Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení a financování obcí a měst Efektivní nástroj rozvoje samosprávy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení a financování obcí a měst Efektivní nástroj rozvoje samosprávy."— Transkript prezentace:

1 Řízení a financování obcí a měst Efektivní nástroj rozvoje samosprávy

2 TEZE VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH SOUVISLOSTÍ ŘÍZENÍ OBCÍ Struktura Kompetence FINANCOVÁNÍ OBCÍ Rozpočet Sestavování rozpočtu ZADLUŽENOST OBCÍ

3 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH SOUVISLOSTÍ Definice obce Změny vyvolané po roce 1989

4 DEFINICE OBCE, MĚSTA Město a obec je sociální organismus, která je geograficky vymezený a relativně stabilní. Je charakterizován souborem dynamických znaků (základních a specifických charakteristik), kterého odlišují od jiných forem osídlení. Definice z pohledu sociologie

5 DEFINICE OBCE, MĚSTA Město a obec je samosprávné společenství občanů s vlastním majetkem a příjmy s nimiž samostatně hospodaří a za toto hospodaření přijímá plnou odpovědnost. Jedná se o samosprávný celek, právnickou osobu do jejichž vnitřních záležitostí lze zasahovat pouze zákonem,který samostatně rozhoduje o rozvoji vlastního území. Právně – ekonomická definice

6 FUNKCE OBCE, MĚSTA FUNKCE OBYTNÁ FUNKCE PRACOVNÍ FUNKCE OBSLUŽNÁ FUNKCE OCHRANY A TVORBY PROSTŘEDÍ

7 ZMĚNY VYVOLANÉ PO ROCE 1989 Po roce 1989, lze spatřovat v řízení a financování municipalit nové přístupy, které se projevují v: samostatnosti obcí a odpovědnosti za vlastní správu; významné postavení starostů za podpory a účasti veřejnosti; důraz na dosahování vyšší efektivnosti; klientský přístup k občanům obce; posilování environmetálního cítění obcí.

8 ZMĚNY VYVOLANÉ PO ROCE 1989 Porovnání přístupů

9 ZMĚNY VYVOLANÉ PO ROCE 1989 a)Příprava víceletých programů zkvalitnění invstic a rozpočtů. a)Nezávisle na provozních obecních rozpočtech. b)Základ pro strategii rozvoje města. b)Zpracování programových strategií (s účasti veřejnosti), jako základ programů zlepšování investic. c)Provádění analýzy k dosažení klíčových cílů – návrhy projektů a programů. d)Stanovování priorit dle reálných finančních možností. e)Spoléhání se více na úvěrové financování Prvky nového přístupu

10 ŘÍZENÍ OBCÍ

11 ŘÍZENÍ OBCE Starosta Zastupitelstvo Rada Výbory Osadní výbory Komise Zvláštní orgány obce Obecní úřad Atd. viz zákon 128/2000 Sb., o obcích Kompetence

12 ŘÍZENÍ OBCE Starosta „Pouze“ první mezi rovnými Vystupuje navenek za obec. Je starosta statutárním zástupcem obce? Může zavazovat obec svým vlastním rozhodnutím? Jmenuje a odvolává tajemníka obce. Svolává a řídí zastupitelstvo. Pozastavuje výkon usnesení rady obce. Otázka přímé volby starosty – ano či ne? Kompetence

13 ŘÍZENÍ OBCE Je nejvyšším orgánem obce (jediný orgán obce volený v přímých volbách občany). Je kolegiálním orgánem a je voleno občany obce. Je řídícím orgánem obce. Má právo rušit usnesení rady obce, jestliže je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva. Zřizuje a ruší příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvaluje jejich zřizovací listiny. Rozhoduje o založení nebo účasti v obchodních společnostech. Schvaluje rozpočet obce a závěrečný účet obce. Rozhoduje o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku a smlouvy o sdružení. Atd. viz zákon 128/2000 Sb., o obcích Kompetence - Zastupitelstvo

14 ŘÍZENÍ OBCE Je kolegiálním orgánem, který vzniká nepřímou volbou. Jedná se o výkonný orgán obce. Složení rady. Kde není obecní rada zvolena, její kompetence přecházejí na starostu. Připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jeho usnesení. Rozhoduje o ukládání pokut, za protiprávní jednání, o uzavírání nájemních smluv, o výsledcích veřejných soutěží, dále hospodaří podle schváleného rozpočtu obce, rozhoduje o podobě obecního úřadu, jmenuje a odvolává vedoucí odborů, schvaluje organizační řád apod. Tam, kde zastupitelstvo má méně jak 15 členů – rada není volena. Počet členů rady se musí pohybovat od 5 do 11 a nesmí přesahovat 1/3 počtu členů zastupitelstva Atd. viz zákon 128/2000 Sb., o obcích Kompetence - Rada

