Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Povinnosti obcí v oblasti požární ochrany Z pohledu IZS a jednotky PO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Povinnosti obcí v oblasti požární ochrany Z pohledu IZS a jednotky PO."— Transkript prezentace:

1 Povinnosti obcí v oblasti požární ochrany Z pohledu IZS a jednotky PO

2 zřizuje jednotku SDH obce zřizuje jednotku SDH obce udržuje akceschopnost JSDH obce udržuje akceschopnost JSDH obce odbornou přípravu členů JSDH obce zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDH obce zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDH obce zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDH obce zabezpečuje a hradí pro členy JSDH obce preventivní zdravotní prohlídky zabezpečuje a hradí pro členy JSDH obce preventivní zdravotní prohlídky zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost

3 poskytuje náhradu ušlého výdělku členům JSDH obce při účasti na zásahu v pracovní době nebo v době příjmu z podnikání nebo samostatně výdělečné činnosti poskytuje náhradu ušlého výdělku členům JSDH obce při účasti na zásahu v pracovní době nebo v době příjmu z podnikání nebo samostatně výdělečné činnosti zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů PO a požárně bezpečnostních zařízení zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů PO a požárně bezpečnostních zařízení zajišťuje péči o členy JSDH obce při zásahu za ztížených podmínek nebo v déletrvajícím na území obce zajišťuje péči o členy JSDH obce při zásahu za ztížených podmínek nebo v déletrvajícím na území obce

4 spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany. Za tím účelem může sdružovat prostředky spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany. Za tím účelem může sdružovat prostředky zajišťuje účast velitelů a strojníků JSDH obce na jejich odborné přípravě zajišťuje účast velitelů a strojníků JSDH obce na jejich odborné přípravě zajišťuje úkoly PO pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu zajišťuje úkoly PO pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

5 Zpracovává stanovenou dokumentaci o zřízení jednotky SDH obce nebo společné jednotky PO o zřízení jednotky SDH obce nebo společné jednotky PO k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu plán výkonu služby členů JSDH vybraných obcí ( JPO II )a tu včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště plán výkonu služby členů JSDH vybraných obcí ( JPO II )a tu včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště

6 RÁMCOVÝ PROGRAM KONTROLY AKCESCHOPNOSTI JEDNOTKY SDH OBCÍ Kontrola organizační připravenosti Kontrola organizační připravenosti Kontrola odborné připravenosti Kontrola odborné připravenosti Kontrola technické připravenosti Kontrola technické připravenosti Související předpisy: Zákon ČNR 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně (dále jen „nařízení vlády“)

7 Kontrola organizační připravenosti obec zřídila jednotku SDH podle § 29 odst. (1) písm. a) zákona a vydala zřizovací listinu jednotky SDH podle § 12 písm. a) nařízení vlády, obec zřídila jednotku SDH podle § 29 odst. (1) písm. a) zákona a vydala zřizovací listinu jednotky SDH podle § 12 písm. a) nařízení vlády, obec vydala jmenovací dekret veliteli jednotky podle § 12 písm. c) nařízení vlády, obec vydala jmenovací dekret veliteli jednotky podle § 12 písm. c) nařízení vlády, obec vydala seznam členů jednotky se stanovením funkcí podle § 12 písm. d) nařízení vlády a přílohy č. 4 vyhlášky obec vydala seznam členů jednotky se stanovením funkcí podle § 12 písm. d) nařízení vlády a přílohy č. 4 vyhlášky

8 členové jednotky jsou starší 18-ti let podle § 65 odst. (4) zákona, členové jednotky jsou starší 18-ti let podle § 65 odst. (4) zákona, velitel jednotky pro zabezpečení pohotovosti zpracovává plán výkonu služby členů podle § 20 nařízení vlády, velitel jednotky pro zabezpečení pohotovosti zpracovává plán výkonu služby členů podle § 20 nařízení vlády, je vedena dokumentace o výjezdech a zásazích podle § 19 písm. c) a § 20 odst. (4) vyhlášky je vedena dokumentace o výjezdech a zásazích podle § 19 písm. c) a § 20 odst. (4) vyhlášky

