Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.. Výběr tématu a podklady pro psaní ZP  Podklady pro psaní bakalářských prací na webu (www.ivp.czu.cz) v rubrice studium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.. Výběr tématu a podklady pro psaní ZP  Podklady pro psaní bakalářských prací na webu (www.ivp.czu.cz) v rubrice studium."— Transkript prezentace:

1 Doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.

2 Výběr tématu a podklady pro psaní ZP  Podklady pro psaní bakalářských prací na webu (www.ivp.czu.cz) v rubrice studium v oddílu ostatní informace.www.ivp.czu.cz

3 Podklad pro udělení zápočtu z předmětu „Seminář k bakalářské práci“ je vyplněný zadávací formulář BC práce. návrh formuláře:  Jméno a příjmení studenta:  Téma práce:  Rozsah práce: „Dle pravidel pro psaní absolventských prací“  Klíčová slova  Cíle práce  Metodika práce  Harmonogram: „Konečnou verzi práce odevzdat nejpozději do …… 2017“.  Literatura (seznam nejméně pěti informačních zdrojů pro teoretickou část práce)

4 Povinnost studenta:  Konzultujte všechny údaje z formuláře s vedoucím bakalářské práce.  Po souhlasném potvrzení vedoucím bakalářské práce vloží údaje do systému.

5 Příklad vyplnění formuláře:  Název bakalářské práce: Vybrané výchovné aspekty vzdělávacího obsahu vybraného studijního oboru a aplikace ve školní praxi  Anglický název: Educational aspects of the curriculum of the selected field of study and application in school practice  Rozsah práce: „Dle pravidel pro psaní absolventských prací“  Klíčová slova: výchova, estetická výchova, estetické cítění, obor aranžér, školní praxe, průzkum, dotazník

6 Harmonogram: „Konečnou verzi práce odevzdat nejpozději do …….“. Cíle práce: Cílem závěrečné bakalářské práce je zjistit na základě průzkumu ve zvoleném učebním oboru, jaký má vliv estetická výchova na rozvoj tvořivosti a estetického cítění žáka - které metody a formy pro rozvoj tvořivosti učitelé v daném učebním oboru a na konkrétní škole používají a s jakými výsledky ve vztahu k rozvoji osobnosti žáka. Výstupem závěrečné práce budou vlastní návrhy vyučovacích metod a forem výuky zacílené na rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení a estetického cítění žáků pro zvolený učební obor.

7 Metodika práce:  Na základě studia odborné literatury bude provedena analýza a selekce metod a forem výuky, které jsou cílené na rozvoj tvořivosti a estetického cítění žáků.  Metodou dotazníku, rozhovoru a prohlídkou ukázek samostatné práce žáků bude realizován průzkum současného stavu rozvoje tvořivosti žáků na konkrétní škole pro zvolený učební obor.  Získané informace budou zhodnoceny a výsledky v závěrečné práci zveřejněny.  Na základě zmapování současného stavu budou navrženy příklady metod a forem pro rozvoj tvořivosti a estetického cítění žáků a návrhy budou ověřeny v praxi ve škole.  Ověření vlastních návrhů bude komentováno a zhodnoceno. Bude sestaven optimální didaktický postup pro využití úspěšných návrhů. Výsledky ověření budou k dispozici v závěru práce.

8 Literatura  DYTRTOVÁ, R., KRHUTOVÁ, M. Učitel – příprava na profesi. Praha: Grada, 2009. 128 s. ISBN 978-80-247-2863-6.  MAŇÁK, J, ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido 2003. 220 s. ISBN 80-7315-039-5.  PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.  SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007, ISBN 978-80-247-1821-7.  UŽDIL, J. Mezi uměním a výchovou. Praha: SPN, 1988.  VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247- 1734-0.  Rámcové vzdělávací programy dostupné URL http:// www.nuov.cz  Profesní profily dostupné URLhttp:// www.nuov. cz  Školní vzdělávací program vybraného učebního oboru a školy  Další literatura dle odborného zaměření práce

9 ÚKOL: promyslete a navrhněte časový plán řešení bakalářské práce – příklad:  do IX 2016 –studium a analýza odborné literatury k řešené problematice  do XII 2016 – zpracování teoretické části práce dle pracovní osnovy schválené vedoucím práce a členění textu do kapitol  XI 2016 – I 2017 – příprava praktické části práce a jejích výstupů  I – II 2017 – finalizace výstupů práce, jejich zdokumentování a jejich aplikace v praxi ve škole  II 2017 – popis realizace a zhodnocení výstupů v praxi  III 2017 – korektura textu, formální zpracování textu dle požadavků a adjustace práce  III 2017 – odevzdání práce

