Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 17. 12. 2015. Jednání zastupitelstva obce Kly 17. 12. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 17. 12. 2015. Jednání zastupitelstva obce Kly 17. 12. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla."— Transkript prezentace:

1 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY

2 Jednání zastupitelstva obce Kly  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna v souladu se Zákonem o obcích po dobu nejméně 7 dní a to na úřední desce a elektronické úřední desce obce Kly od do  Přítomno je 7 členů zastupitelstva  Zastupitelstvo je usnášeníschopné  Zapisovatel: Hana Novotná  Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Michalíček, Petr Rynda  Z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který bude k dispozici internetových stránkách obce - elektronické úřední desce Jednání zastupitelstva obce Kly

3 Program: 1. Schválení programu 2. Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva 3. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro poz.p.č. 900 v k.ú. – kabelová přípojka NN pro p.č. 346 v k.ú. Kly 4. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE /1, rekonstrukce NN, kNN p.č v k.ú. Kly 5. Schválení rozpočtu na rok Schválení podání žádostí o dotace 7.Záměr prodeje nemovitosti 8. Schválení dodatku a přílohy smlouvy č. E 08 (S02R ke smlouvě č.E 8( S02R320009) se spol. 1. Polabská s.r.o. o svozu a odstranění směsných komunálních odpadů. 9. Zmocnění starostky k provedení rozpočtových opatření 10. Prodej obecních stavebních pozemků 11. Schválení příspěvku na provoz mateřské školy pro rok Schválení příspěvku na provoz základní školy pro rok Diskuse Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Kly schvaluje navržený program jednání, doplněný o bod 13. – diskuse Pro: 7 Proti: 0 Zdržl/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly

4 Kontrola usnesení z 10. listopadu 2015 Usnesení č. 4 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje projekt „Opravy místních komunikací“ a pověřuje starostku výběrem zhotovitele. Probíhá poptávkové řízení. Usnesení č. 5 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje rozpočtové opatření č.4 dle předloženého návrhu. Rozpočet byl upraven dle předloženého opatření. Usnesení č. 6 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje směnu pozemků poz.p.č. 323/13 o výměře 165 m2 ve vlastnictví obce za poz.p.č. 237/2 o výměře 122 m2 ve vlastnictví Ing. Václava Valsy a Zuzany Valsové a pověřuje starostku přípravou smlouvy. Žadatelé byli informováni o dalším postupu. Usnesení č. 7 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 907/1 v k.ú. Kly, o výměře max. 11m2. Záměr byl zveřejněn a žadatel byl informován o dalším postupu. Usnesení č.8 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č. 907/1 v k.ú. Kly o výměře cca 360 m2 za cenu 4000Kč ha/rok. Záměr byl zveřejněn a žadatel informován o dalším postupu. Usnesení č. 9 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr pachtu části poz.p.č. 338/3 v k.ů.Kly. Záměr byl zveřejněn a žadatel informován o dalším postupu. Jednání zastupitelstva obce Kly Usnesení č.1 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tématického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů. Dotace byla poskytnuta a prostředky vyčerpány Usnesení č.2 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje realizaci zakázky „projektová dokumentace – nová MŠ Kly“ a pověřuje starostku zpracováním zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dokumentace a realizací výběrového řízení na zhotovitele dokumentace. Je zpracovaná studie a rozpočet, zpracovává se zadávací dokumentace na výběr zhotovitele projektové dokumentace. Usnesení č.3 Zastupitelstvo Obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MŠMT – Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky pro projekt: Výstavba budovy nové mateřské školy v obci Kly a pověřuje starostku, aby zajistila zpracování žádosti o dotaci a podala žádost o dotaci. - nebudeme podávat žádost o dotaci z tohoto programu, ale z IROP. Důvod je limit dotace 30 mil. Kč