9 Kontrola odborné připravenosti je vedena dokumentace o odborné způsobilosti velitelů a strojníků podle § 72 odst. (1) zákona a § 12 písm. d) nařízení vlády, je vedena dokumentace o odborné způsobilosti velitelů a strojníků podle § 72 odst. (1) zákona a § 12 písm. d) nařízení vlády, je vedena předepsaná dokumentace podle § 19 a § 20 vyhlášky, je vedena předepsaná dokumentace podle § 19 a § 20 vyhlášky, jsou k dispozici doklady o zdravotní způsobilosti členů jednotky (§ 12 písm. d)) nařízení vlády, jsou k dispozici doklady o zdravotní způsobilosti členů jednotky (§ 12 písm. d)) nařízení vlády,

10 velitel jednotky řídí, organizuje a ověřuje odbornou přípravu členů jednotky (zda je určen rozsah odborné přípravy) podle § 36 odst. (2) a (3) a podle § 40 odst. (4) vyhlášky se členové jednotky zúčastňují odborné přípravy (zda jsou vedeny záznamy o provádění pravidelné odborné přípravy) podle § 72 odst. (3) zákona a § 19 písm. b) a § 20 odst. (2) vyhlášky, velitel jednotky řídí, organizuje a ověřuje odbornou přípravu členů jednotky (zda je určen rozsah odborné přípravy) podle § 36 odst. (2) a (3) a podle § 40 odst. (4) vyhlášky se členové jednotky zúčastňují odborné přípravy (zda jsou vedeny záznamy o provádění pravidelné odborné přípravy) podle § 72 odst. (3) zákona a § 19 písm. b) a § 20 odst. (2) vyhlášky, velitel jednotky má k dispozici materiály a podklady pro řízení, organizování, ověřování a provádění pravidelné odborné přípravy členů podle § 19 písm. d) a 36 odst. (3) vyhlášky, velitel jednotky má k dispozici materiály a podklady pro řízení, organizování, ověřování a provádění pravidelné odborné přípravy členů podle § 19 písm. d) a 36 odst. (3) vyhlášky, je velitelem jednotky prováděno jedenkrát ročně ověření odborné přípravy všech hasičů jednotky a jsou o něm vyhotoveny protokoly podle § 36 odst. (4) vyhlášky, je velitelem jednotky prováděno jedenkrát ročně ověření odborné přípravy všech hasičů jednotky a jsou o něm vyhotoveny protokoly podle § 36 odst. (4) vyhlášky, obsluha jednotlivých vybraných druhů techniky a technických prostředků (např. radiostanice, pagery, DT, MP, lezecká technika apod.) je zabezpečena hasiči s patřičnou odbornou způsobilostí nebo schopnostmi podle § 8 vyhlášky. obsluha jednotlivých vybraných druhů techniky a technických prostředků (např. radiostanice, pagery, DT, MP, lezecká technika apod.) je zabezpečena hasiči s patřičnou odbornou způsobilostí nebo schopnostmi podle § 8 vyhlášky.

11 Kontrola technické připravenosti vybavení technikou a věcnými prostředky odpovídá dané kategorii jednotky podle příloha č. 4 vyhlášky, vybavení technikou a věcnými prostředky odpovídá dané kategorii jednotky podle příloha č. 4 vyhlášky, jsou prováděny pravidelné kontroly technického stavu požární techniky a věcných prostředků požární ochrany a vedeny patřičné záznamy podle § 8 odst. (3) vyhlášky, jsou prováděny pravidelné kontroly technického stavu požární techniky a věcných prostředků požární ochrany a vedeny patřičné záznamy podle § 8 odst. (3) vyhlášky, zda lze vyhlásit poplach jednotce podle §15 nařízení vlády, zda lze vyhlásit poplach jednotce podle §15 nařízení vlády, jednotka splňuje limit výjezdu pro danou kategorii jednotky – jednotka splňuje limit výjezdu pro danou kategorii jednotky – JPO II - do 5-ti minut od vyhlášení poplachu výjezd minimálně družstva o zmenšeném početním stavu podle § 11 odst. (2) písm. c) vyhlášky JPO III a JPO V – do 10-ti minut od vyhlášení poplachu výjezd minimálně družstva o zmenšeném početním stavu podle § 11 odst. (2) písm. c) vyhlášky

