Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZPOČET 2013 RNDr. Alexander Černý Výjezdní zasedání managementu UTB ve Zlíně dne 20. března 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZPOČET 2013 RNDr. Alexander Černý Výjezdní zasedání managementu UTB ve Zlíně dne 20. března 2013."— Transkript prezentace:

1 ROZPOČET 2013 RNDr. Alexander Černý Výjezdní zasedání managementu UTB ve Zlíně dne 20. března 2013

2 VZM Rozpočet 2013 – Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2013 Stanovují metodiku, principy, algoritmy a obsahují:  pravidla pro poskytování příspěvků a dotací vysokým školám v roce 2013  principy financování a plánování na UTB v roce 2013  algoritmy rozdělení neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací pro rok 2013  algoritmy čerpání finančních prostředků v roce 2013  tvorba a rozdělení investičních prostředků v roce 2013  regulační opatření a zásady hospodaření s finančními prostředky  Pravidla rozpočtu UTB na rok 2013 schválena na zasedání AS UTB dne 29. ledna 2013

3 VZM Rozpočet 2013 – Výpočtová základna pro VVŠ na rok 2013 Rok 2011 v Kč Rok 2012 v Kč Rok 2013 v Kč Základní normativ Průměrný normativ Stipendium pro studenty doktorských studijních programů Ubytovací stipendium Měsíční sociální stipendium Dotace na 1 teplé jídlo pro studenty 19,4017,95

4 VZM Rozpočet 2013 – Příspěvek na studijní programy pro UTB UkazatelFinanční příspěvek pro rok 2013 v tis. Kč Podíl UTB na celkovém výkonu VVŠ v roce 2013 A ,77 K ,44 Celkem ,47 UkazatelFinanční příspěvek pro rok 2012 v tis. Kč Podíl UTB na celkovém výkonu VVŠ v roce 2012 A (studenti) ,86 K (kvalita a výkon VŠ) ,56 Celkem ,60

5 VZM Rozpočet 2013 – Počet studentů UTB 2013 (skutečnost ) Kategorie studentůSkutečný fyzický počet studentů Přepočtený počet studentů Započtený počet studentů Počet studentů bez financování B1 (bakaláři) , ,0318,0 N1 (magistři) , ,0172,5 P1 (doktorandi)9694,0 0,0 SP2+ (všichni od 2. ročníku) ,06 646,0294,0 UTB celkem , ,00784,5

6 VZM Rozpočet 2013 – Příspěvky a dotace pro UTB rok 2013 Ukazatel Popis příspěvku nebo dotaceSouhrnný objem roku 2012 v tis. Kč Neinvestiční příspěvek roku 2013 v tis. Kč Investiční příspěvek roku 2013 v tis. Kč A+KAkreditované studijní programy celkem z toho ANormativní financování studií z toho KKvalita a výkon CStipendia pro studenty doktorských programů DZahraniční studenti a mezinárodní spolupráce FPodpora financování nákladů U3V FPodpora financování zvýšených nákladů pro studenty se specifickými potřebami 000 GFond rozvoje vysokých škol IInstitucionální rozvojový plán IRozvojové programy centralizované Účelová podpora na specifický výzkum Institucionální podpora VVaI na rozvoj JDotace na ubytování a stravování studentů UPříspěvek na ubytovací stipendia SSociální stipendia studentům Celkem UTB

7 VZM Rozpočet 2013 – Východiska rozpočtu 2013 Základní východiska konstrukce rozpočtu 2013:  Dostatečně velké finanční rezervy pro případ nenadálých finančních turbulencí nebo dílčí nedostatečnosti státního rozpočtu (nemusí se v roce 2013 vytvářet další rezervy)  Rezervní fond UTB tis. Kč  Fond finanční rezervy tis. Kč  Dostatečně velké disponibilní prostředky ve fondech pro financování strategických akcí Stavební komise  Spotřebováváme finanční prostředky uspořené v letech 2008 až 2010 (v roce 2012 čerpáno z fondů tis. Kč)  Disponibilní objem k tis. Kč  Financování investiční výstavby je řízeno materiálem „Finanční strategie pro výstavbu a projekty na léta 2012 až 2015“

