Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítáme vás! Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítáme vás! Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."— Transkript prezentace:

1 Vítáme vás! Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 1. jednání pracovní skupiny 1 „Strategie“ Kontext přípravy OP VaVpI – nástroj reformy systému VaV v ČR? Rámcový harmonogram Role pracovní skupiny Účel dnešní schůzky Problémové okruhy k řešení v PS Strategie

3 Kontext přípravy OP VaVpI Zpoždění vyjednávání OP VaVpI Nedořešené některé základní koncepční otázky: –obsahové vymezení podpory, indikátory, absorpční kapacita, komunikace s partnery (PS 1 - Strategie) –Financování, udržitelnost investic, způsobilé výdaje, veřejná podpora, projekty generující příjmy (PS 2 - Financování a metodika) –Velké projekty – postup k výběru, forma komunikace s partnery, podpora s přípravou projektů, seznam VP (PS 3 - Velké projekty)

4 Rámcový harmonogram Určení termínu podpisu VaVpI (ve spolupráci s EK) do konce února 2008 Návrh harmonogramu přípravy technických /implementačních dokumentů OP VaVpI (konec ledna 2008) Termín pojatý orientačně s preferencí důkladné diskuse a dodržení partnerství –Počátek ledna PS 1 –Polovina až konec ledna PS 2 + 3 s návazností na výstupy předchozích PS –Průběžné konzultace s EK od poloviny ledna

5 Role PS „Strategie“ Prodiskutovat návrhy na řešení klíčových problémových okruhů koncepčního rázu Poskytnout zpětnou vazbu a oponovat návrhy zpracované MŠMT

6 Účel dnešního jednání PS1 Odsouhlasit problémové okruhy Odsouhlasit definice navržené v podkladových materiálech (s případným zapracováním úprav) pro bod 1 a 2. Přednesení návrhu pro další postup ze strany MŠMT

7 Problémové okruhy k řešení v PS Strategie Specifikace hlavních cílů OP, jeho priorit Role velkých projektů Indikátory Alokace Strategie podpory absorpční kapacity

8 Zaměření priorit

9 Pr iorita 1 – základní cíle vytvoření omezeného počtu viditelných špičkových V&V pracovišť (excelence) se silnými mezinárodními vazbami (internacionalizace a zapojení do Evropského výzkumného prostoru), která přispějí ke koncentraci kapacit (koncentrace a integrace) v rámci ČR kvantitativní i zejména kvalitativní expanze center (posílení kritické velikosti), vč. nárůstu produkce kvalitních výsledků, počtu kvalitních výzkumníků, studentů a absolventů posilování vazeb na ekonomické prostředí jak v regionu, tak v zahraničí

10 Pr iorita 1- očekávané výsledky vytvoření centrálních pracovišť pro vybrané obory, snížení disperze VaV kapacit, posílení jejich integrace a spolupráce v rámci ČR kvantitativní a zejm. kvalitativní rozvoj CE, zkvalitnění jejich obsazení a výsledků (zvýšení počtu špičkových a aplikovatelných výsledků produkovaných centrem; zvýšení účasti v 7. RP a dalších mezinárodních výzkumných aktivitách) zvýšení praktické relevance výsledků VaV a objemu spolupráce s komerčními partnery, posílení atraktivity regionů z hlediska investic a technologického podnikání

11 Pr iorita 1- základní kvalifikační předpoklady (1) pracoviště s historií kvalitních, mezin.uznávaných výsledků (excelence a internacionalizace), jasnou strategií integrace resp. konsolidace a sdíleného využití infrastruktury v rámci ČR (koncentrace a integrace)

12 Pr iorita 1- základní kvalifikační předpoklady (2) pracoviště, schopná doložit dostatečnou personální kapacitu pro vznik CE, se strategií pro rozvoj lidských zdrojů (včetně dalšího náboru špičkových pracovníků) a s strategií internacionalizace / institucionalizované spolupráce s ved. pracovišti v zahraničí (doložená zkušenost, plán jejího posilování, příp. vazba / spolupráce v rámci projektů využívání velkých evropských infrastruktur zapojených do ESFRI) pracoviště v oborech relevantních pro rozvoj hospodářství s funkčním (nebo paralelně budovaným) systémem komercializace výsledků VaV

13 Pr iorita 2 - základní cíle vybudovat síť aplikačně zaměřených VaV center, rozšířit kapacity pro aplikovaný výzkum a experimentální vývoj schopné pružně reagovat na poptávku ze strany aplikačního sektoru v regionu (šíření znalostí) posílit spolupráci mezi soukromým a veřejným VaV sektorem ve výzkumu, vzdělávání a výchově výzkumníků a vazby VaV institucí na ekonomiku regionu, resp. na ekonomické subjekty činné v ČR (relevance)