10 Úkol: promyslete a navrhněte strukturu práce – příklady názvů části práce pro vlastní výběr:  A) Úvod  B) Cíl a metodika práce  C) Teoretická východiska / Přehled řešené problematiky / Současný stav sledované problematiky*  D) Postup řešení / Vlastní zpracování / Vlastní řešení / Praktická část práce*  E) Výsledky a diskuze / Zhodnocení výsledků / Výsledky a jejich hodnocení*  F) Závěr / Závěr a doporučení*  G) Seznam použitých zdrojů  H) Přílohy

11 Úvod  stručná charakteristika tématu;  stručné formulování cíle a smyslu práce;  aktuálnost problému obecně, konkrétně na daném pracovišti, motivy vedoucí autora k výběru tématu.

12 Cíl a metodika práce Podle charakteru práce může obsahovat:  formulaci cíle, výzkumného problému, výzkumných otázek a jejich zdůvodnění;  uvedení a zdůvodnění volby podmínek a metod pro získávání poznatků a informací nebo popis plánovaného řešení stanovených cílů.

13 Teoretická východiska / Přehled řešené problematiky / Současný stav sledované problematiky  poznatky o současném stavu problematiky plynoucí ze studia odborné literatury, které mají vztah k řešenému tématu;  porovnání teoretických východisek a různých názorů autorů zabývajících se danou problematikou.

14 Postup řešení / Vlastní zpracování / Vlastní řešení / Praktická část práce  charakteristika metod, forem a prostředků získávání dat (např. didaktická analýza, pozorování, pedagogický experiment, časové snímkování, dotazník, anketa, řízený rozhovor, vlastní zkušenosti) a jejich zpracování (např. statistické metody, software apod.);  popis administrace průzkumného šetření: místo a čas šetření, charakteristika vzorku respondentů;

15 Postup řešení / Vlastní zpracování / Vlastní řešení / Praktická část práce způsoby verifikace a objektivizace získaných dat (např. pilotní fáze výzkumného šetření); popis a využití vytvořených výukových učebních pomůcek, textů, videoprogramů, videozáznamů, zdůvodnění jejich pedagogické účinnosti, analýzu jejich ověření ve vyučování.

16 Výsledky a diskuze / Zhodnocení výsledků / Výsledky a jejich hodnocení  prezentace výsledků, jejich analýza a zdůvodnění, konfrontace získaných výsledků s hypotézami;  konfrontace dosažených výsledků (šetřeními získaných, zpracovaných a vyhodnocených dat) s teoretickými východisky a s názory autorů, které autor bakalářské práce uvedl v teoretické části práce.

17 Závěr / Závěr a doporučení  stručné shrnutí výsledků, ke kterým autor ve své bakalářské práci dospěl;  návrhy autora a doporučení k využití daných výsledků v edukační praxi;  vyjádření autora, čím ho práce obohatila, k čemu by ji on sám mohl využít.

18 Seznam použitých zdrojů  pro bibliografickou citaci je platná norma ČSN ISO 690 /01019/ z března 2011;  citované zdroje v seznamu literatury se řadí podle druhu informačního zdroje a podle abecedního pořadí jmen autorů citovaných publikací – viz kap. 4.2 v Pokynech;  v seznamu použitých zdrojů je nutné dodržet správný způsob zápisu citovaných informačních zdrojů – viz kap. 4.2 v Pokynech.

19 odkaz  ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197.  Výklad normy např:  http://www.citace.com/soubor y/csniso690-interpretace.pdf http://www.citace.com/soubor y/csniso690-interpretace.pdf

20 Požadavky na formátování textu a rozsah textové části  Text bakalářské práce zpracovaný textovým editorem musí respektovat ČSN 016910 (2007) "Úprava písemností zpracovaných textovými editory". Základní doporučené parametry standardní textové strany jsou uvedeny v tab. na s. 5 viz Pokyny.


Stáhnout ppt "Doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.. Výběr tématu a podklady pro psaní ZP  Podklady pro psaní bakalářských prací na webu (www.ivp.czu.cz) v rubrice studium."

Podobné prezentace


Reklamy Google