Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové moduly pro řízení inovací reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek Mgr. Karel Psohlavec 30. září 2015, Plzeň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové moduly pro řízení inovací reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek Mgr. Karel Psohlavec 30. září 2015, Plzeň."— Transkript prezentace:

1 Nové moduly pro řízení inovací reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek Mgr. Karel Psohlavec 30. září 2015, Plzeň

2 2 Kdy zadávám veřejnou zakázku? Kdy zadávám veřejnou zakázku Veřejný zadavatel: Obce, kraje, státní organizace a další subjekty vymezené zákonem. Kdy je soukromý subjekt „dotovaným“ zadavatelem? Míra dotace (veřejných prostředků určených na úhradu zadávané zakázky) činí více než 50 %. Na dotovaného zadavatele se vztahují stejná pravidla jako na veřejného zadavatele, zejm.: Řídí se v plném rozsahu pravidly stanovenými v zákoně o veřejných zakázkách a v pravidlech dotačního programu. Jak zadává veřejný a dotovaný zadavatel zakázky malého rozsahu: Dle pravidel zákona o veřejných zakázkách (jen základní zásady + uveřejnění smlouvy nad 500 tisíc Kč bez DPH na profilu zadavatele). Pravidla daná dotačním programem (Příručka pro příjemce apod.). Jak zadává zakázky "nedotovaný" zadavatel (míra dotace pod 50 % + není veřejným zadavatelem): Pouze dle pravidel daných dotačním programem (prakticky bývá odchylka pouze v povinnosti uveřejňování smluv na profilu zadavatele)

3 3 Veřejné zakázky: Proč být obezřetný? Proč být při zadávání veřejných zakázek obezřetný Obecné důvody:  Na úspěchu veřejné zakázky závisí úspěch projektu.  Vynakládání veřejných prostředků je veřejností sledováno a důsledně kontrolováno.  Možná trestněprávní odpovědnost. Sankce:  Výše sankcí za pochybení v rámci dotačních projektů jsou striktně stanovena v „Pokynech ke stanovení finančních oprav dle COCOF“.  U většiny „nových“ dotačních titulů je sazebník korekcí zapracován přímo do Smlouvy o poskytnutí dotace.  Sankce stanoveny procentuální sazbou z hodnoty předmětné zakázky.  Sankce stanoveny povětšinou absolutní hodnotou bez reálné možnosti zmírnění sankce ve vztahu k závažnosti pochybení.  Výše sankcí ve výši desítek procent.  Aplikovány sankce též za porušení základních zásad – záleží na výkladu kontrolního orgánu/poskytovatele dotace.  Sankce ukládány naprosto pravidelně, každé pochybení sankcionováno, mnohdy s odkazem na „základní zásady“.

4 4 Veřejné zakázky: Časté chyby v praxi I  Chybné stanovení předmětu zakázky – nepřípustné členění zakázky (zadání zakázky v nesprávném – mírnějším režimu).  Neoslovení minimálního počtu uchazečů (stanovují příručky u VZMR a některé režimy dle ZVZ).  Nedodržení lhůty pro podávání nabídek (pozor na počítání lhůt – první a poslední den se nepočítá!). Lhůty jsou stanovené jako minimální, musí odpovídat předmětu a rozsahu zadání.  Neuveřejnění výzvy na webu poskytovatele dotace/profilu zadavatele/úřední desce (dle pravidel programu).  Použití obchodních názvů u nakupovaných předmětů výpočetní techniky, příp. jiné diskriminační zadání. Pozor naopak na nejasné vymezení předmětu zakázky.

5 5 Veřejné zakázky: Časté chyby v praxi II  Neoprávněné vyloučení nabídky (nelze vyloučit z formálních důvodů: počet kopií nabídky, nesešití nabídky, neočíslování nabídky, vyloučení nevyzvaného uchazeče apod.).  Nesprávné nevyloučení nabídky (nesplnění kvalifikace, nepřípustné plnění, nepodepsaný návrh smlouvy, nepřípustně upravený návrh smlouvy/návrh smlouvy neodpovídající závazným obchodním podmínkám).  Diskriminační přístup v rámci posuzování a hodnocení nabídek (při „doptávání“ vyzván jen někdo/jiní vyloučeni), zvýhodnění při hodnocení (pozor na trestněprávní aspekt).  Chyby při hodnocení. Velmi detailní popis hodnotícího procesu u vícekriteriálního hodnocení, hodnocení striktně dle metodiky.

6 6 Veřejné zakázky: Časté chyby v praxi III  Dodatečné stavební práce (vícepráce) – vždy v souladu se zákonnými důvody, dodržení formálního postupu, řešit ex-ante, uveřejnit dodatek, pozor na limit víceprací!  Umožnění změny či zmenšení objemu plnění. Neudělení sankce za pozdní dodávku.  Nevyhotovení a neuveřejnění doprovodné administrativy u zakázek dle ZVZ (předběžné oznámení, odůvodní VZ, písemná zpráva, oznámení o výsledku, informace o subdodavatelích, informace o uhrazené ceně apod.).  Pozor na pravidla jednotlivých programů – napříč programy jsou značné rozdíly a požadavky poskytovatelů dotace.  Chyby vyplývající z časového stresu – do procesu vstupuje řada objektivních skutečností. Nutné řešit zadání zakázky se značnou časovou rezervou.  Chyby administrativního charakteru – chybné, nedůsledné vedení spisu.

7 7 Veřejné zakázky: Základní prevence Preventivní kroky pro bezpečné zadání veřejné zakázky  Velká časová rezerva, zadávání s rozvahou, vnímání projektu jako celku.  Důsledné studium právní úpravy, pozor na verze dotačních pravidel. Zpracování „jízdního řádu“ před prvním zadavatelským úkonem.  Průběžné konzultace s poskytovatelem dotace.  V pochybnostech zakázku zrušit (před podpisem smlouvy).  V procesu posuzování/hodnocení nabídek být maximálně důsledný, v pochybnostech požádat o vysvětlení/doplnění nabídky (pokud to právní úprava umožňuje). Nespěchat na ukončení jednání komise!  Nestandardní režimy volit jen ve výjimečných a odůvodněných případech.  V případě pochybností volit přísnější režim.  Využít služeb odborných poradců.

8 Kontakty a další informace www.rizeniinovaci.cz inovace@vvvmost.cz Mgr. Karel Psohlavec inovace@vvvmost.cz Tel.: 777 748 233 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nové moduly pro řízení inovací reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek Mgr. Karel Psohlavec 30. září 2015, Plzeň."

Podobné prezentace


Reklamy Google