Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NORMY - označování norem Zkratka ČSN původně znamenala Československá státní norma, později Československá norma, kromě ní existovaly ještě centrálně vydávané.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NORMY - označování norem Zkratka ČSN původně znamenala Československá státní norma, později Československá norma, kromě ní existovaly ještě centrálně vydávané."— Transkript prezentace:

1 NORMY - označování norem Zkratka ČSN původně znamenala Československá státní norma, později Československá norma, kromě ní existovaly ještě centrálně vydávané oborové normy (zkratka ON), číslované shodným systémem (původně úsekové normy), a podnikové normy (PN). Po osamostatnění České republiky bylo označení ČSN zachováno a řeší to zákon č. 22/1997 Sb. Neoficiálně se její význam vykládá slovy Česká soustava norem. Zákonem chráněné výlučné slovní označení je česká technická norma.oborové normy Za písmennou značkou normy (ČSN) se uvádí šestimístné třídicí číslo, v němž první dvojčíslí se odděluje mezerou a značí třídu norem (00 – 99 udává širší hospodářský obor). Třetí a čtvrtá číslice označuje skupinu a podskupinu norem a poslední dvojčíslí představuje pořadové číslo normy. Převzaté (harmonizované) Evropské normy se označují původním označením, před něž je přidána zkratka ČSN. Norma tak může být označena například ČSN EN 12899-1, ČSN EN ISO 9001, ČSN IEC 61713, ČSN ETS 300 976 apod. Normě bývá zároveň přiřazen třídicí znak ve formě tradičního šesticiferného označení podle třídy ČSN.Evropské normy Podle Evropských norem se zavádí i praxe označovat za dvojtečkou normu rokem vydání, například ČSN EN ISO 9000:2001. ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb

2 Pro normy se používají následující zkratky:  EN je norma CEN nebo CENELEC, která je určena v členských státech EU k povinnému zavedení, za současného zrušení národních norem, které jsou s ní v rozporu.  HD je (harmonizační dokument) norma CEN nebo CENELEC, která se zpracovává v případech, kdy není možné nebo účelné zpracovat EN. Je určena v členských státech EU k povinnému zavedení a zrušení národních norem, které jsou s ní v rozporu.  ENV je norma ETSI, která je určena v členských státech EU k povinnému zavedení, za současného zrušení národních norem, které jsou s ní v rozporu.  I-ETS je předběžná norma ETSI určená k dočasnému použití po dobu tří let, přičemž národní normy mohou být ponechány. Označení převzatých norem:  ČSN ISO je identická norma s normou ISO.  ČSN EN je identická norma s normou EN.  ČSN P ENV je předběžná norma identická s ENV. ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb NORMY - označení

3  Právní rámec technické normalizace stanoví zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Tento zákon byl mnohokrát novelizován. Stanoví práva a povinnosti související s tvorbou a vydáváním českých technických norem. Tento zákon stanovil, že technické normy nejsou samy o sobě právně závazné, jejich právní závaznost však může stanovit právní předpis. Výjimky mohl povolit tzv. neopomenutelný účastník uvedený v normě. Ústředním orgánem státní správy je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zákon rovněž zakázal rozmnožování a rozšiřování českých norem nebo jejich částí bez souhlasu vydavatele.právní předpisÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Zákon zavádí pojmy:  technický předpis – právní předpis obsahující technické požadavky na výrobek  (česká) technická norma – norma přijatá postupem podle zákona č. 22/1997 Sb. a oznámená ve věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvíÚřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  jiná technická norma – pojem není přesně definován, rozumí se jím zejména technické normy přijaté obdobným způsobem v jiných státech nebo nadnárodních institucích  technický dokument – jiný dokument obsahující technické požadavky na výrobek, který není technickým předpisem ani technickou normou ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb NORMY - závaznost

4 1.Kde získám znění českých technických norem a jsou tyto normy závazné?  ČSN, jejichž vydání se oznamuje ve Věstníku Úřadu, jsou dostupné jednak v elektronické podobě prostřednictvím služby ČSN online a jednak v tištěné podobě. Tisk a distribuci zajišťují smluvní prodejci ÚNMZ v jednotlivých regionech České republiky.smluvní prodejci ÚNMZ  ČSN podle § 4 odst. 1 (poslední věta) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecně závazné nejsou. Jde o kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používaní je dobrovolné, zároveň ovšem výhodné. V případě, že dodržení některé ČSN vyžaduje obecně závazný právní předpis (např. zákon), stává se norma ve smyslu takového předpisu závaznou. ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb NORMY - závaznost

5 Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky § 4  České technické normy(1) Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou (§ 5) pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Věstník Úřadu"). Česká technická norma není obecně závazná.(2) Název česká technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí být použity k označení jiných dokumentů.(3) Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb NORMY - závaznost