8 VZM Rozpočet 2013 – Normativní financování Struktura normativního financování:  stanovení interního základního normativu UTB  naplnění Dispozičního fondu  rozdělení financí za ukazatel K (kvalita a výkon)  stanovení příspěvku za studenty pro organizační jednotky  financování organizací mimo UTB (VOŠ, IMS)  stanovení odvodů pro VOŠ a IMS  stanovení odvodů na nenormativní financování

9 VZM Rozpočet 2013 – Interní rozdělení prostředků z ukazatele A  Pro každý akreditovaný studijní program realizovaný na fakultě nebo organizací mimo UTB byl stanoven plánovaný počet studentů k financování pro rok  Počet interně financovaných studentů v roce je redukován s ohledem na tyto plánované počty  Koeficienty ekonomické náročnosti studijních programů jsou shodné jako v materiálech MŠMT  Interní hodnota základního normativu UTB je shodná pro všechny druhy i formy studijních programů  Interní normativ UTB musel být zaveden, protože na UTB nebyl zcela přesně naplánován počet studentů dle stanovených limitů  Interní hodnota základního normativu UTB: ,75 Kč

10 VZM Rozpočet 2013 – Interní rozdělení prostředků z ukazatele A  Interně je na UTB v jednotlivých akreditovaných studijních programech financován v roce 2013 pouze reálně vzdělávaný počet studentů.  Ministerstvem financovaný počet studentů :  Efektivní přepočtený počet studentů je počet studentů evidovaný v SIMS k 1. lednu 2013  Efektivní počet studentů:  Honorovaný počet studentů je počet studentů současně financovaný a evidovaný v SIMS k 1. lednu 2013  Honorovaný počet studentů: ,5  „Dispoziční fond“ je naplněn z finančních rozdílů mezi financovaným a honorovaným přepočteným počtem studentů

11 VZM Rozpočet 2013 – Interní rozdělení prostředků z příspěvku A a K Kam se rozdělují prostředky na vzdělávací činnost? Na organizační jednotky:  fakulta nebo součást UTB  právnická osoba mimo rámec UTB kde je realizován program  Institut mezioborových studií, VOŠ ekonomická, VOŠ potravinářská  výzkumná centra v OP VaVpI Příspěvek pro organizační jednotku je pak roven: VF (k) =  (i) ( (HPR (i,k) * KENP (i) * NUTB ) ) + VK (k) Ukazatel:  A je přiřazen ke každému studijnímu programu podle organizačního začlenění realizace  K je přiřazen výhradně organizační jednotce jako celku

12 VZM Rozpočet 2013 – Interní rozdělení prostředků z příspěvku A a K Algoritmus rozpisu ukazatele K:  pro každý dílčí ukazatel kvality a výkonu (ukazatelé VKM) je určeno, jaký objem finančních prostředků UTB za tento ukazatel obdržela  tento finanční objem je mezi organizační jednotky UTB rozdělen v poměru úspěšnosti dané jednotky k celkovému výkonu UTB v daném dílčím ukazateli Algoritmus platí pro součásti i pro organizace mimo UTB.  fakulty a výzkumná centra z příspěvku realizují standardní odvod na celoškolské účely  ostatní organizace realizují finanční odvod na správní režii UTB dle jednotlivých smluv ve výši 20 %  Rozdělení odvodu na správní režii:  1/2 součásti poskytující služby pro daný program  1/2 na provoz rektorátu

13 VZM Rozpočet 2013 – Studenti financovaní na VOŠ Studijní programHonorovaný počet studentů Financování studentů v tis. Kč Ukazatel K v tis. Kč Financování celkem v tis. Kč Chemie a technologie potravin 31, VOŠP celkem31, Ekonomika a management 405, VOŠE celkem405, Specializace v pedagogice (BSP) 829, Specializace v pedagogice (NMSP) 460, IMS celkem1 289,

14 VZM Rozpočet 2013 – Finanční odvod na správní režii UTB Akreditovaný studijní program Příspěvek na A + K celkem v tis. Kč Určeno pro fakulty v tis. Kč Určeno na financování rektorátu v tis. Kč Odvod na režii UTB celkem v tis. Kč Chemie a technologie potravin Specializace v pedagogice Ekonomika a management Celkem

15 VZM Rozpočet 2013 – Naplnění Dispozičního fondu Zdroj pro Dispoziční fondv tis. Kč Naplnění fondu z korekce počtu studentů ke dni Z Dispozičního fondu je hrazeno tzv. individuální financování (příspěvek pro UMŠ, krytí nákladů na SW Mathematica, příspěvek pro UNI na krytí projektově nezpůsobilých výdajů CTT). Max tis. Kč. Veškerý zůstatek Dispozičního fondu po uhrazení vyjmenovaných finančních položek (přibližně tis. Kč) byl použit následně pro snížení finančního objemu odvodů na Servisní náklady univerzity.