14 Pr iorita 2 – očekávané výsledky zvýšení počtu veřejných VaV institucí spolupracujících s aplikační sférou a nárůst objemu spolupráce (nárůst počtu spolupr. subjektů a fin. objemu spolupráce s aplikační sférou) zintenzívnění spolupráce veřejného VaV s aplikační sférou, zejména nárůst dlouhodobé spolupráce (ve vazbě na klastry, technologické platformy a střednědobé výzkumné agendy), zvýšení vzájemné výměny poznatků a zrychlení zavádění nových technologií a postupů do praxe (vazba na zrcadlové projekty z OP VK)

15 Pr iorita 2 – kvalifikační předpoklady pracoviště schopná doložit praktickou využitelnost svých výsledků, zájem aplikační sféry o spolupráci a využití svých výsledků pracoviště schopná doložit zájem aplikační sféry o spolupráci (buď průkaznou spolupráci z minulosti, nebo zájem aplikační sféry do budoucna, ideálně obojí) funkční systém komercializace výsledků VaV (nebo paralelně budovaný)

16 Pr iorita 3, aktivita 3.1. Komercializace – zákl.cíle vytvořit finanční podmínky pro komercializaci výsledků VaV ve VaV sektoru zajistit odpovídající materiální a personální podporu komercializace ve veřejném VaV sektoru zintenzivnění spolupráce veřejného VaV sektoru s aplikační sférou

17 Pr iorita 3, aktivita 3.1. Komercializace – oček. výsledky dlouhodobě zvýšení počtu spin-off firem zvýšení počtu komerčně zhodnocených výsledků VaV zvýšení výnosů z komerční činnosti pro pracoviště veřejného VaV a finanční nárůst objemu spolupráce

18 Pr iorita 3, aktivita 3.1. Komercializace – kvalif. předpoklady veřejná VaV instituce, která prokazatelně produkuje kvalitní výsledky VaV instituce s jasnou strategií pro posilování relevance a aplikovatelnosti svých výsledků

19 Pr iorita 3, aktivita 3.2. Informovanost / popularizace – zákl.cíle zkvalitnit politiku VaV v ČR zlepšení dostupnosti informací o výsledcích VaV v podobě použitelné pro aplikační sektor zvýšení zájmu a popularizace vědy a technologií mezi širší veřejností s důrazem na podněcování zájmu o profesní kariéry ve VaV sektoru

20 Pr iorita 3, aktivita 3.2. Informovanost / popularizace – očekávané výsledky zlepšení efektivity výdajů na VaV v důsledku efektivnější formy podpory, posílení evaluace a využití mezinárodních zkušeností zlepšení dostupnosti informací o výsledcích VaV a v důsledku toho větší zájem o spolupráci s veřejným VaV sektorem zvýšení zájmu o kariéru ve VaV, posilování povědomí u širší veřejnosti o významu znalostí pro rozvoj ekonomiky a společnosti

21 Pr iorita 3, aktivita 3.2. Informovanost / popularizace – kvalifikační předpoklady veřejný sektor, veřejná VaV instituce (v případě zvyšování efektivnosti VaV systému a dostupnosti informací) organizace s doložitelnou kompetencí v oblasti popularizace VaV (v případě popularizace). Může se jednat o veřejné VaV instituce, ale také o muzea a další organizace, která však musejí mít vyjasněnu strategii udržitelnosti (např. spoluprací a partnerstvím s místní / regionální samosprávou).

22 Pr iorita 3, aktivita 3.3. Mezinárodní spolupráce – zákl.cíle posílit účast českých VaV týmů v mezinárodní spolupráci na evropské úrovni posílit kapacitu českých VaV pracovišť pro správu a řízení mezinárodních projektů

23 Pr iorita 3, aktivita 3.3. Mezinárodní spolupráce – očekávané výsledky zvýšení účasti v projektech mezinárodní spolupráce a objem finančních prostředků získaných ze zahraničních zdrojů na VaV zvýšení viditelnosti českých VaV pracovišť v rámci Evropského výzkumného prostoru

24 Pr iorita 3, aktivita 3.3. Mezinárodní spolupráce – kvalifikační předpoklady veřejné VaV instituce s prokazatelně kvalitními VaV výsledky a s potenciálem pro úspěšnou mezinárodní spolupráci

25 Průzkum absorpční kapacity - „Domácí úkol“ Vytvořit návrh modelového projektu (blízkého potřebám potenciálních příjemců) do každé z prioritních os / opatření, aby bylo možné zaměření intervencí následně korigovat a případně doplnit – termín do 21. 1. 2008 Podklad bude použit jako jeden z podkladů pro návrh budování a hodnocení absorpční kapacity v OP VaVpI (podle priorit/opatření)


Stáhnout ppt "Vítáme vás! Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google