Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Repozitoř zdravotnických metadat Školící materiál projektu TF04 https://mates.ms.mff.cuni.cz/repo/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Repozitoř zdravotnických metadat Školící materiál projektu TF04 https://mates.ms.mff.cuni.cz/repo/"— Transkript prezentace:

1 Repozitoř zdravotnických metadat Školící materiál projektu TF04 https://mates.ms.mff.cuni.cz/repo/

2 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat2 Účel repozitoře Poskytování informaci o významu zdravotnické terminologie. –Veřejně dostupná jak laické, tak odborné veřejnosti –Zajištění jednotného chápání významu pojmů a dat při komunikaci mezi účastníky zdravotní péče Výkladový slovník pojmů Modelování komunikačních rozhraní mezi komunikujícími stranami –V souladu s požadavky mezinárodního standardu ISO 11179.

3 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat3 Cíle školení Seznámení se strukturou repozitoře Anonymní přístup k datům repozitoře Proces změn údajů repozitoře –Přidávání nových pojmů –Formátování –Aktualizace evidovaných pojmů –Schvalovací proces Struktura metadat Export údajů Správa uživatel a rolí repozitoře

4 Struktura repozitoře

5 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat5 Hlavní požadavky Obecné požadavky –Veřejný přístup k datům Vyhledávání uložených údajů Získání uložených údajů –Webové rozhraní pro uživatele –Webové služby a XML rozhraní pro aplikace –Dvojstupňový proces změny obsahu Návrhy změn Schvalování změn

6 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat6 Hlavní požadavky Výkladový slovník pojmů –Možnost ukládat a zobrazovat semi– strukturovaná data, popisující význam libovolného pojmu v podobě srozumitelné člověku –Možnost provázání jednotlivých hesel mezi sebou –Snadná navigace pomocí odkazů

7 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat7 Hlavní požadavky Registr metadat –Možnost ukládat a zobrazovat strukturovaná data dle ISO 11179, popisující datové modely pro výměnu informací V podobě srozumitelné člověku V podobě srozumitelné dalším aplikacím třetích stran

8 Registr metadat

9 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat9 Registr metadat (MDR) Struktura repozitoře –Stránka = jednotka informace uložené v repozitoři Registr metadat (MDR) –Část stránky s pevně danou strukturou –Umožňuje modelovat datové sady a popisovat komunikační rozhraní Výkladová část –Umožňuje v semi–strukturované podobě uvádět výklady pojmů a detailně vysvětlit význam položek v datových sadách

10 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat10 Registr metadat (MDR) Výkladová část –Vychází ze struktury Wiki encyklopedie TikiWiki http://www.tikiwiki.com –Umožňuje provázat výklady pojmů odkazy jak mezi sebou, tak uvádět odkazy na libovolný zdroj na Internetu.

11 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat11 Registr metadat (MDR) Struktura registru metadat –Doména (Domain) Nejvyšší úroveň členění informací v MDR –V současnosti jediná doména – Zdravotní péče –V budoucnosti např. Sociální zabezpečení, Zemědělství, … Zdravotní péče Soc. zabezpeč. Zemědělství

12 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat12 Registr metadat (MDR) Struktura registru metadat –Doména (Domain) Každá položka v repozitoři patří nejvýše do jedné domény Nemusí patřit do žádné domény –Stránky s nápovědami –Obecné informace –…

13 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat13 Registr metadat (MDR) Struktura registru metadat –Třída (Class Concept) Popis entity reálného světa –Pacient –Zdravotní středisko –Diagnóza –Zdravotní procedura Nemá žádnou vazbu na implementaci, na způsob ukládání informací, na formát, …

14 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat14 Registr metadat (MDR) Struktura registru metadat –Atribut (Attribute Concept) Vlastnost třídy, entity reálného světa, která identifikuje nebo charakterizuje jednotlivé instance třídy (pacienty, zdravotní střediska, diagnózy …) –Věk pacienta –Pohlaví pacienta –Adresa zdravotního střediska –Název diagnózy Opět bez vazby na konkrétní implementaci

15 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat15 Registr metadat (MDR) Struktura registru metadat –Atribut (Attribute Concept) Vzhledem ke konvencím je vhodné pojmenovávat atributy třídy jako spojení jména třídy a jména atributu, oddělené pomlčkou –Pacient - věk –Pacient - pohlaví –Zdravotní středisko - Adresa –Diagnóza - Název

16 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat16 Registr metadat (MDR) Struktura registru metadat –Vztah (Relation) Mezi třídami mohou existovat vazby - vztahy, které modelují vztahy mezi jednotlivými entitami reálného světa –Lékař léčí pacienta (vztah mezi třídami Lékař a Pacient) –Zdravotní pojišťovna pojišťuje občany (vztah mezi třídami Zdravotní pojišťovna a Občan)

17 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat17 Registr metadat (MDR) Struktura registru metadat –Vztah (Relation) Vztahy mohou mít různou kardinalitu –Entita jedné třídy může být ve vztahu s pouze jedinou entitou druhé třídy. Entita druhé třídy může být ve vztahu s libovolně mnoha entitami třídy první »Zdravotní plán má jediného koordinátora »Koordinátor může koordinovat více zdravotních plánů

