Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009."— Transkript prezentace:

1 INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Knihovna UTB ve Zlíně, 7. 4. 2010

2 Základní rozdělení I. Informační instituce (Kde můžu hledat, klasické instituce) II. Repozitáře a archivy (Pouze knihy? Chci víc! Digitální svět) III. Šedá literatura (Co to je? A kde to je? Potřebuju to?) Knihovna UTB ve Zlíně, 7. 4. 2010

3 I. Informační instituce Knihovna Je instituce, jejímž úkolem je doplňovat, zpracovávat, ochraňovat a zpřístupňovat soubor knihovních dokumentů. Limitováno penězi a zaměřením knihoven! Katalog vlastní knihovny – orientovat se Obor zájmu, terminologie Služby knihovny Rešeršní služby - informační výstup k zadanému tématu, přehled vybraných informačních zdrojů podle zadaných kritérií Návaznost na získání informačního dokumentu MVS – meziknihovní výpůjční služba dokumentů a zaslání xerokopií MMVS – mezinárodní výpůjční služba dokumentů a zaslání xerokopií ze zahraničí Placené služby Knihovna UTB Knihovna UTB ve Zlíně, 7. 4. 2010 Získání dokumentů, které knihovna nevlastní a nemůže je koupit. Ušetření nákladů na nákup, zajištění aktuálních potřeb uživatele. Spolupráce s vědeckými a speciálními knihovnami.

4 Hierarchie knihoven -podle zřizovatele: Knihovny, které zřizuje Ministerstvo kultury: Národní knihovna ČR, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Moravská zemská knihovna Krajské knihovny (zřizované orgánem kraje) Základní knihovny (zřizované orgánem obce - veřejné knihovny, obecní, městské)  Veřejné instituce, všeobecný vzdělávací charakter Soukromé knihovny Specializované knihovny Knihovna UTB ve Zlíně, 7. 4. 2010

5 Specializované knihovny - technické, - lékařské, - právnické, - pedagogické, - zemědělské, - potravinářské, - muzejní, - knihovny Akademie věd ČR atd.  Knihovní fondy jsou oborově vymezené podle zaměření institucí zdroje odborné literatury pro vědní obory studijní prostředí specifičtí uživatelé Vědecké knihovny - regionální centra odborné literatury Ústřední odborné - velké, ústřední pro určité obory Školní, vysokoškolské, akademické knihovny informační zázemí pro studium, podpora vědecké a tvůrčí činnosti studentů a pedagogů odlišná struktura základ fondu – vyučované obory na VŠ Knihovna UTB ve Zlíně, 7. 4. 2010

6 Příklady typů knihoven Vědecké knihovny: Moravská zemská knihovna v Brně Vědecká knihovna v Olomouci Moravskoslezská knihovna v Ostravě Ústřední odborné: Národní technická knihovna v Praze Zemědělská a potravinářská knihovna v Praze Knihovna Akademie věd ČR Ústřední technická knihovna dopravy Národní lékařská knihovna Knihovna UTB ve Zlíně, 7. 4. 2010

7 Příklady vysokoškolských knihoven Ústřední knihovna ČVUT v Praze ČVUT v Praze Ústřední knihovna VUT v Brně VUT v Brně Ústřední knihovna Vysoké školy báňské –Technické univerzity Ostrava Vysoké školy báňské –Technické univerzity Ostrava Ústřední knihovna VŠCHT Praha VŠCHT Praha Fakultní knihovnyFakultní knihovny Univerzity Karlovy v Praze Studijní a informační centrumStudijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze Knihovna UTBKnihovna UTB centrální univerzitní knihovna Knihovna UTB ve Zlíně, 7. 4. 2010

8 Další informační instituce Databáze : virtuální zdroje k vyhledávání bibliografických, faktografických informací Databázová centra - vyhledávání plných textů např. časopiseckých článkůDatabázová centra Výzkumné ústavy: soukromé i státní výzkumné instituce, vysokoškolská pracoviště, certifikované zkušebny Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Světová výzkumná střediska Speciální informační pracoviště : prostředníci ve zprostředkování informací specifického charakteru, šedá literatura viz dále. Český statistický úřad Archivy : historicky cenné písemné pramenů, oblastní příslušnost archivů Národní archiv Muzea a galerie, regionální informace : informační centra měst a obcí Vzdělávací instituce : vzdělávací informační centra (děti a mládež, OSN,NATO, EU..) Knihovna UTB ve Zlíně, 7. 4. 2010

9 II. Repozitáře a archivy Slouží k uchovávání informačních zdrojů a i k jejich zveřejňování. Jsou to ucelené sbírky elektronických dokumentů jednotné povahy. Digitální objekty sloužící pro výuku (multimediální materiály, opory, e-skripta), umělecká díla, nákresy Vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, dizertační) Tvoří je hlavně univerzitní a paměťové instituce (i knihovny). Společné vlastnosti archivů a repozitářů: elektronický systém online přístup a otevřený přístup bezpečná a trvalá archivace předmětově, oborově, národní zpracovávání velkého objemu dat ukládání primárních dokumentů (fulltextů) Knihovna UTB ve Zlíně, 7. 4. 2010

10 Digitální archiv Organizovaná sbírka digitálních dokumentů shromážděná za účelem jejich dlouhodobého uchování. Převážně se jedná o zdigitalizované dokumenty. Nejsou příliš strukturované, Spíše úložiště, nenabízí větší specifikaci vyhledávání. Typičtější jsou pro humanitní obory. Digitální archiv časopisů AV ČR Gama archiv World digital library Geofond Diplodocs Knihovna UTB ve Zlíně, 7. 4. 2010

