud napadená ÚPD pouze respektovala ÚPD nadřazenou 4 Ao 2/2009-87, „ leti š tě F-M “ byly pouze promítnuty požadavky ve stanoviscích DObyly pouze promítnuty požadavky ve stanoviscích DO 6 Ao 3/2009-76, Ú P Kunžak 14

15 PROPORCIONALITA OOP 5. krok algoritmu PROPORCIONALITA OOP - 5. krok algoritmu přiměřenost regulacepřiměřenost regulace - rozumné uspořádání vztahů potřebnost zásahu do vlast. práv (i) dosažení sledovaného cíle (ii) logická souvislost sledovaného cíle s OOP (iii) nelze cíle lépe dosáhnout jiným legislativním prostředkem ? minimalizace zásahu do vlast. právminimalizace zásahu do vlast. práv v co nejmenší míře 15

16 Nadmístní význam Územní plán pro obec nesmí řešit záležitosti nadmístního významu Pokud jsou řešeny v územním plánu, obec překročila svou pravomoc - měly být nejdříve řešeny v ZÚR KrÚ upozorní v rámci stanoviska dle § 51 SZ na překročení pravomocí nelze vydat ÚP Rozvojové plochy - odůvodnit umístěním obcí v rozvojových osách, oblastech dle ZÚR, PÚR nebo prokázat, že se nejedná o nadmístní význam Argument, že plocha byla ve starém ÚPO je málo, mohly se změnit podmínky 16

17 Diskuse Nelze vymezovat zastavitelné plochy bez přístupu Předkupní právo je zbytečné pro stavby, kde se pozemky nevykupují (liniové části TI) Stavba se může, ale nemusí dát s předkupním právem Pořizovatel by měl před vydáním ověřit, zda pozemek existuje Územní a časová platnost – „ÚPO platí do doby“ – prodloužit platnost změnou ÚPO Pokud je dané „návrhové období“, posoudit individuálně 17

18 Řešení rozporů - viz metodický pokyn Mezi dvěma odbory téhož úřadu – není rozpor – vnitřně zajistit dohodu Mezi obecním úřadem a DO – rozpor Mezi zastupitelstvem obce a DO – pořizovatel posoudí, zda může hájit zájem obce jako převažující veřejný zájem – jedná se o rozpor, jinak se nejedná o rozpor Rozpor – neřeší se, pokud se zjistí nezákonnost v procesu nebo u změn nejsou zdůvodněny nové zastavitelné plochy dle § 55 odst. 3 SZ 18

19 Děkuji za pozornost Ing. Stanislav Lunga lunga.stanislav@kr-jihomoravsky.cz Tel. 541 651 350 19


Stáhnout ppt "1 Porada na KrÚ JMK 27. 4. 2010 Územní plány dle nového stavebního zákona Ing. Stanislav Lunga Tel. 541 651 350."

Podobné prezentace


Reklamy Google