Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín Povinné přílohy k žádosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín Povinné přílohy k žádosti."— Transkript prezentace:

1 Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín Povinné přílohy k žádosti

2 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI  Příloha č. 1 Příručky pro žadatele.Příloha č. 1 Příručky pro žadatele. Aktuální verze 1.0 (z 3. května 2004).Aktuální verze 1.0 (z 3. května 2004). Ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz.Ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz.www.strukturalni-fondy.cz Povinné přílohy (PP) jsou předloženy spolu s žádostí ve 2 paré (jedno paré originál nebo ověřená kopie a druhé paré prostá kopie).Povinné přílohy (PP) jsou předloženy spolu s žádostí ve 2 paré (jedno paré originál nebo ověřená kopie a druhé paré prostá kopie). PP se liší podle opatření a obsah PP se může lišit podle typu žadatele.PP se liší podle opatření a obsah PP se může lišit podle typu žadatele. PP jsou obligatorní.PP jsou obligatorní. PP se týkají individuálních projektů, popřípadě samotných grantových schémat (nikoliv akcí).PP se týkají individuálních projektů, popřípadě samotných grantových schémat (nikoliv akcí).

3 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI  Seznam povinných příloh: Je předložen ve dvou vyhotoveních (žádost o příspěvek ze SR+ISPROFIN 3x).Je předložen ve dvou vyhotoveních (žádost o příspěvek ze SR+ISPROFIN 3x). Obsahuje čísla příloh spolu s počtem stran.Obsahuje čísla příloh spolu s počtem stran. Generuje se automaticky z programu MSSF Benefit.Generuje se automaticky z programu MSSF Benefit. Je podepsán žadatelem či jeho oprávněným zástupcem.Je podepsán žadatelem či jeho oprávněným zástupcem. Povinné přílohy jsou dle seznamu očíslovány a seřazeny.Povinné přílohy jsou dle seznamu očíslovány a seřazeny.

4 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI  Popis obsahu povinných příloh: Soulad s rozvojovou strategiíSoulad s rozvojovou strategií - jedná se o výtah ze strategie příslušného územního celku, který se vztahuje k projektu. Čestné prohlášení o nesouběžném předložení projektu v OP RLZČestné prohlášení o nesouběžném předložení projektu v OP RLZ – u projektu v rámci opatření 3.2. Logický rámec projektuLogický rámec projektu – nejlépe dle metodiky řídícího orgánu (viz příloha č. 3 Příručky pro žadatele). Podrobný rozpočet projektuPodrobný rozpočet projektu – na podkladě průkazné kalkulace.

5 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI  Podklady pro ekonomické hodnocení projektuPodklady pro ekonomické hodnocení projektu - dle metodiky řídícího orgánu (viz příloha č. 4 Příručky), v níž je definováno, pro jaký typ projektů a do jaké výše nákladů se zpracovávají jednotlivé studie. Doklady o právní subjektivitě žadateleDoklady o právní subjektivitě žadatele - obce, kraje – doklad o přidělení IČO - svazky obcí – smlouva o vytvoření svazku, stanovy, doklad o registraci a přidělení IČO - rozpočtové nebo příspěvkové organizace – zřizovací listina, statut, doklad o přidělení IČO - NNO – zakladatelská smlouva, stanovy, doklad o registraci a přidělení IČO.

6 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI  Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatelePodklady pro posouzení finančního zdraví žadatele - organizace založené obcí nebo krajem, NNO – daňové přiznání za poslední 3 účetně uzavřené roky - obce, organizace zřizované obcí nebo krajem – doklad o dluhové službě. (Svazky obcí ani kraj nedokládají tuto přílohu.) Čestné prohlášení o bezdlužnostiČestné prohlášení o bezdlužnosti – doklad generován z MSSF Benefit.