5 Kontrola usnesení z 10. listopadu 2015 Usnesení č. 10 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace a realizaci výstavby na akci „ Výstavba chodníku v místní části Záboří“ a pověřuje starostku zajištěním projektové dokumentace a výběrem zhotovitele. Výběrové řízení se připravuje. Usnesení č. 11 Zastupitelstvo obec Kly schvaluje zpracování projektu „výstavba veřejného osvětlení“ a pověřuje místostarostu obce ke zpracováním zadávací dokumentace a výběr zhotovitele v souladu se směrnicí obce o zadávání zakázek malého rozsahu. Výběrové řízení se připravuje. Usnesení č. 12. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje převod pozemků p.č. 460/17, 460/19, 458/38, 462/37 v k.ú. Kly z vlastnictví SPŮ do vlastnictví obce Kly. Smlouva o převodu pozemků byla podepsána Usnesení č. 13 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje realizaci projektu „rekonstrukce prostoru tržnice“ a pověřuje starostku k výběru zhotovitele. Probíhá zpracování projektové dokumentace. Usnesení č. 14 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje vypracování projektu Studie rozvoje obce Kly a pověřuje starostku výběrem zhotovitele v souladu se směrnicí obce k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Probíhá výběr zhotovitele. Usnesení č. 15 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje poskytnutí daru Maltézské pomoci, o. p. s. ve výši ,- Kč Jako podporu projektu doprava dětí v roce 2016 a pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy. Obdarovaný je informován, připravuje se darovací smlouva k podpisu. Usnesení č. 16 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci na rok 2016 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci a to na vybudování dětského hřiště ve Klích a pověřuje starostku podáním žádosti o dotaci. Žádost o dotaci se připravuje Usnesení č. 17 Zastupitelstvo obce Kly setrvává na záměru prodeje nemovitostí obce tak, jak byl schválen na zasedání zastupitelstva dne Záměr prodeje nemovitostí byl zveřejněn - zájemci mohou podávat žádosti do Jednání zastupitelstva obce Kly

6 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro pozemek p.č. 900 v k.ú. Kly  Žadatelem - investorem je p. Šimůnková  Jedná se o kabelovou přípojku NN pro parcelu č. 346 v k.ú. Kly  Dotčenou nemovitostí je pozemek parc. č 900 v majetku obce Kly - cesta Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Janou Šimůnkovou o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřízení, stavby energetického zařízení a v právu chůze, jízdy, oprav, údržby a kontroly energetického zařízení pro parcelu p.č. 346 v k.ú. Kly. Pro: 0 Proti: 7 Zdržel/i: se 0 USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO Pozn. Důvodem je skutečnost, že elektroměrová rozvodnice je situována přesně do místa, kudy dle územního plánu vede pěší cesta. Jednání zastupitelstva obce Kly

7 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro pozemek p.č. 900 v k.ú. Kly Jednání zastupitelstva obce Kly

8 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. stavby IE – /1 Kelské Vinice, rekonstrukce NN, kNN, čp  Žadatelem je společnost ČEZ distribuce, a.s.  Jedná se o pozemky p.č. 398/1, 406/3, 458/9, 458/17, 458/18, 458/32, 460/14 v k.ú. Kly v majetku obce.  Náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 9.000,- Kč Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene č. stavby IE – /1 Kelské vinice, rekonstrukce NN, kNN čp Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly

9 Smlouva o zřízení věcného břemene č. stavby IE – /1 Kelské Vinice, rekonstrukce NN, kNN, čp Jednání zastupitelstva obce Kly

10 Schválení rozpočtu na rok 2016  Návrh rozpočtu obce Kly na rok 2016 byl zveřejněn  Příjmy celkem Kč  Výdaje celkem Kč (včetně splátky jistiny )  Financování celkem Kč Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje rozpočet na rok 2016 tak, jak byl navržen. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly

11 Schválení podání žádosti o dotaci  117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova (MMR)  dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci  Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč.  Žádost o dotaci vybudování nového dětského hřiště ve Klích  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu 117D815 – Podpora a rozvoje venkova, dotační titul č. 2 a schvaluje spolufinancování obce ve výši min. 30% z celkových nákladů projektu. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly

12 Schválení podání žádosti o dotaci  117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova (MMR)  Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací  Výše dotace:50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, horní limit 1. mil. Kč Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „obnova místních komunikací“ z programu 117D815 (MMR) – dotační titul č. 5 a schvaluje spolufinancování obce ve výši min. 50% nákladů projektu. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly

