Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem) a Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem) a Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu."— Transkript prezentace:

1 1 Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem) a Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu (ČTPB) Svaz chemického průmyslu České republiky Praha, 7. dubna 2008 Ladislav Novák

2 2 Potřeby inovací v průmyslu Národní strategie a strategie EU Náměty ostatních významných účastníků Evropská technologická platforma Spolupracující organizace Rozvoje a výzkumu Inovace Přispívání k pracovnímu programu EU soukromé veřejné Základní koncept TP

3 3 Dostupné veřejné prostředky Strukturální fondy, „měkké peníze“ Dnes v ČR neexistuje podpora !!! Od 06/2008  OPPI  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

4 4 Česká TP pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem) Česká TP pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem) Řídicí výbor SEKRETARIÁT HORIZONTÁLNÍ SKUPINA MSMG PRŮMYSLOVÁ BIOTECHNOLOGIE MATERIÁLOVÁ TECHNOLOGIE INŽENÝRSTVÍ Ing. Antonín Mlčoch, CSc. Založena 12/2005, první TP v ČR VH, ŘV, KK – zástupci státní správy Deklarace  Stanovy Součást SCHP ČR, do budoucna - vlastní právní subjektivita Členství v ČTP SusChem je otevřené pro každého zájemce!

5 5 Členové ČTP SusChem AGROFERT Holding, a.s. SPOLCHEMIE, a.s. BorsodChem MCHZ, s.r.o. SCHP ČR ČTCAP, a.s.SYNPO, a.s. DEZA, a.s. SP ČR Ekora, s.r.o. TC AV ČR, v.v.i. FCHT UPCE, v.v.i.ÚCHP AV ČR, v.v.i. Hexion Specialty Chemicals, a.s. ÚOCHB AV ČR, v.v.i. LINDE Gas, a.s. VÚAnCh, a.s. PIB, s.r.o. VÚOS, a.s. PřF UK, v.v.i. VŠCHT Praha, v.v.i. RECETOXZentiva, a.s. Sigma-Aldrich, s.r.o. Průmysl8 Základní výzkum5 Aplikovaný výzkum6 Ostatní3 ∑ = 22 --------------------------

6 6 Cíle SusChem, použití výstupů 1.Tvorba dlouhodobé vize a směru výzkumných záměrů ve vzájemné koordinaci s evropským chemickým průmyslem 2.Aktivní účast v evropských technologických platformách a začlenění expertů do pracovních skupin evropské platformy 3.Účast na projektech 6. a 7. Rámcového programu Příprava Národního rámcového programu pro českou technologickou platformu ve vazbě na potřeby českého chemického průmyslu a vyjednáváním se státními orgány 4.Podpora inovací cestou podpory výzkumné činnosti zaměřené na oblasti výzkumu nových technologií a materiálů 5.Získat podíl na přípravě programů Strukturálních fondů v ČR s cílem směřovat investice do vybavení výzkumných institucí

7 7 Výstupy TP Vize české chemie 15-ti letý výhled, formulován členy ČTP SusChem Vize definuje oblasti, které budou za 15 let klíčové pro další rozvoj a prosperitu oboru. Hlavní oblasti: Nové materiály Chemické inženýrství Průmyslové biotechnologie

8 8 Vize ČTP SusChem Zachování a zvyšování konkurenceschopnosti chemického průmyslu založené na moderních technologiích a inovacích. Lepší využívání chemických procesů umožní zvýšit ekologickou efektivnost průmyslu. Chemický průmysl získá reputaci schopného, bezpečného a odpovědného partnera ve společnosti. Vyvíjet trvalé úsilí o to, aby Česká republika poskytovala podporu pro chemické inovace, a aby posilovala svou znalostní základnu. Podpora rozvoje aplikovaných výzkumných pracovišť jako významného mezičlánku mezi základním výzkumem a realizací jako zdroje inovačních podnětů a významné mezioborové styčné plochy. Na základě iniciování a provádění vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti chemie. Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v chemickém průmyslu.

