Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodická sdělení a účetní legislativa 18. 12. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodická sdělení a účetní legislativa 18. 12. 2014."— Transkript prezentace:

1 Metodická sdělení a účetní legislativa

2 Obsah prezentace Rekapitulace metodických sdělení zpracovaných OE v roce 2014 Informace k vybraným připravovaným změnám legislativy 2

3 3

4 1/2014 Návrh účtového rozvrhu zapracovány legislativní změny a zohlednění možnosti plného rozsahu účetnictví AÚ nutné striktně dodržovat – účetní data zdrojem informací pro analýzy, reporty atd. datové sklady do budoucna základním nástrojem pro hodnocení a řízení PO některé nedostatky již řešeny, důsledně sestavit účtový rozvrh na rok 2015 nyní možnost zasílat případné podněty k úpravám 4

5 Předávání účetních dat - problémy Nedodržování AÚ Rozdíly ve výkazech mezitímních účetních závěrek zaslaných PO a sestavených na základě účetních dat: – za pololetí 2014 se vyskytly u 24 neškolských PO – nutné eliminovat – v roce 2015 bude ověřováno a v případě nesrovnalostí budou PO kontaktovány přes problémy začínají datové sklady fungovat: Děkujeme za spolupráci! 5

6 2/2014 Odpisování rovnoměrný způsob (SÚS i výkonový) po celou dobu užívání majetku informace v příloze k účetní závěrce (varianty) zařazení – odpisování od 1. dne následujícího měsíce vyřazení – odpisování včetně měsíce vyřazení zbytková hodnota – nově definována v ČÚS 708 – na postoji OEP se nic nemění, tzn. doporučujeme 0 přehodnocování dob odpisování  6

7 3/2014 Čerpání RF na další rozvoj činnosti vydáno z důvodu zvýšení jistoty v přístupu JMK k uvedenému čerpání RF další rozvoj činnosti ? – i zajištění dalšího fungování organizace veškeré neinvestiční náklady (vč. oprav a údržby, spotřeby energií, osobních nákladů) náklady nepokryté jinými zdroji náklady a jejich výše musí být jednoznačně identifikovatelné (odkaz na konkrétní doklad) zapojením nevytvářet zisk 7

8 4/2014 Úhrady od ZP tržby od ZP (výkonový způsob i předběžná úhrada) v průběhu roku na D 602 korekce dohadnými položkami (zejména konec roku – nutno průkazně doložit): – předpis doplatku MD 388D 602 – předpis vratkyMD 602 D 389 v následujícím roce vyúčtování od ZP a následně vypořádání dohadných položek platby nejsou zálohami („plnění“ již proběhlo) pro účtování předpisu a úhrady vratky navrhováno použití saldokontního účtu 311 8

9 5/2014 Prodej svěřeného majetku variantně pro plátce / neplátce DPH za povinnosti vyplývající ze ZDP odpovídá JMK za povinnosti vyplývající ze ZDPH odpovídá PO JMK vlastníkem majetku > náleží mu příjem z jeho prodeje MS obsahuje konkrétní postupy při prodeji: – písemná kupní smlouva – faktura – pokladní doklad 9

10 5/ doklady PO o prodeji informuje OE a zašle doklady: – Protokol o předání a převzetí majetku – Doklad o použití (pokud byl vystaven) – Oznámení o vyřazení movitého majetku JMK svěřeného PO – při úhradě v hotovosti PO odvede přijaté peníze na účet JMK + zašle avízo o platbě 10

11 5/ účtování vyřazení majetku z účetní evidence a případný mimořádný odpis zůstatkové ceny provede JMK, organizaci je majetek předem „odsvěřen“: – pořizovací cena D 022 – oprávkyMD 082 – zůstatková cenaMD 401 (403) PAP – typ změny 458 – bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn 11

12 5/2014 – DPH při prodeji majetku, který sloužil ke zdanitelným plněním i k plněním od daně osvobozeným, při jehož pořízení mohl být uplatněn nárok na odpočet DPH na vstupu (plný nebo krácený), je nutno při jeho vyřazení z užívání zatížit DPH na výstupu v plné výši DPH bude vyčíslena z prodejní ceny jako z ceny včetně DPH PO vystaví Doklad o použití podle § 32 ZDPH 12

13 6/2014 Daňová úspora § 20 odst. 7 ZDP – možnost snížení základu daně u veř. prospěšného poplatníka až o 30 % 300 tis. Kč – 1000 tis. Kč do výše základu daně od 2014 se netýká poskytovatelů zdrav. služeb pokud není ve 3 následujících úč. obdobích prokázáno její použití, musí být dodaněna – nejpozději ve zdaňovacím období, kdy končí lhůta pro prokázání – pouze nepoužitá část úspory – zvýšení základu daně o odpovídající částku 13

14 6/2014 – použití úspory ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně: – hlavní činnost nebo její část posuzovaná samostatně podle ZDP, která je z daňového hlediska ztrátová (daňově uznatelné náklady překračují příjmy) – ztráta musí být vyšší než daňová úspora PO by měla pro daňové účely členit hlavní činnost dle jednotlivých druhů činnosti – různé názory na podrobnost členění – vhodné upravit směrnicí 14

15 6/2014 – prokázání použití není samostatným účetním případem, ale musí být zaznamenáno v účetnictví prokazuje se: – výstupem z účetního systému (AÚ, středisko, …) – účetními doklady označenými: Tyto náklady slouží k prokázání použití daňové úspory za zdaňovací období … ve výši … Kč. 15

