Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MEII - 5.1 Montáž a demontáž, prověření funkce složitějších elektronických obvodů Obor:Mechanik elektronik Ročník:2. Vypracoval:Jiří Kolář

3 Úvod do problematiky prověření složitých elektronických obvodů ● Nynější výrobky mají čím dál více funkcí, které zvyšují složitost zařízení. Jejich elektronické obvody jsou konstruovány ve vyšším stupni integrace, což klade vysoké nároky na pochopení jejich funkce i opravy. ● Nalezení příčiny závady, oprava závady a prověření základních parametrů patří mezi základní operace na těchto obvodech.

4 Co je to „oprava“ ● Opravu zařízení definujeme jako uvedení zařízení do stavu před závadou s nastavenými technickými parametry dle výrobce. ● Podle rozsahu opravy lze rozdělit závady na zásadní pro funkci zařízení a podružné, které nebrání funkci. ● Zařízení se vyplatí opravit, když cena opravy nepřesáhne 50% z ceny nového výrobku. Musíme mít na paměti vytížení zařízení v provozu, pořizovací cenu a jedinečnost zařízení.

5 BOZP a požární ochrana ● Nelze opomíjet nebo podceňovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a při požární ochraně. Je nezbytnou součástí práce na elektrických zařízeních. Bezpečnost musí být vždy 100%. ● Vždy když se demontují kryty zařízení, např. při čištění zařízení, diagnostice, opravě a nastavování technických parametrů, musíme mít na paměti, že můžeme být zasaženi elektrickým proudem. ● Při opravách používat oddělovací transformátor a izolovat tak zařízení od zdroje napájení. ● Velký pozor si dávat při práci s vysokým napětím nebo s velkými proudy, působením vnějších vlivů a počasí – při vlhkosti vznikají svody, psychický a zdravotní stav. ● Používat antistatická pracoviště. ● Dodržovat zásady požární prevence (bezpečné konstrukce, bezpečně skladovat hořlavé materiály, ventilace). ● Každý elektrotechnik by měl zvládat zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem a umět vzniklou situaci správně řešit.

6 Diagnostika elektronického zařízení „Žádná diagnostika se neobejde bez měření a žádná oprava se neobejde bez diagnostiky.“ ● Elektrotechnické měření - Měření je zobrazení hodnoty určité veličiny. - Mezi základní měřené veličiny patří I, U a R. - Měření také umožňuje nastavit požadované parametry dané výrobcem. ● Bezpečnost při měření ● - Uvědomit si, že se pracuje na zařízení pod napětím. ● - Při měření na výkonových a vysokonapěťových obvodech je opatrnost na prvním místě. ● - I na zařízení v beznapěťovém stavu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Elektrický proud dokáže zničit měřicí přístroje, způsobit popáleniny, požár, ale i smrt!

7 Měřicí metody: - přímá – MP měříme U, I, R, zkrat, diodový test - nepřímá – z naměřených hodnot se vypočítá výsledek - nezapomínat na chyby měření * Úbytky na přívodních vodičích, přechodech spojů a vstupní impedance měřicího přístroje zatěžuje měřený obvod. * Při měření osciloskopem si uvědomit, že měřené hodnoty střídavého sinusového napětí zobrazovaného osciloskopem je ve špičkových hodnotách (Ušš) a musí se převádět na efektivní. * Pro rychlou orientaci při měření je lepší použít analogový měřicí přístroj než ten digitální. Měřicí technika není nic platná, když se neví, co se měří, proč se to měří a jak se to změří.

8 ● Úspěšná a rychlá diagnostika ● - Úkolem diagnostiky závady je zjistit příčinu, proč zařízení nesplňuje parametry dané výrobcem. ● - Projevy závad jsou náhodné, někdy výjimečné a velice těžko identifikovatelné - nezbytná informace od uživatele zařízení (ověření, potvrzení, vyvrácení závady). ● - Vybavené měřicí pracoviště s kvalitní dokumentací k opravovanému zařízení. Pro pochopení funkce obvodů je rovněž nutná znalost teorie elektronických obvodů i s jejich možnými obměnami. ● - Jen soustavnou opravářskou praxí se naučíte rychle lokalizovat závadu bez zbytečných ztrátových činností. Samozřejmě nedostatek času, stres, hluk, špatný psychický a fyzický stav či přítomnost cizích lidí snižují efektivitu práce.

