Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastní kapitál v pojetí mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastní kapitál v pojetí mezinárodních standardů účetního výkaznictví."— Transkript prezentace:

1 Vlastní kapitál v pojetí mezinárodních standardů účetního výkaznictví

2 Vlastní kapitál Neexistuje zvláštní standard na VK Požadavky na účtování a vykazování této oblasti: a)IAS 1 – Prezentace účetní závěrky b)IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby c)IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení, d)IAS 21 – Dopady změn směnných kursů cizích měn e)IAS 38 – Nehmotná aktiva f)IAS 32 a 39 – Finanční nástroje IFRS for SME – v Oddílu 2 a oddílu 6

3 Problematika VK je obsažena ve všech standardech ….. Koncepční rámec definuje VK = zbytkový podíl na aktivech společnosti po odečtení všech jejích závazků Struktura VK je odlišná a)dle právní formy společnosti b)dle zvolených účetních politik společnosti

4 Struktura VK u akciových společností Základní kapitál (akciový kapitál) Emisní ážio Fond z přecenění Ostatní fondy Kursové rozdíly z převodu závěrky na jinou měnu Nerozdělené výdělky (zisky)

5 Akciový kapitál Částka uvedená u dané společnosti v registru firem (obdobně jako v ČR obchodní rejstřík) Uváděn v nominální hodnotě U ostatních forem podnikání je uveden ekvivalent (podíly vlastnického práva) S touto položkou je spjato největší množství zveřejňovaných povinností - viz dále

6 Struktura základního kapitálu Autorizované akcie Emitované akcie Akcie v oběhu Vlastní akcie Kmenové akcie Prioritní akcie Zaměstnanecké akcie……

7 Autorizované akcie = celkový počet akcií, které hodlá společnost vydat Emitované akcie = akcie vydané Akcie v oběhu = akcie v rukou akcionářů Vlastní akcie = akcie vykoupené zpět společností Kmenové akcie = akcie spojené se základními právy akcionářů – s právem na dividendu, s právem volit správní radu a hlasovat o politikách podniku. V případě ukončení činnosti podniku je také právo podílet se na likvidačním zůstatku. Prioritní akcie = určitá práva jejich držitelů jsou upřednostněna před právy držitelů kmenových akcií (např. právo na výplatu dividend). Zaměstnanecké akcie = v držení zaměstnanců či společnosti za účelem nabídky zaměstnancům.

8 Zvýšení základního kapitálu Akciová společnost může v rámci možností daných platnou národní legislativou zvýšit ZK následujícími způsoby: 1)Upsáním nových akcií 2)Vydáním dluhopisů s právem výměny 3)Převodem jiných položek vl. zdrojů do základního kapitálu

9 Snížení základního kapitálu Nelze pod zákonnou hranici dle národních legislativ, Způsoby snížení ZK: a)Vzetím akcií z oběhu – akcie vlastní se vykáží jako položka snižující ZK b)Zničením vlastních akcií – přímo snížení ZK c)Snížení jmenovité hodnoty akcií d)Upuštěním od vydání akcií – vrácení zatímních listů.

10 Ředění základního kapitálu Výše ZK zůstává stejná, ale ten se skládá oproti původnímu stavu z většího počtu akcií s nižší nominální hodnotou. V praxi: akcionáři dostanou další akcie, aniž by za ně zaplatili. Poklesem nominální hodnoty akcií klesne i tržní hodnota akcií, Záměr: udržovat tržní hodnotu akcií na nízké úrovni tak, aby byly přístupné pro zaměstnance i pro drobné investory.

11 Vlastní akcie Vlastní akcie mohou být drženy buď: a)Emitujícím podnikem b)Dceřinnou společností. Společnosti nakupují a drží své akcie z následujících důvodů: a)Snižovat částku určenou na výplatu dividend, b)Snížit výši ZK, c)Prodat akcie svým zaměstnancům, d)Zabránit poklesu cen akcií v období pádu cen na burze.

12 Zobrazení vlastních akcií Vlastní akcie jsou vykázány v rozvaze jako snížení VK, tzn.: - R/A – úbytek peněžních prostředků, - R/P – snížení VK. Z prodeje, vydání nebo zničení vlastních akcií se nesmí vykázat ve výsledovce žádný zisk ani žádná ztráta !! – viz příklad

13 Oceňování vlastních akcií a)Jmenovitou hodnotou -dle IAS/IFRS správnější řešení, -pokud byly vl. akcie pořízeny za jinou hodnotu než je nominální, musí být rozdíl zúčtován jako změna ve VK. a)Pořizovacími náklady -v praxi častější řešení.

14 Příklad porovnání metod oceňování vlastních akcií Zadání: Podnik emituje a prodává 10 000 ks akcií za 100 000 USD (nominální hodnota 1 ks=1 USD). Po určité době odkoupí zpět 100 ks akcií za 1500 USD. Polovinu vlastních akcií dává zpět do oběhu a prodává za 1 000 USD (Pr.C. 20 USD). Druhou polovinu odkupují zaměstnanci za 450 USD (Pr.C. 9 USD).