12 Neinvestiční dotace 1) výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí dále kurzy nositelů dýchací techniky, techniků dobrovolné jednotky PO nebo na jiné specializační kurzy, např. obsluha motorové řetězových pil a instrukčně metodická zaměstnání apod. 1) výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí dále kurzy nositelů dýchací techniky, techniků dobrovolné jednotky PO nebo na jiné specializační kurzy, např. obsluha motorové řetězových pil a instrukčně metodická zaměstnání apod. Obce hradí členovi, který se příslušného kurzu zúčastnil: refundaci mzdy, cestovní náklady, tzn. stravné pokud je člen na odborné přípravě hradil, výdaje na dopravu do místa a z místa pořádání odborné přípravy. Stravné však může také obec hradit přímo tomu, kdo odbornou přípravu pořádal.

13 2) výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního informačního střediska HZS KH kraje mimo územní obvod. 2) výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního informačního střediska HZS KH kraje mimo územní obvod. Paušálně je předělována dotace 1000 Kč na jeden výjezd. V případě vyšších nákladů, může obec vyčíslit náklady na zásah a požádat prostřednictvím příslušného ÚO o uhrazení skutečných nákladů (pouze PHM, hasiva, refundace mzdy).

14 3) Výdaje na udržení akceschopnosti jednotek SDH vybraných obcí kategorie JPO II ve formě příspěvku: maximálně do výše 50 % mzdových výdajů a zákonného pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II v pracovní pohotovosti mimo pracoviště (hasičskou zbrojnici). Účelová dotace je stanovena na rok 2007 ve výši 150.000,- Kč na jednu jednotku SDH obce kategorie JPO II. 3) Výdaje na udržení akceschopnosti jednotek SDH vybraných obcí kategorie JPO II ve formě příspěvku: maximálně do výše 50 % mzdových výdajů a zákonného pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II v pracovní pohotovosti mimo pracoviště (hasičskou zbrojnici). Účelová dotace je stanovena na rok 2007 ve výši 150.000,- Kč na jednu jednotku SDH obce kategorie JPO II.

15 4) Výdaje na udržení akceschopnosti jednotek SDH vybraných obcí kategorie JPO II nebo JPO III ve formě příspěvku : maximálně do výše 50 % mzdových výdajů a zákonného pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru. 4) Výdaje na udržení akceschopnosti jednotek SDH vybraných obcí kategorie JPO II nebo JPO III ve formě příspěvku : maximálně do výše 50 % mzdových výdajů a zákonného pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru. - Na jednoho člena (hlavní pracovní poměr) je stanovena účelová dotace ve výši 25.000,- Kč. - Více jak čtyři členové - 50.000,- Kč na člena.

16 5) Výdaje na udržení akceschopnosti jednotek SDH vybraných obcí kategorie JPO II nebo JPO III ve formě příspěvku: na věcné vybavení 5) Výdaje na udržení akceschopnosti jednotek SDH vybraných obcí kategorie JPO II nebo JPO III ve formě příspěvku: na věcné vybavení

17 Pořízení nové techniky Dotace na obnovu techniky Obnova CAS Obnova CAS 50 % maximálně 2 000 000,- Kč Obnova DA Obnova DA 50 % maximálně 800 000,- Kč 50 % maximálně 800 000,- Kč

18 Diskuze a dotazy Diskuze a dotazy

19 Děkuji za pozornost kpt. Ing. David Petřík mjr. Bc. Rudolf Jelínek Odbor IZS a služeb HZS KH kraje


Stáhnout ppt "Povinnosti obcí v oblasti požární ochrany Z pohledu IZS a jednotky PO."

Podobné prezentace


Reklamy Google