6 Jsou české technické normy v ČR závazné? A jak je tomu ve světě?  Ne, stejně tak jako všude jinde ve světě. Novela zákona č.22/1997 Sb.(provedená zákonem č.71/2000 Sb.) výslovně uvádí, že česká technická norma není obecně závazná. Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena povinnost jejich dodržování.  Stejně jako všude jinde ve světě však existují případy, že povinnost dodržovat požadavky uvedené v českých technických normách vyplývá z jiného právního aktu, jako je:  právní předpis (např. právní řád České republiky obsahuje řadu předpisů, které stanoví přímo či nepřímo povinnost řídit se technickými normami. Lze proto doporučit, aby všechny podniky ve vlastním zájmu dodržovaly zejména ta ustanovení ČSN, která se týkají ochrany oprávněného zájmu, tj. zájem na ochraně života, zdraví a bezpečnosti osob a zvířat, majetku a životního prostředí),  smlouva,  pokyn nadřízeného,  rozhodnutí správního orgánu. ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb NORMY - závaznost

7  České státní normy jsou obecně nezávazné. Jsou ale doporučené. Znamená to, že je obecně doporučeno řídit se ustanoveními ČSN, ale v odůvodněných případech není žádná zábrana proč bychom se nemohli od ustanovení ČSN odchýlit, když naše řešení je v konkrétním případě výhodnější. Při každém odchýlení se od ustanovení ČSN je však třeba mít vždy na paměti, že v případě vzniku problému, který může mít příčinu v atypickém řešení, budeme muset před soudem obhájit odůvodnění proč jsme nepostupovali podle doporučeného standardu daného ČSN, ale jinak. Pokud se nepodaří odchylku řádně obhájit, bude soud pohlížet na problém jako na chybu z nedbalosti, kdy jsme nedbali normou doporučeného řešení. Proto platí důležitá zásada, odchýlit od ustanovení ČSN se můžeme, ale vždy musíme pečlivě zvážit zda tato odchylka je na místě a je obhajitelná, tzn. zda jde opravdu a prokazatelně o odchylku směrem k lepšímu řešení. ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb NORMY - závaznost

8  V některých případech se však od ustanovení ČSN odchýlit nelze. Je to tehdy, pokud je toto konkrétní ustanovení ČSN závazné. Ustanovení technické normy může být závazné z několika důvodů:  1. V případě, že se na ustanovení technické normy odkazuje obecně závazný právní předpis, je toto ustanovení technické normy pro případ vymezený právní normou závazné. Např. mnoho odkazů na technické normy obsahuje vyhláška číslo 137/1998 Sb. o obecných technických podmínkách pro výstavbu. ( 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby).  2. Jestliže smlouva mezi účastníky výstavby výslovně vyžaduje dodržení ustanovení ČSN, musí být toto smluvní ujednání respektováno. Odchylky od ustanovení ČSN by potom měly za následek právní jednání z důvodu nedodržení smlouvy. ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb NORMY - závaznost

9  3. Dodržení ustanovení ČSN může vynutit orgán státní správy ve svém rozhodnutí (např. rozhodnutí o stavebním povolení). Podle stavebního zákona Stavební úřad určuje podmínky výstavby. Pokud je podmínkou dodržení ustanovení technických norem je nutné tuto podmínku respektovat. Nesplnění takové podmínky znamená jednak sankce a případně i značné potíže s kolaudací stavby, nebo dokonce nařízení jejího odstranění.  4. Dodržování ustanovení ČSN může být vynuceno také pokynem nadřízeného pracovníka v zaměstnaneckém poměru. Podle zákoník práce může při dodržování pracovněprávních povinností v souvislosti např. se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nařídit vedoucí pracovník pracovní postupy výhradně v souladu s ustanoveními ČSN a právními předpisy ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb NORMY - závaznost

10 Zákon číslo 71/2000 Sb. nabyl účinnosti od 03.04.2000 a kromě jiného zavedl do našeho právního řádu pojmy technický předpis, norma a harmonizovaná norma  Mezi ČSN mají své nezastupitelné místo normy harmonizované a určené. Někdy se setkáváme i s nejasnostmi ve věci správného chápání smyslu a poslání těchto ČSN.  Jejich praktické uplatnění má významný a profesně vymezený rozsah  Je třeba vědět, že ČSN se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normu, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob. ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb NORMY - harmonizované

11  Pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu, mohou příslušná ministerstva a jiné ústřední správní úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, určit české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky (určené normy)  V právních předpisech a nařízeních vlády ČR je pak na tyto normy odkazováno. Používání těchto norem uživateli zaručuje naplnění požadavků legislativy ČR a tedy i jednodušší a kvalifikovanější uplatnění na trhu. Harmonizované a určené normy tvoří cca 1/6 všech v současné době platných ČSN. ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb NORMY - harmonizované

12  Další podrobnější informace naleznete také ve sborníku TN (technická normalizace), také o závaznosti norem. závaznosti norem  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění oznamuje ve Věstníku ÚNMZ harmonizované české technické normy a určené normy, jejich změny nebo zrušení. Současně uvádí technický předpis, k němuž se tyto normy vztahují.Věstníku ÚNMZ NORMY - harmonizované ČVUT PRAHA Katedra technologie staveb


Stáhnout ppt "NORMY - označování norem Zkratka ČSN původně znamenala Československá státní norma, později Československá norma, kromě ní existovaly ještě centrálně vydávané."

Podobné prezentace


Reklamy Google