Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 17. 12. 2015. Jednání zastupitelstva obce Kly 17. 12. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 17. 12. 2015. Jednání zastupitelstva obce Kly 17. 12. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla."— Transkript prezentace:

1 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 17. 12. 2015

2 Jednání zastupitelstva obce Kly 17. 12. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna v souladu se Zákonem o obcích po dobu nejméně 7 dní a to na úřední desce a elektronické úřední desce obce Kly od 10. 12. 2015 do 17. 12. 2015  Přítomno je 7 členů zastupitelstva  Zastupitelstvo je usnášeníschopné  Zapisovatel: Hana Novotná  Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Michalíček, Petr Rynda  Z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který bude k dispozici internetových stránkách obce - elektronické úřední desce www.kly.czwww.kly.cz Jednání zastupitelstva obce Kly 17. 12. 2015 2

3 Program: 1. Schválení programu 2. Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva 3. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro poz.p.č. 900 v k.ú. – kabelová přípojka NN pro p.č. 346 v k.ú. Kly 4. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE -12-6003560/1, rekonstrukce NN, kNN p.č. 393-202 v k.ú. Kly 5. Schválení rozpočtu na rok 2016 6. Schválení podání žádostí o dotace 7.Záměr prodeje nemovitosti 8. Schválení dodatku a přílohy smlouvy č. E 08 (S02R ke smlouvě č.E 8( S02R320009) se spol. 1. Polabská s.r.o. o svozu a odstranění směsných komunálních odpadů. 9. Zmocnění starostky k provedení rozpočtových opatření 10. Prodej obecních stavebních pozemků 11. Schválení příspěvku na provoz mateřské školy pro rok 2016 12.Schválení příspěvku na provoz základní školy pro rok 2016 13.Diskuse Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Kly schvaluje navržený program jednání, doplněný o bod 13. – diskuse Pro: 7 Proti: 0 Zdržl/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 17. 12. 2015 3

4 Kontrola usnesení z 10. listopadu 2015 Usnesení č. 4 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje projekt „Opravy místních komunikací“ a pověřuje starostku výběrem zhotovitele. Probíhá poptávkové řízení. Usnesení č. 5 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje rozpočtové opatření č.4 dle předloženého návrhu. Rozpočet byl upraven dle předloženého opatření. Usnesení č. 6 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje směnu pozemků poz.p.č. 323/13 o výměře 165 m2 ve vlastnictví obce za poz.p.č. 237/2 o výměře 122 m2 ve vlastnictví Ing. Václava Valsy a Zuzany Valsové a pověřuje starostku přípravou smlouvy. Žadatelé byli informováni o dalším postupu. Usnesení č. 7 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 907/1 v k.ú. Kly, o výměře max. 11m2. Záměr byl zveřejněn a žadatel byl informován o dalším postupu. Usnesení č.8 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č. 907/1 v k.ú. Kly o výměře cca 360 m2 za cenu 4000Kč ha/rok. Záměr byl zveřejněn a žadatel informován o dalším postupu. Usnesení č. 9 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr pachtu části poz.p.č. 338/3 v k.ů.Kly. Záměr byl zveřejněn a žadatel informován o dalším postupu. Jednání zastupitelstva obce Kly 17.12.2015 4 Usnesení č.1 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tématického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů. Dotace byla poskytnuta a prostředky vyčerpány Usnesení č.2 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje realizaci zakázky „projektová dokumentace – nová MŠ Kly“ a pověřuje starostku zpracováním zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dokumentace a realizací výběrového řízení na zhotovitele dokumentace. Je zpracovaná studie a rozpočet, zpracovává se zadávací dokumentace na výběr zhotovitele projektové dokumentace. Usnesení č.3 Zastupitelstvo Obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MŠMT – 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky pro projekt: Výstavba budovy nové mateřské školy v obci Kly a pověřuje starostku, aby zajistila zpracování žádosti o dotaci a podala žádost o dotaci. - nebudeme podávat žádost o dotaci z tohoto programu, ale z IROP. Důvod je limit dotace 30 mil. Kč