16 VZM Rozpočet 2013 – Financování studijních programů na fakultách Příspěvek ukazatel AObjem v tis. Kč Příspěvek ukazatel A na bakalářské a navazující magisterské programy celkem Příspěvek ukazatel A na doktorské programy celkem Naplnění „Dispozičního fondu“ z rozdílu počtu studentů Celkem příspěvek ukazatel A pro UTB Financování programů z ukazatele A na VOŠE Financování programů z ukazatele A na IMS Financování programů z ukazatele A na VOŠP Celkem příspěvek ukazatel A na součásti

17 VZM Rozpočet 2013 – Příspěvek A a K na součásti Součást/ organizační jednotkaPříspěvek A v tis. Kč Příspěvek K v tis. Kč Příspěvek celkem v tis. Kč Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta aplikované informatiky Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta humanitních studií Univerzitní institut0540 CPS0250 CEBIA tech093 UTB celkem

18 VZM Rozpočet 2013 – Nenormativní financování UTB Struktura nenormativního financování:  interní fondy  univerzitní kapitálové zdroje  financování informačních zdrojů  provoz rektorátu

19 VZM Rozpočet 2013 – Přehled financování interních fondů PoložkaPlán 2012 v tis. Kč Rozpočet 2013 v tis. Kč Neinvestiční prostředky Stavební komise4 000 Prostředky na podporu internacionalizace UTB300 Interní fond na podporu inovačních činností (patentový fond) Interní fond komunikace Prostředky na zabezpečení informačních technologií9 800 Interní fond rektora1 600 Prostředky na pojištění vybraného majetku1 600 Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích Interní fond kvestora500 Celkem

20 VZM Rozpočet 2013 – Zabezpečení informačních technologií PoložkaPlán 2012 v tis. Kč Rozpočet 2013 v tis. Kč CESNET Počítačová síť UTB Celoškolské servery Přístupový a identifikační systém69 Ekonomický systém IS Kredit Studijní systém STAG Licence Microsoft Software s celoškolským využitím Publikační systém Univerzitní portál Dokumentový systém Celkem9 800

21 VZM Rozpočet 2013 – Informační zdroje PoložkaPlán 2012 v tis. Kč Rozpočet 2013 v tis. Kč Elektronické zdroje informací (databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy) Časopisy tištěné Knihy tištěné1 500 Multilicence na softwarové knihovny (Mathematica) Knihovní systémy Vydávání PhD Thesis200 EDD30 Časopisy vydávané univerzitou Výroční zprávy UTB (náklady na zpracování)150 Technologie RFID pro identifikaci knih2540 Provozní náklady Knihovny UTB Celkem Rozdíl mezi požadovaným rozpočtem a odvodem na zdroje bude uhrazen z FPP knihovny.

22 VZM Rozpočet 2013 – Provozní náklady Knihovny UTB PoložkaPlán 2012 v tis. Kč Rozpočet 2013 v tis. Kč Spotřeba materiálu10090 Opravy a udržování2530 Cestovné90 Ostatní služby Mzdové náklady5 400 Zdravotní a sociální pojištění1 825 Ostatní sociální pojištění250 Zákonné sociální náklady15 Ostatní sociální náklady200 Jiné ostatní náklady25 Poskytnuté příspěvky1520 Výkony autodopravy10 Příspěvek na stravování zaměstnanců90 Telefony3025 Společné náklady na budovy Celkem

23 VZM Rozpočet 2013 – Provoz rektorátu Nákladové středisko Název střediskaPlán 2012 v tis. Kč Rozpočet 2013 v tis. Kč Rozpočet ze všech zdrojů 90002Osobní náklady akademických funkcionářů UTB Kurzové rozdíly Sekretariát rektora Odbor marketingu a komunikace Personální odbor Referát prorektora pro pedagogickou činnost Referát prorektora pro tvůrčí činnost Referát prorektora pro sociální záležitosti Referát prorektora pro mezinárodní vztahy Právní oddělení Oddělení strategického rozvoje Oddělení vnitřního auditu Sekretariát kvestora Odbor investic a majetku Organizační oddělení Ekonomický odbor – finanční účtárna Ekonomický odbor – mzdová účtárna xxTechnicko-provozní odbor xCentrum výpočetní techniky6 200 Celkem

