Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osa III.  cíl: zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova  představuje 16,93 % alokace PRV (cca 2,59 mld.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osa III.  cíl: zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova  představuje 16,93 % alokace PRV (cca 2,59 mld."— Transkript prezentace:

1 Osa III

2  cíl: zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova  představuje 16,93 % alokace PRV (cca 2,59 mld. Kč ročně)

3 Opatření osy III  III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy  III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  III.1.3 Podpora cestovního ruchu  III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby  III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova  III.3.1 Vzdělávání a informace

4 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (Ing. Anna Hrdličková, tel.: 221 812 357)

5 Charakteristika opatření  opatření je zaměřeno na realizaci jednotlivých aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů (malých a středních podniků) směrem k nezemědělským činnostem - výroba, zpracování, řemesla, obnovitelné zdroje energie, služby, apod.  cílem je posílení ekonomického potenciálu, zajištění podmínek pro kvalitní život, podpora zaměstnanosti  projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

6 Záměry a) diverzifikace činností nezemědělské povahy b) výstavba a modernizace bioplynové stanice c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

7 Finanční alokace  průměrná finanční alokace na opatření je 20,43 mil. Euro ročně (cca 580 mil. Kč)  Finanční alokace v rámci opatření: Záměr a) diverzifikace20 %114,8 mil. Kč/rok Záměr b) bioplynové stanice 62 %355,9 mil. Kč/rok Záměr c) kotelny a výtopny 8 %45,9 mil. Kč/rok Záměr d) peletárny10 %57,4 mil.Kč/rok

8 Příjemce dotace  Záměr a): zemědělský podnikatel s min. 2-letou historií v zemědělství podporovány mohou být pouze mikropodniky, malé a střední podniky v obcích do 2000 obyvatel  Záměry b), c), d): zemědělský podnikatel s min. 2-letou historií v zemědělství podporovány mohou být pouze malé a střední podniky (ne mikropodniky) v celé ČR kromě Prahy

9 Výše dotace  Maximální výše dotace:  Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace v záměru a) jsou 5 000 000 Kč na projekt v záměru b) jsou 75 000 000 Kč na projekt v záměru c) jsou 5 000 000 Kč na projekt v záměru d) jsou 5 000 000 Kč na projekt RegionMalý podnikStřední podnik 2007 - 20102011 - 20132007 - 20102011 - 2013 Všechny regiony kromě regionu Jihozápad 60 % 50 % Region Jihozápad 56 %50 %46 %40 %

10 Příklady způsobilých výdajů  rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro nezemědělskou činnost a rozvoj nezemědělské produkce (stavební materiál, stavební práce)  připojení k technické infrastruktuře  úprava povrchů  nákup výrobních zařízení a technologií sloužících k diverzifikaci do nezemědělských činností  pořízení výpočetní techniky, vybavení provozovny (základní nábytek)  projektová a technická dokumentace  nákup pozemků a staveb v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace Výdaje v tomto opatření jsou způsobilé ke spolufinancování, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve ke dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV.

11 III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (Ing. Anna Hrdličková, tel.: 221 812 357)

12 Charakteristika opatření  Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Podpora je určena v rámci záměru a) na zakládání nových mikropodniků v oblasti výroby, rozvoj aktivit se zaměřením na oblast doplňkové a řemeslné výroby. V rámci záměrů b), c), d) bude podporována nová výstavba a modernizace zařízení na výrobu a využití energie z biomasy.  mikropodnik je definován jako podnik, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jehož roční obrat a/nebo roční účetní rozvaha nepřekračují 2 mil. €  projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

13 Záměry a)zakládání a rozvoj mikropodniku b)výstavba a modernizace bioplynové stanice c)výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny d)výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

