Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace: Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

3

4 ÚČEL DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU Dopravní průzkum je souhrn činností, kterými zajišťujeme informace o silniční nebo jiné dopravě a dopravních zařízení. Má získat podklady pro dopravní plánování, projektování, modernizaci dopravních sítí a zařízení pro návrh zlepšení provozních poměrů na existujících sítích.

5 CÍL DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU Cílem dopravního průzkumu je zajistit kvalitativní i kvantitativní údaje v dopravě.

6 ÚDAJE Z DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ SLOUŽÍ JAKO PODKLAD TĚCHTO HLAVNÍCH PROBLÉMŮ NA ÚZEMÍ: 1) Lepší využití dopravního prostoru, který v provozovaném prostoru je k dispozici 2) Modernizace existujících sítí jednotlivých druhů dopravy 3) Rozvoj dopravního systému 4) Organizační, právní a ekonomické problémy pro dosažení bodu 1 a 2

7 CHARAKTERISTIKA DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ A JEJICH DĚLENÍ: A)DĚLENÍ PODLE VÝZNAMU ADĚLENÍ PODLE VÝZNAMU A PERIODIČNOSTI PROVÁDĚNÍ

8 1)GENERÁLNÍ PRŮZKUM  Zjišťují s e údaje o všech druzích dopravy.  Mimo údajů o současném stavu se zjišťují i údaje nutné pro vypracování prognózy. Průzkum se zpracovává ve 2 fázích: 1) Analýza jednotlivých druhů doprav (MHD, osobní, železnice, letadla…) 2) Provádí se koncepce prognózy dopravy se zajištěním vazeb na ostatní funkční systémy  Volba metod pro provádění generálních průzkumů závisí na velikosti území a požadované přesnosti výsledků.  Průzkumy se provádí v období 8-10 let. 2) OVĚŘOVACÍ PRŮZKUM (KONTROLNÍ )  Provádí se ověření údajů, které byly zjištěné generálním průzkumem, aby se upřesnily prognózy dopravy.  Provádí se v období 4-5 let mezi dvěma generálními průzkumy. 3) OPERATIVNÍ (ÚČELOVÝ) PRŮZKUM  Provádí se pro řešení úloh, které mají operativní charakter, např.: návrh signálních plánů, určení počtu linek MHD …  Provádějí se podle potřeby

9 B) PRŮZKUMY PODLE DRUHU DOPRAVY

10 1) PRŮZKUMY SILNIČNÍ DOPRAVY  Cílem je získání údajů o intenzitě směřování a rychlosti vozidel, které slouží pro návrh a dimenzování komunikačního systému, regulačních úprav, návrhů signálních plánů apod. 2) PRŮZKUMY HROMADNÉ OSOBNÍ DOPRAVY  Hlavní úlohou je získání údajů o intenzitě a směřování dopravních proudů, cestujících, které slouží pro návrh, změny nebo úpravy systému hromadné dopravy, návrhu linek městské hromadné dopravy, změn tarifů… 3) PRŮZKUMY CYKLISTICKÉ DOPRAVY  Slouží pro návrh cyklistických stezek, nadjezdů a podjezdů pro cyklisty apod. 4) PRŮZKUMY PĚŠÍHO PROVOZU  Cílem je získávání údajů o intenzitě a směrech proudů chodců ve městech, zjištění koncentrace. 5) PRŮZKUMY STATICKÉ DOPRAVY (PARKOVÁNÍ)  Základem je získání údajů o obsaditelnosti a využívání parkovacích míst, počtu parkovacích vozidel, době a účelu parkování, které umožňují řešení současných a výhledových parkovacích problémů

