Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 10. Listopadu 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 10. Listopadu 2015."— Transkript prezentace:

1 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 10. Listopadu 2015

2 Jednání zastupitelstva 10.11. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna v souladu se Zákonem o obcích po dobu nejméně 7 dní a to na úřední desce a elektronické úřední desce obce Kly od 3. 11. 2015 do 10.11. 2015  Přítomno je 7 členů zastupitelstva  Zastupitelstvo je usnášeníschopné  Zapisovatel: Hana Novotná  Ověřovatelé zápisu: Jiří Král, Pavla Joachimsthálová  Z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který bude k dispozici internetových stránkách obce - elektronické úřední desce www.kly.czwww.kly.cz Jednání zastupitelstva obce Kly 10. 11. 2015 2

3 Program: 1.Schválení programu 2.Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva 3.Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu středočeského kraje 4.Schválení zakázky projektová dokumentace nové mateřské školy 5.Podání žádosti o dotaci na výstavbu nové MŠ 6.Schválení projektu „ Opravy místních komunikací“ 7.Rozpočtové opatření č.4 8.Žádost o výměnu pozemků – Ing. Valsa 9.Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 907/1 v k.ú. Kly 10.Záměr pronájmů části obecních pozemků p.č. 907/1, 338/3 v k.ú. Kly 11. Schválení zakázky – Výstavba chodníku v místní části Záboří 12.Schválení zakázky – Výstavba veřejného osvětlení Jednání zastupitelstva obce Kly 10.11.2015 3 13.Převod pozemků parc. č. 460/17, 460/19, 458/38, 462/37 v k.ú. Kly z vlastnictví SPÚ do vlastnictví obce Kly 14.Schválení projektu rekonstrukce tržnice 15.Schválení projektu studie rozvoje obce Kly 16.Žádost o finanční poskytnutí dotace na sociální službu “ Průvodcovské a předčitatelské služby“ 17.Podání žádosti o dotaci – dětské hřiště 18.Podnět občanů - Uplatnění rozporu se záměrem prodeje nemovitostí. 19.Diskuze Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Kly schvaluje upravený program jednání, kontkrétně doplnění o bod č. 17 a 18. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

4 Kontrola usnesení z 13. října 2015 Usnesení č.6 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na plynovodní přípojku pro pozemek p.č. 460/15,471/104,469/1,469/2 ve vlastnictví obce Kly celkové délce 143,8 m. Smlouva byla podepsána Usnesení č.7 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace se Středočeským krajem o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015. Smlouva byla podepsána Usnesení č.8 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření plánovacích smluv s p. Joachymstálem a manžely Dvorskými za účelem vybudování komunikace na poz. parc. č. 63/9 ve vlastnictví obce Kly. Smlouvy jsou připravené k podpisu Usnesení č. 9 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje zadání revize studie protipovodňové ochrany společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. s předpokládanými náklady na provedení revize ve výši 425. 000,- Kč, odeslána objednávka Usnesení č. 10 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 471/116 v k. ú. Kly o výměře 454 m2 ve vlastnictví obce za cenu 750,- Kč/m2 a pověřuje starostku ke zveřejnění záměru. Záměr byl zveřejněn Usnesení č.11 Zastupitelstvo obce Kly ukládá starostce obce, aby ve spolupráci s právní zástupkyní obce připravila a zveřejnila záměr obce prodat nemovitosti včetně pozemků (36RD). Bude zveřejněn po 15. 11. 2015 Jednání zastupitelstva obce Kly 10. 11..2015 4 Usnesení č.1 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr koupě pozemku parc. č. 498/5 o výměře 6527 m2 a parc. č. 500/2 o výměře 26 m2 za cenu 750,- Kč/m2 a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy s paní Jitkou Teskovou. Smlouva byla podepsána. Usnesení č.2 Zastupitelstvo obce Kly neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č.438/14 v k.ú. Kly o výměře 90m2 a nepověřuje starostku ke zveřejnění záměru. Žadatelé byly informováni. Usnesení č.3 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 458/1 o výměře max. 22 m2 v k.ú. Kly a pověřuje starostku ke zveřejnění záměru. Záměr byl vyvěšen. Usnesení č.4 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 460/13 v k.ú. Kly o výměře max. 4 m2 a pověřuje starostku ke zveřejnění záměru. Záměr byl vyvěšen Usnesení č.5 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP – 12-6009378/VB/1 mezi obcí Kly a společností ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva byla podepsána.

