Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky 1. výzvy Sekretariát Regionální rady NUTS II Střední Morava Ing. Blanka Dostálová cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky 1. výzvy Sekretariát Regionální rady NUTS II Střední Morava Ing. Blanka Dostálová cz."— Transkript prezentace:

1 Výsledky 1. výzvy Sekretariát Regionální rady NUTS II Střední Morava Ing. Blanka Dostálová blanka.dostalova@kr-zlinsky. cz

2 1.Výzva – podporované priority a opatření 1.6 – 30.7.2004  P 2 Regionální rozvoj infrastruktury Opatření 2.1: Rozvoj dopravy v regionech Podopatření 2.1.1: Rozvoj regionální dopravní infrastruktury Podopatření 2.1.2: Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech Opatření 2.2: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech technologií v regionech Opatření 2.3: Regenerace a revitalizace vybraných měst měst

3 1.Výzva – podporované priority a opatření 1.6 – 30.7.2004  P 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.1: Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech P 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.2: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření 4.2.2: Podpora regionální a místní infrastruktury CR

4 1. Výzva - Počet předložených projektů  OpatřeníPočet projektů Podopatření 2.1.10 Podopatření 2.1.22 Opatření 2.22 Opatření 3.16 Podopatření 4.2.210 Celkem20

5 1. Výzva - předkladatelé projektů  Opatření Předkladatelé projektů Podopatření 2.1.1 - Podopatření 2.1.2 Organizace zakládané obcemi Opatření 2.2Obec, obcí zřizovaná org., Opatření 2.3Obec Opatření 3.1Obce, jimi zřizované org., NNO Podopatření 4.2.2 Obce, svazky obcí, NNO

6 1. Výzva – hodnocení formálních náležitostí  Opatření/ podopatření UspěloNeuspělo 2.1.1-- 2.1.220 2.211 3.142 4.2.291 Celkem164

7 Hlavní chyby v projektech  1.Žádost byla dodána pouze ve 2 pare 2.Formulář ISPROFIN byl dodán pouze ve 2 pare 3.Ze zakladatelské listiny ani z jiného dokumentu nebylo zřejmé, kdo je statutární zástupce – podpis žádosti 4.Nebyla doložena projektová dokumentace 5.Chyběla 2. část ISPROFINU – RA 80, 81 6.Nedoložen snímek z katastrální mapy 7.Nevyjasněné majetkové vztahy! 8.Neúplný rozpočet – nebyly zřejmé uznatelné a neuznatelné N (špatně popsány položky ve formuláři)

8 Hlavní chyby v projektech  9.Nedoloženo potvrzení o certifikaci v CR 10.Nebyla doložena žádost o příspěvek ze SR a kraje 11.Chyběla zakladatelská smlouva u NNO 12.Nedoložena nájemní smlouva min. na 5 let 13.ÚR, SP nenabylo právní moci 14.Nedoložen doklad o partnerství (nevhodní partneři, špatná smlouva) 15.Nedoložen doklad o posouzení vlivu projektu na ŽP 16.Nedoložen doklad o ohlášení + čestné prohlášení žadatele, že SÚ nenařídil, že ohlášený záměr podléhá SP 17.Žádost není podepsaná statutárním zástupcem 18.Dluhová služba nebyla doložena za rok 2003

9 1. Výzva-Ostatní formální nedostatky  1.Žadatel chce začít realizovat později než po 6 měsících od podpisu smlouvy 2.Žadatel počítá se zdroji kraji, aniž by pro tyto projekty byly krajské peníze vyčleněny 3.Nebyly barevně vyznačeny dotčené objekty v Katastrální mapě 4.V logickém rámci nebyly aktivity časově vymezeny 5.Partnerem byl dodavatel 6.V dokladu o zajištění finančního krytí chyběly podpisy a slovně uvedená potřebná finanční částka