18 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat18 Registr metadat (MDR) Struktura registru metadat –Vztah (Relation) Vztahy mohou mít různou kardinalitu –Entita jedné třídy může být ve vztahu s libovolně mnoha entitami druhé třídy a naopak »Lékař může léčit více pacientů »Pacient může být léčen u více lékařů –Entita jedné třídy může být ve vztahu s jednou entitou druhé třídy a naopak »Muž může mít pouze jednu ženu za manželku »Žena může mít pouze jednoho muže za manžela

19 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat19 Registr metadat (MDR) Struktura registru metadat –Vztah (Relation) Vztahy mohou být povinné či nepovinné –Entita jedné třídy musí/nemusí být ve vztahu s nějakou entitou druhé třídy »Léčebný plán musí mít koordinátora, který je za něj zodpovědný »Pacient nemusí mít diagnostikovánu žádnou diagnózu

20 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat20 Registr metadat (MDR) Struktura registru metadat –Vztah (Relation) Vztahy mohou být obecně nejen binární, ale i více-ární (spojovat více entit než dvě) Model podporuje pouze binární vztahy Pokud by bylo potřeba modelovat více-ární vztah, je nutné použít dodatečnou třídu – vztahovou entitu X Y Z X Y Z R

21 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat21 Registr metadat (MDR) Stránky

22 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat22 Registr metadat (MDR) Třídy a atributy T T A A A A

23 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat23 Registr metadat (MDR) Vztahy T T A A A A V

24 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat24 Registr metadat (MDR) Struktura registru metadat –Specializace (Class specialization) Důležitou vlastností modelu je dědičnost tříd Třídy (potomci) mohou být odvozeny z jiné třídy (rodiče). Každá třída může mít v modelu nejvýše jednoho rodiče. V hierarchii dědění nesmí být cyklus. Potomci dědí atributy i vztahy svých rodičů. Mohou přidat vlastní atributy a vztahy

25 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat25 Registr metadat (MDR) Struktura registru metadat –Lékař je potomkem Osoby, zdědí proto všechny její atributy a vztahy –Koordinátor je potomkem Lékaře, zdědí vše od Osoby i lékaře Osoba PacientLékař Koordi nátor

26 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat26 Registr metadat (MDR) Struktura registru metadat –Specializace (Class specialization) Model vyžaduje mezi dvě třídy – rodiče a potomka – vložit speciální uzel, popisující typ specializace. Rodičovská třída tak může být nezávisle členěna podle více kritérií –Osoba »(dle věku) na Kojence, Mladistvého, Dospělého, Důchodce, … »(dle role) na Pacienta, Lékaře … »(dle pohlaví) na Muže a Ženy

27 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat27 Registr metadat (MDR) Struktura registru metadat –Osoba je dle role specializována na pacienty a lékaře. Dle pohlaví je členěna na Muže a Ženy Osoba PacientLékař Dle roleDle pohl.

28 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat28 Registr metadat (MDR) Specializace T T S T T S V T T T A

29 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat29 Registr metadat (MDR) Jedna třída může být v různých programech a především datech, která jsou z programu exportována, různě reprezentována –Pacient může být reprezentován Textovou řádkou XML souborem nebo jeho položkou …

30 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat30 Registr metadat (MDR) Jedna třída může být v různých programech a především datech, která jsou z programu exportována, různě reprezentována –Pohlaví pacienta může být reprezentováno jinak {0;1}, 0~Muž, 1~Žena {0;1}, 1~Muž, 0~Žena {’M’,’Ž’}, ’M’~Muž, ’Ž’~Žena …

31 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat31 Registr metadat (MDR) Jedna třída může být v různých programech a především datech, která jsou z programu exportována, různě reprezentována –Tělesná výška může být reprezentována číslem ve stejném formátu, ale různých jednotkách centimetry palce …

32 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat32 Registr metadat (MDR) Struktura registru metadat –Datová sada (Dataset) Popis konkrétní reprezentace třídy v nějakém komunikačním rozhraní nebo aplikaci Pro jednu třídu může existovat více implementací – datových sad

33 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat33 Registr metadat (MDR) Struktura registru metadat –Datová položka (Data Item) Popis reprezentace konkrétního atributu v nějakém komunikačním rozhraní nebo aplikaci Datová sada obsahuje více datových položek Reprezentace hodnoty je určena přiřazenou doménou hodnot Interpretace může být blíže vysvětlena v textu datové položky nebo domény

34 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat34 Registr metadat (MDR) Struktura registru metadat –Doména hodnot Popisuje detailní informace o uložení hodnoty nějaké datové položky Datum, Text, Číslo, XML položka, … Velikost hodnoty (znaky, cifry, …) Přesnost pro číselné hodnoty (počet desetinných míst) Minimální a maximální povolenou hodnotu Jednotku, ve které je údaj uveden –Doména hodnot může být sdílena více datovými položkami