5 Kontrola usnesení z 10. listopadu 2015 Usnesení č. 10 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace a realizaci výstavby na akci „ Výstavba chodníku v místní části Záboří“ a pověřuje starostku zajištěním projektové dokumentace a výběrem zhotovitele. Výběrové řízení se připravuje. Usnesení č. 11 Zastupitelstvo obec Kly schvaluje zpracování projektu „výstavba veřejného osvětlení“ a pověřuje místostarostu obce ke zpracováním zadávací dokumentace a výběr zhotovitele v souladu se směrnicí obce o zadávání zakázek malého rozsahu. Výběrové řízení se připravuje. Usnesení č. 12. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje převod pozemků p.č. 460/17, 460/19, 458/38, 462/37 v k.ú. Kly z vlastnictví SPŮ do vlastnictví obce Kly. Smlouva o převodu pozemků byla podepsána 16. 12. 2015 Usnesení č. 13 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje realizaci projektu „rekonstrukce prostoru tržnice“ a pověřuje starostku k výběru zhotovitele. Probíhá zpracování projektové dokumentace. Usnesení č. 14 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje vypracování projektu Studie rozvoje obce Kly a pověřuje starostku výběrem zhotovitele v souladu se směrnicí obce k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Probíhá výběr zhotovitele. Usnesení č. 15 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje poskytnutí daru Maltézské pomoci, o. p. s. ve výši 10.000,- Kč Jako podporu projektu doprava dětí v roce 2016 a pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy. Obdarovaný je informován, připravuje se darovací smlouva k podpisu. Usnesení č. 16 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci na rok 2016 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci a to na vybudování dětského hřiště ve Klích a pověřuje starostku podáním žádosti o dotaci. Žádost o dotaci se připravuje Usnesení č. 17 Zastupitelstvo obce Kly setrvává na záměru prodeje nemovitostí obce tak, jak byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 13. 10. 2015. Záměr prodeje nemovitostí byl zveřejněn - zájemci mohou podávat žádosti do 30. 1. 2016 Jednání zastupitelstva obce Kly 17. 12. 2015 5

6 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro pozemek p.č. 900 v k.ú. Kly  Žadatelem - investorem je p. Šimůnková  Jedná se o kabelovou přípojku NN pro parcelu č. 346 v k.ú. Kly  Dotčenou nemovitostí je pozemek parc. č 900 v majetku obce Kly - cesta Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Janou Šimůnkovou o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřízení, stavby energetického zařízení a v právu chůze, jízdy, oprav, údržby a kontroly energetického zařízení pro parcelu p.č. 346 v k.ú. Kly. Pro: 0 Proti: 7 Zdržel/i: se 0 USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO Pozn. Důvodem je skutečnost, že elektroměrová rozvodnice je situována přesně do místa, kudy dle územního plánu vede pěší cesta. Jednání zastupitelstva obce Kly 17.12.2015 6

7 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro pozemek p.č. 900 v k.ú. Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 17.12.2015 7

8 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. stavby IE – 12- 6003560/1 Kelské Vinice, rekonstrukce NN, kNN, čp 393-202  Žadatelem je společnost ČEZ distribuce, a.s.  Jedná se o pozemky p.č. 398/1, 406/3, 458/9, 458/17, 458/18, 458/32, 460/14 v k.ú. Kly v majetku obce.  Náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 9.000,- Kč Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene č. stavby IE – 12- 6003560/1 Kelské vinice, rekonstrukce NN, kNN čp 393-202. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 8

9 Smlouva o zřízení věcného břemene č. stavby IE – 12- 6003560/1 Kelské Vinice, rekonstrukce NN, kNN, čp 393-202 Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 9

10 Schválení rozpočtu na rok 2016  Návrh rozpočtu obce Kly na rok 2016 byl zveřejněn 2. 12. 2015  Příjmy celkem 31 932 000 Kč  Výdaje celkem 53 375 000 Kč (včetně splátky jistiny 54 382 500)  Financování celkem 22 450 500 Kč Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje rozpočet na rok 2016 tak, jak byl navržen. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 17.12.2015 10

11 Schválení podání žádosti o dotaci  117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova (MMR)  dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci  Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč.  Žádost o dotaci vybudování nového dětského hřiště ve Klích  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu 117D815 – Podpora a rozvoje venkova, dotační titul č. 2 a schvaluje spolufinancování obce ve výši min. 30% z celkových nákladů projektu. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 17.12.2015 11

12 Schválení podání žádosti o dotaci  117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova (MMR)  Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací  Výše dotace:50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, horní limit 1. mil. Kč Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „obnova místních komunikací“ z programu 117D815 (MMR) – dotační titul č. 5 a schvaluje spolufinancování obce ve výši min. 50% nákladů projektu. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 17. 12.. 2015 12

