Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zasedání 18. března 2013 Přítomni členové zastupitelstva: - přítomno X ze X členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné - ostatní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zasedání 18. března 2013 Přítomni členové zastupitelstva: - přítomno X ze X členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné - ostatní."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zasedání 18. března 2013 Přítomni členové zastupitelstva: - přítomno X ze X členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné - ostatní – podle prezenční listiny - ověřovatelé zápisu: Pokorný Michal, Studený Václav ml. ***************************************************** Program: 1.Zpráva o činnosti funkcionářů zastupitelstva obce 2. Rozpočtové opatření č. 1/2013 3.Žádosti o finanční podporu 4.Záměr prodeje 5.Znak a prapor obce 6.Kanalizace 7.Různé, závěr

2 Veřejné zasedání 18. března 2013 Od 1.1.2013 účetní – administrativní pracovnice Kristýna Němcová na úvazek 100% Od 1.3. úřední hodiny Po a ST 12:00 – 18:00 Ostatní dny (zpravidla) přítomnost na OÚ 08:00 – 14: 00

3 Veřejné zasedání 18. března 2013 Volby prezidenta republiky 11.-12. a 25. – 26.1.

4 Veřejné zasedání 18. března 2013

5

6 29. 1. svatba – Josefa a Karel

7 Veřejné zasedání 18. března 2013 Paní Lydie Cinková _ 86

8 Veřejné zasedání 18. března 2013 Slavoj Podracký _ 84

9 Veřejné zasedání 18. března 2013 Paní Marie Vinšová - 81

10 Veřejné zasedání 18. března 2013 10. 2. Valná hromada TJ Sokol Sazená

11 Veřejné zasedání 18. března 2013 13. 2. přednáška o archeologii na Velvarsku – Václav Fencl

12 Veřejné zasedání 18. března 2013 23. 2. Výroční jednání - OSTŘÍŽ

13 Veřejné zasedání 18. března 2013 1. 3. MDŽ

14 Veřejné zasedání 18. března 2013 10. 3. Josef Kulka _ 70

15 Veřejné zasedání 18. března 2013 14. 3. Eliška králová _ 70

16 Veřejné zasedání 18. března 2013 Změny v informování občanů: projevila se porucha obecního rozhlasu, pravděpodobně je poškozena ústředna i vedení; zastupitelstvo uvažuje i o variantě, že by obecní rozhlas byl zrušen a nahrazen jinými způsoby informování Úřední deska na budově úřadu a dvě vývěsky s informacemi – u obchodu a u zastávky, Současně rozšířené informování prostřednictvím e-mailové pošty - zájemci se mohou přihlásit (je možné zasílat větší objem informací)

17 Veřejné zasedání 18. března 2013 Informace místostarosty Finanční výbor Kontrolní výbor kulturní komise

18 Veřejné zasedání 18. března 2013 2.Rozpočtové opatření č. 1/2013 Příjmy § 6171 činnost místní správy - 500,-Kč příjem za odhrnování sněhu ( bylo účtování na § 3639) § 6310 obecné příjmy a výdaje z fin. operací - 9,-Kč přijaté úroky z banky ( přeúčtování z § 6171 na § 6310, dle nových osnov) Pol.4111 dotace - 8577,-Kč dotace volby prezidenta 2013 ( přeúčtováno z pol. 4112, kde byla schválen rozpočet) Pol.4113, 4213 dotace - dotace studánka v celkové výši 175.000, - Kč ( přeúčtování z pol.1511, 4116, kde byl schválen rozpočet na dotace )

19 Veřejné zasedání 18. března 2013 Výdaje §6171 činnost místní správy - 37.466,-Kč poplatky bance za vedení účtu ( přeúčtování na §6310 dle nových osnov) - 2000,-Kč výdaje spojené s volbami ( přeúčtování na § 6118 dle pokynů FÚ) §6112 zastupitelstvo obcí - 1000,-Kč přeúčtování cestovného z §6112 na § 6171 ( volby prezidenta 2013) - 10.000,-Kč přeúčtování odměn volební komise na § 6118 dle pokynů FÚ §3745 -1000 vrácení dotace na volbu prezidenta ( přeúčtování na §6402 dle pokynů FÚ ) *********************************************************** Návrh usnesení č. 1/2013: Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem úprav rozpočtu obce číslo 1/2013 ve znění, které je přílohou tohoto zápisu. Zastupitelstvo navržené úpravy rozpočtu roku 2013 schvaluje v předloženém znění. Pro hlasovalo: _7__, proti _0_, zdrželi se hlasování _0__. Návrh byl schválen,

20 Veřejné zasedání 18. března 2013 3.Žádosti o finanční podporu – dotace zimní soustředění mládeže – SOKOL Sazená Návrh usnesení č. 2/2013: Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí TJ Sokol Sazená o poskytnutí příspěvku na zimní soustředění dětí a mládeže ve výši 10.000,--Kč. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku – dotace a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné smlouvy. Pro hlasovalo: __7, proti _0_, zdrželi se hlasování _0__. Návrh byl schválen. klub rodičů a přátel dětí a školy Velvary Návrh usnesení č. 3/2013: Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost O.S. KRPDŠ do 1.500,--Kč a pověřuje starostu obce jednáním s uvedeným sdružením o podání standardizované žádosti a následným uzavřením smlouvy o příspěvku – dotaci. Pro hlasovalo: _7__, proti _0, zdrželi se hlasování _0_. Návrh byl schválen.

