Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtové hospodaření obcí 27.9.2016.  Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků  rozpočtový výhled  rozpočtové provizorium  rozpočet 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtové hospodaření obcí 27.9.2016.  Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků  rozpočtový výhled  rozpočtové provizorium  rozpočet "— Transkript prezentace:

1 Rozpočtové hospodaření obcí 27.9.2016

2  Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků  rozpočtový výhled  rozpočtové provizorium  rozpočet  rozpočtové změny  závěrečný účet 27.9.2016

3 Rozpočtový výhled  Sestavuje se na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet  Nepodléhá schválení v orgánech ÚSC  Rozsah a forma není stanovena  „Výhledový rozpočet“ – zákon nezná tento pojem 27.9.2016

4 Rozpočtové provizorium  Sestavuje se pokud není před 1. lednem schválený rozpočet  Zastupitelstvo schvaluje pravidla rozpočtového provizoria  Pozor! na definici pravidel rozpočtového provizora  Změny podléhají schválení zastupitelstvu 27.9.2016

5

6 Rozpočet  Sestavuje se na kalendářní rok  Vyhází z rozpočtového výhledu  Obsahuje údaje z rozpisu platného státního rozpočtu  Součástí rozpočtu jsou peněžní fondy  Zpracovává se v třídění podle rozpočtové skladby 27.9.2016

7 Rozpočet  Před projednání v zastupitelstvu musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů – datum projednání v zastupitelstvu se do lhůty nepočítá  Schvaluje zastupitelstvo 27.9.2016

8 Rozpočet Rozpočtová skladba  Druhové třídění Třída – seskupení položek – podseskupení položek – položka, např. 5 – 51 – 516 - 5169  Odvětvové třídění Skupina – oddíl – pododdíl – paragraf, např. 6 – 61 – 617 - 6171  Konsolidační třídění Vykazující jednotka – úroveň okresu – úroveň kraje – veřejné rozpočty 27.9.2016

9 Rozpočet Od 1.1.2015 novela rozpočtové skladby – vyhláška č. 362/2015, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Změny:  U podseskupení položek 413 nově § 6330  Pol. 5133 – doplněno léky a zdravotnický materiál, lékárničky do aut  Pol. 5161 – doplněno Hybridní pošta (elektronická podání) 27.9.2016

10 Rozpočet  Pol. 5168 – rozšířeno o definici informačních technologií a telekomunikačních technologií  Pol. 5169 – zrušeno – úhrady za věcná břemena, ty se zařazují na pol. 5137, 6121 a 6129  Další pol. – upřesnění textu  § - drobné úpravy a vznik nových § 27.9.2016

11 Fondy Fond sociálních potřeb – samostatný účet Tvorba ze mzdových prostředků pol. 5342 + § 6330 x pol. 4134 + § 6330 AÚ - 236 Výdaje fondu - příslušné výdajové položky, např. 5169, 5499… Příjmy fondu - příslušné příjmové položky, např. 2141 27.9.2016

12 Fondy Fond sociálních potřeb – nemá samostatný účet AÚ - 231 Čerpání fondu - příslušné výdajové položky, např. 5169, 5499… 27.9.2016

13 Změny v rozpočtu Změny v rozpočtu se provádí: Rozpočtovými opatření - schvaluje zastupitelstvo, rada, starosta dle zmocnění Změnami rozpisu rozpočtu - schvaluje Obecní úřad dle Vnitřního předpisu 27.9.2016

14 Rozpočtová opatření  Evidují se podle časové posloupnosti  Rozpočtovým opatřením je:  Přesuny uvnitř rozpočtu na straně příjmů nebo výdajů  Navýšení příjmů a výdajů  Vázání výdajů 27.9.2016

15 Rozpočtová opatření Dle zákona č. 128/2000 Sb., je Radě obce vyhrazeno provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem V obci, kde není rada, může zastupitelstvo zmocnit starostu Tam, kde je rada, není možné přesouvat pravomoce na starostu! 27.9.2016

16 Změny rozpisu rozpočtu Vazba na schválený rozpočet Schvalování je třeba ošetřit Vnitřním předpisem Neschvalují se v orgánech ÚSC 27.9.2016

17 Změny rozpočtu Povinně: jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje 27.9.2016

18 Změny rozpočtu Není nutné realizovat: V oblasti příjmů Při nedočerpání rozpočtu v oblasti výdajů Při nedočerpání účelových dotací v oblasti výdajů Zapojení zůstatku bankovních účtů k 31.12. v plné výši – pol. 8115 27.9.2016

19 Závěrečný účet  Obsahuje: údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění rozpočtové skladby údaje o hospodaření s majetkem údaje o dalších finančních operacích údaje o tvorbě a použití fondů 27.9.2016

20 Závěrečný účet vyúčtování ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům …. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Před projednání v zastupitelstvu musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů – datum projednání v zastupitelstvu se do lhůty nepočítá 27.9.2016

21 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Vyjde ve Sbírce zákonů Změny:  Programy: Zveřejňování programu pro poskytnutí dotace z ÚSC Náležitosti programu Žádosti o dotaci Veřejnoprávní smlouvy – náležitosti Zveřejňování smluv 27.9.2016

22 Novela zákona č. 250/2000 Sb.  rozšíření § 16 – rozpočtová opatření  § 22 – porušení rozpočtové kázně  Hospodaření příspěvkových organizací – upřesnění 27.9.2016

23 Novela zákona č. 128/2000 Sb. Vyjde ve Sbírce zákonů Úpravy § 85 písm. c) V § 85 písm. j se slova „o poskytnutí dotace“ zrušují - smlouvy 27.9.2016

24 Prezentace bude zveřejněna na: www.kr-olomoucky.cz Ekonomika, finance a majetek Informace pro územně samosprávné celky 27.9.2016

25 Děkuji za pozornost…. Ing. Petra Vítková vedoucí oddělení rozpočtu a financování 27.9.2016


Stáhnout ppt "Rozpočtové hospodaření obcí 27.9.2016.  Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků  rozpočtový výhled  rozpočtové provizorium  rozpočet "

Podobné prezentace


Reklamy Google