Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodická sdělení a účetní legislativa 18. 12. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodická sdělení a účetní legislativa 18. 12. 2014."— Transkript prezentace:

1 Metodická sdělení a účetní legislativa 18. 12. 2014

2 Obsah prezentace Rekapitulace metodických sdělení zpracovaných OE v roce 2014 Informace k vybraným připravovaným změnám legislativy 2

3 3

4 1/2014 Návrh účtového rozvrhu zapracovány legislativní změny a zohlednění možnosti plného rozsahu účetnictví AÚ nutné striktně dodržovat – účetní data zdrojem informací pro analýzy, reporty atd. datové sklady do budoucna základním nástrojem pro hodnocení a řízení PO některé nedostatky již řešeny, důsledně sestavit účtový rozvrh na rok 2015 nyní možnost zasílat případné podněty k úpravám 4

5 Předávání účetních dat - problémy Nedodržování AÚ Rozdíly ve výkazech mezitímních účetních závěrek zaslaných PO a sestavených na základě účetních dat: – za pololetí 2014 se vyskytly u 24 neškolských PO – nutné eliminovat – v roce 2015 bude ověřováno a v případě nesrovnalostí budou PO kontaktovány přes problémy začínají datové sklady fungovat: Děkujeme za spolupráci! 5

6 2/2014 Odpisování rovnoměrný způsob (SÚS i výkonový) po celou dobu užívání majetku informace v příloze k účetní závěrce (varianty) zařazení – odpisování od 1. dne následujícího měsíce vyřazení – odpisování včetně měsíce vyřazení zbytková hodnota – nově definována v ČÚS 708 – na postoji OEP se nic nemění, tzn. doporučujeme 0 přehodnocování dob odpisování  6

7 3/2014 Čerpání RF na další rozvoj činnosti vydáno z důvodu zvýšení jistoty v přístupu JMK k uvedenému čerpání RF další rozvoj činnosti ? – i zajištění dalšího fungování organizace veškeré neinvestiční náklady (vč. oprav a údržby, spotřeby energií, osobních nákladů) náklady nepokryté jinými zdroji náklady a jejich výše musí být jednoznačně identifikovatelné (odkaz na konkrétní doklad) zapojením nevytvářet zisk 7

8 4/2014 Úhrady od ZP tržby od ZP (výkonový způsob i předběžná úhrada) v průběhu roku na D 602 korekce dohadnými položkami (zejména konec roku – nutno průkazně doložit): – předpis doplatku MD 388D 602 – předpis vratkyMD 602 D 389 v následujícím roce vyúčtování od ZP a následně vypořádání dohadných položek platby nejsou zálohami („plnění“ již proběhlo) pro účtování předpisu a úhrady vratky navrhováno použití saldokontního účtu 311 8

9 5/2014 Prodej svěřeného majetku variantně pro plátce / neplátce DPH za povinnosti vyplývající ze ZDP odpovídá JMK za povinnosti vyplývající ze ZDPH odpovídá PO JMK vlastníkem majetku > náleží mu příjem z jeho prodeje MS obsahuje konkrétní postupy při prodeji: – písemná kupní smlouva – faktura – pokladní doklad 9

10 5/2014 - doklady PO o prodeji informuje OE a zašle doklady: – Protokol o předání a převzetí majetku – Doklad o použití (pokud byl vystaven) – Oznámení o vyřazení movitého majetku JMK svěřeného PO – při úhradě v hotovosti PO odvede přijaté peníze na účet JMK + zašle avízo o platbě 10

11 5/2014 - účtování vyřazení majetku z účetní evidence a případný mimořádný odpis zůstatkové ceny provede JMK, organizaci je majetek předem „odsvěřen“: – pořizovací cena D 022 – oprávkyMD 082 – zůstatková cenaMD 401 (403) PAP – typ změny 458 – bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn 11