13 Záměr prodeje nemovitosti  Jedná se o dům č.p. 346 ve vlastnictví obce Kly, který nebyl součástí záměru prodeje nemovitostí, jehož nájemce je p. Jaroslava Veselá  Ve zveřejněném záměru prodeje nemovitostí dne byla lhůta pro podání žádosti o prodej nemovitostí prodloužena do 30. ledna Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr obce prodat nemovitost, pozemek v k.ú. Kly st. 464, jehož součástí je stavba číslo popisné 346, Záboří a pozemek parc. č. 642/40 za stejných podmínek uvedených v záměru prodeje nemovitostí ze dne a pověřuje starostku ke zveřejnění záměru poté, kdy bude dům čp. 334 předán zpět do užívání obci. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly souhlasí s prodloužením lhůty pro podání žádostí o koupi nemovitosti pro všechny zájemce do 30. ledna 2016 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly

14 Schválení dodatku smlouvy a přílohy smlouvy se společností 1. Polabská s. r.o.  Jedná se o uzavření dodatku ke smlouvě a přílohy ke smlouvě, se společností 1. Polabská s.r.o. o svozu a odstranění směsných komunálních odpadů na rok 2016 a to za nezměněných cenových podmínek oproti roku Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření dodatku a přílohy smlouvy č. E08 (SO2R ke smlouvě č. E 8 ( SO2R320009) se spol. 1. Polabská s.r.o., o svozu a odstranění směsných komunálních odpadů na rok Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly

15 Zmocnění starostky k provedení rozpočtových opatření  K provedení rozpočtových opatření do částky Kč, která nemají vliv na celkové schválené výdaje rozpočtu. Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Kly zmocňuje starostku obce Kly k provedení rozpočtových opatření do výše ,- Kč a to takových, která nemají vliv na celkové schválené výdaje rozpočtu a to s účinností od do Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly

16 Prodej stavebních pozemků  V souladu se záměrem obce o prodeji stavebních pozemků ze dne byla zveřejněna výzva pro podání nabídek s termínem pro podání nabídek do  Přihlásil se jeden zájemce o koupi pozemku p.č. 197/30 a jeden zájemce o koupi pozemku 197/42 v k.ú. Záboří u Kel Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupních smluv na pozemky p.č. 197/30 a 197/42 v k.ú. Kly se zájemci paní Kurešovou a panem Petržílkem. Za cenu u pozemku parc. č. 197/ ,- Kč a u pozemku parc. č. 197/42 za cenu ,- Kč. Pro: 7 Proti: Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Kly schvaluje zveřejnění další výzvy pro podání nabídek o koupi pozemků parc. č. 197/46,197/47,197/48,197/29,197/32 v k.ú. Záboří u Kel ve vlastnictví obce Kly a to v souladu se záměrem schváleným zastupitelstvem obce Kly dne Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly

17 Schválení příspěvku na provoz MŠ pro rok 2016 V souladu s předloženou kalkulací provozních nákladů MŠ Kly na rok 2016 Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Kly schvaluje příspěvek na provoz mateřské školy Kly na rok 2016 ve výši ,- Kč. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly

18 Schválení příspěvku na provoz ZŠ a školní jídelny pro rok 2016  V souladu s předloženou kalkulací provozních nákladů ZŠ Kly na rok  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje příspěvek na provoz základní školy na rok 2016 ve výši ,-Kč a na školní stravování ve výši Kč. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly

19 DISKUSE  Starostka Iveta Fišerová: Omluva paní Hříbalové  jsem navrhla na jednání zastupitelstva zařadit podnět „připomínky k veřejnému pořádku“. Tento podnět byl doručen em od paní Svobodové. Přesto, že paní Hříbalová byla v ové zprávě uvedena mezi adresáty, tak ale podnět neodeslala přímo ona ze svého u a nebyla pod ním podepsána. V zápisu ze zastupitelstva ze dne tak bylo nesprávně uvedené její příjmení – jako spoluautorky podnětu.  Jedná se o mé pochybení a paní Hříbalové se tímto veřejně omlouvám, že její příjmení bylo uvedené v zápisu z jednání zastupitelstva v souvislosti s podnětem „připomínky k veřejnému pořádku“. Jednání zastupitelstva obce Kly


Stáhnout ppt "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 17. 12. 2015. Jednání zastupitelstva obce Kly 17. 12. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla."

Podobné prezentace


Reklamy Google