7 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI  Výpis z trestního rejstříkuVýpis z trestního rejstříku – předkládá žadatel za osobu žadatele (pokud žadatelem fyzická osoba) nebo všichni statutární zástupci žadatele (pokud žadatelem právnická osoba). Doklad o partnerstvíDoklad o partnerství - smlouva nebo dohoda s případnými partnery vymezující jejich úlohu v projektu. Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památkuDoklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku

8 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI  Doklad o prokázání vlastnických vztahůDoklad o prokázání vlastnických vztahů - výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy - v případě pronájmu nájemní smlouva na dobu určitou (nejméně na 10 let od data podpisu smlouvy) a písemný souhlas pronajímatele s realizací projektu - u liniových staveb doklad o zřízení věcného břemene na dobu minimálně 10 let, případně souhlas majitele s realizací + smlouva o smlouvě budoucí na odkup pozemků.

9 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI  Územní rozhodnutíÚzemní rozhodnutí - na celý projekt s vyznačením nabytí právní moci (u projektů, u nichž je vyžadováno) - předkládá se při sloučení územ. a staveb. řízení spolu se sdělením stavebního úřadu o sloučení. Stavební povoleníStavební povolení - na celý projekt s vyznačením nabytí právní moci nebo kladné vyjádření Stavebního úřadu ke stavebnímu záměru - dokládá se nejpozději při podpisu smlouvy (!)

10 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI  - u drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací stačí doklad o ohlášení Stavebnímu úřadu a čestné prohlášení žadatele. Projektová dokumentaceProjektová dokumentace - do úrovně územního rozhodnutí - do úrovně stavebního rozhodnutí (pokud je vyžadováno) nejpozději při podpisu smlouvy (!) - u neinvestičních projektů se přikládá dokumentace podrobně popisující předmět akce.

11 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI  Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředíDoklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí - stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) je vydáváno Ministerstvem ŽP, případně územně příslušným Krajským úřadem - toto stanovisko nemusí předkládat žadatelé, jejichž projekt vyžaduje územní nebo stavební povolení, které bylo předloženo již při předložení žádosti a v rámci něhož byla problematika vlivu projektu na ŽP prověřena - dle metodiky MMR (bude zveřejněna na www.strukturalni-fondy.cz) www.strukturalni-fondy.cz - stanovisko o posouzení vlivu na oblasti Natura 2000 bude vydávat příslušný orgán ochrany přírody.

12 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI  Smlouva o vedení účtu (podúčtu k účtu)Smlouva o vedení účtu (podúčtu k účtu) - účet slouží pouze pro platby související s realizací projektu - nejpozději při podpisu smlouvy (!). Doklad o zajištění finančního krytí projektuDoklad o zajištění finančního krytí projektu - doklad se vztahuje k celkovým nákladům nejméně 1. etapy projektu - výpis z účtu žadatele, případně úvěrová smlouva nebo závazný úvěrový příslib - obce a kraj – usnesení zastupietsltva o finančním závazku obce profinancovat projekt - dokládá se nejpozději při podpisu smlouvy (!)

13 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI  Žádost o příspěvek ze státního rozpočtu, rozpočtu krajůŽádost o příspěvek ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů - žádost je generována v programu MSSF Benefit Formuláře ISPROFINFormuláře ISPROFIN - formát je dán přílohou č. 2 Vyhlášky MF ČR číslo 70/2001 Sb., o účast státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku - papírově i elektronicky (MS Excel) - www.isprofin.cz www.isprofin.cz Příslib kofinancování ze SFDIPříslib kofinancování ze SFDI - smlouva nebo příslib

14 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI  Smlouva s autorizovaným auditorem o provedení auditu projektuSmlouva s autorizovaným auditorem o provedení auditu projektu - u projektů s celkovými náklady (včetně DPH) nad 3 mil. € - dokládá se nejpozději při podpisu smlouvy (!)

15 Děkuji za pozornost Ing. Lenka Hnilová lenka.hnilova@kr-zlinsky.cz Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín


Stáhnout ppt "Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín Povinné přílohy k žádosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google