Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYHLÁŠKA č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém, VYHLÁŠKA č. 189/2009 Sb., o zkouškách podle zákona o nelékařských povoláních, METODICKÝ POKYN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYHLÁŠKA č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém, VYHLÁŠKA č. 189/2009 Sb., o zkouškách podle zákona o nelékařských povoláních, METODICKÝ POKYN."— Transkript prezentace:

1 VYHLÁŠKA č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém, VYHLÁŠKA č. 189/2009 Sb., o zkouškách podle zákona o nelékařských povoláních, METODICKÝ POKYN k zákonu č. 96/2004 Sb. PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstkyně pro regulaci NZP a výzkum NCO NZO

2 VYHLÁŠKA č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém Vyhláška má 1 novelu: vyhlášku č. 321/2008 Sb. (účinnost 29.8.2008) V současné době projednáván návrh druhé novely: Aktuální stav projednávání:  11.9.2009 ukončeno meziresortní připomínkové řízení, do konce září proběhne vypořádání meziresortních připomínek, následně projednávání na LRV (legislativní radě vlády) a publikace ve Sbírce Návrh obsahuje 20 novelizačních bodů:  8 bodů odstraňuje nejasnosti a nepřesnosti v praktické aplikaci vyhlášky (působily zdravotnickým pracovníkům i členům komisí, které udělují souhlasné stanoviska problémy),  8 bodů nově upravuje kreditní systém (změny vychází z návrhů a podnětů široké odborné veřejnosti),  4 body doplňují změny předchozí (legislativní úprava odkazů na text vyhlášky).

3 VYHLÁŠKA č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém Zásadní úpravy odstraňující nejasnosti v aplikaci:  inovační kurz nebude možné pořádat FO a PO, které udělí ministerstvo souhlas,  u pořadatele semináře není povinnost prokazovat vypracovaný plán celoživotního vzdělávání,  u definice mezinárodního kongresu se odstraňuje garance mezinárodní organizace,  učební pomůcka je uvedena pouze příkladem, nikoliv taxativním výčtem,  doplňující objasnění Impact Factoru se odstraňuje a bude doplněno do metodického pokynu k vyhlášce o kreditním systému.

4 VYHLÁŠKA č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém Zásadní úpravy nově upravující kreditní systém:  u konference, kongresu, sjezdu, pracovního dne, sympozia a mezinárodního kongresu se doplňuje podmínka, aby nebyl pořádán pro členy pořadatelské organizace,  nově se definuje poster,  nově definován 3 podmínkami e-learningový kurz,  navyšují se kredity u inovačního kurzu a školící akci (ze 3 na 4),  u seminářů se odstraňuje limit 10 kreditů, které lze touto formou získat,  nově navrženy kredity za e-learningový kurz,  pedagogickou činností bude i přednesené sdělení.

5 METODICKÝ POKYN, kterým se stanoví pravidla průběhu studia pro účastníky specializačního vzdělávání  Novelizace  Věstník MZ ČR, částka 6/2009 Sb.  Uveřejněn na webových stránkách MZ ČR  Sestra 9/2009  Postup AZ, která jsou oprávněna uskutečňovat vzdělávací program SV a postup pověřených organizací

6 VYMEZENÍ POJMŮ POVĚŘENÁ ORGANIZACE - instituce, která zabezpečuje koordinaci, kotntrolu organizace a realizace SV včetně atestačních zkoušek NCO NZO v Brně a IPVZ v Praze MODUL - ucelená část vzdělávacího programu se stanoveným počtem kreditů ČÁST - ucelená část vzdělávacího programu se stanoveným počtem kreditů

7 POVĚŘENÁ ORGANIZACE PRO REALIZACE ATESTAČNÍ ZKOUŠKY -akreditované zařízení, které provádí atestační zkoušku na základě pověření ministerstva (aktualizovaný seznam pověřených organizací pro realizaci atestační zkoušky je uveřejněn na www.mzcr.cz)