13 Záměr prodeje nemovitosti  Jedná se o dům č.p. 346 ve vlastnictví obce Kly, který nebyl součástí záměru prodeje nemovitostí, jehož nájemce je p. Jaroslava Veselá  Ve zveřejněném záměru prodeje nemovitostí dne 15. 11. 2015 byla lhůta pro podání žádosti o prodej nemovitostí prodloužena do 30. ledna 2016. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr obce prodat nemovitost, pozemek v k.ú. Kly st. 464, jehož součástí je stavba číslo popisné 346, Záboří a pozemek parc. č. 642/40 za stejných podmínek uvedených v záměru prodeje nemovitostí ze dne 15.11. 2015 a pověřuje starostku ke zveřejnění záměru poté, kdy bude dům čp. 334 předán zpět do užívání obci. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly souhlasí s prodloužením lhůty pro podání žádostí o koupi nemovitosti pro všechny zájemce do 30. ledna 2016 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 17.12.2015 13

14 Schválení dodatku smlouvy a přílohy smlouvy se společností 1. Polabská s. r.o.  Jedná se o uzavření dodatku ke smlouvě a přílohy ke smlouvě, se společností 1. Polabská s.r.o. o svozu a odstranění směsných komunálních odpadů na rok 2016 a to za nezměněných cenových podmínek oproti roku 2015. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření dodatku a přílohy smlouvy č. E08 (SO2R ke smlouvě č. E 8 ( SO2R320009) se spol. 1. Polabská s.r.o., o svozu a odstranění směsných komunálních odpadů na rok 2016. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 17.12.2015 14

15 Zmocnění starostky k provedení rozpočtových opatření  K provedení rozpočtových opatření do částky 100 000 Kč, která nemají vliv na celkové schválené výdaje rozpočtu. Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Kly zmocňuje starostku obce Kly k provedení rozpočtových opatření do výše 100. 000,- Kč a to takových, která nemají vliv na celkové schválené výdaje rozpočtu a to s účinností od 17. 12. 2015 do 31. 12. 2016 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 17.12.2015 15

16 Prodej stavebních pozemků  V souladu se záměrem obce o prodeji stavebních pozemků ze dne 19. 5. 2015 byla 14. 9. 2015 zveřejněna výzva pro podání nabídek s termínem pro podání nabídek do 30. 11. 2015  Přihlásil se jeden zájemce o koupi pozemku p.č. 197/30 a jeden zájemce o koupi pozemku 197/42 v k.ú. Záboří u Kel Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupních smluv na pozemky p.č. 197/30 a 197/42 v k.ú. Kly se zájemci paní Kurešovou a panem Petržílkem. Za cenu u pozemku parc. č. 197/30 1.222.000,- Kč a u pozemku parc. č. 197/42 za cenu 1.050.941,- Kč. Pro: 7 Proti: Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Kly schvaluje zveřejnění další výzvy pro podání nabídek o koupi pozemků parc. č. 197/46,197/47,197/48,197/29,197/32 v k.ú. Záboří u Kel ve vlastnictví obce Kly a to v souladu se záměrem schváleným zastupitelstvem obce Kly dne 19. 5. 2015 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 17.12.2015 16

17 Schválení příspěvku na provoz MŠ pro rok 2016 V souladu s předloženou kalkulací provozních nákladů MŠ Kly na rok 2016 Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Kly schvaluje příspěvek na provoz mateřské školy Kly na rok 2016 ve výši 400.000,- Kč. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 17.12.2015 17

18 Schválení příspěvku na provoz ZŠ a školní jídelny pro rok 2016  V souladu s předloženou kalkulací provozních nákladů ZŠ Kly na rok 2016.  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje příspěvek na provoz základní školy na rok 2016 ve výši 1.450.000,-Kč a na školní stravování ve výši 300.000 Kč. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 17.12.2015 18

19 DISKUSE  Starostka Iveta Fišerová: Omluva paní Hříbalové  8. 9. jsem navrhla na jednání zastupitelstva zařadit podnět „připomínky k veřejnému pořádku“. Tento podnět byl doručen e-mailem od paní Svobodové. Přesto, že paní Hříbalová byla v e-mailové zprávě uvedena mezi adresáty, tak ale podnět neodeslala přímo ona ze svého e-mailu a nebyla pod ním podepsána. V zápisu ze zastupitelstva ze dne 8. 9. 2015 tak bylo nesprávně uvedené její příjmení – jako spoluautorky podnětu.  Jedná se o mé pochybení a paní Hříbalové se tímto veřejně omlouvám, že její příjmení bylo uvedené v zápisu z jednání zastupitelstva v souvislosti s podnětem „připomínky k veřejnému pořádku“. Jednání zastupitelstva obce Kly 17. 12. 2015 19


Stáhnout ppt "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 17. 12. 2015. Jednání zastupitelstva obce Kly 17. 12. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla."

Podobné prezentace


Reklamy Google