Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtové hospodaření obcí 27.9.2016.  Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků  rozpočtový výhled  rozpočtové provizorium  rozpočet 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtové hospodaření obcí 27.9.2016.  Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků  rozpočtový výhled  rozpočtové provizorium  rozpočet "— Transkript prezentace:

1 Rozpočtové hospodaření obcí

2  Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků  rozpočtový výhled  rozpočtové provizorium  rozpočet  rozpočtové změny  závěrečný účet

3 Rozpočtový výhled  Sestavuje se na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet  Nepodléhá schválení v orgánech ÚSC  Rozsah a forma není stanovena  „Výhledový rozpočet“ – zákon nezná tento pojem

4 Rozpočtové provizorium  Sestavuje se pokud není před 1. lednem schválený rozpočet  Zastupitelstvo schvaluje pravidla rozpočtového provizoria  Pozor! na definici pravidel rozpočtového provizora  Změny podléhají schválení zastupitelstvu

5

6 Rozpočet  Sestavuje se na kalendářní rok  Vyhází z rozpočtového výhledu  Obsahuje údaje z rozpisu platného státního rozpočtu  Součástí rozpočtu jsou peněžní fondy  Zpracovává se v třídění podle rozpočtové skladby

7 Rozpočet  Před projednání v zastupitelstvu musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů – datum projednání v zastupitelstvu se do lhůty nepočítá  Schvaluje zastupitelstvo

8 Rozpočet Rozpočtová skladba  Druhové třídění Třída – seskupení položek – podseskupení položek – položka, např. 5 – 51 –  Odvětvové třídění Skupina – oddíl – pododdíl – paragraf, např. 6 – 61 –  Konsolidační třídění Vykazující jednotka – úroveň okresu – úroveň kraje – veřejné rozpočty

9 Rozpočet Od novela rozpočtové skladby – vyhláška č. 362/2015, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Změny:  U podseskupení položek 413 nově § 6330  Pol – doplněno léky a zdravotnický materiál, lékárničky do aut  Pol – doplněno Hybridní pošta (elektronická podání)

10 Rozpočet  Pol – rozšířeno o definici informačních technologií a telekomunikačních technologií  Pol – zrušeno – úhrady za věcná břemena, ty se zařazují na pol. 5137, 6121 a 6129  Další pol. – upřesnění textu  § - drobné úpravy a vznik nových §

11 Fondy Fond sociálních potřeb – samostatný účet Tvorba ze mzdových prostředků pol § 6330 x pol § 6330 AÚ Výdaje fondu - příslušné výdajové položky, např. 5169, 5499… Příjmy fondu - příslušné příjmové položky, např

12 Fondy Fond sociálních potřeb – nemá samostatný účet AÚ Čerpání fondu - příslušné výdajové položky, např. 5169, 5499…

13 Změny v rozpočtu Změny v rozpočtu se provádí: Rozpočtovými opatření - schvaluje zastupitelstvo, rada, starosta dle zmocnění Změnami rozpisu rozpočtu - schvaluje Obecní úřad dle Vnitřního předpisu

14 Rozpočtová opatření  Evidují se podle časové posloupnosti  Rozpočtovým opatřením je:  Přesuny uvnitř rozpočtu na straně příjmů nebo výdajů  Navýšení příjmů a výdajů  Vázání výdajů

15 Rozpočtová opatření Dle zákona č. 128/2000 Sb., je Radě obce vyhrazeno provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem V obci, kde není rada, může zastupitelstvo zmocnit starostu Tam, kde je rada, není možné přesouvat pravomoce na starostu!

16 Změny rozpisu rozpočtu Vazba na schválený rozpočet Schvalování je třeba ošetřit Vnitřním předpisem Neschvalují se v orgánech ÚSC

17 Změny rozpočtu Povinně: jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje

18 Změny rozpočtu Není nutné realizovat: V oblasti příjmů Při nedočerpání rozpočtu v oblasti výdajů Při nedočerpání účelových dotací v oblasti výdajů Zapojení zůstatku bankovních účtů k v plné výši – pol

19 Závěrečný účet  Obsahuje: údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění rozpočtové skladby údaje o hospodaření s majetkem údaje o dalších finančních operacích údaje o tvorbě a použití fondů

20 Závěrečný účet vyúčtování ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům …. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Před projednání v zastupitelstvu musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů – datum projednání v zastupitelstvu se do lhůty nepočítá

21 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Vyjde ve Sbírce zákonů Změny:  Programy: Zveřejňování programu pro poskytnutí dotace z ÚSC Náležitosti programu Žádosti o dotaci Veřejnoprávní smlouvy – náležitosti Zveřejňování smluv

22 Novela zákona č. 250/2000 Sb.  rozšíření § 16 – rozpočtová opatření  § 22 – porušení rozpočtové kázně  Hospodaření příspěvkových organizací – upřesnění

23 Novela zákona č. 128/2000 Sb. Vyjde ve Sbírce zákonů Úpravy § 85 písm. c) V § 85 písm. j se slova „o poskytnutí dotace“ zrušují - smlouvy

24 Prezentace bude zveřejněna na: Ekonomika, finance a majetek Informace pro územně samosprávné celky

25 Děkuji za pozornost…. Ing. Petra Vítková vedoucí oddělení rozpočtu a financování


Stáhnout ppt "Rozpočtové hospodaření obcí 27.9.2016.  Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků  rozpočtový výhled  rozpočtové provizorium  rozpočet "

Podobné prezentace


Reklamy Google