Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVELA ZÁKONA Č. 334/1992 SB., O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 2.10.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVELA ZÁKONA Č. 334/1992 SB., O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 2.10.2015."— Transkript prezentace:

1 NOVELA ZÁKONA Č. 334/1992 SB., O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 2.10.2015

2 Novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF  vstoupila v účinnost (s výjimkou některých ustanovení) 1. dubna 2015  vydaná ve sbírce zákonů v částce číslo 19 dne 6. března 2015 jako zákon č. 41/2015 Sb.

3 § 3 Zásady ochrany zemědělské půdy Nově odst. 5, 6 a 7 – problematika plantáží dřevin  Nelze využít zem. půdu I. a II. třídy ochrany  Nejdéle lze využít po dobu 10 let (výmladková plantáž nejdéle 30 let)  Rekultivace do 1 roku od ukončení využívání  Oznamovací povinnost (do 15 dnů od výsadby, ukončení způsobu využití..), ORP

4 § 4 Zásady plošné ochrany ZPF změny – odst. 3 a 4 – zásada veřejného zájmu  zem. půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF  nepoužije se u ploch, které jsou obsaženy v platné ÚPD (pozor: nesmí dojít ke změně jejich určení)

5 Zásada veřejného zájmu při odnětí půdy ze ZPF (§ 9) Nepoužije se jedná-li se o záměr (tzn. půdy I. a II. třídy ochrany lze odejmout):  veřejné dopravní nebo veřejné techn. infrastruktury umísťovaný v koridoru vymezeném v platných ZÚR  umísťovaný na zastavitelné ploše vymezené v ZÚR  na zastavitelné ploše vymezené v platném ÚP  těžby ve stanovených dobývacích prostorech nebo  vyhledávání a průzkumu nerostů ve stan. PÚ

6 § 9 odnětí půdy ze ZPF Nově: souhlasu k odnětí zem. půdy není třeba (neplatí se odvod):  v zastavěném území pro stavbu pro BYDLENÍ nebo veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v PROLUCE o velikosti do 0,5 ha  Pojem proluka: definice viz. Společný metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny..

7 Pojem proluka:  Soubor sousedících nezastavěných pozemků (do 0,5 ha)  NEBO nezastavěný pozemek nacházející se v zastavěném území, bezprostředně sousedící s pozemkem či pozemky uvedenými v § 58 odst. 2 písm. a) nebo c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8 Pozemek musí sousedit s pozemky: a) zastavěné stavební pozemky nebo c) pozemní komunikace nebo jejich částí, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území Při aplikaci pojmů zastavěné území, stavba pro bydlení a veřejně prospěšná stavba se vychází z právní úpravy na úseku územního plánování a stavebního řádu.

9 Žádost k odnětí půdy ze ZPF Změna předkládaných podkladů Nově požadován o:  výsledky pedologického průzkumu  údaje o odvodnění a závlahách  údaje o protierozních opatření  informace, v jakém následném řízení podle zv. právního předpisu má být souhlas k odnětí podkladem

10 Odvody za odnětí půdy ze ZPF Nově: O výši odvodů rozhodne orgán ochrany ZPF po zahájení realizace záměru Povinný k platbě odvodů je povinen:  doručit kopii pravomocného rozhodnutí (př. ÚR) nebo Rozhodnutí o souhlasu do 1roku ode dne jeho platnosti  písemně oznámit zahájení realizaci záměru, nejpozději 15 dnů před jejím zahájením

11 § 11a Odvod se nestanoví Nově v případech:  stavby drah vč. jejich součástí, je-li stavebníkem a následně vlastníkem stát  stavby pozemních komunikací ve vlastnictví státu vč. jejich součástí a příslušenství  stavby a zařízení protierozní ochrany  zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany  cyklistické stezky, budované v souladu s platnými ZÚR nebo platným ÚP  k zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny

12 Výpočet odvodů za odnětí půdy Změna: Při dotčení některého faktoru životního prostředí, se započítává ekologická váha vlivu (rozmezí 5 – 20)  dříve součet všech vah dotčených faktorů  nyní se použije nejvyšší z nich

13 Výpočet odvodů za odnětí půdy Ekologická váha vlivu se nepoužije u staveb:  pro výrobu popřípadě skladování související s touto výrobou, umísťované na plochách výroby a skladování určených k tomuto účelu ZÚR nebo vydaným platným ÚP schváleným do 31.12.2014  pro výrobu popř. skladování související s touto výrobou, umísťované na plochách určených k podpoře vyváženého a dynamického hospodářského rozvoje státu, které podle zákona o investičních pobídkách schvaluje na návrh Ministerstva průmyslu a obch. vláda

14 Děkuji za pozornost Porada SÚ Ostrožská Nová Ves Bc. Ivana Půčková, ivana.puckova@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "NOVELA ZÁKONA Č. 334/1992 SB., O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 2.10.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google