24 VZM Rozpočet 2013 – Technickoprovozní odbor rektorátu NSNázev střediskaPlán 2012 v tis. Kč Rozpočet 2013 v tis. Kč 90710TPO vedení TPO společná údržba TPO autodoprava TPO slaboproud TPO objekt U TPO objekt U Celkem Náklady ostatních nákladových středisek TPO jsou v průběhu roku přeúčtovány na součásti, pro které je servis zabezpečován.

25 VZM Rozpočet 2013 – Vícezdrojové financování provozu rektorátu Zdroje na krytí financování provozu rektorátuPlán 2012 v tis. Kč Rozpočet 2013 v tis. Kč Činnosti realizované pro jiné právní subjekty hrazené z příspěvku na studijní programy Hospodářský výsledek doplňkové činnosti rektorátu Výnosy z finančního majetku na krytí hlavní činnosti Mimořádný příspěvek na ukazatele A a K v závěru roku Celkem

26 VZM Rozpočet 2013 – Kategorie servisních nákladů MAC centrální úrovně, tj. náklady na:  Interní fondy  Informační zdroje  Provoz rektorátních útvarů Tyto náklady mohu za standardních podmínek promítnout (alespoň částečně) do jiných zdrojů než Kategorie nákladů mimo MAC (nelze následně přeúčtovat, protože odvod na tyto náklady je realizován odlišným algoritmem):  Kapitálové zdroje Servisní náklady centrální úrovně

27 VZM Rozpočet 2013 – Servisní náklady na interní fondy:  Interní fondy zohledňující materiálně technickou náročnost na zajištění SP:  Financované KMZ a součástmi: zabezpečení informačních technologií, pojištění vybraného majetku  Financované výhradně součástmi: neinvestiční prostředky Stavební komise, podpora internacionalizace, podpora inovačních činností  Interní fondy financované KMZ a fakultami (bez souvislosti s KEN):  fond komunikace, fond rektora, zabezpečení vybraných celoškolských činností, činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích, fond kvestora Servisní náklady na provoz rektorátu:  Jednotlivá nákladová střediska jsou rozdělena podle standardní klasifikace aktivit Servisní náklady na informační zdroje:  Jednotlivé položky jsou rozděleny podle standardní klasifikace aktivit Servisní náklady centrální úrovně

28 VZM Rozpočet 2013 – Algoritmy odvodů na servisní náklady :  „Neprojektová“ část odvodu celkem je dána poměrem přepočteného počtu produktivních pracovníků financovaných v minulém roce z neprojektových zdrojů k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB.  Odvod jednotlivé součásti na neprojektové výnosy (ukazatel A a K, ukazatel C, příspěvek na sociální a ubytovací stipendia, dotace na ubytování a stravování studentů, dary, výnosy z poplatků, vlastní výnosy) je dán poměrem výše neprojektových výnosů součásti k celkovému objemu neprojektových výnosů na UTB.  „Projektová“ část odvodu celkem je dána poměrem přepočteného počtu produktivních pracovníků financovaných v minulém roce z projektových zdrojů a zakázek k celkovému počtu produktivních pracovníků se zohledněním finanční náročnosti výdaje financování.  Odvod jednotlivé součásti na projektové výnosy je dán poměrem přepočteného počtu produktivních pracovníků součásti k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB se zohledněním finanční náročnosti výdaje financování. Servisní náklady centrální úrovně

29 VZM Rozpočet 2013 – Odvody na celoškolské výdaje z příspěvků A+K PoložkaObjem odvodů pro rok 2012 v tis. Kč Objem odvodů pro rok 2013 v tis. Kč Financování provozu rektorátu Interní fondy Informační zdroje Univerzitní kapitálové zdroje *) Celkem *) Odvody na kapitálové zdroje jsou sníženy o zůstatek Dispozičního fondu 2013

30 VZM Rozpočet 2013 – Odvody z příspěvku A a K podle součástí SoučástPříspěvek pro součást v tis. Kč Odvod z příspěvku v tis. Kč Celkem v tis. Kč Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta aplikované informatiky Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta humanitních studií UNI5400 CPS2500 CEBIA tech930 Celkem