15 ŘÍZENÍ OBCE Výbory Osadní výbory Komise Zvláštní orgány obce Obecní úřad Atd. viz zákon 128/2000 Sb., o obcích Kompetence

16 ŘÍZENÍ OBCE V obci s pověřeným úřadem není jmenován tajemník. Není stanovena dělba práce mezi starostou a místostarostou. Obecní rada nezveřejňuje zápisy z jednání ani vůči členům ze zastupitelstva. Starosta překračuje své pravomoci a staví radu či zastupitelstvo do situace „už takto musíte rozhodnout“ Zastupitelstvo neustále přehodnocuje rozhodnutí rady. Výbory a komise jsou ustanoveny formálně a neplní své úlohy. Zasedání zastupitelstev jsou vedena tak, že občany odrazují. Chyby praxe

17 FINANCOVÁNÍ OBCÍ Je bilancí příjmů a výdajů Je ročním finančním plánem, který by měl zajistit solvetnost obce, tak že připouští pouze ty výdaje obce, které jsou kryty Příjmy, které lze očekávat Existujícími rezervami Půjčkami, které lze získat a splatit Dále: Stanovuje priority Alokuje zdroje mezi různé činnosti Ovlivňuje úroveň odvodní povinnosti občanů obce (místní poplatky, daně apod.) Je právní normou (zákonnost výdajů) Je veřejným dokumentem (poskytuje úplné informace o finanční situaci a plánech obce) Rozpočet

18 FINANCOVÁNÍ OBCÍ Rozhodovací Řídící Kontrolní Rozpočet- tři významové úrovně

19 FINANCOVÁNÍ OBCÍ Typy Časový horizont Příjmová a výdajová stránka Postup sestavování rozpočtu Rozpočet

20 FINANCOVÁNÍ OBCÍ Příjmy Vlastní příjmy Běžné Daňové Nedaňové Kapitálové Přijaté dotace Běžné Kapitálové Rozpočet

21 FINANCOVÁNÍ OBCÍ Rozpočet

22 FINANCOVÁNÍ OBCÍ Celkové příjmy

23 FINANCOVÁNÍ OBCÍ Daňové příjmy

24 FINANCOVÁNÍ OBCÍ Daňové příjmy

25 FINANCOVÁNÍ OBCÍ Daňové příjmy

26 26 Struktura příjmů obcí a hl. m. Prahy v 2007 a 2009 FINANCOVÁNÍ OBCÍ

27 Daňové příjmy

28 FINANCOVÁNÍ OBCÍ Výdaje Běžné Neinvestiční Neinvestiční transfery Neinvestiční půjčky Kapitálové Investiční výdaje Investiční transfery Investiční půjčky Rozpočet

29 FINANCOVÁNÍ OBCÍ Rozpočet - výdaje

30 FINANCOVÁNÍ OBCÍ Rozpočet - výdaje

31 FINANCOVÁNÍ OBCÍ Rozpočet příjmy - výdaje

32 FINANCOVÁNÍ OBCÍ Postup sestavování rozpočtu

33 FINANCOVÁNÍ OBCÍ

34 Participanti procesu sestavování rozpočtu 1. Správce rozpočtu rozešle instrukce a tabulky jednotlivým správcům dílčích rozpočtů. 2. Správce rozpočtu připraví příjmovou stranu rozpočtu. 3. Správci dílčích rozpočtů odevzdají své požadavky (návrhy). 4. Odbor správy majetku (výstavby, investic apod.) připraví návrh kapitálových výdajů. 5. Správce rozpočtu projedná návrhy s jednotlivými správci dílčích rozpočtů a upraví je. 6. Správce rozpočtu zapracuje upravené návrhy dílčích rozpočtů do návrhu rozpočtu a sestaví souhrnné tabulky. 7. Návrh rozpočtu projednají nebo připomínkují, alternativně, správce rozpočtu, správci dílčích rozpočtů, tajemník, starosta, zastupitelé, komise rady, rada a finanční výbor. 8. Je zveřejněn návrh rozpočtu. 9. Zastupitelstvo schválí rozpočet.