8 ŠKOLITEL TEORETICKÉ ČÁSTI vzdělávacího programu -zdravotnický pracovník, který řídí a sleduje průběh studia účastníka vzdělávání, průběžně ověřuje teoretické znalosti, odpovídá za průběh SV a je k dispozici jako konzultant ŠKOLITEL PRAKTICKÉ, případně prakticko-teoretické části vzdělávacího programu -zdravotnický pracovník, který v průběhu pracuje individuálně s účastníkem, prověřuje jeho praktické dovednosti a odpovídá za průběh praktické výuky na konkrétním pracovišti DNEM se rozumí DEN KALENDÁŘNÍ

9 ZAŘAZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO SV -pověřená organizace (NCO NZO Brno, IPVZ Praha) zařadí uchazeče do evidence do 30 dnů po obdržení žádosti -v případě pochybností, zda žadatel splňuje kritéria pro zařazení do SV, vydá rozhodnutí ministerstvo -pověřená organizace oznámí vždy do 15.7. evidovaným žadatelům, vybraným dle pořadí v evidenci, předpokládaný termín zahájení SV, a to na II. pololetí stávajícího roku a I. pololetí roku následujícího

10 -převyšuje-li počet evidovaných žadatelů nabídku počtu míst, je kritérium pro výběr žadatelů k zahájení teoretické části vzdělávacího programu datum doručení žádosti -akreditované zařízení může v rámci realizace SV z důvodu zajištění výuky stanovit pořadí účastníků v rozsahu 50% kapacity míst v realizovaném vzdělávacím programu

11 POVINNOSTI AKREDITOVANÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI REALIZACI SV  za průběh SV odpovídá AZ  AZ přidělí účastníkovi školitele  AZ zveřejňuje veškeré potřebné informace způsobem umožňujícím dálkový přístup  AZ oznamuje pověřené organizaci termíny předpokládaného zahájení SV s počtem míst do 31.5.  AZ informuje účastníka  AZ zaznamenává průběh vzdělávání do studijního průkazu nebo záznamu provedených výkonů v SV  AZ zasílá pověřené organizaci seznam účastníků, kteří zahájili vzdělávání, elektronicky vyplněný záznam o průběhu studia

12 AZ ATESTAČNÍ ZKOUŠKA MZ pověří atestační zkouškou na základě uzavřené smlouvy POVINNOSTI AZ:  AZ zasílá elektronicky předpokládané termíny a místo konání atestačních zkoušek ministerstvu do 25.1., uveřejnění na www stránky  AZ zasílá pověřené organizaci návrhy termínů atestačních zkoušek do 31.5. a 30.9., vyplněné a zkontrolované přihlášky – 40 dní před termínem  AZ realizující atestační zkoušky vyrozumí před jejím termínem členy zkušební komise  po ukončení atestační zkoušky AZ předá vyplněné protokoly o průběhu atestační zkoušky pracovníkovi povřené organizaci

13 AZ ATESTAČNÍ ZKOUŠKA Oblast financování atestační zkoušky -z úhrady za atestační zkoušku budou hrazeny členům zkušební komise cestovní náhrady a náhrada mzdy -v případě konání atestační zkoušky v AZ je úhrada za atestační zkoušku příjemem tohoto zařízení -pokud atestační zkoušku administrativně zajišťuje pracovník pověřené organizace, AZ mu uhradí nezbytné náklady

14 POVĚŘENÉ ORGANIZACE -ODPOVÍDAJÍ za koordinaci a kontrolu organizace a realizace SV -jsou poradním a metodickým orgánem pro akreditovaná zařízení -předávají akreditovanému zařízení osobní údaje účastníků zařazených do SV – po předchozím písemném souhlasu účastníka

15 POVĚŘENÁ ORGANIZACE zasílá uchazeči: -doporučeně 30 dnů před konáním pozvánku k atestační zkoušce s odkazem na webové stránky, na kterých je uveřejněn aktuální seznam zkušebních otázek PROTOKOLY O PRŮBĚHU atestační zkoušky společně s ostatní dokumentací přiveze osobně pracovník pověřené organizace nebo ministerstva, který administrativně zkoušky zajišťuje. Vzor protokolu viz příloha č. 7. -zajišťuje vydání diplomu a dodatku k diplomu, obojí bude zasláno absolventům doporučeně poštou -vede evidenci vydaných diplomů absolventů SV