31 VZM Rozpočet 2013 – Souhrnný rozpis příspěvku A+K na součásti (I.) SoučástPříspěvek A+K po odvodu v tis. Kč Příspěvky za jinde realizované programy Příspěvky pro jinde realizované programy Celkem v tis. Kč Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta aplikované informatiky Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta humanitních studií UNI54000 CPS25000 CEBIA tech9300

32 VZM Rozpočet 2013 – Souhrnný rozpis příspěvku A+K na součásti (II.) SoučástPříspěvek A+K po odvodu v tis. Kč Příspěvky za jinde realizované programy Příspěvky pro jinde realizované programy Celkem v tis. Kč Knihovna KMZ0000 Kapitálové zdroje Interní fondy Rektorát „Dispoziční fond“ VOŠ a IMS Celkem

33 VZM Rozpočet 2013 – Interní rozdělení dotace na VaV Kam se rozdělují dotace na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací? Na organizační jednotky:  fakulta nebo součást UTB (neplatí pro součásti, které nemají ani magisterský navazující program)  výzkumná centra v OP VaVpI Účelová podpora na specifický výzkum je pro UTB celkem tis. Kč. Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace je pro UTB celkem tis. Kč

34 VZM Rozpočet 2013 – Rozdělení prostředků VVaI (v tis. Kč) SoučástSpecifický vysokoškolský výzkum IP na rozvoj organizace Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení0492 Fakulta aplikované informatiky Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta humanitních studií Univerzitní institut CPS CEBIA-tech Celkem

35 VZM Rozpočet 2013 – Souhrn příspěvků a dotací (v tis. Kč) SoučástRozpočet 2013 v tis. Kč Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta aplikované informatiky Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta humanitních studií Univerzitní institut982 CPS5 992 CEBIA-Tech5 594 Knihovna

36 VZM Rozpočet 2013 – Výchozí pozice součástí pro 2013: Fondy (v tis. Kč) SoučástFond provozních prostředků Fond účelově urč. prostředků Fond stipendijní Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta aplikované informatiky Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta humanitních studií Univerzitní institut Knihovna050 KMZ030 CEBIA-Tech CPS Rektorát Celoškolská střediska Celoškolské projekty000 UTB

37 VZM Rozpočet 2013 – Interní rozdělení investičních prostředků Hlavním zdrojem nově vytvořených investičních prostředků je odvod součástí na tvorbu kapitálových zdrojů tis. Kč, určený na realizaci investičního plánu UTB.  Financování investiční výstavby: v souladu s materiálem „Finanční strategie pro výstavbu a projekty na léta 2012 až 2015“, aktualizace 11/2012. Zde jsou uvedeny i podmínky finanční spoluúčasti součástí.  Strategické akce –Vzdělávací komplex UTB –Projekty vybrané k realizaci stavebních akcí v OP VaVpI v prioritních osách 2 a 4: Centrum polymerních systémů Laboratorní centrum Fakulty technologické

38 VZM Rozpočet 2013 – Interní rozdělení investičních prostředků  Prioritní akce výslovně uvedené v plánu akcí Stavební komise pro rok 2013: Výměna stoupaček a rekonstrukce bytových jader v objektu U6 – I. etapa Výměna obvodového pláště a výplní otvorů objektu U2 (zpracování studie a projektové dokumentace) Instalace systému chlazení a clonění objektů U41 a U42 Modernizace výtahů v objektu U2 Rekonstrukce hlavního vstupu do objektu U1 Uzavření prostoru parkoviště VTP ICT Výměna dlažeb na chodbách, foyeru a schodišti objektu U2 Repase oken západní fasády objektu U41 Úprava zabezpečení pokladny objektu U13  Základním předpokladem realizace stavebních akcí je finanční spoluúčast součástí.

39 VZM Rozpočet 2013 – FRIM k (v tis. Kč) SoučástDisponibilní zůstatek Tvorba z HVDisponibilní prostředky Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení036 Fakulta aplikované informatiky Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta humanitních studií Univerzitní institut Knihovna KMZ Rektorát CEBIA Tech CPS Celoškolská střediska UTB

40 VZM Rozpočet 2013 – Závěr Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ROZPOČET 2013 RNDr. Alexander Černý Výjezdní zasedání managementu UTB ve Zlíně dne 20. března 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google