12 5/2014 – DPH při prodeji majetku, který sloužil ke zdanitelným plněním i k plněním od daně osvobozeným, při jehož pořízení mohl být uplatněn nárok na odpočet DPH na vstupu (plný nebo krácený), je nutno při jeho vyřazení z užívání zatížit DPH na výstupu v plné výši DPH bude vyčíslena z prodejní ceny jako z ceny včetně DPH PO vystaví Doklad o použití podle § 32 ZDPH 12

13 6/2014 Daňová úspora § 20 odst. 7 ZDP – možnost snížení základu daně u veř. prospěšného poplatníka až o 30 % 300 tis. Kč – 1000 tis. Kč do výše základu daně od 2014 se netýká poskytovatelů zdrav. služeb pokud není ve 3 následujících úč. obdobích prokázáno její použití, musí být dodaněna – nejpozději ve zdaňovacím období, kdy končí lhůta pro prokázání – pouze nepoužitá část úspory – zvýšení základu daně o odpovídající částku 13

14 6/2014 – použití úspory ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně: – hlavní činnost nebo její část posuzovaná samostatně podle ZDP, která je z daňového hlediska ztrátová (daňově uznatelné náklady překračují příjmy) – ztráta musí být vyšší než daňová úspora PO by měla pro daňové účely členit hlavní činnost dle jednotlivých druhů činnosti – různé názory na podrobnost členění – vhodné upravit směrnicí 14

15 6/2014 – prokázání použití není samostatným účetním případem, ale musí být zaznamenáno v účetnictví prokazuje se: – výstupem z účetního systému (AÚ, středisko, …) – účetními doklady označenými: Tyto náklady slouží k prokázání použití daňové úspory za zdaňovací období … ve výši … Kč. 15

16 6/2014 - příklad daňová úspora z roku 2013 ve výši 57 tis. Kč (základ daně snížen o 300 tis. Kč) v roce 2014 (v Kč): VH hlavní činnosti upravený dle ZDP Možnost použití daňové úspory z roku 2013 Případné dodanění za rok 2016 – zvýšení základu daně -100 00057 0000 -26 00025 999163 100 0000300 000 16

17 7/2014 Nekrytí IF zůstatek IF vytvořený odpisy pokrytými výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů: – kumulativní výše za roky 2013 a 2014 – nebude kryt penězi, ale nelze o něj IF výsledkově snížit – uvést informaci do přílohy k účetní závěrce včetně částky „fiktivní“ zůstatek, se kterým nelze nijak nakládat 17

18 Transfery a investiční dotace od JMK v účetní závěrce za rok 2014 PP – SÚ 348 i 384 vyrovnány, celý PP na SÚ 672 ID – SÚ 348 „i 401“ vyrovnány, případné nevyčerpané prostředky součástí zůstatku IF ÚPP – s dobou použitelnosti do roku 2015 a delší – vyplacené prostředky v plné výši na SÚ 374, vyčerpané v roce 2014 na MD 388 a D 672 – se schválenou dobou použitelnosti do 31. 12. 2014 – zúčtování záloh ve výši vyčerpaných prostředků (MD 374/D 348), tzn. nevyčerpané prostředky na SÚ 374 případné vratky (+ předpis u ID) až v roce 2015 18

19 Předpokládané změny účetní (a související) legislativy novela zákona č. 563/1991 Sb. novely vyhlášek č. 410/2009 Sb. a 383/2009 Sb. „konsolidační vyhláška státu“ novela zákona č. 250/2000 Sb. zákon o rozpočtové odpovědnosti zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veř. správě daňové zákony (DPH!) 19

20 Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví zejména z důvodu zapracování směrnice EU a dokončení rekodifikace v souvislosti s NOZ použije se poprvé v r. 2016 zavedena kategorizace účetních jednotek – mikro, malé, střední, velké (VÚJ vždy velké) nová úprava jednoduchého účetnictví zjednodušený rozsah účetnictví – PO pokud tak rozhodne zřizovatel (bez ohledu na zapojení do konsolidace) 20

