Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

24. září 2015.  U ž ili jsme si nové spole č né zá ž itky, seznámili jsme se.  Vaše d ě ti jsou fajn. T ě ším se na další spole č né akce  750 K č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "24. září 2015.  U ž ili jsme si nové spole č né zá ž itky, seznámili jsme se.  Vaše d ě ti jsou fajn. T ě ším se na další spole č né akce  750 K č."— Transkript prezentace:

1 24. září 2015

2  U ž ili jsme si nové spole č né zá ž itky, seznámili jsme se.  Vaše d ě ti jsou fajn. T ě ším se na další spole č né akce  750 K č. Hrazeno z t ř ídního fondu – vy č erpali jsme p ř ebytek z 3.B (300 na ž áka)  450 K č uhradíte v letošní platb ě

3  U č ení  Badatelské projekty  Toulc ů v dv ů r, divadlo O líné babi č ce, program agentury Koniklec, vánoce v Thomayerov ě nemocnici, d ě tský den v Thomayerov ě nemocnici, škola v p ř írod ě (samostan ě nebo všechny t ř ídy spole č n ě ?)  Rodi č e, nabídn ě te spolupráci – beseda, seznámení se zam ě stnáním, exkurze, doprovod na akce, zajímavý objekt k ubytování p ř i t ř ídní akci… D ě kuji za nabídky odvozu do Sv ě tic

4  M ůž eme se t ě šit na další setkání:  7. ledna a 26. ledna v ž dy v 17.30 hod.  Informativní odpoledne s úkolem pro rodi č e:  12. listopadu a 21. dubna  Konzultace v ž dy po p ř edchozí domluv ě.  Ř editelské dny z d ů vodu plánovaného vzd ě lávání pedagogického sboru: 26. a 27. ř íjna, 6.listopadu, 16.listopadu a 6.kv ě tna

5  1. pololetí do 28.ledna, 2.pololetí do č tvrtka 30. č ervna 2016  Podzimní prázdniny 29. a 30. ř íjna  Váno č ní prázdniny 23.prosince – 3.ledna  Pololetní prázdniny 29.ledna  Jarní prázdniny 29.února – 4.b ř ezna  Velikono č ní prázdniny 24. a 25.b ř ezna  Hlavní prázdniny od pátku 1. č ervence do st ř edy 31. srpna 2016  20. – 25. č ervna škola v p ř írod ě

6 Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 IČO: 62931377 DIČ: CZ62931377 Účet: PPF banka a.s. – č.ú. 2016970000/6000 Variabilní symbol žáka – se nemění Specifický symbol – číslo akce Do poznámky napište Jméno a Příjmení žáka. Jinam se posílá platba za Klubík, jinam za sbor, jinam za kroužky

7  Je nutné zaplatit za loňský školní pěvecký sbor 150Kč osobně u paní Vejběrové nebo převodem na účet školy  32 Kč za vlak do Světic zaplatili téměř všichni  Školní fond + Světice. 300Kč pro spolek Patron je dobrovolná platba. (Círová, Doležilová) - Možnost splátkového kalendáře po osobní domluvě s paní Vejběrovou

8  Mobily a ž v Klubíku do 14.00hod.  P ř íchody do školy p ř es nové šatnové centrum (Paní Ka č árková má dozor celé dopoledne. D ě ti p ř ichází i odchází novým vchodem.) Z bezpe č nostních d ů vod ů rodi č e nesm ě jí do šaten ani do školní jídelny.  Omlouvání absence – líste č ky s datem a podpisem rodi č e, mail (marketa.vokurkova@zskunratice.cz), p ř es školu online, SMS (soukromé telefonní č íslo: 605 178 889) – respektujte soukromí mé rodiny. D ě kuji marketa.vokurkova@zskunratice.cz  P ř i d ř ív ě jším odchodu líste č ek také pro recepci – M ů j syn m ůž e odejít sám na autobus v 11.40 hod. P ř ebírám za n ě j odpov ě dnost. Omluva nejpozd ě ji do 24 hodin. 2 dny mohou omluvit rodi č e, více od léka ř e, ž ádost o dlouhodobé uvoln ě ní p ř edem na vedení školy. V ž dy je nutné doplnit veškeré u č ivo! Info na t ř ídních stránkách – TP, TDU nebo kontaktujte spolu ž áky.

9  Ž ádost o IVP, uvoln ě ní z TV  Školní kní ž ka s vlo ž eným týdenním plánem – ú ř ední doklad  Komunikace s rodi č i, omluvenky, odpadlé hodiny  Škola onlie - elektronická ž ákovská kní ž ka, rozvrhy, suplování, klasifikace, omluvy, jídelna (výpisy známek č tvrtletn ě na t ř ídních sch ů zkách). Mo ž nost sjednocení p ř ístupu i pro více d ě tí na radek.ivanov@zskunratice.czradek.ivanov@zskunratice.cz  Rozvrh t ř ídy – pozor na nové d ě lení S1, S2 – r ů zný rozvrh (S2 ve st ř edu na 8.45)

10  4. ro č ník – p ř íprava na v ě tší vlastní odpov ě dnost ž áka  Klubík – paní vychovatelka Bc. Helena Jordana Burešová Skuhrovcová  Pro všechny t ř i č tvrté ro č níky = náro č ná organizace. D ě ti odcházejí sami podle p ř edem p ř esn ě daných termín ů. Sourozenci i rodi č e č ekají na smluveném míst ě. Jinak komunikace líste č ky. NE TELEFONEM!  Tašky m ůž eme v ž dy nechat ve t ř íd ě (p ř ipravují se regály na chodbu) + florbalku a kytaru m ůž ou d ě ti ukládat u m ě v kabinetu  D ě lené sk ř í ň ky pro 4. a 5. ro č níky – mo ž nost kopie klí č ku pro kamaráda ve dvojici – ulo ž ení obou mokrých bot dol ů, naho ř e oba TV.

11  U č te dít ě, a ť si tašku chystá aktuáln ě ka ž dý den.  Týdenní plán – zapisujeme si po č et p ř e č tených stran za týden. Budeme tvo ř it m ě sí č ní č tená ř ské grafy.  Týdenní domácí úkol – nov ě bez Č J (dostanou d ě ti v ž dy v úterý od paní u č. Samlerové)  Portfolia – č tená ř ské dílny, dílny psaní, badatelské protokoly. Na konci roku svá ž eme.  Boxy – vlastní kniha, č ítanka  V koší č ku tabulku s fixem  Dopl ň te rýsovací pot ř eby!!!  Všechny u č ebnice a sešity obalené, pracovní sešity nejsou nutné. Prosím o kontrolu!

12  Kontrolujte a podepisujte domácí úkoly  Náro č n ě jší pro d ě ti se specifickými poruchami u č ení  D ě ti mohou vyu ž ít zdarma studijní centrum v knihovn ě – domácí úkoly, procvi č ování u č iva, referáty, tvorba prezentací, kopie, vyhledávání informací na internetu

13  Prostor pro Vaše dotazy


Stáhnout ppt "24. září 2015.  U ž ili jsme si nové spole č né zá ž itky, seznámili jsme se.  Vaše d ě ti jsou fajn. T ě ším se na další spole č né akce  750 K č."

Podobné prezentace


Reklamy Google