9 9 Vize ČTP SusChem Zvyšování konkurenceschopnosti hlavních zpracovatelů ropy (jako zdroje hlavních petrochemických komodit) na základě důsledného využití dovážených surovin, minimalizace energetické náročnosti a rozvoje bezodpadových technologií s minimálním dopadem na životní prostředí. Prohloubení využití primárních vstupů v oblasti petrochemie s cílem získávat látky s vyšší přidanou hodnotou a vytváření prostor pro jejich další využití především pro malé podniky. Důsledné snižování vlivu jednotlivých výrob na životní prostředí. Zvládnutí molekulárních měřítek (např. nanotechnologie) povede ke zlepšení vlastností nových generací produktů a k inovacím aplikací v řadě průmyslových odvětví. V přípravě Implementační Akční Plán

10 10 ČESKÁ TP BIOPALIVA Cíle - odpovědět zejména na otázky: –Existuje v ČR dostatek surovin pro dosažení cílů EU ? –Existují v ČR dostupné a ověřené technologie pro výrobu biosložek s náklady na úrovni motorových paliv ? –Je ČR připravena připravit, realizovat a legislativně prosadit strategii dosažení cílů EU ? Existuje Studie proveditelnosti ? –Existují reálná a ekonomicky proveditelná užití biosložek pro další zpracování v chemickém průmyslu? –Jsou nastaveny v ČR adekvátně podmínky pro obnovitelné a/nebo alternativní paliva pro jejich vzájemnou zdravou konkurenci? Je vypracován systém certifikace biomasy dle salda emisí CO2 ? Založil SCHP ČR v r. 2007, předseda Pavel Švarc 35 členských subjektů

11 11 PRINCIPY 2. generace nemá vliv na cenu potravin, měla by postupně doplňovat / nahrazovat 1.generaci Využití biomasy musí splňovat kriteria udržitelnosti (lesa, krajiny, osídlení) Podpora by měla směřovat do produktů s výrazně pozitivní certifikací salda CO2 během životního cyklu Vláda by měla projednat 3 klíčové dokumenty, kde by se mělo objevit stanovisko Platformy: –Energetická koncepce ČR –Akční plán pro biomasu –Dlouhodobý plán implementace biopaliv v dopravě

12 12 VÝSTUPY Mapa potenciálu biomasy v Česku Analýza dostupných světových technologií 2.generace Nalezení optimálního průniku surovina / technologie / logistika / ekonomika / velikost jednotky / sociální dopady Porovnání jednotlivých alternativních a a obnovitelných zdrojů energie dle míry jejich podpory ze strany v CR Účast v aktivitách Evropské platformy biopaliva – buď v WG1 – biomass nebo WG2 – Conversion členem ČTPB (přímý kontakt) Návrh financování práce platformy –Evropská Unie (7.RP, …) –Strukturální Fondy –MPO, MŽP Seminář o budoucnosti biopaliv, 2.4.2008, PSP, účast 1. NM MZe, MPO, MŽP, průmyslu, ETP Biofuels, řídil předseda zem. výboru PSP.

13 13 Příklad výstupu - MAPA BIOMASY Analýza území ČR pro pěstování rychle rostoucích plodin Možnosti spalování biomasy s hnědým uhlím Analýza bonity půdy a katastrálních území Soubor doplňujících informací v databázi Další související objekty – např. vojenské újezdy

14 14 Děkuji za pozornost ! Svaz chemického průmyslu České republiky Svaz chemického průmyslu České republiky Dělnická 12 170 00 Praha 7 tel. 266 793 580 mail@schp.cz mail@schp.cz www.schp.cz RESPONSIBLE CARE


Stáhnout ppt "1 Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (ČTP SusChem) a Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu."

Podobné prezentace


Reklamy Google