11 C) DOPRAVNÍ PRŮZKUMY PODLE ZJIŠŤOVANÝCH CHARAKTERISTIK DOPRAVNÍHO PROUDU

12 1)PRŮZKUMY INTENZITY  Cílem je získání počtu vozidel nebo osob, které projedou nebo projdou daným profilem komunikace za časovou jednotku. 2) PRŮZKUMY SMĚROVÉ  Základem je zjištění počtu vozidel nebo osob, které se přemístí mezi jednotlivými zdroji a cíly během časového úseku. Křižovatkové sčítání je nejjednodušší forma. 3) PRŮZKUMY RYCHLOSTÍ  Hlavním úkolem je zjištění základních dynamických charakteristik dopravního proudu (rychlost okamžitá, jízdní, cestovní, zdržení). 4) PRŮZKUMY SPECIÁLNÍ  Patří sem např.: průzkum hluku, exhalátů

13 D) DOPRAVNÍ PRŮZKUMY PODLE POČTU A ROZMÍSTĚNÍ SČÍTACÍCH STANOVIŠŤ

14 1) PRŮZKUMY BODOVÉ  Provádí se na jediném stanovišti nebo na několika stanovištích bez vzájemného propojení. 2) PRŮZKUMY PŘEDĚLOVÉ  Provádí se k zjišťování intenzity na fyzickém předělí nebo hranici mezi oblastmi. Používá se hlavně k ověření přesnosti směrového průzkumu. 3) PRŮZKUMY KORDÓNOVÉ  Při nich je zkoumaná oblast obklopená stanovišti, která jsou umístěna na všech důležitých komunikacích vedoucích do území. 4) PRŮZKUMY PLOŠNÉ  Provádí se průzkum celého řešeného území rozdělené na dopravní oblasti

15 E) DOPRAVNÍ PRŮZKUMY PODLE ZPŮSOBU PROVEDENÍ

16 1)PRŮZKUMY BEZ SPOLUPRÁCE ÚČASTNÍKŮ DOPRAVY Provádějí se: A) POZOROVÁNÍM-údaje se získávají sledováním účastníka dopravy sčítačem B) POLOAUTOMATICKY C) AUTOMATICKY 2) PRŮZKUMY S PŘÍMOU SPOLUPRÁCÍ ÚČASTNÍKŮ DOPRAVY ÚSTNÍ DOTAZ – údaje se získávají rozhovorem, který má přísný řád (stanovené pořadí otázek, maximálně kategorizovaný rozhovor) PÍSEMNÝ DOTAZ – prostřednictvím dotazníku s vhodně volenými a formulovanými otázkami, druhy: a)Přímý způsob vyplnění – předložen na místě za přímé účasti tazatele b)Prostřednictvím pošty c)Kombinovaný způsob – dotazník je odeslán poštou a odevzdává se provozovateli tázání ANKETA – zvláštní forma použití dotazníků, u nichž se obracíme na individuálně určené osoby

17 F) DOPRAVNÍ PRŮZKUMY PODLE ROZSAHU

18 1) ZÁKLADNÍ (VYČERPÁVAJÍCÍ) ZJIŠŤOVÁNÍ  Zkoumá se celý určitý jev tak, že sledujeme všechny účastníky provozu 2) VÝBĚROVÉ ZJIŠŤOVÁNÍ  Z určitého dopravního jevu se vybere jen část účastníků dopravy (například nákladní doprava) a rozsah závisí na potřebné přesnosti výsledků průzkumu

19 Kontrolní otázky: 1.Co je cílem dopravního průzkumu? 2.Vyjmenuj podle jakých hledisek se dělí dopravní průzkumy? 3.Vyjmenuj a popiš průzkumy podle zjišťovaných charakteristik dopravního proudu? 4.Popiš průzkumy s přímou spoluprácí účastníků dopravy?

20 Použité zdroje: KOČÁRKOVÁ, Dagmar. Základy dopravního inženýrství. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2004, ISBN 80-01-03022-9 (BROŽ.). HOLLAREK, Tomáš. Dopravné inžinierstvo návody na cvičenia. žILINA: Vysoká škola dopravy a spojov, 1994, ISBN 80-7100-195-3 (BROŽ.). SLABÝ, Petr; UHLÍK, Michal. Dopravní inženýrství I. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03365-1 (BROŽ.). Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora


Stáhnout ppt "Anotace: Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google