14 Finanční alokace  průměrná finanční alokace na opatření je 13,62 mil. Euro ročně (cca 382 mil. Kč)  Finanční alokace v rámci opatření: Záměr a) mikropodnik67 %256 mil. Kč/rok Záměr b) bioplynové stanice 26 %99,5 mil. Kč/rok Záměr c) kotelny4 %15,3 mil. Kč/rok Záměr d) peletárny3 %11,5 mil. Kč/rok

15 Příjemce dotace  Záměr a): podnikatelé kromě zemědělských, kteří splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků projekt musí být realizován v obcích do 2000 obyvatel  Záměry b), c), d): zemědělští podnikatelé, kteří splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků

16 Výše dotace  Maximální výše dotace:  Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace v záměru a) jsou 5 000 000 Kč na projekt v záměru b) jsou 75 000 000 Kč na projekt v záměru c) jsou 5 000 000 Kč na projekt v záměru d) jsou 5 000 000 Kč na projekt Region 2007-20102011-2013 Všechny regiony kromě regionu Jihozápad 60% Region Jihozápad 56%50%

17 Příklady způsobilých výdajů  Záměr a): rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků úprava povrchů v areálu provozovny připojení k technické infrastruktuře nákup strojů, výrobních zařízení a technologie nákup vybavení provozovny pořízení výpočetní techniky projektová a technická dokumentace nákup nemovitosti do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

18 Příklady způsobilých výdajů  Záměry b), c), d): stavební investice (stavební materiál, stavební a zemní práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, úprava povrchů) pořízení, instalace a zprovoznění příslušných strojních, technologických a regulačních systémů projektová a technická dokumentace nákup nemovitosti do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace Výdaje v tomto opatření jsou způsobilé ke spolufinancování, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve ke dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV.

19 III.1.3 Podpora cestovního ruchu (Ing. Anna Hrdličková, tel.: 221 812 357)

20 Charakteristika opatření  Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci venkovského cestovního ruchu, zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. V rámci záměru a) je dotace určena na vybudování pěších a lyžařských tras, vinařských stezek a hippostezek mimo území lesů. V rámci záměru b) bude podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití.  projekty je možné realizovat v obcích do 2000 obyvatel  projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

21 Záměry a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky b) ubytování, sport

22 Finanční alokace  průměrná finanční alokace na opatření je 11,35 mil. Euro ročně (cca 320 mil. Kč)  Finanční alokace v rámci opatření: Záměr a) stezky5 %15,9 mil. Kč/rok Záměr b) ubytování, sport 95 %303 mil. Kč/rok

23 Příjemce dotace  Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky: nestátní nezisková organizace zájmové sdružení právnických osob zemědělský podnikatel nezemědělský podnikatelský subjekt, pouze pokud činnost zahajuje, nebo má kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci  Záměr b) ubytování, sport: zemědělský podnikatel nezemědělský podnikatelský subjekt, pouze pokud činnost zahajuje, nebo má kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci

24 Výše dotace  Maximální výše dotace: záměr a) – 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace záměr b):  Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace v záměru a) jsou 1 500 000 Kč na projekt v záměru b) jsou 10 000 000 Kč na projekt RegionMalý podnikStřední podnikVelký podnik 2007-20102011-20132007-20102011-20132007-20102011-2013 Všechny regiony kromě regionu Jihozápad 60% 50% 40% Region Jihozápad 56%50%46%40%36%30%

25 Příklady způsobilých výdajů  Záměr a): tvorba pěších a lyžařských tras (směrové tabule, značky, odpočinková místa podél pěších a lyžařských tras) mimo území lesů tvorba vinařských stezek (směrové tabule, značky, odpočinková místa podél vinařských stezek) mimo území lesů tvorba hippostezek (směrové tabule, značky, odpočinková místa podél hippostezek) mimo území lesů nákup a výsadba doprovodné zeleně související s projektem nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace projektová a technická dokumentace