10 1. Výzva – kontrola přijatelnosti  Kontrolou přijatelnosti prošlo 16 projektů, z nichž každý projekt požadavkům vyhověl a nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

11 2.1.1 – krajské silnice  Opatření 2.1.1SF (Kč) Požadované prostředky ve ZK0 Požadované prostředky NUTS II SM 0 Z toho uspokojená potřeba 0 Finanční prostředky 2004-2006502 834 500 Zbylo na další výzvy502 834 500

12 2.1.2 – dopravní obslužnost  Opatření 2.1.2SF (Kč) Požadované prostředky ve ZK125 040 000 Požadované prostředky NUTS II SM 257 597 000 Z toho uspokojená potřeba 215 500 000 Finanční prostředky 2004-2006215 500 000 Zbylo na další výzvy0

13 2.2 – informační technologie  Opatření 2.2SF (Kč) Požadované prostředky ve ZK1 208 175 Požadované prostředky NUTS II SM 20 890 375 Z toho uspokojené požadavky17 912 300 Finanční prostředky 2004-2006106 437 000 Zbylo na další výzvy88 524 700

14 3.1 – rozvoj lidských zdrojů  Opatření 3.1SF (Kč) Požadované prostředky ve ZK52 206 885 Požadované prostředky NUTS II SM 102 829 175 Z toho uspokojené požadavky40 764 600 Finanční prostředky 2004-2006212 834 000 Zbylo na další výzvy172 069 400

15 4.2.2 – cestovní ruch  Opatření 4.2.2SF (Kč) Požadované prostředky ve ZK148 417 656 Požadované prostředky NUTS II SM 279 336 906 Z toho uspokojené požadavky39 277 500 Finanční prostředky 2004-200685 157 500 Zbylo na další výzvy45 880 000

16  1. Výzva – zjištěné nedostatky  Studie proveditelnosti se nezaměřovala na finanční analýzu a udržitelnost, ale spíše na hodnocení socioekonomických přínosů – SP a CBA se shodují  Nesoulad mezi údaji v Elze v LF a SP  Nedostatečně popsaný realizační tým, kompetence jednotlivých členů, fin. podmínky  Rozpočet příliš stručný  Projekt dostatečně nenaplňuje indikátory  Nebyla doložena potřebnost projektu – průzkum veřejnosti apod.

17  1. Výzva – zjištěné nedostatky  Nebyly doloženy anotace ze strategií mikroregionu  Partneři – instituce a organizace,které jsou zapojeny do přípravné a realizační fáze projektu. Způsob zapojení – finanční, materiální nebo kombinace  zkušenosti s realizací – popsat všechny projekty  Rozpory v nákladech – nesoulad rozpočtu a Elzy  Nejasný záměr projektu – nutno podrobně popsat u všech projektů, čeho se projekt týká

18 Seznam projektů doporučených RR  Opatření / Název projektu CN v KčSF v Kč Bodové ohodnocení 2.1.2 MHD Kroměříž 30 174 81622 631 10077,53 2.1.2 MHD Zlín - Otrokovice 162 806 280102 409 00075,71 Celkem192 981 096125 040 100

19 Seznam projektů doporučených RR  Opatření / Název projektu CN v KčSF v Kč Bodové ohodnocení 3.1 Knihovna Vsetín 12 995 81910 396 65572,33 3.1 Junák – Březiny 14 286 35110 286 17278,24 3.1 Hostětín – Veronica 16 629 59213 207 67486,39 4.2.2 Horní Lideč 15 771 33911 569 00485,21

20  Vybrané projekty – Hostětín  Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica  Centrum modelových ekologických projektů pro venkov v Hostětíně (86,39 bodů)  Celkové uznatelné náklady: 16,5 mil. Kč  Dotace z EU: 13,2mil. Kč  Cílem je vybudování infrastruktury pro Centrum modelových ekolog. projektů, které se stane institucí celoživotního environmentálního vzdělávání. Činnost centra bude přispívat k rozvoji dovedností uplatnitelných na trhu práce a podporujících udržitelný rozvoj regionu.