35 FINANCOVÁNÍ OBCÍ Postup sestavování rozpočtu Návrhy ročních rozpočtů i rozpočtové výhledy sestavuje profesionální aparát Metodika se odvozuje od skutečného plnění rozpočtu minulých let s přihlédnutím k předpovědím makroekonomických i místně ekonomických ukazatelů (inflace, HDP, nezaměstnanost, vývoj mezd,) – snižuje se tak riziko špatných odhadů

36 FINANCOVÁNÍ OBCÍ Postup sestavování rozpočtu

37 FINANCOVÁNÍ OBCÍ Otázky, které je nutno zvažovat při výdajích z obecního rozpočtu

38 Danové určení obcí a měst

39 ZADLUŽENOST OBCÍ Obce vykázaly ke konci roku 2007 celkový dluh ve výši 79,2 mld. Kč a proti skutečnosti roku 2006 se jedná o pokles ve výši 2,1 %, v absolutním vyjádření se jedná o pokles o 1,7 mld. Kč. Obce poprvé od roku 1993 vykazují meziroční pokles celkového dluhu. Zadluženost obcí k 30. 6. 2008 dosahovala 81,4 miliard korun. Zadluženost obcí k 30. 6. 2009 dosahovala 80,6 miliard korun.

40 ZADLUŽENOST OBCÍ  Systém regulace zadluženosti vychází z principu, kdy se v daném kalendářním období sledují výdaje na splátky závazků a poměřují se k vybraným příjmům.  Sleduje se tedy, kolik prostředků musí obec vynaložit na splátky svých závazků a kolik prostředků jí po úhradě zbude na běžný provozní chod.  Jako únosná hranice pro posuzování úrovně zadluženosti byla po zkušenostech z minulých období stanovena hodnota 30% standardních příjmů použít na splátky závazků a 70 % zbývajících na chod obce (kraje). Koeficient zadluženosti

41 ZADLUŽENOST OBCÍ V celkovém objemu zadluženosti obcí jsou zahrnuty:  bankovní úvěry od peněžních ústavů;  výnosy emitovaných komunálních dluhopisů;  návratné finanční výpomoci a půjčky ze státního rozpočtu a z rozpočtů státních fondů.

42 ZADLUŽENOST OBCÍ Celková

43 ZADLUŽENOST OBCÍ Celková

44 ZADLUŽENOST OBCÍ Statutární města

45 ZADLUŽENOST OBCÍ Vývoj počtu zadlužených obcí

46 ZADLUŽENOST OBCÍ V drtivé většině případů bylo překročení limitu dosaženo vlivem tzv. „zohledňujících ukazatelů“, především jednorázovou splátkou nebo kontokorentním účtem.  Ke konci roku 2004 bylo 171 obcí s dluhovou službou vyšší než stanovený limit.  Ke 31. 12. 2005 překročilo hranici ukazatele dluhové služby 186 obcí, což je nárůst o 15 obcí.  Za rok 2006 má 235 obcí vyšší ukazatel dluhové služby, než je stanovený limit, což představuje nárůst o 49 obcí.  V roce 2007 mělo 245 obcí vyšší ukazatel dluhové služby, nárůst je o 10 obcí. Vývoj počtu zadlužených obcí

47 ZADLUŽENOST OBCÍ

48 Od příštího roku MF ČR začíná monitorovat hospodaření obcí a měst. Prvním rokem tohoto monitorování je rok 2008. Ministerstvo financí, na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, každoročně provede výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace a vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž bude vycházet vždy z údajů k 31.12. příslušného roku. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Podrobnosti na: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/hosp_kraju_obci.html Aktuální informace

49 Závěr Obce představují významný prvek veřejné správy, který vytváří základní kvantitativní a kvalitativní podmínky pro život občanů státu. Základním nástrojem řízení obce je její rozpočet. Transparentní rozpočet spolu s odpovědným a erudovaným managementem obce jsou základním předpokladem pro naplňování výše uvedeného poslání obce. Obce jsou autonomním ekonomickým subjektem, který je plně odpovědný za své hospodaření. Zadluženost obcí není nutné považovat za kritickou, nesmí být však opomenuto sledování jejího vývoje.


Stáhnout ppt "Řízení a financování obcí a měst Efektivní nástroj rozvoje samosprávy."

Podobné prezentace


Reklamy Google