Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení

2 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2011  žadatel – obec  výše podpory – 70 % celkových nákladů – max. 4 mil. Kč  parametr – plocha regenerované části sídliště Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, ve znění nařízení vlády č. 99/2007 Sb.

3 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2011  Poskytování dotací obcím na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů;  panelové sídliště – ucelená skupina bytových domů, postavených panelovou technologií;  dotace poskytována podle nařízení vlády č. 494/2000 Sb. – uvedena příloha postupu při zpracování projektu regenerace a obsahové náležitosti projektu.

4 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2011 Základní podmínky podprogramu  schválený územní plán obce;  zastupitelstvem schválený projekt RPS;  pravomocné územní rozhodnutí, stavební povolení, na úpravu, která je předmětem žádosti o dotaci;  podíl minimálně 30% vlastních finančních prostředků.

5 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2011 Dotaci lze získat na  zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury;  parkovací stání;  dětské hřiště, úpravy zeleně;  budování veřejných rekreačních ploch.

6 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2011 Náležitosti a přílohy žádosti  vytištěný, vyplněný a podepsaný elektronický formulář žádosti;  soupis příloh;  projekt RPS nebo aktualizace dílčí etapy;  doklad o vydání územního plánu obce;  doklad o schválení projektu RPS zastupitelstvem obce;  doklad prokazující vlastnictví staveb a pozemků – LV + snímek z KN (vyznačené území);  pravomocné územní rozhodnutí, stavební povolení;  formulář „Specifické údaje „ – příloha Metodického pokynu.

7 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2011 Doplňující náležitosti žádosti o dotaci  Smlouva/y o dílo na dotované akce (pokud nebylo již součástí žádosti);  doklad o tom, že obec má zajištěny prostředky na dofinancování akce (pokud došlo ke změně částky);  aktualizované údaje o akci, pokud došlo ke změně (formulář EDS/ISPROFIN).

8 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2011 Hodnocení žádostí – kritéria  Kvalita projektu RPS – max. 70 bodů Hodnotí se kvalita projektu a soulad s nařízením vlády 494/2000 Sb. Hodnocení provádí ÚÚR – možnost konzultace projektu RPS  Místo realizace – max. 10 bodů zvýhodnění projektu se soustředěnou podporou státu podle UV č. 141 ze dne 22. 2. 2010  Zatížení obce panelovou technologií – max. 20 bodů Hodnotí se poměr bytů vystavěných panelovou technologií ku celkovému počtu trvale obydlených bytů v obci. v případě stejného počtu bodů u více žádostí – datum doručení žádosti na MMR

9 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2011 Podmínky pro použití dotace  čerpání dotace je vázáno pouze na financování úprav, na které byla poskytnuta  dotace je poskytována v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb. a zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech  poskytování dotace – NV musí být v souladu se zvláštním zákonem upravujícím postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory…… (např. parkovací stání – nesmí být placené)

10 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2011 Nedostatky předkládaných projektů  řešení pouze jednoho problému – např. pouze parkování;  veškeré úpravy mohou být pouze na pozemcích státu nebo obce – nikoliv soukromého vlastnictví;  nedostatečné vazby mezi vyhodnocenou anketou a realizací projektu;  nedoloženy motivační skici;  ekonomická část – nedostatečné provázání etap s náklady;  nedoložení schválení projektu (etapy) zastupitelstvem.

11 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2011 Často kladené dotazy  Co to je aktualizace projektu? Projekt je nahrazen zprávou, která aktualizuje především ekonomickou část projektu obsahující popis realizovaných etap, upřesňující obsah a náklady na současnou etapu a obsah a náklady dalších etap. Ke zprávě je již přiložen výkres s vyznačením již realizovaných úprav, s etapou, na kterou je žádána dotace a s návrhem dalších etap podle schváleného komplexního projektu.

12  Projekt regenerace sídliště máme rozdělen do 9 etap, komplexní projekt byl předložen na MMR v r.2005, v roce 2006 a 2007 realizovány dvě dílčí etapy, v roce 2008-2010 pauza. Při pokračování dle původního projektu musí etapy rozvržené v původní studii (z r. 2005) přesně odpovídat úsekům řešeným aktualizovanou PD? Ano, projekt musí být v souladu s aktualizovanou PD.  Termín realizace akce. Je uveden v Rozhodnutí, je to závazný termín pro předání protokolu o „Předání a převzetí díla“. Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2011

13 Možnost konzultace projektů RPS Kontakt Ústav územního rozvoje Jakubské nám. 3 601 00 Brno Ing. arch. Hana Halasová Tel.: 542 423 118 E – mail: halasova@uur.cz

14 Děkuji Vám za pozornost Renáta Veisová Tel. 224 861 167 E – mail: Renata.Veisova@mmr.czRenata.Veisova@mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení."

Podobné prezentace


Reklamy Google