15 Emisní ážio Částka získaná společností při vydávání akcií. Jedná se o rozdíl mezi nominální a emisní cenou akcie nebo podílu. Novému akcionáři zabezpečuje přístup k celému VK, který převyšuje ZK – zejména k fondům vytvořeným ze zisku, EÁ zamezuje zředění kapitálu připadajícího na 1 akcii, ke kterému by došlo při jejich prodeji pouze za jmenovitou hodnotu. Viz – opakování UC 2

16 Fond z přecenění (Revaluation Surplus) Pokud ÚJ dle IAS 16 nebo IAS 38 oceňuje modelem přecenění – jsou rozdíly z přecenění směrem nahoru (nad PC) účtovány do fondu z přecenění, který je součástí VK – existují však pro tento případ zvláštní zveřejňovací povinnosti. Do fondu z přecenění je možné účtovat i dle IAS 39 (kdy- opakování) a dále dle IAS 40 – Investice do nemovitostí.

17 Ostatní fondy a)Povinné -tvoří se na základě zákonných požadavků daného státu -Tzn. jsou určeny národními legislativami (v ČR zákonný rezervní fond, Nedělitelný fond). b) Dobrovolné - Tvoří se na základě rozhodnutí společnosti.

18 Kursové rozdíly z převodu závěrky na jinou měnu Dle IAS 21 – dopady změn směnných kursů cizích měn: 1)Funkční měna – měna primárního ekonomického prostředí (měna, která nejvíce ovlivňuje prodejní ceny zboží a služeb, resp. měna, která nejvíce ovlivňuje materiálové a ostatní náklady) 2)Měna vykazování – měna, ve které je účetní závěrka prezentována.

19 Převod metodou současného kursu Všechna aktiva a závazky jsou přepočteny platným kursem k datu rozvahy Položky VK jsou přepočítány odpovídajícím historickým kursem Náklady a výnosy jsou přepočítány kursem platný v době jejich vzniku (v praxi je používán vážený aritmetický průměr kursů daného roku). V důsledku použití různých kursů pro různé položky vzniká rozdíl, který je vykázán jako samostatná položka VK – Kursové rozdíly z převodu účetní závěrky na jinou měnu

20 Nerozdělené výdělky (zisky, ztráty) Jedná se o všechny zisky (ztráty) společnosti od data jejího vzniku po odečtení veškerého rozdělení, které z nich bylo provedeno (např. výplata dividend). Nerozdělené výdělky se však mohou měnit dle ustanovení IAS 8: a)O opravy chyb, které se vztahují k minulým obdobím (úprava PS nerozdělených výdělků) b)O dopady změn v účetní politice společnosti (nikoli změny v odhadech).

21 Dividendy Pokud byly k datu rozvahy navrženy dividendy, avšak nebyly dosud schváleny, vykazuje se částka stále v rámci VK (nikoli jako závazek), avšak výše navržených dividend se zveřejní. Pokud by byly dividendy navrženy i schváleny po datu rozvahy, avšak před datem schválení účetní závěrky ke zveřejnění, postupuje se stejně (IAS 10 – Události po datu rozvahy).

22 Požadavky na zveřejnění u VK Dle IAS 1 – Prezentace účetní závěrky by měl podnik zveřejnit – ať již přímo v rozvaze nebo v příloze: -pro každou třídu akciového kapitálu: * počet vydaných a plně splacených akcií, * počet ostatních akcií (nespl, ale schv.), * práva, preference a omezení spojené s VK (dividendy, práva veta atd.), * vlastní akcie, akcie DP či Přidružených podniků -Popis povahy a účelu každého fondu v rámci VK.

23 Požadavky na zveřejnění u VK IAS 1: „Podnik bez akciového kapitálu by měl zveřejnit informace ekvivalentní těm, které jsou uvedeny výše, které ukazují pohyby v průběhu období v každé kategorii podílu vlastního kapitálu a práva, preference a omezení spojené s každou kategorií podílu vlastního kapitálu.“

24 Podoba přehledu o změnách vlastního kapitálu K uspokojení informační potřeby je možné sestrojit mnohé podoby přehledu: a)Podoba nastíněná IAS/IFRS - v hlavičce jsou položky vl. kapitálu - v jednotlivých řádcích jsou změny těchto položek b) Další užívaná podoba (v ČR) - v hlavičce jsou stavy a změny vl. kapitálu - v řádcích jsou jednotlivé položky vl. kapitálu

25 Výkaz o změnách VK dle IAS 1 ZK EÁ Fond z Př. Fond z PCM KZ Cel. PS Kur. rozdíly Dividendy Čistý zisk Upsání ZK KS

26 Oddíl 6 IFRS for SME – Výkaz o změnách vlastního kapitálu Upravuje požadavky na vykazování a)Ve výkazu o změnách vl. kapitálu, nebo b)Ve výkazu o výsledku a nerozdělených ziscích Je povoleno předložit výkaz o výsledku a nerozdělených ziscích místo výkazu o úplném výsledku a výkazu o změnách VK pokud jsou jedinými změnami:VH, dividendy a opravy chyb.

27 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Vlastní kapitál v pojetí mezinárodních standardů účetního výkaznictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google