16 6/ příklad daňová úspora z roku 2013 ve výši 57 tis. Kč (základ daně snížen o 300 tis. Kč) v roce 2014 (v Kč): VH hlavní činnosti upravený dle ZDP Možnost použití daňové úspory z roku 2013 Případné dodanění za rok 2016 – zvýšení základu daně

17 7/2014 Nekrytí IF zůstatek IF vytvořený odpisy pokrytými výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů: – kumulativní výše za roky 2013 a 2014 – nebude kryt penězi, ale nelze o něj IF výsledkově snížit – uvést informaci do přílohy k účetní závěrce včetně částky „fiktivní“ zůstatek, se kterým nelze nijak nakládat 17

18 Transfery a investiční dotace od JMK v účetní závěrce za rok 2014 PP – SÚ 348 i 384 vyrovnány, celý PP na SÚ 672 ID – SÚ 348 „i 401“ vyrovnány, případné nevyčerpané prostředky součástí zůstatku IF ÚPP – s dobou použitelnosti do roku 2015 a delší – vyplacené prostředky v plné výši na SÚ 374, vyčerpané v roce 2014 na MD 388 a D 672 – se schválenou dobou použitelnosti do – zúčtování záloh ve výši vyčerpaných prostředků (MD 374/D 348), tzn. nevyčerpané prostředky na SÚ 374 případné vratky (+ předpis u ID) až v roce

19 Předpokládané změny účetní (a související) legislativy novela zákona č. 563/1991 Sb. novely vyhlášek č. 410/2009 Sb. a 383/2009 Sb. „konsolidační vyhláška státu“ novela zákona č. 250/2000 Sb. zákon o rozpočtové odpovědnosti zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veř. správě daňové zákony (DPH!) 19

20 Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví zejména z důvodu zapracování směrnice EU a dokončení rekodifikace v souvislosti s NOZ použije se poprvé v r zavedena kategorizace účetních jednotek – mikro, malé, střední, velké (VÚJ vždy velké) nová úprava jednoduchého účetnictví zjednodušený rozsah účetnictví – PO pokud tak rozhodne zřizovatel (bez ohledu na zapojení do konsolidace) 20

21 Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. dělená účinnost novely z roku 2013 účinnost od nově SÚ 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce – z titulu dotací SÚ 342 nově Ostatní daně, poplatky a obdobná plnění – bude zahrnovat původní 342 a 344 (změna již v PS) legislativně technické úpravy (minulá → předcházející, upřesnění vysvětlení položek atd.) právo stavby a věcná břemena 21

22 Právo stavby a věcná břemena novou úpravu dle návrhu možno použít již v účetní závěrce k právo stavby vždy účtovat a odpisovat samostatně (bez ohledu na výši ocenění SÚ 021 Stavby) věcná břemena : – součást ocenění stavby (nebo zásob) – SÚ 029 Ostatní DHM (> 40 tis. Kč) – SÚ 028 Drobný DHM (< 40 tis. Kč) 22

23 Novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. účinnost od úpravy v souvislosti s konsolidační vyhláškou státu úpravy přílohy č. 2a (PAP) – SÚ 321 partner P10 přechodné ustanovení pro PO – za rok 2015 nevykazují a nepředávají údaje pro účely konsolidace (obdobně jako v roce 2014 – partneři P2X, nové části XIV-XVII, průměrná marže X identifikátor VZ ?) 23

24 Konsolidační vyhláška státu ministrem podepsána , ve Sb. do konce roku účinnost od oproti předchozímu návrhu úpravy dle NOZ postupné zapojování ÚJ do konsolidace: – 2015 – OSS, kraje, obce, DSO, RRRS, SF – 2016 – všechny VÚJ (PO) a ostatní subjekty metodická podpora (návod) k vyplňování „nových“ částí PAP součástí konsolidačního manuálu (stejné jako PKP) 24 dle posledního návrhu

25 Účetní legislativa - různé připravována novela ČÚS 703 Transfery – konečných příjemců (PO) by se změny neměly téměř dotknout v následujícím období MFČR plánuje řešit fondy, z účetní legislativy snad jen konsolidace 25

26 Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech úz. rozpočtů tzv. „dotační novela“ předpokládaná účinnost od nová pravidla pro poskytování dotací a NFV (povinnost zveřejňování smluv, lhůty atd.) úpravy v oblasti porušení rozpočtové kázně fondy PO – zejména formulační úpravy – RF – použití účelových darů v souladu s určením – investiční fond → fond investic + jeho tvorba a čerpání – FO – možnost tvorby z darů účelově určených na platy 26

27 Návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti + zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti + novelizace souvisejících předpisů navrhována účinnost od – pravděpodobně bude odsunuto na 2016 cílem transparentnost a udržitelnost veř. financí předpokládaný dopad na PO zejména: – povinnost schvalování rozpočtu zřizovatelem – povinnost zveřejnění rozpočtu (webové stránky) 27

28 Zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v současné době probíhá vnější připomínkové řízení navrhována účinnost od ze strany krajů budou vzneseny zásadní výhrady a připomínky momentálně záměrem zákon zrušit 28

29 Daňové zákony v listopadu vydány novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty další novela zákona o dani z přidané hodnoty aktuálně vrácena Senátem s připomínkami – její součástí i zrušení snížení hranice obratu pro povinnou registraci plátce na 750 tis. Kč – stále se předpokládá vydání s účinností od informace ke změnám na webu MFČR (přehled změn, informace GFŘ): – 29

30 Děkuji za pozornost Ing. Martin Minář Tel


Stáhnout ppt "Metodická sdělení a účetní legislativa 18. 12. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google