5 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Projekt: „Nákup nové a modernizace stávající zásahové hasičské techniky, zásahové výzbroje a výstroje a komunikační techniky. Náklady projektu= 235.450,- Kč Výše dotace = 200.000,- Kč Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tématického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce 10.11.2015 5

6 Jednání zastupitelstva obce Kly 10.11.2015 6 Schválení zakázky na vypracování projektové dokumentace na novou mateřskou školu Projektová dokumentace v rozsahu: -Architektonická studie -Rozpočet -Dokumentace pro územní rozhodnutí -Dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a realizaci -Dokumentace bude řešit přístupovou komunikaci, zahradu, interiéry, exteriéry Předpokládaná cena zakázky 900.000,- Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje realizaci zakázky „projektová dokumentace – nová MŠ Kly“ a pověřuje starostku zpracováním zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dokumentace a realizací výběrového řízení na zhotovitele dokumentace. Pro: 5 Proti: 0 Zdržel/i se: 2( H. SLÁMOVÁ, ING. P. MICHALÍČEK) USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

7 Podání žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu nové MŠ Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 10.11.2015 7 Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MŠMT – 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky pro projekt: Výstavba budovy nové mateřské školy v obci Kly a pověřuje starostku, aby zajistila zpracování žádosti o dotaci a podala žádost o dotaci. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

8 Schválení projektu „Opravy místních komunikací “ Jednání zastupitelstva obce Kly 10.11.2015 8 Nejedná se o komplexní opravu žádné z komunikací, jedná se o opravy výtluků a nerovností na místních komunikacích v obci. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje projekt „Opravy místních komunikací“ a pověřuje starostku výběrem zhotovitele. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 Usnesení bylo schváleno

9  Rozpočtovým opatření dochází k navýšení předpokládaných příjmů obce o částku 494.200,- Kč.  Celkové rozpočtované výdaje obce zůstávají ve výši 31.255.800,- Kč. Rozpočtovým opatřením č. 4 dochází pouze ke korekci výdajů u některých paragrafů a položek. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje rozpočtové opatření č.4 dle předloženého návrhu. Pro : 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 10.11.2015 9 Rozpočtové opatření č.4

10 Žádost o výměnu pozemků Jednání zastupitelstva obce Kly 10. 11. 2015 10  Na žádost manželů Valsových  Z důvodu narovnání vztahů  Pozemek ve vlastnictví žadatelů p.č. 273/2 v k.ú. Záboří u Kel o celkové výměře 122m 2 – vedený jako komunikace  Za pozemek ve vlastnictví obce p.č. 323/13 o výměře 165 m 2 - vedený jako orná půda, obhospodařovaný firmou Gros. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje směnu pozemků poz.p.č. 323/13 o výměře 165 m2 ve vlastnictví obce za poz.p.č. 237/2 o výměře 122 m 2 ve vlastnictví Ing. Václava Valsy a Zuzany Valsové a pověřuje starostku přípravou smlouvy. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

11 Pozemek ve vlastnictví obce Kly parc. č. 323/13 Pozemek 323/13 k.ú. Záboří u Kel ve vlastnictví obce Jednání zastupitelstva obce Kly 10.11.2015 11

12 Pozemek žadatelů p.č. 273/2 k.ú. Záboří u Kel Jednání zastupitelstva obce Kly 10.11.2015 12

13 Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 907/1 v k.ú. Kly  Žadatel Jakub Vlasák  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 907/1 v k.ú. Kly, o výměře max. 11m 2 Pro: 4 Proti: 3 (I. FIŠEROVÁ, M. KURC, JIŘÍ KRÁL) Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 10.11.2015 13

14 Pozemek p.č. 907/1 k.ú. Kly ve vlastnictví obce Jednání zastupitelstva obce Kly 10.11.2015 14

15 Záměr pronájmu části pozemku 907/1 v k.ú. Kly  Žadatel Jakub Vlasák Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č. 907/1 v k.ú. Kly o výměře cca 360 m2 za cenu 4000Kč ha/rok Pro: 4 Proti: M. KURC, I. FIŠEROVÁ, J. KRÁL Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly.10.11.2015 15

16 Záměr pronájmu části poz.p.č. 338/3 v k.ú.Kly  Na základě žádosti p. Zajasenského  Sekání trávy, údržba pozemku v sousedství žadatele  Podmínka – bez oplocení  Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr pachtu části poz.p.č. 338/3 v k.ů.Kly  Pro: 5 Proti: M. KURC Zdržel/i se: I. FIŠEROVÁ USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 10.11.2015 16