21  Vybrané projekty – Hostětín  Žadatel poměrně zkušený  jasně popsán realizační tým projektu s vymezením kompetencí jednotlivých členů včetně finančních a technických podmínek tohoto týmu  Dostatečný předchozí průzkum zájmu, jednání s ÚP, an. sekundárních dat  Široká spolupráce s partnery v této oblasti  Projekt navazuje na předchozí projekty a činnosti žadatele i partnerů  Projekt má výrazně kladný vliv na ŽP  Přispěje k nárůstu vzdělanosti na venkově

22  Vybrané projekty – Březiny (Kateřinice)  Junák – Svaz skautů a skautek  Dětské bezbariérové centrum Březiny (78,24 bodů)  Celkové uznatelné náklady: 14,2 mil. Kč  Dotace z EU: 10,2 mil. Kč  Předmětem projektu je výstavba bezbariérového srubu, který bude sloužit aktivitám Junáka s hendikepovanými dětmi. Roční kapacita centra bude 3 360 dětí.

23  Vybrané projekty – Březiny  Projekt je inovativní  Spolupráce s dalšími organizacemi, vhodní partneři  „Ekologická“ stavba  Volnočasové aktivity pro handicapované i zdravé děti (společné aktivity)  Zkušenosti s aktivitami pro hendikepované

24  Vybrané projekty – Vsetín  Město Vsetín  Vybudování prostor pro Masarykovu veřejnou knihovnu jako instituci komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně (72,33 bodů)  Celkové uznatelné náklady: 12,9 mil. Kč  Dotace z EU: 10,4 mil. Kč  Předmětem projektu jsou stavební úpravy budovy vytvářející podmínky pro realizaci projektu v rámci opatření 3.2 SROP. Půjde o vybudování učebny o kapacitě 15 osob a sálu o kapacitě 70 osob.

25  Vybrané projekty – Vsetín  Poměrně zkušený žadatel  Projekt má velmi dobrý vliv na rozvoj vzdělanosti a informační gramotnosti obyvatel v regionu  Kladný dopad na aktivní politiku zaměstnanosti  Snaha o řešení primárního problému regionu Vsetínska – vysoká míra nezaměstnanosti  Na projekt budou navazovat další související aktivity  Vytvoří dostatečné nových pracovních míst vzhledem k velikosti projektu

26  Vybrané projekty – Horní Lideč  Obec Horní Lideč  Relaxační a turistické centrum Hornolidečska (85,21)  Celkové uznatelné náklady: 15,4 mil. Kč  Dotace z EU: 11,5 mil. Kč  Cílem projektu je dobudování a rekonstrukce sportovně- turistického a vzdělávacího centra Hornolidečska. Jedná se o výstavbu relaxačního centra, rozšíření ubytovací kapacity a modernizaci sportovního stadionu.

27  Vybrané projekty – Horní Lideč  Zkušený žadatel  Dostatečně popsán realizační tým projektu včetně všech podmínek pro fungování tohoto týmu  Projekt znatelně přispěje k rozšíření a zkvalitnění infrastruktury CR v regionu  Projekt podporuje rozšíření turistické sezóny  Projekt byl vytvořen na základě dostatečného průzkumu trhu!

28  Vybrané projekty – Horní Lideč  Žadatel spolupracuje s jinými subjekty na zkvalitnění nabídky CR  Projekt byl zcela jasný, ve všech místech provázaný  Finanční a ekonomické hodnocení projektu i žadatele na vysoké úrovni  Zcela jasně popsaná udržitelnost projektu!  Projekt má pozitivní vliv na ŽP


Stáhnout ppt "Výsledky 1. výzvy Sekretariát Regionální rady NUTS II Střední Morava Ing. Blanka Dostálová cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google