11 Repozitář Elektronické tisky, technické zprávy, diplomové a disertační práce, soubory dat a výukové materiály. Úložiště pro zveřejňování a dlouhodobé ukládání výsledků vědecko-výzkumné práce !preprinty, výzkumné zprávy, příspěvky z konferencí => šedá literatura! Materiály jsou organizovány v postupně se rozrůstající, otevřeně přístupné databázi, kde je zajištěna i jejich dlouhodobá ochrana, pokud je to vhodné a nutné. Podpora volného přístupu k vědeckým informacím ! Repozitář v českém prostředí - Theses.cz – repozitář kvalifikačních prací Theses.cz - Evidence publikační činnosti v AV ČREvidence publikační činnosti v AV ČR Světové repozitáře: OPENDOAR 1 569 repozitářů, dosah na primární dokumenty, statistiky, aktualizaceOPENDOAR ROAR v roce 2009 cca 1 500 evidovaných institucionálních repozitářůROAR DOAJ – repozitář volně dostupných časopisůDOAJ Knihovna UTB ve Zlíně, 7. 4. 2010

12 III. Šedá literatura Specifika: není dostupná prostřednictvím běžných akvizičních zdrojů (knihkupectví, knihovny) vydávána v omezeném množství těžko se vyhledává, těžko se získává originální a hodnotný obsah - přináší nejčerstvější poznatky (RSS služby) bezplatně ??? přísná pravidla zpřístupňování (licence knihoven na normy) rychlost informací komplexnost informací aplikace informací publikování informací Knihovna UTB ve Zlíně, 7. 4. 2010

13 Co je šedá literatura? vědecko-kvalifikační práce - diplomové, disertační a habilitační práce výzkumné zprávy - výsledky řešení výzkumného úkolu materiály z konferencí-konferenční sborníky – soubor příspěvků přednesených na konferenci separáty - samostatný, otisk, samostatná kopie části původně většího celku preprinty – předtisk, před vydáním, konferenční příspěvky normativní dokumenty - určitá kriteria pro materiály, výrobky, postupy a služby ( technické normy, právní normy) patentové dokumenty - patent, autorské osvědčení, zlepšovací průkaz firemní literatura – tzv. interní tisky, - funkce propagační, informační a instruktážní, cíl prodat výrobek, službu nebo činnost (př. firemní monografie, periodika, prospekty, adresáře, návody, ceníky, výroční zprávy, nepublikované překlady) zprávy - technické, vývojové, studijní, cestovní, výroční Technical reports Pre-prints Fact Sheets Standards Patents Working papers Committee reports Business documents Newsletters Government documents Technical documentation Conference proceedings White papers Symposia Bulletins Unpublished works Knihovna UTB ve Zlíně, 7. 4. 2010

14 České zdroje šedé literatury Věda.cz informační portálVěda.cz Výzkum a vývoj v ČR - "Rejstřík informací o výsledcích" RIVVýzkum a vývoj v ČR http://tech.jib.cz/ Technikahttp://tech.jib.cz/ http://www.technicke-normy-csn.cz/ Technické normy http://www.upv.cz/cs.html Úřad průmyslového vlastnictví http://www.google.com/patents Patentyhttp://www.google.com/patents Národní úložiště šedé literatury ProjektNárodní úložiště šedé literatury Knihovna UTB ve Zlíně, 7. 4. 2010

15 Zahraniční zdroje šedé literatury ScirusScirus - specializovaný vyhledávač firmy Elsevier pro sféru vědy, výzkumu a vzdělávání identifikuje vědecké, odborné, technické a lékařské informace na www nalezne nejnovější vědecko-výzkumné zprávy, články, patenty, preprinty, časopisy, které nenaleznou vyhledávače filtruje nerelevantní informace nepatřící do odborné sféry indexuje webové zdroje z viditelného webu indexuje zdroje z placených i volně dostupných bází dat vypočítává relevanci podle frekvence vyhledávaného termínu a počtu odkazů na stránku nabízí také možnost řazení podle data podobnost s Google ScholarGoogle Scholar Knihovna UTB ve Zlíně, 7. 4. 2010

16 Světové zdroje pro šedou literaturu CORDIS poskytuje široké spektrum informací o výzkumu a vývoji v EUCORDIS CERN nukleární výzkumCERN NTIS technické informaceNTIS VTRC centrum vědecko-technických informacíVTRC CERIST centrum vědeckých a technických informacíCERIST XXX E-Print Archive Archiv preprintových dokumentů z oblasti přírodních vědXXX E-Print Archive E-print Network vyhledávání v šedých bázíchE-print Network Scientific preprints – výběr bází šedé literaturyScientific preprints Odkazy na světové báze šedé literatury: http://knihovna.tul.cz/Seda-literatura-l22.phphttp://knihovna.tul.cz/Seda-literatura-l22.php Knihovna UTB ve Zlíně, 7. 4. 2010 conference papers/ conference papers index konkrétní země, instituce, plné texty Pozor na relevanci odkazů!

17 DĚKUJEME VÁM ZA ÚČAST Mgr. Irena Sovadinová, sovadinova@knihovna.utb.cz Knihovna UTB ve Zlíně, 7. 4. 2010 Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google