9 ● Vymezení druhu závady ● - Vylučovací postup - umožňuje určit obvody, jejichž funkce je správná. Lze měřit zvlášť napájecí obvody, vstupní nebo řídicí, navazující závislé či výstupní obvody = hrubá lokalizace obvodu. ● - Pokud jsou obvody vzájemně závislé nebo pracují v tzv. smyčce, je diagnostika složitější. Práci usnadní vlastní interní diagnostická indikace vadných obvodů pomocí měření, zvukovou nebo optickou signalizací. - Moderní elektronická zařízení s řídicí jednotkou umožňují zobrazení výpisu závad a nekorektních chovánína PC. Diagnostika je velice snadná, rychlá, přesná a urychlí celou opravu. - Využívat všech smyslů a zkušeností.

10 ● Identifikace vadného obvodu ● - Detailní diagnostiku závady může provádět pouze ten, kdo je dopodrobna seznámen s konkrétním zařízením. ● - Sledovat signálovou cestu obvody, které signál upravují, zesilují, tvarují nebo jinak zpracovávají. ● - Prověřit napájení obvodů elektrickým proudem. ● - Poměrně častými závadami jsou vyschlé elektrolytické kondenzátory nebo jejich velký vnitřní odpor, vadné jištění obvodů zdrojové části. ● - Při průrazu některé součástky dochází většinou k lavinovitému odpálení všech polovodičů a napětí citlivých součástek. ● - Závady zjištěné smyslovou kontrolou - spálená nebo přerušená DPS, poškozená pouzdra součástek.

11 - V obvodech, které pracují s uzavřenou smyčkou, jakákoliv vadná součástka vyvolá nefunkční stav téměř shodného projevu. - Nikdy se nesoustředit jen na jednu vadnou součástku, ale projev závady si dát do souvislosti se spolupracujícími součástkami nebo obvody. - Pokud jsou obvody závislé na činnosti jiných obvodů a ty závislé jsou poškozeny nebo fungují nesprávně, může dojít následně k poškození dalších obvodů nebo zařízení závislých na nich.

12 Oprava elektronického zařízení ● Pro opravy je potřebné si zřídit servisní pracoviště. ● Dále pak dokumentací k opravovaným zařízením, základnu náhradních dílů a součástek.

13 Demontáž vadných součástek, čištění a příprava DPS - Demontáž bývá občas složitější než vlastní montáž skryté šrouby, zajišťovací zámky plastových krytů. - Zásadou je použití vhodného a přiměřeného nástroje a síly, aby nedošlo k poškození krytů a dílů zařízení, postup popsán v návodu od výrobce. - Při demontáži je vhodné systematicky ukládat demontované díly i spojovací materiál, který bude potřeba při zpětné montáži po opravě. - Po demontáži vadné součástky je potřeba očistit místo budoucí montáže od zbytků cínu, tavidel i tmelů, jež součástku mechanicky upevňovaly.

14 ● Montáž nových součástek ● - Při montáži elektronických součástek je potřeba project na plošných spojích kvalitně, čistě, rychle a efektivně. ● - Pájené spoje musí po vychladnutí zůstat lesklé, celistvé a pevné. ● - Pokud spoj není kvalitní vznikají tzv. „studené spoje“, které jsou zdrojem závady a špatně se hledají. ● - Po montáži elektronických součástek je třeba plošné spoje očistit od zbytků tavidel a opatřit je ochranným lakem proti oxidaci pájených spojů. ● - Po změření, nastavení a zkontrolování se celé zařízení sestaví do původního stavu.

15 Měření po opravě elektronického zařízení - Jestliže zjistíme, co způsobilo závadu a výměně vadného dílu, musí se prověřit úspěšnost opravy. - To znamená změřit, zda elektronický obvod má potřebné funkce, vlastnosti a parametry. - Pro nastavení a testování zařízení se používají různé měřicí přístroje: multimetry, generátory signálů, zkresloměry, měřiče kmitočtu, osciloskopy, analyzátory, milivoltmetry a další speciální měřicí technika. - Postupuje se tak, že změříme statické hodnoty vstupních, výstupních, řídicích a napájecích obvodů. Zdrojovou část vždy jako první! Pak změříme dynamické hodnoty a nastavovacími prvky v obvodech se provedou příslušné korekce podle předpisu výrobce zařízení.

16 Závěrečná kontrola opravovaného zařízení Na závěr se zkontroluje konkrétní místo opravy, uspořádání vodičů a konektorů, nářadí a pomůcky, které nesmí po opravě zůstat v zařízení a mech. díly, které byly demontovány, jestli nejsou poškozeny.

17 Použitá literatura 1.SE III 7.2 Opravy elektronických zařízení - Učební texty pro všeobecnou orientaci servisního technika v praxi.

18 Děkuji Vám za pozornost Jiří Kolář Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010


Stáhnout ppt "Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google