21 Veřejné zasedání 18. března 2013 Žádosti o finanční podporu – dotace Český svaz včelařů Velvary Zastupitelstvo obdrželo žádost ZO Českého svatu včelařů Velvary o poskytnutí příspěvku na zakoupení aerosolového vyvíječe k ošetření včelstev Návrh usnesení č. 4/2013: Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost ZO ČSV Velvary do 1.000,--Kč a pověřuje starostu obce jednáním s uvedeným sdružením o podání standardizované žádosti a následným uzavřením smlouvy o příspěvku – dotaci. Pro hlasovalo: _7__, proti _0__, zdrželi se hlasování _0__. Návrh byl schválen.

22 Veřejné zasedání 18. března 2013 4.Záměr prodeje Paní Jana Kunertová požádala o prodej pozemku parc. č. 854/14, který je v majetku obce. Obec pozemek v současné době nevyužívá a může ho tedy k odprodeji poskytnout. Prostředky získané prodejem budou použity k zhodnocení majetku obce. Návrh usnesení č. 5/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 854/14 žadatelce Janě Kunertové. Pověřuje starostu obce zajištěním znaleckého posudku o ceně pozemku, jednáním k uzavření smlouvy o prodeji a následným vkladem do katastru nemovitostí. Pro hlasovalo: _7__, proti _0__, zdrželi se hlasování _0_. Návrh byl schválen.

23 Veřejné zasedání 18. března 2013 6.Znak a prapor obce Sazená je jedna z mála obcí v regionu, které nemají dosud vlastní znak a prapor. Obecní úřad obdržel řadu nabídek autorizovaných grafických ateliérů, které mají potřebnou kvalifikaci k navrhování těchto symbolů obce a mají oprávnění zajišťovat jejich schválení v Parlamentu České republiky. Na pracovním jednání zastupitelstva byla vybrána firma Mgr. Jan Tejkal, Heraldická tvorba, která nabízela dle názoru zastupitelů nejvhodnější podmínky pro požadovanou akci. Cena – Kč 13.880,-- Firma shromáždila potřebné historické podklady a navrhla celkem 12 variant znaku a vlajky. Základním grafickým prvkem, jak znělo i zadání obce, je sazenský most – který je symbolem, spojujícím obě části obce i její občany. Další prvky znaku vycházely z některých dalších význačných prvků v obci: voda Bakovského potoka, mlýnské kolo, květy nebo strom – symbolizující obrazový význam názvu obce „Sazená“, bílá věž a krokví – symboly převzaté ze znaku investora sazenského zámku – Floriána Gryspeka z Gryspachu.

24 Veřejné zasedání 18. března 2013 A to vše ve tvarech a barvách, které splňují pravidla heraldické tvorby. Bude teď na občanech a zastupitelích Sazené, aby si znaky prohlédli a vybrali z nich několik, které se jim nejvíce líbí. Potom bude výběr předán zhotovitelské firmě, která zajistí předání návrhu do Parlamentu. Tam bude následně připravena dokumentace a zveřejnění symbolů obce v Úředním listu České republiky. Potom můžeme znak používat na všech úředních dokumentech, na veřejných budovách – o způsobu využití rozhodně zastupitelstvo.

25 Veřejné zasedání 18. března 2013

26

27

28 6. Kanalizace Vlastní stavba začíná 20. března – tedy v první jarní den. Podrobnější harmonogram je rozpracován na duben, další průběh bude průběžně upřesňován Ukončení budování hlavních stok je v harmonogramu načasováno do 30. 8. 20. 3. – 2. 4. ČS 1 – A 23 (most); ČS 1 – B 6 (starý obchod) 3. 4. - 5.4. B 6 – B 7 (přechod přes silnici k č.p. 67) 6. 4. – 9. 4. A 5 – A 45 (před č. p. 5, 4, 3) vrba ! B 33 – B 34 (před č. p. 39 – škola) 10. 4. - 17. 4. A 24 – A 28 (č. p. 97 – 38 mlýn podél potoka) B 34 – B38 (podél školy až k č. p. 47) 18. 4. – 21. 4. A28 – A30 (zahrada č. p. 38 – před č. p 117) B37 – B42 (od silnice – č. p.47 - k č. p. 46) 22. 4. – 30. 4. A6 – A8 (mezi č. p. 5 a 36) úplná uzavírka!!! B53 – B56 č. p. 47 - Mičín )

29 Veřejné zasedání 18. března 2013 Podrobný plán úseků bude vyvěšen trvale v chodbě obecního úřadu Projekt je na stránkách obce v části „Kanalizace“ – včetně seznamu domovních přípojet – ten se ještě aktualizuje Postup jednotlivých etap bude zveřejňován na internetových stránkách, ve vývěsce a oznámení bude vhazováno dotčeným občanům do poštovním schránky Termíny výstavby ČOV, komunikace u hřiště, elektropřípojek a přípojky vody k ČOV se ještě upřesňují Domovní přípojky budou (prozatím) zakončovány a zaslepeny na hranicích soukromých pozemků

30 Veřejné zasedání 18. března 2013 Děkuji všem za účast na veřejném zasedání, za připomínky a dotazy a prosím o maximální pochopení a toleranci v letošním roce při budování kanalizace.


Stáhnout ppt "Veřejné zasedání 18. března 2013 Přítomni členové zastupitelstva: - přítomno X ze X členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné - ostatní."

Podobné prezentace


Reklamy Google