21 Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. dělená účinnost novely z roku 2013 účinnost od 1. 1. 2015 nově SÚ 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce – z titulu dotací SÚ 342 nově Ostatní daně, poplatky a obdobná plnění – bude zahrnovat původní 342 a 344 (změna již v PS) legislativně technické úpravy (minulá → předcházející, upřesnění vysvětlení položek atd.) právo stavby a věcná břemena 21

22 Právo stavby a věcná břemena novou úpravu dle návrhu možno použít již v účetní závěrce k 31. 12. 2014 právo stavby vždy účtovat a odpisovat samostatně (bez ohledu na výši ocenění SÚ 021 Stavby) věcná břemena : – součást ocenění stavby (nebo zásob) – SÚ 029 Ostatní DHM (> 40 tis. Kč) – SÚ 028 Drobný DHM (< 40 tis. Kč) 22

23 Novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. účinnost od 1. 1. 2015 úpravy v souvislosti s konsolidační vyhláškou státu úpravy přílohy č. 2a (PAP) – SÚ 321 partner P10 přechodné ustanovení pro PO – za rok 2015 nevykazují a nepředávají údaje pro účely konsolidace (obdobně jako v roce 2014 – partneři P2X, nové části XIV-XVII, průměrná marže X identifikátor VZ ?) 23

24 Konsolidační vyhláška státu ministrem podepsána 11. 12. 2014, ve Sb. do konce roku účinnost od 1. 1. 2015 oproti předchozímu návrhu úpravy dle NOZ postupné zapojování ÚJ do konsolidace: – 2015 – OSS, kraje, obce, DSO, RRRS, SF – 2016 – všechny VÚJ (PO) a ostatní subjekty metodická podpora (návod) k vyplňování „nových“ částí PAP součástí konsolidačního manuálu (stejné jako PKP) 24 dle posledního návrhu

25 Účetní legislativa - různé připravována novela ČÚS 703 Transfery – konečných příjemců (PO) by se změny neměly téměř dotknout v následujícím období MFČR plánuje řešit fondy, z účetní legislativy snad jen konsolidace 25

26 Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech úz. rozpočtů tzv. „dotační novela“ předpokládaná účinnost od 1. 1. 2015 nová pravidla pro poskytování dotací a NFV (povinnost zveřejňování smluv, lhůty atd.) úpravy v oblasti porušení rozpočtové kázně fondy PO – zejména formulační úpravy – RF – použití účelových darů v souladu s určením – investiční fond → fond investic + jeho tvorba a čerpání – FO – možnost tvorby z darů účelově určených na platy 26

27 Návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti + zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti + novelizace souvisejících předpisů navrhována účinnost od 1. 1. 2015 – pravděpodobně bude odsunuto na 2016 cílem transparentnost a udržitelnost veř. financí předpokládaný dopad na PO zejména: – povinnost schvalování rozpočtu zřizovatelem – povinnost zveřejnění rozpočtu (webové stránky) 27

28 Zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v současné době probíhá vnější připomínkové řízení navrhována účinnost od 1. 1. 2016 ze strany krajů budou vzneseny zásadní výhrady a připomínky momentálně záměrem zákon zrušit 28

29 Daňové zákony v listopadu vydány novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty další novela zákona o dani z přidané hodnoty aktuálně vrácena Senátem s připomínkami – její součástí i zrušení snížení hranice obratu pro povinnou registraci plátce na 750 tis. Kč – stále se předpokládá vydání s účinností od 1. 1. 2015 informace ke změnám na webu MFČR (přehled změn, informace GFŘ): – http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-legislativa http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-legislativa 29

30 Děkuji za pozornost Ing. Martin Minář minar.martin@kr-jihomoravsky.cz Tel. 541 65 2242


Stáhnout ppt "Metodická sdělení a účetní legislativa 18. 12. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google