Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceSmluvní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceSmluvní."— Transkript prezentace:

1 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceSmluvní právo v novém občanském zákoníku Klíčová slovaSmlouva, právní subjekt, předmět smlouvy, obsah smluv, přehled smluv PředmětObčanská nauka, Právo Autor, spoluautorPhDr. Jaroslav Svoboda JazykČeština Druh učebního materiáluPrezentace, výklad Potřebné pomůckyPC, dataprojektor, Druh interaktivityVýklad pomocí prezentace Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina2. ročník Podnikání, Mechanik seřizovač Speciální vzdělávací potřebyne ZdrojeSeznam viz poslední snímek Smluvní právo v novém občanském zákoníku 1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje VY_32_INOVACE_35_696

2 2 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

3 3 právní akt- nejčastěji dvoustranný souhlasný projev vůle účastníků o tom, že má vzniknout závazek formy: 1. ústní 2. písemná – nejčastější, právně požadovaná u některých smluv NOZ se přiklání k zásadě neformálnosti právního jednání. Není-li v zákoně uvedeno jinak, je možné zavazovat se ústně, formou e-mailu bez ověřeného podpisu apod. Písemně však vždy, jedná-li se o převod vlastnického práva k nemovitosti. S M L O U V A

4 4 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Náležitosti smlouvy Smlouva musí obsahovat Právní subjekty Předmět obsah účastníci druh závazku další podmínky FO nebo PO dare (dát, dávat) facere( konat) non facere (nekonat) pati (trpět,strpět) 3 údaje

5 5 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Druhy vyjmenovaných smluv příklady podle bývalého Občanského zákoníku a podle Obchodního zákoníku 1. kupní smlouva 2. směnná smlouva 3. darovací smlouva 4. smlouva o prodeji a nájmu podniku 5. smlouva o dílo 6. smlouva o půjčce a smlouva o výpůjčce 7. nájemní smlouvy – např. o nájmu bytu 8. smlouva o přepravě o dopravních prostředcích – o nájmu dopravního prostředku, 9. smlouvy o ubytování 10. smlouvy pojistné – pojištění majetku, osob, odpovědnost za škody,

6 6 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Na základě návrhu na uzavření smlouvy Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu nabývá účinnosti (ve smlouvě uvedeno) Uzavřením smlouvy vzniká závazkový vztah,- jeden ze závazků- např. dare, facere,… Někdy předchozí písemné ujednání účastníků o tom, že dohodnuté doby uzavřou smlouvu Závazkový právní vztah= právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek. a)Smluvní pokuta – NOZ však již nepožaduje písemnou formu. b) Ručení- na základě dohody ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník c) Dohoda o srážkách ze mzdy d) Zástavní smlouva ( hypotéční zástavní list; hypotéka = zastavená nemovitost) e) Zajištění pomocí státu (soudní řízení) Smlouvy Vznik Zajištění

7 7 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje A) Obsah závazků 1. Dohoda stran o změně práv a povinností 2. Prodlení dlužníka (svůj dluh řádně a včas neplní) → věřitel má právo od smlouvy odstoupit 3. Prodlení věřitele- nepřijal řádně nabídnuté plnění, neposkytl součinnost potřebnou ke splnění dluhu → dlužník žádá náhradu nákladů i případ. škod při zkáze věc B) Změna účastníků 1. Postoupení pohledávky i bez souhlasu dlužníka jinému 2. Převzetí dluhu se souhlasem věřitele 1. Splněním dluhu 2. Dohodou např. o nahrazení závazkem jiným (oboustranná dohoda) 3. Nemožností plnění- např. úmrtí dlužníka- plnění takového závazku, který nelze převést na dědice 4. Uplynutím doby 5. Započtení (kompenzace vzájemných pohledávek) Změny Zánik

8 8 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Podstata: převod vlastnického práva k věci za úplatu; dvoustranný právní akt NÁLEŽITOSTI: 1. Přesná identifikace smluvních stran: PRODÁVAJÍCÍ (dodavatel): La Traité, s. r. o. se sídlem Dolní 15, Brno IČO 454 545 454, DIČ 288-45 45 45 45, bank. spojení 25252525/100000 jednající Otakar Trnka, jednatel (dále jen prodávající) KUPUJÍCÍ (odběratel): PURPART, a. s. se sídlem Horní 12, Popůvky IČO 323 232 323, DIČ 288 32 32 32 32, bank. spoj. 01 01 01 01/8000 j jednající Přemysl Švestka, předseda představenstva (dále jen kupující) Kupní smlouva - příklad

9 9 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Uzavřely spolu níže uvedeného data a v souladu s ustanovením §409 a násl. obchodního zákoníku tuto KUPNÍ SMLOUVU 2.Stanovení předmětu koupě množství, jakost, provedení, obal (může být zboží,movitá věc) - např. kancelářský psací stůl Boreau 135 v provedení imitace buku o rozměrech…….., s prostorem pro umístění počítače,… s Součástí předmětu koupě je i příslušenství, tj. montážní sada, návod na montáž, technický výkres. Pro kupní smlouvu, kde předmětem je movitost, nevyžaduje zákon písemnou formu. Naopak u nemovitosti nedostatek písemné formy má za následek absolutní neplatnost této smlouvy. 3. Kupní cena Kupní cena je stanovena dohodou a činí…..Kč (může být uvedena jiná měna; uvádí se i slovem) 4. Zaplacení kupní ceny 5. Doba plnění – termín a způsob dodání 6. Odpovědnost dodavatele za vady

10 10 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 7. Sankce za porušení povinností ( nemusí být). Smluvní pokuta a úroky z prodlení 8. Další ujednání a) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran v písemné formě. b) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk. c) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla sepsána na základě svobodné a vážné vůle obou stran).

11 11 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 1. Účastníci smlouvy – dárce - fyzická osoba, - právnická osoba, - obdarovaný - fyzická osoba, - právnická osoba 2. Forma smlouvy - písemná - vždy, pokud předmětem daru je věc zapsaná ve veřejném rejstříku, např. nemovitost je zapsána v rejstříku nemovitostí, - když nedojde k odevzdáním věci zároveň s projevem vůle darovat a a přijmout dar, - ústní 3. Předmět smlouvy - věci nehmotné povahy, věci hmotné povahy – věci movité, - věci nemovité, všechen majetek dárce, slib, podpora – pravidelná podpora přechází na dědice, jen pokud to bylo výslovně ujednáno, 4. Podmínka daru - darovat lze jen vždy smlouvou, obdarovaný musí vždy s poskytnutím daru souhlasit, musí dar přijmout. Darovací smlouva

12 12 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 5.Uskutečnění daru - za života dárce i darovaného, - po smrti dárce, darovací smlouva bude účinná, vlastnictví přejde a dar bude vydán, až dárce zemře, - zemře-li obdarovaný dříve, celé darování zanikne 6.Odvolání daru - pro nouzi - upadne-li dárce po obdarování do nouze, tzn. že nemá ani na nutnou výživu, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném dar vrátit nebo zaplatit jeho obvyklou cenu, pokud je obdarovaný sám v nouzi, není povinen dar vrátit - pro nevděk - ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně, - z hrubé nedbalosti tak, že obdarovaný porušil dobré mravy, může dárce žádat vrácení daru.

13 13 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Použité zdroje Vlastní zdroje Smluvní právo v novém občanském zákoníku Ministerstvo spravedlnosti č. CZ 1.04/4.1.00/80. 00003 Smlouvy podle Nového občanského zákoníku ISBN 987-80-87934-00-5


Stáhnout ppt "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceSmluvní."

Podobné prezentace


Reklamy Google