26 Příklady způsobilých výdajů  Záměr b): rekonstrukce a modernizace, nová výstavba malokapacitního ubytovacího nebo stravovacího zařízení v přímé návaznosti na ubytovací kapacitu (do 60 lůžek) výstavba příjezdové cesty, úpravy povrchů připojení k technické infrastruktuře výstavba požárních nádrží souvisejících s projektem do objemu 10 m 3 nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení rekonstrukce, modernizace, přestavba, případně nová výstavba objektů pro zřízení půjčoven sportovních potřeb (např. půjčovny kol, lodí, lyžařského vybavení) rekonstrukce, modernizace, přestavba, případně nová výstavba ploch a objektů pro sportovní vyžití v areálech jak vnitřních tak venkovních – např. hřiště, koupaliště, jízdárna, atd. (nejedná se o aquaparky a lázně) nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny a zařízení pro sportovní vyžití nákup a výsadba doprovodné zeleně v areálu pořízení nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem nákup pozemků a staveb, projektová a technická dokumentace Výdaje v tomto záměru jsou způsobilé ke spolufinancování, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve ke dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV.

27 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (Ing. Jan Junek, tel.: 221 812 064)

28 Charakteristika podopatření  Podopatření je zaměřeno na podporu malých obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů, zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci  projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel  vodovody v obcích do 2000 obyvatel  kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obcích do 2000 obyvatel s kapacitou do 2000 E.O.  vodovody, kanalizace a ČOV budou podpořeny pouze mimo území vyžadující zvláštní ochranu (NP a CHKO včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000) a mimo povodí vodního díla Nové Mlýny Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

29 Záměry a)zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí b)vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu c)územní plán

30 Finanční alokace  průměrná finanční alokace na podopatření je 28,59 mil. Euro ročně, tj. cca 789 mil. Kč NUTS IIRegionální balíčky v % Střední Čechy 17,59 Severozápad 10,25 Severovýchod 17,74 Jihozápad 17,00 Jihovýchod 19,73 Moravskoslezsko 6,55 Střední Morava 11,14

31 Příjemce dotace  Záměr a) : obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob (jsou-li jejich členy obce, svazky obcí), církve a jejich organizace  Záměr b): obce, svazky obcí  Záměr c): obce

32 Výše dotace  Maximální výše dotace: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace  Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace: v záměru a) jsou 5 000 000 Kč na projekt (je-li žadatelem svazek obcí je limit možno násobit počtem obcí, jichž se projekt přímo týká až do max. částky 20 mil. Kč) v záměru b) jsou 40 000 000 Kč na projekt (u svazku obcí se limit navyšuje o 10 % s každou následující obcí až do max. výše 60 mil. Kč) v záměru c) jsou 1 500 000 mil. Kč na projekt

33 Příklady způsobilých výdajů Záměr a):  budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy,jejich součástí a příslušenství, budování a obnova sítí technické infrastruktury (vyjma infrastruktury řešené záměrem b))  obnova veřejných prostranství obce, nákup techniky pro údržbu zeleně  parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně  nákup pozemků do 10 % způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace  projektová a technická dokumentace

34 Příklady způsobilých výdajů Záměr b):  budování a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu  nákup strojů, technologie, hardware, software a vybavení souvisejících s projektem  doprovodná síť technické infrastruktury  nákup pozemků (u projektů ČOV též staveb) do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace  projektová a technická dokumentace

35 Příklady způsobilých výdajů Záměr c):  zpracování územního plánu projektantem  projektová dokumentace, zadání územního plánu Výdaje v tomto podopatření jsou způsobilé od 1.1.2007 v případě projektové a technické dokumentace a nákupu nemovitostí; ostatní výdaje jsou způsobilé od data zaregistrování Žádosti o dotaci

36 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby III.2.1.1 Občanské vybavení a služby (Ing. Jan Junek, tel.: 221 812 064)