35 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat35 Registr metadat (MDR) Datové sady, položky, domény T DS DP T DS DP DH

36 Uživatelské role

37 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat37 Uživatelské role Anonymní uživatelé –Neomezené čtení schválených informací Editoři –Možnost navrhovat změny do repozitoře –Neomezené čtení i dosud neschválených informací Korektoři –Možnost schvalovat změny Správci –Možnost zakládat uživatele, přidělovat jim role, …

38 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat38 Uživatelské role Správce Korektor Editor Anonym

39 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat39 Životní cyklus informací Repozitoře Tři základní kategorie stránek –Návrhy Název automaticky doplněn předponou ‘*’ Stránka “*Zdravotní služba” je návrhem stránky “Zdravotní služba” –Schválené –Archiv předchozích schválených verzí

40 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat40 Životní cyklus informací Repozitoře Návrh Schváleno Archiv *X 1 X1X1 VytvořeníSchválení X1X1 Úprava *X 2 X2X2 Schválení X1X1 X2X2 Úprava *X 3 X3X3 Schválení X2X2 X1X1 X1X1 X4X4 Vrácení X3X3 X2X2 Anonym Editor, Korektor Správce X1X1

41 Anonymní uživatelé

42 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat42 Vyhledávání informací Rychlé vyhledávání z postranního panelu Vyhledávací okno

43 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat43 Zobrazení informací Samostatná stránka Stránka v doméně Stránka s MDR klasifikací –Třída –Atribut –Specializace –Datová sada –Datová položka –Doména

44 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat44 Export do XML Ze zobrazení stránky –Samostatná stránka Ze seznamu stránek –Seznam stránek k exportu

45 Editoři

46 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat46 Změna stránky Rychlá změna z postranního panelu –Pokud je stránka schválená, automaticky se vytvoří kopie –Pokud stránka neexistovala, vytvoří se prázdná Ze seznamu nalezených stránek Z prohlížení stránky –Pokud je stránka schválená, automaticky se vytvoří kopie

47 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat47 Formátování stránky Interně text v čistém ASCII Speciální formátovací značky Lišta nástrojů pro snadné vkládání nejčastěji používaných formátovacích značek

48 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat48 Formátování stránky Tučný text __text__ Skloněný text ’’text’’ Podtržený text ===text===

49 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat49 Formátování stránky Tabulky ||hodnota11|hodnota12|hodnota13 hodnota21|hodnota22|hodnota23|| Odkazy na informace vně repozitoře [http://www.domena.cz] [http://www.domena.cz|text pro zobrazení] Odkazy na informace uvnitř repozitoře ((Jméno stránky)) ((Jméno stránky|text pro zobrazení))

50 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat50 Formátování stránky Odrážky *první *druhá Číslované odrážky #první #druhá

51 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat51 Formátování stránky Nadpisy !Nadpis první úrovně !!Nadpis druhé úrovně !!!Nadpis třetí úrovně Číslované nadpisy !#Číslovaný nadpis první úrovně !!#Číslovaný nadpis druhé úrovně

52 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat52 Formátování stránky Pruh s titulkem -=Text uvnitř pruhu=- Rámeček s titulkem ^Text uvnitř rámečku^ Vodorovná oddělovací čára --- Centrovaný text ::text::

53 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat53 Formátování stránky Barevný text ~~barva:Text~~ ~~#RRGGBB:Text~~ Obrázek {img src=’url’ alt=’’} E-mail [mailto:jmeno@domena.cz] [mailto:jmeno@domena.cz|Text pro zobrazení]

54 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat54 Formátování stránky Obsah podle nadpisů {maketoc} Obrázek {img src=’url’ alt=’’} E-mail [mailto:jmeno@domena.cz] [mailto:jmeno@domena.cz|Text pro zobrazení]

55 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat55 Formátování stránky Dynamicky zobrazitelná sekce !+Nadpis sekce Sekce bude standardně zobrazená, symbol [-] pro skrytí obsahu !-Nadpis sekce Sekce bude standardně skrytá, symbol [+] pro zobrazení obsahu Vícestránkový text …page…

56 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat56 Změna sekce stránky Z prohlížení stránky –Jen sekce s daným nadpisem –Menší riziko zavlečení chyb do okolních částí textu

57 Korektoři

58 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat58 Schvalování stránky Z prohlížení stránky –Jen pro návrhy –Původní text se uloží do archivu, odkud jej může správce obnovit

59 Správci

60 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat60 Správa uživatel Vytváření uživatel Rušení uživatel Přidělování rolí uživatelům Určení práv jednotlivých rolí uživatel

61 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat61 Rušení stránek V seznamu stránek –Jen aktuální verze –Včetně historie

62 19.11.2008Repozitoř zdravotnických metadat62 Obnovení stránky V seznamu stránek –Seznam verzí stránek –Porovnávání verzí –Obnova stránky

63 KONEC


Stáhnout ppt "Repozitoř zdravotnických metadat Školící materiál projektu TF04 https://mates.ms.mff.cuni.cz/repo/"

Podobné prezentace


Reklamy Google