16 KONTROLA MATERIÁLNÍHO A PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘÍPRAVY ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo zdravotnictví zahájilo tuto kontrolní činnost v 07/09 ve spolupráci s pracovníky pověřené organizace.  Kontrola provedena ve 2 zařízeních Oblasti:  Dokumentace  Materiální a technické zabezpečení zkoušky před jejím zahájením – prostředí, prostředí pro praktickou zkoušku, technické zabezpečení, personální zabezpečení  Výsledek kontroly

17 SEZNAM PŘÍLOH  seznam odborných (a specializovaných) způsobilostí k výkonu povolání  příklady možností započtení části dříve absolvovaného studia  studijní průkaz  záznam o průběhu specializačního vzdělávání  rozpis požadavků k realizaci atestačních zkoušek pro akreditovaná zařízení  předpokládané náklady spojené s administrativním zajištěním atestační zkoušky pracovníkem pověřené organizace  protokol o atestační zkoušce pro zdravotnické pracovníky nelékařských zdravotnických povolání  vzor „Potvrzení o vykonání atestační zkoušky“

18 KONTAKTY Odbor vzdělávaní a vědy MZČR Bc. Andrea KESZIOVÁ Tel.: 224 972 551 E-mail: andrea.kesziova@mzcr.cz andrea.kesziova@mzcr.cz Mgr. Jana PELCOVÁ Tel.: 224 972 851 E-mail: jana.pelcova@mzcr.cz

19 Pověřená organizace NCO NZO Brno Gabriela JINDŘICHOVÁ Oddělení specializačního vzdělávání a evidence Tel.: 543 559 581 E-mail: jindrichova@nconzo.czjindrichova@nconzo.cz Mgr. Františka ERTLOVÁ Oddělení řízení kvality a hodnocení vzdělávání Tel. 543 559 521 E-mail: ertlova@nconzo.cz ertlova@nconzo.cz Pověřená organizace IPVZ Praha Marie BARTOŠOVÁ Zařazování do specializačního vzdělávání Tel. 271 019 251 E-mail: databanka@ipvz.czdatabanka@ipvz.cz Eva SABUDKOVÁ Realizace atestačních zkoušek Tel.: 271 019 331 E-mail: sabudkova@ipvz.czsabudkova@ipvz.cz www.ipvz.cz

20 VYHLÁŠKA Č. 189/2009 o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalostí českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)

21 Nahrazená vyhláška č. 394/2004 Sb. Úprava v souvislosti s obsahovými změnami v novele zákona č. 96/2004 Sb.

22 ZMĚNY Vyhláška doplněna o postup při ověřování znalostí českého jazyka Změny v oblasti konání atestačních zkoušek - §§ 2, 3, 5, 6, 7 Část třetí – zkouška k vydání osvědčení §§ 8, 10, 11, 12 Aprobační zkouška

23 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA AKK Přenesení povinností komplexní realizace zkoušky na akreditované zařízení Zkušební komisi jmenuje statutární orgán AZ Termíny stanovuje AZ Není zpoplatněna NV č. 184/2009 Sb.

24 PŘECHODNÉ USTANOVENÍ § 25 odst. 1 Uchazeč přihlášený k atestační zkoušce nebo aprobační zkoušce přede dnem účinnosti této vyhlášky atestační zkoušku vykoná podle dosavadních právních předpisů, nejpozději však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Pokud uchazeč nevykoná zkoušku v této lhůtě, postupuje se podle této vyhlášky.


Stáhnout ppt "VYHLÁŠKA č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém, VYHLÁŠKA č. 189/2009 Sb., o zkouškách podle zákona o nelékařských povoláních, METODICKÝ POKYN."

Podobné prezentace


Reklamy Google