37 Charakteristika podopatření Podopatření je zaměřeno:  na zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu  na zřizování integrovaných informačních a školících center s využitím ICT  na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují identitu a mezilidské vztahy  projekty je možné realizovat v obcích do 500 obyvatel Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kriterií

38 Záměry A ) Projekty nezakládající veřejnou podporu a) občanské vybavení a služby b) integrovaná informační a školící centra s využitím ICT c) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity B) Projekty zakládající veřejnou podporu d) občanské vybavení a služby e) integrovaná informační a školící centra s využitím ICT

39 Finanční alokace  průměrná finanční alokace na podopatření je 6,81 mil. Euro ročně, tj. cca 188 mil.Kč NUTS II Regionální balíčky v % Střední Čechy 17,59 Severozápad 10,25 Severovýchod 17,74 Jihozápad 17,00 Jihovýchod 19,73 Moravskoslezsko 6,55 Střední Morava 11,14

40 Příjemce dotace  Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob (jsou-li jejich členy obce,svazky obcí), církve a jejich organizace

41 Výše dotace A) Projekty nezakládající veřejnou podporu  Maximální výše dotace: 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace  Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace:  v záměru a) jsou 15 000 000 Kč (je-li žadatelem svazek obcí, limit je 20 mil. Kč)  v záměru b) jsou 5 000 000 Kč (je-li žadatelem svazek obcí, limit je 8 mil. Kč)  v záměru c) je 1 000 000 Kč (je-li žadatelem svazek obcí, limit je 2 mil. Kč)  Projekty nezakládají veřejnou podporu dle čl. 87 Smlouvy tehdy, když je projekt realizován ve veřejném zájmu a nepřináší ekonomickou výhodu jeho vlastníku ani jeho provozovateli, nenarušuje soutěž na vnitřním trhu EU zvýhodněním určitých podniků nebo odvětví výroby a nemá dopad na obchod mezi členskými státy EU.

42 Výše dotace B) Projekty zakládající veřejnou podporu  Maximální výše dotace:  Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace: v záměru d) jsou 15 000 000 Kč (je-li žadatelem svazek obcí, limit je 20 mil. Kč) v záměru e) jsou 5 000 000 Kč (je-li žadatelem svazek obcí, limit je 8 mil. Kč) RegionMalý podnikStřední podnikVelký podnik 2007-20102011-20132007-20102011-20132007-20102011-2013 Všechny regiony kromě regionu Jihozápad 60% 50% 40% Region Jihozápad 56%50%46%40%36%30%

43 Příklady způsobilých výdajů Záměr a), d):  stavební výdaje k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, péče o děti, základní obchodní infrastruktury, v oblasti sportovních a volnočasových aktivit a tělovýchovy, veřejné správy a hasičských zbrojnic  výstavba sítí technické infrastruktury (včetně bezdrátových technologií) nezbytných pro realizaci projektu  nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software, pozemků, staveb do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace  projektová a technická dokumentace Záměr b), e):  stavební výdaje ke zřízení integrovaných informačních a školících center s využitím ICT  nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software, pozemků, staveb do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace  projektová a technická dokumentace

44 Příklady způsobilých výdajů Záměr c):  investice pro pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, sportovní,kulturní, environmentální a církevní aktivity včetně stavebních výdajů malého rozsahu (stavby do 25 m 2 )  projektová a technická dokumentace  nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace Výdaje projektů zakládajících veřejnou podporu jsou zde způsobilé ke spolufinancování, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve ke dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV. Výdaje projektů nezakládajících veřejnou podporu jsou způsobilé od 1.1.2007 (projektová,technická dokumentace, nákup nemovitostí), ostatní výdaje od zaregistrování Žádosti o dotaci

45 III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (Ing. Jan Junek, tel.: 221 812 064)

46 Charakteristika opatření  Opatření je zaměřeno na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu  projekt lze realizovat v obci do 500 obyvatel Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

47 Záměry a)studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova b)obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova c)stálé výstavní expozice a muzea

