Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Franklin Delano Roosevelt Tomáš Rampas. Život Narození: 30. leden 1882 v New York Smrt: 12.dubna 1945 v Georgie Manželka: Eleanor Roosevelt Rodiče: James.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Franklin Delano Roosevelt Tomáš Rampas. Život Narození: 30. leden 1882 v New York Smrt: 12.dubna 1945 v Georgie Manželka: Eleanor Roosevelt Rodiče: James."— Transkript prezentace:

1 Franklin Delano Roosevelt Tomáš Rampas

2 Život Narození: 30. leden 1882 v New York Smrt: 12.dubna 1945 v Georgie Manželka: Eleanor Roosevelt Rodiče: James Roosevelt a Sara Roosevelt Děti: James Roosevelt, Elliott Roosevelt a ještě hodně dětí Vzdělání: Harvardova univerzita (1904), Columbia Law School (1904–1907), Groton School (do 1900) Další

3 Život do roku 1932 Roosevelt roku 1904 absolvoval Harvard, poté vystudoval právo na Kolumbijské univerzitě (1908). Roku 1910 se stal senátorem ve státě New York. Roku 1912 se stal náměstkem na ministerstvu námořnictva, kde působil do roku 1920, kdy neúspěšně kandidoval na funkci viceprezidenta. Ve svých třiadvaceti letech se oženil se svou sestřenicí Eleonorou. V roce 1921 onemocněl obrnou, částečně ochrnul a od té doby někdy používal kolečkové křeslo. V roce 1928 se stal guvernérem státu New York, zde zahájil své úspěšné tažení proti korupci. Další

4 New Deal (Nový úděl) V ř íjnu roku 1929 oficiáln ě za č ala Velká hospodá ř ská krize poklesem akcií na burze na Wall Streetu v New Yorku. 24. ř íjna už akcie prudce klesaly, za č ala se ší ř it panika. Další den p ř išel známý Č erný pátek 25. ř íjna, když se za č aly prodávat i první zdravé akcie, aby se zvýšila špatná pot ř ebná platební schopnost pen ě z. Prezidentský kandidát F. D. Roosevelt ve volebním programu sliboval, krom ě jiného, zrušit zbyte č né ú ř ady a komise, snížit platy, snížit vládní výdaje o 25 %, ukon č it vládní p ů j č ky a vládní deficity a m ě ly se vyrovnat vládní rozpo č ty. Krátce po vít ě zství ve volbách 5. b ř ezna svolal Roosevelt mimo ř ádné zasedání Kongresu. Zákon byl zrušen 27. kv ě tna 1935 rozhodnutím Nejvyššího soudu USA. Prvních 100 dní Další Prvních 100 dní Další

5 Prvních 100 dní bankovní prázdniny: 6. b ř ezna 1933 prezident USA F. D. Roosevelt rozhodl o zav ř ení všech bank do 9. b ř ezna, kdy do Kongresu poslal návrh zákona „Emergency Banking Act“. Zákon umožnil zreorganizovat a znovuotev ř ít banky schopné p ř ežít, ostatní zlikvidovat. zákaz vývozu zlata a st ř íbra z USA odpoutání dolaru od zlatého standardu a jeho devalvace. Roosevelt zakázal soukromé vlastnictví zlata a za č al pravideln ě upravovat jeho kupní cenu. Poslední cena 35 USD/ unci vydržela až do roku 1971, kdy prezident Nixon zrušil sm ě nitelnost dolaru za zlato. Agricultural Adjustment Act: zvyšuje ceny potravin omezením jejich výroby. Podle zákonu vláda platila farmá řů m, kte ř í nechávali ležet ladem č ásti polí. Tím se m ě la zvýšit cena potravin a umožnit farmá řů m mít pozd ě ji vyšší p ř íjmy. Zákon byl zrušen rozhodnutím Nejvyššího soudu USA v roce 1936. National Industrial Recovery Act: m ě l koordinovat pr ů myslová odv ě tví, stanovovat výrobní kvóty, omezit „neefektivní“ konkuren č ní boj, zvyšovat mzdy, stanovit minimální a maximální pracovní č as. Jednotlivá pr ů myslová a obchodní odv ě tví m ě la navíc povinnost vyhotovit soupisy výrobních podmínek, tzv. kodexy č estné konkurence, které zakazovaly no č ní práci, stanovovaly minimální ceny atd. Zárove ň umožnil, aby vláda platila zam ě stnanc ů m v n ě kterých soukromých podnicích, což podporoval nap ř íklad Gerald Swope, ř editel General Electric. Zákon p ř inášel n ě které paradoxní situace, když konkurenti nechali zav ř ít svého soka kv ů li tomu, že dokázal nabídnout výrobek za nižší cenu než oni. Zp ě tZp ě t

6 F. D.Roosevelt za 2. sv. války 7. prosince 1941 provedli Japonci dlouho p ř ipravovaný útok na americkou základnu Pearl Harbor na ostrov ě Oahu. Po tomto záke ř ném útoku vyhlásil Roosevelt Japonsku válku. Brzy poté následovalo vyhlášení války USA od N ě mecka a Itálie. Po konferenci v listopadu 1943 dosáhl Roosevelt dalšího vít ě zství, protože byl po č tvrté zvolen americkým prezidentem. V únoru roku 1945 se zú č astnil konference v Jalt ě. Zde se jednalo o kone č ném uspo ř ádání Evropy po válce. Roosevelt u č inil jednu ze svých nejv ě tších chyb, protože Rus ů m nechal právo veta v OSN, kterého potom Rusové hojn ě využívali a beztrestn ě napadali jiné státy. V dubnu 1945 odjel Roosevelt do Warm Springs, aby se vylé č il z infekce nosních dutin. 12. dubna zem ř el na silné krvácení do mozku. Bylo mu 63 let a do vít ě zství Spojenc ů nad N ě meckem zbývaly č ty ř i týdny. Konec

7 Zdroje http://druha.svetova.cz/osobnosti/franklin-delano-roosevelt/ https://cs.wikipedia.org/wiki/New_Deal https://cs.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt


Stáhnout ppt "Franklin Delano Roosevelt Tomáš Rampas. Život Narození: 30. leden 1882 v New York Smrt: 12.dubna 1945 v Georgie Manželka: Eleanor Roosevelt Rodiče: James."

Podobné prezentace


Reklamy Google