17 Pozemek p.č. 338/3 v k.ú. Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 10.11.2015 17

18 Schválení zakázky – výstavba chodníku v místní části Záboří Jednání zastupitelstva obce Kly 10.11..2015 18  Z důvodu nárůstu dopravy  Obav o bezpečnost dětí a občanů  Hrazeno zcela z rozpočtu obce Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace a realizaci výstavby na akci „ Výstavba chodníku v místní části Záboří“ a pověřuje starostku zajištěním projektové dokumentace a výběrem zhotovitele. Pro: 6 Proti: ING. P. MICHALÍČEK Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

19 Schválení projektu – výstavba veřejného osvětlení Záměrem obce je vybudovat chybějící veřejné osvětlení v lokalitách, které v současné chvíli mají nedostatečné osvětlení (např. Lom, Krauzovna) Návrh usnesení zastupitelstva: Zastupitelstvo obec Kly schvaluje zpracování projektu „výstavba veřejného osvětlení“ a pověřuje místostarostu obce ke zpracováním zadávací dokumentace a výběr zhotovitele v souladu se směrnicí obce o zadávání zakázek malého rozsahu Pro: 5 Proti: 0 Zdržel/i se: ING. P. MICHALÍČEK, H. SLÁMOVÁ USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 10.11.2015 19

20 Převod pozemků p.č. 460/17, 460/19, 458/38, 462/37 v k.ú. Kly z vlastnictví SPŮ do vlastnictví obce Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 10.11.2015 20

21 Převod pozemků p.č. 460/17, 460/19, 458/38, 462/37 v k.ú. Kly z vlastnictví SPŮ do vlastnictví obce Kly  Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Kly schvaluje převod pozemků p.č. 460/17, 460/19, 458/38, 462/37 v k.ú. Kly z vlastnictví SPŮ do vlastnictví obce Kly.  Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 10. 11. 2015 21

22 Schválení projektu „Rekonstrukce prostoru tržnice“ parc. č. 523/1 v kú. Kly  Probíhá zpracování studie a projektové dokumentace  Předpokládané náklady na rekonstrukci tržnice (oprava komunikace, parkovací stání, nové stánky, zeleň) = 1. mil. Kč  Předpokládaný termín realizace únor – duben 2016 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje realizaci projektu „rekonstrukce prostoru tržnice“ a pověřuje starostku k výběru zhotovitele. Návrh usnesení: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kl.10.11.2015 22

23 Schválení projektu „Studie rozvoje obce KLY“ Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje vypracování projektu Studie rozvoje obce Kly a pověřuje starostku výběrem zhotovitele v souladu se směrnicí obce k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 10.11.2015 23

24 Žádost o poskytnutí finanční podpory projektu doprava dětí v roce 2016 Jednání zastupitelstva obce Kly 10. 11.2015 24  Žadatel Maltézská pomoc, o. p. s., se sídlem Lázeňská 2, Praha 1  Na dopravu dětí s postižením do škol v roce 2016 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje poskytnutí daru Maltézské pomoci, o. p. s. ve výši 10.000,- Kč Jako podporu projektu doprava dětí v roce 2016 a pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

25 Podání žádosti o dotaci  V rámci výzvy k předkládání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2016 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 1. 11. 2015  Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.  Dotace je poskytována do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů obce, horní limit na jednu akci činí 400 tis. Kč  Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci na rok 2016 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci a to na vybudování dětského hřiště ve Klích a pověřuje starostku podáním žádosti o dotaci.  Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 10.11.2015 25

26 Námět občanů – „Uplatnění rozporu se záměrem prodeje nemovitostí“ Zastupitelstvo obce Kly bere na vědomí přípis občanů nazvaný „ Uplatnění rozporu se záměrem prodeje nemovitostí“ ze dne 1.11.2015. Zastupitelstvo obce Kly bere na vědomí sdělení právní zástupkyně obce k danému přípisu ze dne 3.11.2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly setrvává na záměru prodeje nemovitostí obce tak, jak byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 13. 10. 2015 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel/i se: H. SLÁMOVÁ, ING. P. MICHALÍČEK USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. (komentář H. Slámové: „ už jsem jednou hlasovala pro 13. 10. 2015, nepovažuji za předmětné schvalovat znovu) Jednání zastupitelstva obce Kly 10. 11.2015 26

27 Diskuse  Vzhledem k rozsáhlejší diskusi zejména k tématu záměru prodeje rodinných domů v Záboří doporučujeme si poslechnout zvukový záznam: http://www.kly.cz/zvukovy-zaznam-z-jednani-zastupitelstva-10-listopadu- 2015/d-2974http://www.kly.cz/zvukovy-zaznam-z-jednani-zastupitelstva-10-listopadu- 2015/d-2974 Jednání zastupitelstva obce Kly 10.11.2015 27


Stáhnout ppt "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 10. Listopadu 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google