48 Finanční alokace  průměrná finanční alokace na opatření je 8,17mil. Euro ročně, tj. cca 225 mil. Kč Finanční alokace v rámci opatření: NUTS IIRegionální balíčky Střední Čechy17,59 Severozápad10,25 Severovýchod17,74 Jihozápad17,00 Jihovýchod19,73 Moravskoslezsko 6,55 Střední Morava11,14

49 Příjemce dotace  Záměr a): obce, svazky obcí  Záměr b),c): obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob (jsou-li jejich členy obce, svazky obcí), církve a jejich organizace

50 Výše dotace  Maximální výše dotace: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace  Podpora je poskytována v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, tzn., že celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR (tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl).

51 Příklady způsobilých výdajů Záměr a):  zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví, zpracování programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o krajinné památkové zóny  zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově  publikační činnost v přímé vazbě na daný projektový záměr  geodetické práce související s projektovým záměrem  projektová dokumentace Záměr b):  stavební obnova, revitalizace a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků a s tím souvisejících historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů a soliterních dřevin  zajištění stavebně-historických průzkumů včetně záchranných archeologických průzkumů)  projektová a technická dokumentace

52 Příklady způsobilých výdajů Záměr c):  investice na realizaci výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu  výdaje na nákup staveb a pozemků do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace  projektová a technická dokumentace  nákup zařízení, vybavení, hardware, software do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace Výdaje uskutečněné v rámci projektu, jsou v souladu s obecnými podmínkami způsobilé od 1.1.2007 v případě projektové a technické dokumentace a nákupu nemovitostí; ostatní výdaje jsou způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve v den shodný s datem vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV.

53 III.3.1 Vzdělávání a informace (Ing. Anna Hrdličková, tel.: 221 812 357)

54 Charakteristika opatření  Podpora je zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova). Příjemce dotace zajistí vzdělávání účastníkům prostřednictvím vzdělávacího subjektu. Vzdělávací subjekt a případné další subjekty podílející se na přípravě vzdělávacího projektu budou příjemcem dotace vybíráni prostřednictvím výběrového řízení. Účastníci nehradí žádné poplatky spojené s účastí na vzdělávací akci.  projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

55 Záměry, finanční alokace  Záměr: a) vzdělávací projekt  Finanční alokace: průměrná finanční alokace na opatření je 1,82 mil. Euro ročně (cca 51 mil. Kč)

56 Příjemce dotace  Definice příjemce dotace: obce svazek obcí neziskové organizace s právní subjektivitou  Žadatelem nemůže být: místní akční skupina vybraná v rámci opatření IV.1.1 Programu rozvoje venkova ČR

57 Výše dotace  Maximální výše dotace: Maximální výše dotace činí 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace  Podpora je poskytována v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, tzn., že celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR (tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl).

58 Příklady způsobilých výdajů  nákup služeb vzdělávacího subjektu: náklady na pronájem sálu, učebny technické zabezpečení výdaje spojené s poskytováním studijních materiálů a materiálů potřebných k praktické výuce nákup kancelářských potřeb ve vztahu k předmětu projektu v nezbytné míře výdaje spojené s vlastní organizací semináře - mzdové náklady na organizátora a administrativní pracovníky, výdaje spojené s poskytnutím propagačních a informačních materiálů výdaje na odbornou činnost lektorů výdaje spojené se zajištěním překladů výdaje spojené se zajištěním tlumočníka výdaje spojené s pořádáním odborné exkurze  projektová dokumentace  výdaje spojené s vlastní organizací semináře prostřednictvím vlastních zdrojů, tj. vlastních zaměstnanců žadatele  výdaje spojené s poskytnutím místnosti (energie, poplatky) ve vlastnictví žadatele - podložené fakturou

59 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Osa III.  cíl: zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova  představuje 16,93 % alokace PRV (cca 2,59 mld."

Podobné prezentace


Reklamy Google